Beslutningsprotokol

mandag den 20. august 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sag 103-107.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. juli 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 50,998 mio. kr. pr. 31. juli 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 60,6 %.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 1,133 mio. kr. pr. 31. juli 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 8,8 %.

  Det forventes, at drifts- og anlægsområdet overholder det korrigerede budget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/19249, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien ”Sund Vækst”, som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

  Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

  I offentlighedsperioden blev der afholdt cafémøde i Sønderjyllands hallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunen præsenteret ved motorvejsløbet.

  Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

  Lovgrundlag

  Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

  Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

  at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-08-2012

  Taget til efterretning.

  Afbud: Folke G. Kryger

  Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

  1.+2. at: Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

  Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13256, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 3. september 2012.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har følgende punkter til dagsordenen:

  • Økonomien omkring energibesparelser til selvejende institutioner
  • Udbydelsen af drift af kommunens stadions og anlæg

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om budget 2013-2016
  • Status på Kulturhovedstad 2017
  • Det videre arbejde med Kultur- og Fritidspolitikken

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 3. september 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Drøftet.

  Udvalget ønsker en orientering om Fritidsrådets medlemsantal og synlighed overfor det lokale foreningsliv.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37569, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Den 6. juni 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at give et anlægstilskud til Museum Sønderjylland indenfor en ramme på 0,220 mio. kr. svarende til 25 % af udgiften til istandsættelse af Museet på H. P. Hanssens Gade. Basis herfor var et budget på 1,808 mio. kr., hvor det forventedes, at vedligeholdelsesarbejderne udgjorde 0,926 mio. kr. og anlægsarbejderne 0,882 mio. kr. Udgiften blev finansieret af Puljen til mindre opgaver i 2012.

  Museum Sønderjylland har henvendt sig til Aabenraa Kommune og oplyser, at fordelingen af opgaver mellem vedligeholdelse og anlæg har ændret sig. Udgifterne til den nødvendige understøttelse af gulvet i museets nordfløj og de udvendige belægningsarbejder bliver højere end forventet.

  Museum Sønderjylland søger derfor Aabenraa Kommune om at få forhøjet sit tilskud. 25 % af udgiften til istandsættelse af Museet svarer nu til 0,258 mio. kr. eller en merudgift for Aabenraa Kommune på 0,038 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  I Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre opgaver i 2012 er der reserveret 0,200 mio. kr. til akutopgaver.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget imødekommer en forhøjelse af tilskud til Museum Sønderjylland med 0,038 mio. kr., således tilskuddet i alt udgør 0,258 mio. kr. og,

  at merudgifter finansieres af Puljen til mindre opgaver i 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1043, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Begrebsafklaring

  Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde under Region Sønderjylland-Schleswig er Den politiske styregruppe for processen hen imod en Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  Region Sønderjylland-Schleswig / Regionskontoret: Et formaliseret grænseoverskridende samarbejde siden 1997 mellem de fire kommuner Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg samt Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg samt Region Syddanmark.

  Den sønderjyske kulturaftale / Kulturregion Sønderjylland / Kulturfokus:

  Kulturregion siden 2008. En kulturaftale mellem de fire kommuner Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg samt det danske Kulturministerium.

  Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

  De fire danske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder samt Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg på den tyske side planlægger dannelsen af en dansk-tysk grænseoverskridende Kulturregion. Målet er en fælles finansieret Kulturregion Sønderjylland-Schleswig og det deri forankrede formelle samarbejde med et fælles grænseoverskridende sekretariat, som koordinerer, udvikler og skaber kulturtilbud på tværs af grænsen for borgere og gæster på begge sider af den dansk-tyske grænse.

  Den politiske styregruppe for processen hen imod en Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ønsker at bygge videre på de gode erfaringer. Erfaringer fra Kulturregion Sønderjylland og de mere end 15 års grænseoverskridende samarbejde gennem Interreg-projekterne ”People to People”, ”Kulturbro” og ”KulturDialog”, hvor kulturforvaltningerne i Sønderjylland-Schleswig har arbejdet godt sammen, der er etableret talrige kulturelle netværk og gennemført en lang række innovative kulturprojekter. Den politiske styregruppe ønsker at udvide samarbejdet til en grænseoverskridende kulturregion i perioden 2013-2016.

  Yderligere oplysninger, se bilag I til III.

  Finansiering af Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

  På mødet den 18. april 2012 bakkede Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde op om en fælles finansieringsmodel, som hermed videresendes til behandling og godkendelse i de 7 partneres kulturudvalg.

  På mødet blev det besluttet at satse på en trappemodel, hvor de fire sønderjyske kommuner starter på samme niveau, som i de seneste 5 år under den eksisterende aftale for Kulturregion Sønderjylland. Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg hæver deres bidrag gradvist, så de når op på sammen niveau som de danske partnere i 2016.

  Økonomisk betyder det, at Den politiske styregruppe anbefaler en model, hvor der allerede i 2013 vil være 305.591 EUR / 2.276.656 DKK til projekter.

  Hver af de fire sønderjyske kommune bidrager med 5 DKK (0,67 EUR) pr. indbygger samt 150.000 DKK / 20.234 EUR pr. kommune til projektledelse og økonomistyring. Den politiske styregruppe anbefaler desuden, at hver af de tre tyske partnere Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg bidrager med 16.667 EUR / 124.169 DKK i 2013. Henover de næste tre år anbefaler Den politiske styregruppe, at bidraget fra de tyske partnere stiger ifølge vedlagte model (Bilag IV), således at den tyske finansieringsandel matcher de kommunale danske partneres i år 2016.

  Det samlede budget for 2013 udgør 502.250 EUR/ 3.741.763 DKK, idet det danske kulturministerium, ligesom hidtil i Den sønderjyske kulturaftale, vil fordoble de fire danske partnerkommuners andel 200.000 EUR / 1,490 mio. DKK. Der hersker i øjeblikket uklarhed omkring størrelsen på finansieringsbidraget fra Land Schleswig-Holstein.

  Udgifter til administration af kulturregionen er fastsat til 202.305 EUR / 1.507.172 DKK pr. år, dog med en mindre udgift i 2013, fordi der det første år er mulighed for at tilbyde kontorlokaler til sekretariatet uden beregning.

  Det tilstræbes, at Den politiske styregruppe på sit møde den 2. oktober træffer beslutning om, hvordan organiseringen af den kommende kulturregion Sønderjylland-Schleswig skal se ud samt hvor sekretariatet for kulturregionen bedst placeres. Når denne beslutning er truffet vil partneres respektive kulturudvalg samt bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig blive orienteret om Den politiske styregruppes beslutning.

  De 202.305 EUR / 1.507.172 DKK pr. år skal være med til at finansiere tre stillinger (30 timer). Der er lagt op til, at sekretariatet styrkes med en medarbejder fra tysk side udover de to danske sekretariatsmedarbejdere, som allerede er ansat i den nuværende Kulturregion Sønderjylland. Disse tre medarbejdere skal i fællesskab koordinere, udvikle og understøtte projekter i kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

  Der er i omkostningerne medregnet udgifter til møder i Den politiske styregruppe, Den administrative styregruppe (kulturfaggruppen), med projektejere og koordineringsgrupper samt udgifter til leje af kontor efter det første år, kontorhold, kurser, kørsel, telefoni og oversættelse (som i det grænseoverskridende arbejde altid er en væsentlig udgift).

  Trækkes udgiften til administration fra, er der således 305.591 EUR / 2.276.656 DKK i projektmidler i 2013. Dette beløb stiger så ifølge den nævnte trappemodel. I 2016 vil der således være 414.362 EUR / 3.086.997 DKK til rådighed til aktiviteter og projekter. I forhold til de midler, der i dag investeres i Den sønderjyske kulturaftale, bliver det fra dansk side status quo i årene 2013-2016.

  Den politiske styregruppe for processen mod en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig indstiller

  - at "Bilag IV - Finansiering af Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2013-2016" godkendes,

  - at "Bilag III - Indsatsområder og mål for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2013-2016" tages til efterretning.

  Den politiske styregruppe præciserer endvidere,

  - at partnerkommunernes kompetente udvalg træffer selvstændig beslutning om finansieringen,

  - at beslutningerne vedrørende finansieringen træffes i overensstemmelse med budgetdrøftelserne i partnerkommunerne.

  Lovgrundlag

  lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005

  Økonomi og afledt drift

  Der er på budget 2013 afsat 0,671 mio. kr. til kulturaftaler.

  Godkendelse af finansieringsmodellen betyder en uændret finansiering på 0,448 mio. kr.

  Det resterende beløb er disponeret til dækning af fælles sønderjyske kulturanliggender.

  Indstilling

  Kultur og borgerservice indstiller,

  at indstillingerne fra Den politiske styregruppe for processen mod en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig godkendes, og

  at udgiften finansieres af budgettet for kulturaftaler.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39335, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Arrangøren bag Aabenraa Beach Party har fremsendt en ansøgning om underskudsdækning af et arrangement afholdt på Sønderstrand i dagene 20.-23. juni.

  Et forventet overskud fra arrangementet havde arrangøren påtænkt at dele med en lokal idrætsforening som tak for deres frivillige arbejde ved arrangementet.

  Arrangøren begrunder den lave tilslutning til arrangementet med bl.a., at Outdoor-festivallen blev afholdt samme uge om lørdagen.

  Arrangementet gav ifølge resultatopgørelsen et underskud på 0,082 kr. Der blev opkrævet entre til 2 ud af 3 arrangementer. Entreindtægterne blev på grund af den lave tilslutning ikke tilstrækkelige til at kunne dække arrangørens udgifter.

  Forvaltningen bemærker, at kommunens eventstrategi yder støtte til aktiviteter. Det vil sige aktiviteter, der har generelt sigte og er til nytte for borgerne. Kommunen må ikke yde støtte til aktiviteter, hvor overskuddet går til et humanitet formål eller hvor der kan generes profit.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter sagen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Kan ikke imødekommes.

  Aabenraa Kommune kan principielt ikke efterfølgende yde underskudsdækning til et arrangement, som kommunen ikke har været involveret i forinden afholdelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  - Kulturmidler til udvikling i Region Syddanmark.

  - Orientering fra udvalgets studietur den 20. september

  2012 vedrørende idrætshaller.

  - Eventuel flytning af udvalgets studietur den 24. og 25. oktober til den 5. og 6. november 2012.

  - Udvalgets studietur flyttes til den 5. og 6. november 2012.

  - Orientering om henvendelse fra Kollund Forsamlingshus.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012

  Taget til efterretning.