Beslutningsprotokol

mandag den 3. september 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Susanne Beier, Karina Rogat og Tim Wulff
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39323, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Kollundhus har henvendt sig til Aabenraa Kommune og anmodet om at blive fritaget for at betale renter og afdrag på det lån, som kommunen har ydet. Lånet er sikret ved pant i ejendommen.

  Bestyrelsen begrunder ansøgningen med, at den nuværende indtjening til forsamlingshuset ikke muliggør afdrag på gæld, hvis man skal have mulighed for at vende udviklingen i en mere positiv retning således at forsamlingshuset kan overleve til gavn for lokalsamfundet.

  Bestyrelsen oplyser, at man vil igangsætte en række nye aktiviteter og tiltag, der skal forbedre huset fysisk og dermed øge udlejningen, men er afhængig af, at kommunen imødekommer ansøgningen.

  Kollundhus har pt. en gæld til Aabenraa Kommune på 0,240 mio. kr.. Kollundhus har ikke afregnet de to sidste afdragsrater på 2 x 0,010 mio. kr. vedrørende lånet.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 25. juni 2007 en lignende ansøgning fra Kollundhus vedrørende henstand med tilbagebetaling af lånet. Byrådet imødekom dengang en henstand på 0,080 kr. i perioden 2007-2010.

  Den 6. august 2012 holdt formanden og næstformanden  møde med to repræsentanter for bestyrelsen for Kollundhus. Kommunen tilkendegav at være positiv overfor bestyrelsen og bad om, at bestyrelsen fremsendte et budget i balance. Bestyrelsen har efterfølgende fremsendt to budgetter for 2013 - et optimistisk og et realistisk.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at Kollundhus bevilges henstand for betaling af afdrag af gæld til Aabenraa Kommune i 2012 og 2013,

  at kommunen tilbagekalder kravet fra SKAT vedrørende tilbagebetaling pr. oktober 2011 og pr. april 2012,

  at Kollundhus indsender årsregnskab for 2012 senest 1 måned efter godkendelse, og

  at status vedrørende Kollundhus drøftes i 4. kvartal af 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier, Karina Rogat og Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8694, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Puljen, som kan søges af eksisterende foreninger og nye foreninger, der opfylder foreningskravene om tilskud gennem Folkeoplysningsloven samt selvorganiserede grupper, kan anvendes til støtte af:

  · Etableringstilskud til nye foreninger under det folkeoplysende område

  · Nye initiativer med folkeoplysende formål

  · Udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer

  · Tværgående samarbejde mellem etablerede foreninger og foreninger/selvorganiserede grupper

  · Enkeltstående projekter med folkeoplysende sigte

  · Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter

  · Tiltag, hvis formål er at tiltrække grupper, der normalt ikke deltager i folkeoplysende tilbud

  Aktiviteterne skal finde sted i Aabenraa Kommune og der kan søges to gange årligt til puljen henholdsvis pr. 1 februar og 1. september.

  Der skal aflægges regnskab for det modtagne tilskud senest 3 måneder efter projektets afslutning. Tilskudsbeløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, skal tilbagebetales til Aabenraa Kommune.

  Der er indkommet 2 ansøgninger til puljen.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 574 af 7. juni 2011 og bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2012 afsat 0,050 mio. kr. til puljen til udvikling og nye initiativer, hvoraf der resterer et restbeløb på 0,017 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservicer indstiller,

  at nr. 1 bevilges 0,005 mio. kr., og

  at nr. 2 bevilges 0,005 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2012

  Godkendt, idet nr. 2 bevilliges 10.000 kr.

  Afbud: Susanne Beier, Karina Rogat og Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/952, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 17. september 2012.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har følgende punkter:

  • Status på registrering og ophængning af værker
  • Kultur- og fritidspolitikken
  • Stabilitet i forhold til budgetlægning
  • Præsentation af idé om recidencies
  • Udvikling af Billedkunst som satsningsområde i kommende kulturaftale
  • Rolle i forhold til 2017
  • Drøftelse af hvordan vi kan beholde Grænselandsudstillingen i Aabenraa

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 17. september.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2012

  Drøftet.

  Afbud: Susanne Beier, Karina Rogat og Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  .

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-09-2012

  Afbud: Susanne Beier, Karina Rogat og Tim Wulff