Beslutningsprotokol

mandag den 18. juni 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Povl Kylling Petersen, Susanne Beier
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. maj 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 37,385 mio. kr. pr. 31. maj 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 44,1 %.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,749 mio. kr. pr. 31. maj 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 6,1 %.

  Det forventes, at drifts- og anlægsområdet overholder det korrigerede budget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/28675, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede på mødet den 31. maj 2012 forslag til sparekatalog på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  Udvalget besluttede, at der på vedligeholdelsen af grønne områder fra 2013 skal findes en besparelse på 0,155 mio. kr.

  Besparelsen medfører, at forvaltningen skal have undersøgt, om der kan opnås en effektivisering af vedligeholdelsen på grønne områder, strandområder og multibanen i Genforeningshaven. Opgaver som i dag varetages af Entreprenørgården.

  En effektivisering af området kan medføre, at driftskontrakterne for de pågældende områder fra 2013 ikke tildeles Entreprenørgården. Det anbefales derfor, at Entreprenørgården varsles herom.

  Der er fra 2007 indgået en 1-årig driftskontrakt med Entreprenørgården omkring vedligehold af grønne områder i Bov, Felsted og Rødekro. Der er ligeledes på strandområderne og multibanen i Genforeningshaven indgået 1-årige driftskontrakter. For alle kontrakter er det gældende, at de udløber ved årsskiftet.

  Lovgrundlag

  Da der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, vil der ikke være krav om overdragelse af personale, såfremt der indgås aftale med anden aktør.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at Entreprenørgården varsles om, at driftskontrakten for de grønne områder, strandområderne og multibanen i Genforeningshaven muligvis ikke forlænges ved kontrakternes udløb i ultimo december 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/25635, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på deres møde den 30. maj 2012 oversendt en sag til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende miljøsvineri på Sønderstrand i Aabenraa.

  Byrådsmedlem Ejler Schütt gør bl.a. opmærksom på, at individer lader hånt om skatteborgernes Sønderstrand. Stranden flyder med alle mulige former for affald, herunder også glasskår, hvilket er til fare for de borgere, som benytter stranden. Endvidere er løsgående hunde og disses efterladenskaber til stor gene.

  Ejler Schütt foreslår, at der iværksættes tiltag, således at hærværk, vandalisme, svineri, forurening med dåser, glasskår og hundeefterladenskaber straks bringes til ophør.

  Ejler Schütt foreslår endvidere, at det overlades til udvalget at indføre foranstaltninger, som sikrer, at Sønderstrand til enhver tid er pæn og ryddelig, så stranden fremstår som den perle, den er for byen.

  Kultur- og Fritidsudvalget administrerer en række strandområder i kommunen, der betegnes som naturstrande. Derudover administrerer udvalget Sønderstrand, som er en bystrand.

  Stranden og de sanitære faciliteter på Sønderstrand tilses og rengøres dagligt i perioden fra primo maj til sommersæsonen ophører. Egentlig weekendrengøring foretages først, når vejret indbyder til strandvejr.

  Entreprenørgårdens personale, som varetager driften af Sønderstrand, efterser løbende stranden for bl.a. glasskår. I driftskontrakten er der indarbejdet 2 gange strandrensning pr. sæson, hvor stranden hovedrengøres maskinelt.

  Retningslinjer for naturstrandene følger Naturbeskyttelsesloven i forhold til færdsel med hunde hvilket betyder, at hunde må medtages på strandområderne hele året. I perioden fra 1. oktober til 31. marts må hunde endvidere være løsgående, dog under fuld kontrol.

  På Sønderstrand er der hundeforbud hele året rundt. Der er på Sydstranden, som ligger syd for Kallemosen, mulighed for at lufte hund jævnfør Naturbeskyttelsesloven.

  Forvaltningen foreslår, at der tages kontakt til ordensmagten med henblik på at øget tilsynet med løsgående hunde på stranden.

  Anbefalinger

  Kultur- og Fritidsudvalget kan øge tilsynet og rengøringen med Sønderstrand og servicefaciliteterne. Enten ved at udvide den nuværende driftskontakt med Entreprenørgården eller eventuelt i samarbejde med en forening. Der vil dog skulle tilføres området flere budgetmidler.

  Endvidere kan kommunen indføre en bødetakst for ikke at respektere retningslinjerne for færden på Sønderstrand.

  I den forbindelse bør kommunen indføre en dialog med politiet om at håndhæve retningslinjerne.

  Endelig kan kommunen i en forsøgsperiode opsætte videoovervågning ved servicefaciliteterne.

  Lovgrundlag

  Hundeloven § 3.3.2.

  Økonomi og afledt drift

  Driftskontrakten vedrørende pleje og vedligehold af strandområder med Entreprenørgården udgjorde i 2011 0,421 mio. kr. Heraf blev der disponeret 0,325 mio. kr. til rengøring, oprydning og vedligehold på Sønderstrand.

  Entreprenørgården har i øvrigt varslet en prisstigning fra og med 2013 på 0,250 mio. kr. vedrørende strandområderne i kommunen, for at kunne opretholde det nuværende niveau.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter anbefalingerne vedrørende forholdene på strandområderne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Drøftet og forvaltningen arbejder videre med sagen jf. de faldne bemærkninger om inddragelse af politi, SSP og Natteravnene.

  Der udarbejdes svarskrivelse til byrådsmedlem Ejler Schütt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46938, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  AAIG Petanque har tidligere henvendt sig til kommunen vedrørende etablering af en ekstra adgangsvej til petanquebanerne på Aabenraa Stadion.

  Som begrundelse oplyser AAIG Petanque, at 80 % af klubbens medlemmer er over 65 år, og at de eksisterende adgangsforhold til Aabenraa Stadion er en udfordring i forhold til afstanden fra parkeringspladserne til petanquebanerne.

  Forvaltningen har i det tidligere forår 2012 afholdt møde med foreningen.

  Den løsningsmodel, som foreningen pegede på, var via Kongehøjskolens matrikel. Forvaltningen afholdte efterfølgende møde med skolen, som oplyste, at på grund af den forestående udbygning, kan en adgangsvej via skolens matrikel ikke imødekommes.

  Da foreningens nye forslag også ville medføre passage over skolens matrikel, blev dette ligeledes afvist af forvaltningen.

  Yderligere adgangsveje skal i givet fald etableres fra Aabenraa Stadions matrikel. En sådan løsning indbefatter etablering af en ny port i det eksisterende hegn ud mod parkeringspladsen ved Vestvejen samt efterfølgende passage direkte langs tennisbanerne.

  I begrundelsen for at afvise denne ansøgning henviser forvaltningen til, at den officielle adgang til Aabenraa Stadion ønskes benyttet af alle brugerne og hvis der først åbnes op for individuelle ønsker for adgang til stadionanlægget, vil dette give for mange gener i forhold til den daglige drift.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der iværksættes de nødvendige foranstaltninger i forhold til opretning af fliser langs Vestvejen ved Aabenraa Stadion og at reparation af asfalt ved indgangsvejen til Aabenraa Stadion iværksættes.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler i budgettet til etablering af ekstra port og etablering af adgangsvej via forhøjningen ved tennisbanerne.

  Udgiften til etablering af port og fliser skønnes at udgøre ca. 30.000 kr.

  Høring/udtalelse

  Stadioninspektøren har tilkendegivet, at han ikke finder det hensigtsmæssigt at etablere yderligere adgangsveje på Aabenraa Stadions matrikel.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at AAIG Petanque meddeles afslag på ansøgningen om etablering af yderligere adgangsvej til Aabenraa Stadion, og

  at de fornødne reparationer af asfaltbelægning på Aabenraa Stadions matrikel iværksættes og afholdes af puljen til mindre opgaver.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/5451, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. maj 2012 en omplacering af et rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. fra 2013 til 2012 vedrørende ombygning af Musikskolen i Aabenraa.

  Der er udarbejdet to forslag til ombygning og renovering. Et hvor der gives dispensation for ventilation, og et hvor den mekaniske ventilation er medtaget.

  Da den samlede bevilling på 2,000 mio. kr. ikke rækker til at færdiggøre projektet, er det opdelt i 2 faser.

  Hvor stor en andel af fase 1, der bliver mulighed for at gennemføre, afhænger af om Musikskolen kan opnå dispensation for mekanisk ventilation.

  Økonomi og afledt drift

  I den reviderede investeringsoversigt 2012-2015 er der nu afsat 2,000 mio. kr. i 2012 til renovering og ombygning af Musikskolen. De 0,500 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 25. april 2012.

  Høring/udtalelse

  Musikskolens ledergruppe er positiv over for ombygning og renovering af lokalerne i indeværende år.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til renovering og om bygning af Musikskolen, finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012-2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27208, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I 2007 indgik de fire sønderjyske kommuner en aftale med Museum Sønderjylland om, at kommunerne betaler et tilskud svarende til 17,5% moms af Museum Sønderjyllands modtagne fondsbidrag. Kommunerne har haft vanskeligt ved at styre udgiften til dette fondsbidrag, idet det samlede beløb gennem årene har varieret fra 0,300 mio. kr. til over 1,000 mio. kr. årligt.

  Kommunerne har haft forskellige procedurer for finansiering af dette variable bidrag. Forskellige bidrag fra år til år sammenholdt med kravet om overholdelse af servicerammen, har skabt udfordringer for kommunerne.

  Det er derfor et samlet ønske fra de fire sønderjyske kommuner, at der fra 2013 findes en mere fast tilskudsmodel, som er styrbar for kommunerne.

  På et møde den 6. marts 2012 mellem kulturudvalgsformændene i de fire sønderjyske kommuner blev det besluttet, at det anbefales at fastsætte det årlige fondsbidrag til Museum Sønderjylland til 1,000 mio. kr. Fondsbidraget tillægges anlægsbudgettet og fordeles blandt kommunerne efter indbyggertal. Med denne ”fastfrysning” af det årlige fondsbidrag skal Museum Sønderjylland selv regulere finansieringen af fondsmomsen inden for sit samlede budget.

  Museum Sønderjylland er orienteret om denne drøftelse og borgmestrenes koordinationsudvalg inddrages for en samlet løsning.

  Økonomi og afledt drift

  Det anbefales at forhøje det faste anlægstilskud til Museum Sønderjylland fra 2013 og fremefter, så kommunerne får bedre mulighed for styring af budgetterne. Det vil sige, at der skal afsættes et større rådighedsbeløb på investeringsoversigterne til formålet. Herved undgås også, at kommunernes servicerammer belastes.

  Det faste anlægstilskud for de fire sønderjyske kommuner i 2013-priser udgør 3,349 mio. kr.

  Forslaget betyder, at der samlet tillægges yderligere 1,000 mio. kr., så anlægstilskuddet fra de fire kommuner stiger til 4,349 mio. kr. i alt.

  Beregningsgrundlaget bliver for Aabenraa Kommunes vedkommende 4,349 mio. kr./230.965 indbyggere i alt x 59.600 indbyggere i Aabenraa (Antal indbyggere fastsat i 2012-tal).

  Dermed kommer anlægstilskuddet for Aabenraa Kommunes vedkommende til at udgøre brutto 1,122 mio. kr. og netto 0,932 mio. kr.

  For Aabenraa Kommune vil det betyde, at der på den godkendte investeringsoversigt for budget 2012-15 skal afsættes yderligere 0,244 mio. kr. som anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Det samlede anlægstilskud vil herefter udgøre 0,932 mio. kr., og i 2016 skal der i alt afsættes 0,932 mio. kr.

  Finansieringen af det forhøjede anlægstilskud på 0,244 mio. kr. årligt opnås i perioden 2013-15 ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet, der er afsat til halpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget.

  Der sker en evaluering af aftalen mellem kommunerne og Museum Sønderjylland i løbet af 2013 med henblik på at udarbejde en ny 4-årig driftsaftale for perioden 2014-2017, svarende til en byrådsperiode.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice, indstiller,

  at den foreslåede model med et fast beløb, der vedrører Museum Sønderjyllands udgifter til fondsmoms, godkendes, under forudsætning af at alle fire kommuner godkender denne model,

  at der i investeringsoversigten for budget 2013-15 indarbejdes en forhøjelse af rådighedsbeløbet på 0,244 mio. kr., således at Aabenraa Kommunes årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland herefter udgør 0,932 mio. kr., og

  at forhøjelsen i 2013-2015 finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på investeringsoversigten til halpuljen med 0,244 mio. kr. årligt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  1.at anbefales godkendt, med tilføjelse af at aftalen er gældende for 2012-2015. Ordningen søges indarbejdet i den nye driftsaftale med Museum Sønderjylland og de 4 kommuner.

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1043, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne amternes kulturelle opgaver, hvoraf en række går på tværs af de nuværende fire sønderjyske kommuner. Det gælder f.eks. orkestre, kor, historiske foreninger og teatergrupper, hvor medlemmerne kommer fra hele Sønderjylland. Kulturministeriet har i en overgangsperiode fra 2007-2010 kompenseret de fremskrevne udgifter 100 %.

  Udgifterne for hver kommune blev fastsat ved at lægge det beløb, amterne tidligere udbetalte til juridiske personer (typisk formændene for kulturforeningerne pr. 1. januar 2007) bosiddende i kommunerne, sammen ved udgangen af 2006. Udbetalingen af Kulturministeriets kompensation til beløbsmodtagerne i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa Kommuner blev herefter varetaget via Den Sønderjyske Kulturaftale.

  I 2009 enedes Kulturministeriet og KL om, at støttebeløb på over 0,250 mio. kr. overtages og finansieres af Kulturministeriet fra og med 1. januar 2011. Det fremgår af Den Sønderjyske Kulturaftale, at de fire sønderjyske kommuner skulle beslutte, hvilke af aktiviteterne i Den 4-årige overgangsordning, 2007-2010, de ønskede at finansiere i fællesskab fremadrettet, således at det kunne medtages i budgetlægningen for resten af kulturaftaleperioden i de fire respektive kommuner.

  En beslutning om hvilke aktiviteter og med hvilke beløbsstørrelser de fire sønderjyske kommuner ønskede at støtte i fællesskab i resten af aftaleperioden, dvs. 2011-2012, blev taget på politisk styregruppe i Den Sønderjyske Kulturaftale den 12. maj 2010. Beslutningen blev fremsendt som en fælles sagsfremstilling til de fire sønderjyske kulturudvalg og blev godkendt i alle fire sønderjyske kommuner. Disse tilskudsmodtagere er gået under navnet ”Fælles anliggender” de sidste 2 år, og har modtaget tilskud fra de fire sønderjyske kommuner i 2011 og 2012 via Den Sønderjyske Kulturaftale.

  Aftalen omkring disse ”Fælles anliggender” udløber med udgangen af 2012, hvor Den sønderjyske kulturaftale også udløber i sin nuværende form, idet der arbejdes for en større kulturaftale for Sønderjylland-Schleswig. Den politiske styregruppe for Den Sønderjyske Kulturaftale har derfor på politisk styregruppemøde den 29. maj 2012 drøftet, hvorledes disse tilskud videreføres i de kommende år.

  Den Politiske Styregruppe for Den Sønderjyske Kulturaftale besluttede, at den eksisterende ordning med fælles tilskudsmodtagere videreføres i 2013 inden for samme rammebeløb, dog P/L-korrigeret, og at finansieringen sker inden for egne rammer, og følger den almindelige budgetlægning i kommunerne.

  Tilskuddene bruges især til at dygtiggøre og hæve niveauet blandt amatører inden for f.eks. musik og teater. Pengene gør det muligt at hyre professionelle instruktører og lave andre former for udvikling, som i høj grad tiltaler talentmassen. En udfordring, som skal tages alvorligt for fortsat at styrke fødekæden inden for disse genrer af kulturen. Derudover bruges tilskuddene til at bevare vores kulturarv gennem forskellige historiske foreninger.

  Endvidere blev det besluttet, at de 4 sønderjyske kulturudvalgsformænd mødes i januar/februar 2013, og i fællesskab udarbejder en aftale for 2014 og 2015. Dette sker i et andet formelt forum, idet Den Politiske Styregruppe formelt nedlægges pr. 31. december 2012. Fra 2013 vil Den Politiske Styregruppe for kulturregion Sønderjylland-Schleswig være ”Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde” i Region Sønderjylland-Schleswig, hvor de fire sønderjyske kulturudvalgsformænd og kulturudvalgsformændene for Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg bl.a. sidder.

  Det blev på mødet den 29. maj 2012 endvidere besluttet, at den nuværende administrative styregruppe bestående af en kulturkonsulent fra hver af de fire sønderjyske kommuner samt en repræsentant fra kulturaftalesekretariatet foretager en effektvurdering, herunder en vurdering af aktivitetsniveauet og tilskudsmodtagerne, som skal danne grundlag for en aftale for 2014 og 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på budget 2013 og i overslagsårene afsat midler til at dække den fremskrevne folketalsfordelte udgift, som i 2012 udgør 0,271 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26529, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  LAG Aabenraa og Aabenraa Kommune gennemførte i årene 2009-2010 projektet ”Lokalt engagement og udviklingsplaner”. 8 landsbyer gennemførte projektforløbet og formulerede en udviklingsplan.

  Projektevalueringen har vist, at det typisk er landsbyer med en fungerende organisering, som var i stand til at gennemføre projektforløbet. Omvendt er der i Aabenraa Kommune en række lokalområder, som endnu har en meget spinkel organisering, ofte med kun meget få enkeltpersoner som omdrejningspunkt. Et bredere engagement i befolkningen forudsætter en række kompetencer i forhold til at kunne deltage i projektarbejde.

  LAG Aabenraa og Aabenraa Kommune har på den baggrund udarbejdet et nyt projekt, der fortrinsvist skal bidrage til et løft af lokale kompetencer i landsbyerne. Projektet løber fra den 1. august 2012 til 31. december 2013.

  Projektet foreslås finansieret af 0,100 mio. kr. af LAG Aabenraas egne midler, 0,200 mio. kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til landdistriktsudvikling og 0,300 mio. kr. af statslige LAG-midler.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret 0,150 mio. kr. til medfinansiering af projektet ”Det sker i landdistrikterne”, der har fået afslag fra Indenrigs- og Økonomiministeriet. Beløbet kan suppleres med 0,050 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til landdistriktsudvikling i 2013.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at projektet Lokale landsbykompetencer medfinansieres med 0,200 mio. kr. finansieret af 0,150 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til landdistriktsudvikling i 2012 og 0,050 mio. kr. fra samme ramme i 2013, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget mellemfinansierer projektet, idet LAG-tilskuddet på 0,300 mio. kr. udbetales bagud efter projektets afslutning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  • Dagsorden til bestyrelsesmødet i Museum Sønderjylland den 14. juni 2012
  • Ny markedsføringsaftale med SønderjyskE
  • Eliteprojekt Damehåndbold
  • Studieturen til Esbjerg, Vejen og Sønderborg

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier