Beslutningsprotokol

mandag den 17. september 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/36962, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Den 23. august 2011 traf Økonomiudvalget beslutning om at tilbagekalde § 8-fritagelse for betaling af grundskyld for de institutioner og foreninger, som hidtil har haft en sådan fritagelse. Begrundelsen var, at kommunen ønskede at harmonisere området.

  Den 7. februar 2012 besluttede Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget fik tilført et budgetbeløb på 0,983 mio. kr. fra og med 2012, og at udvalget skulle udarbejde retningslinjer for ansøgning om tilskud fra den nye pulje. Kultur- og Fritidsudvalget har den 31. maj 2012, i forbindelse med udmøntningen af udvalgets besparelsesrammer for budget 2013-2016, foreslået at reducere puljen med 0,180 mio. kr., således at den fra og med 2013 udgør 0,803 mio. kr.

  Forvaltningen har arbejdet med flere modeller for retningslinjer til fordeling af driftstilskudspuljen gældende fra og med 2012.

  De forskellige modeller har flere gange været drøftet med kommunens juridiske afdeling. Der er her peget på forskellige forhold som der skal tages højde for i de nye retningslinjer, herunder bl.a. kommunalfuldmagten og lighedspricippet.

  Forinden forvaltningen færdiggør dette arbejde ønskes bl.a. de forskellige tildelingskriterier drøftet med udvalget således at der kan træffes endelig beslutning i mødet den 1. oktober.

  Redegørelse ved forvaltningen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,983 mio. kr. i 2012 til drifttilskudspuljen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43612, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

  Borgmestersekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for byrådet og de stående udvalg, som er vejledende, dog således at visse udvalgsmøder er centralt fastsat.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov §20.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender for 2013 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/8170, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43655, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  De nuværende kriterier for Eliteidrætspuljen har eksisteret siden 2007, og det har vidst sig at der er behov for at ændre og skærpe kravene til puljen med henblik på at øge effekten af indsatsen.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til reviderede kriterier for Eliteidrætspuljen.

  I de nye kriterier foreslår forvaltningen, at kommunen satser på de unge i 15 – 25 års alderen. Ud fra de ansøgninger, kommunen har modtaget de sidste 6 år, er det her talentmassen befinder sig, og det er her kommunen effektivt kan gå ind og støtte, så Aabenraa Kommune bliver markedsført mest muligt. Ligeledes øger dette at de mest resultatorienterede talenters muligheder for at komme helt til tops på internationalt og nationalt niveau.

  Kriterierne er også blevet tilpasset, så de matcher med Elite Aabenraa konceptet.

  Forvaltningen foreslår ligeledes, at man ændre fra 2 til 1 ansøgningsrunde begrundet i, at der kommer flest ansøgninger i foråret. Udvalget har dermed bedre mulighed for at gå ind og støtte enkelte eliteidrætstalenter med et større beløb.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2012 afsat 0,102 mio. kr. til Eliteidrætspuljen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender forslag til nye kriterier for Eliteidrætspuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40994, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Tinglev Rideklub har fremsendt en ansøgning om hjælp til projektering af en ny lovpligtig stald.

  På et møde mellem Vej og Park, Tinglev Rideklub og et medlem af byrådet blev det aftalt, at rideklubben skulle få udarbejdet målfaste tekniske tegninger med placering af de ønskede nye stalde m.m. under hensyntagen til placering af den projekterede omfartsvej med anlæg.

  Tegningerne skal danne grundlag for en besigtigelse på Tinglev Rideklubs adresse med Banedanmark og Aabenraa Kommune med henblik på at opnå byggetilladelse på den nuværende matrikel, således at rideklubben ikke bliver tvunget til at flytte.

  Rideklubben søger nu Kultur- og Fritidsudvalget om 0,051 mio. kr. til hjælp til dækning af projektering af ny lovpligtig stald.

  Der er i forbindelse med vedtagelse af ”Lov om hestehold – opstaldning og indrettelse af stald” stillet skærpede krav for bestående stalde til loftshøjde og rumfang.

  Dette bevirker, at alle rideklubber senest 1. januar 2020 skal opfylde de skærpede krav.

  Lovgrundlag

  Jævnfør Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15, stk. 4 skal der ikke ydes lokaletilskud til udgifter til stald. Aabenraa Kommune yder ikke lokaletilskud til stald.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at give afslag på lignende ansøgninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43378, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Genner Hallen fremsender ændrede vedtægter for den selvejende institution til godkendelse.

  De primære ændringer er følgende:

  Betingelserne for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling § 10.

  Nedsættelse af antal medlemmer fra 75 til 10 som kan kræve ekstraordinær generalforsamling.

  Sammensætning af antal medlemmer i bestyrelsen § 11.

  Antal medlemmer nedsættes fra 7 til 6. Et bestyrelsesmedlem udpeget af byrådet er slettet.

  Betingelser for indkaldelse til bestyrelsesmøde § 13.

  Antal medlemmer nedsættes fra 3 til 2, som kan fremsætte begæring om afholdelse af bestyrelsesmøde.

  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån § 17

  Civilstyrelsen er påført som godkendende myndighed ud over Aabenraa Kommune.

  De reviderede vedtægter har været forelagt Civilstyrelsen, som tillader ændringerne.

  Ændringerne i vedtægterne skal herudover godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at vedtægterne for den selvejende institution Genner Hallen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26467, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik Aabenraa Kommune driftsaftaler med de selvejende idrætshaller.

  Formålet med aftalerne var, at

  • synliggøre de ydelser de selvejende idrætsinstitutioner leverer til brugerne,
  • synliggøre ansvars- og kompetenceområder,
  • fastlægge informations- og rapporteringsprocedure vedrørende institutionens økonomi
  • sikre at kommunale tilskud anvendes til det bevilgede formål.

  Med henblik på at opdatere aftalen i forhold til bl.a. synliggørelse af institutionens økonomiske forpligtigelser overfor kommunen er der udarbejdet forslag til ny driftsaftale gældende fra 1. januar 2013.

  De gældende driftsaftaler kan opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

  De indgåede driftsaftaler fra 2007 skal derfor opsiges senest den 30. september 2012, såfremt der skal indgås ny aftale gældende fra 1. januar 2013.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at gældende driftsaftaler med de selvejende idrætsinstitutioner opsiges senest 30. september 2012 med udløb den 31. december 2012, og

  at der indgås ny driftsaftale med de selvejende institutioner med virkning fra 1. januar 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Udsendes til høring blandt de selvejende idrætsinstitutioner.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43056, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i december 2011 en Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune hvoraf det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afholde dialogmøde med de aktører, hvis interesser ikke er omfattet af Fritidsrådet.

  Da den folkeoplysende voksenundervisning ikke er omfattet af Fritidsrådet, skal de derfor inviteres til dialogmøde.

  Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet med den folkeoplysende voksenundervisning i første omgang afholdes med forvaltningen med henblik på at få afklaret forventninger mellem aftenskoleforeningerne og kommunen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at afholde dialogmødet med aktører for den folkeoplysende voksenundervisning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43080, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i december 2011 en Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune hvoraf det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afholde dialogmøde med de aktører, hvis interesser ikke er omfattet af Fritidsrådet.

  Da ungdomsklubberne under Folkeoplysningsloven ikke er omfattet af Fritidsrådet, skal de derfor inviteres til dialogmøde.

  Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet med ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven i første omgang afholdes med forvaltningen med henblik på at få afklaret forventninger mellem ungdomsklubberne og kommunen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at afholde dialogmødet med aktører for ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Godkendt som indstillet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49069, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 1. oktober 2012.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har følgende punkter:

  • Status vedrørende arbejdsgruppe
  • Indsatsområder
  • Budgetbidrag 2013 – 2016 og kulturpolitik 2013 – 2016
  • Drøftelse af ansøgning om projekttilskud

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om uddeling fra Eventpuljen
  • Orientering om uddeling fra Kultur- og Fritidspolitikken
  • Orientering om opstartsproces vedrørende ny Kultur- og Fritidspolitik

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 1. oktober.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Drøftet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/28253, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I dialog med Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har Kultur- og Fritidsudvalget iværksat en revidering af registranten over kunstværker fra de tidligere kommuner, der nu er samlet i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen har haft tilknyttet en jobtræningsperson, der i 2012 har varetaget og næsten fuldført opgaven, således at omkring 92 % af samlingen vurderes at være registreret.

  Opgaven med at opdatere registranten fremadrettet løses en gang årligt, hvor de ansvarlige afdelingschefer/institutionsledere oplyser indkøb og ændringer i ophæng og placering til Kultur og Fritid.

  Der er oprettet et centralt depot på rådhuset i Aabenraa, hvor værkerne er samlet.

  Når registranten er færdiggjort, vil afdelingschefer/institutionsledere modtage en oversigt over de værker, som er registeret i den pågældende afdeling/institution. En oversigt over de værker, der henstår i depot, vil blive gjort tilgængelig på medarbejderportalen, når registranten er færdiggjort. Færdiggørelsen forudsætter, at der kan disponeres resurser til opgaven.

  4 gange årligt vil Billedkunstrådet og forvaltningen i fællesskab kunne bemande depotet, således at det bliver muligt at hente/udskifte kunst i kommunale bygninger og institutioner. Registranten opdateres i forhold hertil.

  Der har pågået en dialog med den bygningsansvarlige omkring de værker, som Kultur- og Fritidsudvalget har indkøbt specifikt til ophængning i mødelokalerne på rådhuset. Dialogen har taget udgangspunkt i en ophængningsplan udarbejdet af forvaltningen, som endnu ikke er realiseret. Værkerne henstår derfor i depot.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om status tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42854, Sagsinitialer: PEG

  Sagsfremstilling

  Hærvejens samlede længde fra Viborg til grænsen i Padborg er ca. 280 km. Heraf passerer ca. 47 km Aabenraa Kommune. Denne vej rummer et oplevelsesøkonomisk potentiale, der kan medvirke til udvikling og skabelse af nye arbejdspladser i de landdistrikter og områder, som den løber igennem. Ved at udnytte det turisme- og erhvervsmæssige potentiale knyttet til Hærvejen og omsætte det til konkrete og salgbare produkter og ydelser kan der tiltrækkes flere købestærke turister. Det vil bevirke øget omsætning og derved skabe flere arbejdspladser. Det er baggrunden for at søsætte dette projekt.

  Projektets udgangspunkt er endvidere et tidligere projekt, ”Hærvejen – et oplevelsesrum med historiske rammer”, der løb fra juli 2008 til februar 2011, og som udgør et solidt fundament af viden og udviklingsparate aktører. Der er i den forbindelse afdækket et stort turismemæssigt potentiale og fremskaffet en stor viden om, hvad der skal til for at produkt- og destinationsudvikle Hærvejen – bl.a. som følge af flere analyser, case studies o.l. Desuden er der flere projekter i gang, som vil skabe en synergi med dette hærvejsprojekt – fx det europæiske samarbejde og indsatsen i forhold til cykelruterne, hvor Dansk Cyklist Forbund i øjeblikket arbejder på at gøre Hærvejen (Nationalrute 3) til en sammenhængende del af Pilgrimsruten fra Trondhjem til Santiago de Compostela.

  Det projekt, der søges midler til skal indledningsvis etablerer ”Foreningen til markedsføring og udvikling af Hærvejen i Syddanmark”, med Vejle, Vejen, Haderslev og Aabenraa Kommune som finansielle partnere i projektet. Derudover er der mange interessenter, der bakker op om projektet, og som ønsker at blive en del af projektet. Foreningen har i projektperioden fra 1. marts 2013 til 28. februar 2015 hjemsted i Vejle Kommune.

  Projektet forventes finansieret gennem en ansøgning til Det Syddanske Grønvækst program (EU’s landdistriktsprogram) kombineret med erhvervsudviklingsmidler fra Region Syddanmark og kommunernes medfinansiering. Hertil forventes i projektperioden bidrag fra medlemskontingenter og bidrag til markedsføring fra virksomheder langs Hærvejen.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastsætter i § 13, at kommuner kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. indenfor vækst og udvikling i turismeerhvervet. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder.

  Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og må ikke virke konkurrenceforvridende.

  Økonomi og afledt drift

  Finansieringsbudget:

  Finansieringskilde

  Mio. kr.

  Grøn Vækst programmet, EU’s landdistriktsprogram

  1,6

  Region Syddanmark

  0,8

  Kommuner

  0,8

  I alt

  3,2

  Den kommunale medfinansiering over de 3 budget år 2013, 2014 og 2015 er beregnet med 3,00 kr. pr. indbygger, og oprundet til helt tusind. De kommuner bidrage bliver således:

  Kommunalt bidrag, fordelt

  Samlet

  Pr. B-år

  Vejle Kommune

  0,324

  0,108

  Aabenraa Kommune

  0,179

  0,060

  Haderslev Kommune

  0,169

  0,056

  Vejen Kommune

  0,128

  0,043

  I alt

  0,800

  0,267

  Byrådet besluttede den 25-01-2012, at man af puljemidlerne til erhverv, turisme og detailhandel, jfr. sagnr. 11/47.931 afsætter 0,088 mio. kr. i år og 0,163 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, til ”Destinationsprojekt Sønderjylland”. Dermed er alle puljemidlerne disponeret.

  Aabenraa Kommunes eventuelle medfinansiering forudsætter derfor, at 0,060 mio. kr. i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 findes andet steds indenfor Kultur- & Fritidsudvalgets budget.

  Høring/udtalelse

  Da projektet bygger videre bl.a. på projektet ”Hærvejen – et oplevelsesrum med historiske rammer”, der i Aabenraa Kommune blev styret af Teknik- & Miljøforvaltningen er de blevet hørt i sagen. De finder det er en god videreudvikling, særligt fordi dette projekt indeholder et markedsføringselement.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at kommunens bidrag til projektet eventuelt finansieres af Landdistriktspuljen, så der hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 0,060 mio. kr. til projektet, alternativt,

  at kommunens bidrag søges finansieret af Økonomiudvalgets pulje til Erhverv, turisme og detailhandel.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  2. at anbefales godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Dagsorden til bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland den 13. september 2012
  • Funktionsbeskrivelse for Landdistriktcoachen
  • Orientering om Borgerhuset i Tinglev
  • Styregruppemøde vedrørende nyt idrætscenter flyttes til onsdag den 26. september kl. 17.00
  • Status vedrørende Kollundhus
  • Orientering om henvendelse fra vinterbader ved Sønderstrand

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.