Beslutningsprotokol

mandag den 1. oktober 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37948, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Ifølge den godkendte tidsplan vedrørende udvikling af Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på arbejdet.

  Forvaltningen har mandag den 10. september afholdt en workshop for en gruppe af professionelle og frivillige kultur- og fritidsaktører i Aabenraa Kommune. Aktørerne var udvalgt med baggrund i deltagerne fra fokusgruppeinterview og evaluering af den nuværende Kultur- og Fritidspolitik i foråret 2012.

  Workshoppen tog bl.a. udgangspunkt i de resultater, der fremkom i forårets fokusgruppeinterview, og som forvaltningen har bearbejdet til fire overordnede temaer for den kommende Kultur- og Fritidspolitik. Workshoppens sigte var, at deltagerne var med til at kvalificere de overordnede temaer og bidrog med deres input til disse.

  Materialet fra workshoppen er blevet bearbejdet og skrevet sammen til en række anbefalinger, som anvendes i den videre formulering af politikken. Inden den egentlige formulering orienteres udvalget om status på politikken samt de indkomne anbefalinger fra workshoppen. Forvaltningen anmoder om input til det videre forløb.

  I udvalgsmødet deltager Kultur- og Fritidskonsulent Cecilie Asaa, som præsenterer status vedrørende udvikling af Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at udvalget drøfter eventuelle input til Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde med etablering af Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46176, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Jævnfør beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2011 og Virksomhedsaftale for Aabenraa Bibliotekerne skal der i 2012 udarbejdes en ny bibliotekspolitik, der anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendes af Byrådet.

  Hvor Bibliotekspolitikkens fokus hidtil primært har været på biblioteket som institution med de tilbud, services og kompetencer, der stilles til rådighed for borgerne, vil den nye Bibliotekspolitik også præsentere de muligheder, som Aabenraa Bibliotekerne har for at spille sammen med og understøtte andre politikområder og tværgående strategier i Aabenraa Kommune, herunder planstrategien ”Sund vækst”.

  Bibliotekspolitikkens tidsmæssige perspektiv vil ikke som hidtil være afgrænset til 2 år, men være gældende så længe det giver mening i forhold til biblioteks- og samfundsudviklingen.

  Bibliotekspolitikken vil indeholde mission, vision og politiske målsætninger/strategiske indsatsområder og relatere dette til bibliotekernes potentiale som fysisk og virtuelt læringssted, oplevelsessted, debatsted og mødested.

  Med en tidsplan, der sigter mod byrådsbehandling i december 2012, lægges der ikke op til en omfattende involveringsproces med fokusgrupper og lignende.

  I udvalgsmødet deltager bibliotekschef Morten Fogh, som præsenterer status vedrørende udvikling af ny Bibliotekspolitik.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller


  at
  orienteringen tages til efterretning, og

  at
  udvalget drøfter eventuelle input til ny Bibliotekspolitik.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Orienteringen taget til efterretning.

  Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde med etablering af ny Bibliotekspolitik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44395, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Udbygningen af akutsygehuset samt etableringen af et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa betyder, at der kommer 1600 nye arbejdspladser til kommunen. Det giver nye muligheder for Aabenraa Kommune.

  For at udnytte mulighederne vil Aabenraa Kommune være vækstparate frem mod 2018, når de nye sygehuse står færdigbygget. Vækstparat kræver, at kommunen tænker ambitiøst i forhold til hvilke indsatser, der vil skabe:

  · Vækst i bosætning ved at flere vælger at flytte til kommunen

  · Vækst i handel og oplevelsesmuligheder ved flere besøgende i byen

  · Vækst i erhvervsudviklingen for virksomheder i kommunen.

  De indsatser, der vil gøre Aabenraa Kommune vækstparat, samles i Vækstplan 2018.

  Vækstplan 2018

  Vækstplan 2018 er byrådets plan indeholdende indsatser, som de stående udvalg byder ind med, der kan gennemføres frem mod 2018. Indsatserne i Vækstplan 2018 skal understøtte og udnytte den vækstmotor, som sygehusene bliver i forhold til flere arbejdspladser i kommunen, flere potentielle tilflyttere, flere højtudannede på arbejdsmarkedet og flere besøgende til byen.

  Fælles for indsatserne i Vækstplan 2018 er, at:

  - Indsatserne bidrager hver især til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018

  - Indsatserne er konkrete

  - Indsatserne skal afholdes inden for udvalgets eget budget eller mulighed for fundraising

  - Indsatserne skal være forpligtende for udvalget at gennemføre frem til 2018.

  Indsatserne forventes at have en positiv effekt på kommunens bosætning, erhvervsudvikling og image.

  Udarbejdelse af Vækstplan 2018

  Indsatserne i Vækstplan 2018 tager udgangspunkt i en række forslag til indsatser. Forslag til indsatser drøftes i de stående udvalg fra ultimo september til ultimo oktober 2012. På baggrund af drøftelsen prioriterer hvert stående udvalg 2-4 indsatser, som indgår i Vækstplan 2018.

  Vækstsekretariatet samler de stående udvalgs indsatser i et udkast til Vækstplan 2018. Udkastet drøftes i Økonomiudvalget ud fra et helhedsperspektiv den 20. november 2012.

  På baggrund af økonomiudvalgets indstilling kan den enkelte udvalgsformand beslutte, at Vækstplan 2018 sendes i 2. behandling i eget udvalg. Fokus i en eventuel 2. behandling vil være en kvalitetssikring af udvalgets egne indsatser i Vækstplan 2018 i forhold til de øvrige indsatser, der indgår i Vækstplan 2018.

  Vækstplan 2018 indstilles til godkendelse den 19. december 2012 i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter forslag til indsatser inden for udvalgets egen budgetramme,

  at udvalget prioriterer 2-4 indsatser til Vækstplan 2018 inden for udvalgets egen budgetramme, og

  at udvalget estimerer, hvornår de enkelte indsatser ønskes gennemførte.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Udvalgets bemærkninger indarbejdes i forslag til indsatser.

  Udvalget estimerer de enkelte indsatser senere.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/36962, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den 23. august 2011 traf Økonomiudvalget beslutning om at tilbagekalde § 8-fritagelse for betaling af grundskyld for de institutioner og foreninger m.fl. som har haft en sådan fritagelse. Begrundelsen var, at kommunen ønskede at harmonisere området.

  Den 7. Februar 2012 besluttede Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget fik tilført et budgetbeløb på 0,983 mio.kr. fra og med 2012, og at udvalget derefter skulle udarbejde retningslinjer for ansøgning om tilskud fra den nye pulje.

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 31. maj 2012, i forbindelse med udmøntningen af udvalgets besparelsesramme for budget 2013 – 2016, foreslået at reducere puljen med 0,180 mio. kr., således at puljen fra og med 2013 udgør i alt 0,803 mio. kr.

  Forvaltningen har arbejdet med flere modeller for retningslinjer til fordeling af midler fra den nye driftstilskudspulje gældende fra og med 2013. De forskellige modeller har været drøftet med kommunens juridiske afdeling, hvorfra man har fået rådgivning og sparring.

  Der er herfra peget på forskellige forhold som der skal tages højde for i de nye retningslinjer, herunder bl.a. de uskrevne regler om kommunalfuldmagten. Det medfører, at der alene kan ydes tilskud til aktiviteter, der kommer kommunens borgere til gode. Herudover skal reglerne om lighed og saglighed overholdes. Lige forhold skal behandles lige og begrundelsen for at give eller ikke at give støtte, skal være saglig.

  Målgruppen for udbetaling fra den nye driftstilskudspulje vil være institutioner og foreninger med tilknytning til folkeoplysningsområdet eller til kultur- og fritidsområdet generelt.

  Udvalget drøftede sagen i mødet den 17. september 2012 med baggrund i forvaltningens redegørelse.

  Forslag til retningslinjer gældende fra den 1. januar 2013 vedlagt.

  Redegørelse ved forvaltningen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,803 mio. kr. i budgettet for 2013, medens puljebeløbet i 2012 udgør 0,983 mio. kr. i 2012.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til retningslinjer for udvalgets nye driftstilskudspulje godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne budgetomplaceringer indenfor udvalgets budgetramme.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  1. at godkendt med indarbejdelse af udvalgets bemærkninger.
  2. at godkendt.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/18204, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Bov IF Fodbold søger om tilladelse til at opføre et læskur på Grænsestadion.

  Det er hensigten, at læskuret skal placeres ind mod hegnsbeplantningen mellem bane 2 og minibanerne.

  Størrelsen på læskuret vil udgøre 4 x 8 meter og vil blive opført i træ med ståltagplader og fliser som bundbelægning.

  Foreningen oplyser, at læskuret skal anvendes til bl.a. salg af entrebilletter i forbindelse med foreningens hjemmekampe, salg af pølser og drikkevarer samt fungere som opholdssted for tilskuere ved dårligt vejr.

  Læskuret vil blive opført ved frivilligt arbejde og samtlige etableringsudgifter afholdes af foreningen.

  Inden iværksættelse påhviler det foreningen at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

  Efter endt etablering påhviler det foreningen at vedligeholde 0,5 meter omkring læskuret, ligesom den fremtidige vedligeholdelse af læskuret påhviler foreningen.

  Læskuret skal opføres, så der er uhindret adgang for entreprenører, som har tilknytning til Grænsestadion.

  Såfremt læskuret ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne det og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Lovgrundlag

  Opførelse af læskuret skal ske i overensstemmelse med lokalplanen for området.

  Høring/udtalelse

  Grænsehallerne påpeger, at der skal være uhindret adgang for entreprenører til bagsiden af hallens bygninger.

  Der er indgået aftale mellem Grænsehallerne og Bov IF Fodbold, at foreningen har tilladelse til at sælge pølser og drikkevarer ved foreningens hjemmekampe.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at opførelse af læskuret på Grænsestadion godkendes under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås,

  at læskuret skal opføres med hensyntagen til, at der skal være uhindret adgang for entreprenører med tilknytning til Grænsestadion eller Grænsehallerne,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at såfremt læskuret ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne det og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Godkendt som indstillet.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

  Tim Wulff deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39323, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 11. september 2012 at tilbagesende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget

  Efterfølgende har bestyrelsen for Kollund Forsamlingshus den 7. september 2012 fremsendt mail, og anmodet udvalget på ny at vurdere sagen.

  Bestyrelsen for Kollundhus har henvendt sig til Aabenraa Kommune den 6. august 2012 og anmodet om at blive fritaget for at betale renter og afdrag på det lån, som kommunen har ydet. Lånet er sikret ved pant i ejendommen.

  Bestyrelsen begrunder ansøgningen med, at den nuværende indtjening til forsamlingshuset ikke muliggør afdrag på gæld, hvis man skal have mulighed for at vende udviklingen i en mere positiv retning således at forsamlingshuset kan overleve til gavn for lokalsamfundet.

  Bestyrelsen oplyser, at man vil igangsætte en række nye aktiviteter og tiltag, der skal forbedre huset fysisk og dermed øge udlejningen, men er afhængig af, at kommunen imødekommer ansøgningen.

  Kollundhus har pt. en gæld til Aabenraa Kommune på 0,240 mio. kr.. Kollundhus har ikke afregnet de to sidste afdragsrater på 2 x 0,010 mio. kr. vedrørende lånet.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 25. juni 2007 en lignende ansøgning fra Kollundhus vedrørende henstand med tilbagebetaling af lånet. Byrådet imødekom dengang en henstand på 0,080 kr. i perioden 2007-2010.

  Den 6. august 2012 holdt formanden og næstformanden møde med to repræsentanter for bestyrelsen for Kollundhus. Kommunen tilkendegav at være positiv overfor bestyrelsen og bad om, at bestyrelsen fremsendte et budget i balance. Bestyrelsen har efterfølgende fremsendt to budgetter for 2013. Et optimistisk og et realistisk.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at Kollundhus bevilges henstand for betaling af afdrag af gæld til Aabenraa Kommune i 2012 og 2013,

  at kommunen tilbagekalder kravet fra SKAT vedrørende tilbagebetaling pr. oktober 2011 og pr. april 2012,

  at Kollundhus indsender årsregnskab for 2012 senest 1 måned efter godkendelse, og

  at status vedrørende Kollundhus drøftes i 4. kvartal af 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Drøftet og udsat.

  Formand og næstformand afholder møde med repræsentanter for Kollund Forsamlingshus.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47458, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Aftalen mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune er udløbet med udgangen af sæson 2011/2012.

  Der har været afholdt et møde den 5. september 2012 mellem repræsentanter fra Teater i Aabenraa og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. På mødet evaluerede man den gamle aftale og blev enige om at indgå en ny aftale for de kommende tre teatersæsoner, dvs. 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015. Aftalen indebærer at:

  • foreningen modtager et tilskud på 0,125 mio. kr. pr. år i sæsonerne 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015. Beløbet udbetales i januar midt i sæsonen.
  • der kan i perioden ikke søges om underskudsgaranti
  • Teater i Aabenraa skal indsende regnskab og orientere om repertoire
  • Aabenraa Kommune tager initiativ til at ordningen evalueres ved indgangen til sæson 2014/2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,125 mio. kr. i budget 2013-2015 til Teater i Aabenraa under Andre Kulturelle Opgaver, Faste aftaler vedrørende kulturelle formål.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der indgås en ny aftale mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune gældende for sæsonerne 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015, og

  at udgiften finansieres af Andre Kulturelle formål under puljen til faste tilskud.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Godkendt som indstillet.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/45302, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne amternes kulturelle opgaver, hvoraf en række går på tværs af de nuværende fire sønderjyske kommuner. Frem til udgangen af 2010 kompenserede Kulturministeriet udgiften via den såkaldte 4-årige overgangsordning.

  En beslutning om hvilke aktiviteter og med hvilke beløbsstørrelser de fire sønderjyske kommuner ønskede at støtte i fællesskab frem til udgangen af den nuværende Sønderjyske Kulturaftale blev taget på politisk styregruppe i Den sønderjyske kulturaftale d. 12. maj 2010 og efterfølgende godkendt i de fire kommuners kulturudvalg.

  Aftalen omkring disse ”Fælles anliggender” udløber med udgangen af 2012, hvor Den sønderjyske kulturaftale også udløber i sin nuværende form, idet der arbejdes for en større kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  Den politiske styregruppe for Den sønderjyske kulturaftale har derfor på politisk styregruppemøde d. 29. maj 2012 drøftet, hvorledes disse tilskud videreføres i de kommende år og besluttet, at den eksisterende ordning med fælles tilskudsmodtagere videreføres i 2013 inden for samme rammebeløb, dog P/L-korrigeret. Finansieringen sker indenfor egne rammer, og følger den almindelige budgetlægning i kommunerne.

  Derudover blev det besluttet, at de 4 sønderjyske kulturudvalgsformænd mødes i januar/februar 2013, og i fællesskab udarbejder en aftale for 2014 og 2015.

  Det blev på mødet den 29. maj 2012 endvidere besluttet, at den nuværende administrative styregruppe bestående af en kulturkonsulent fra hver af de fire sønderjyske kommuner samt en repræsentant fra kulturaftalesekretariatet foretager en effektvurdering, herunder en vurdering af aktivitetsniveauet, og tilskudsmodtagerne, som skal danne grundlag for en aftale for 2014 og 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2013 afsat 0.671 mio. kr. til Kulturaftalen.

  Heraf er det afsat 0,223 mio. kr. til fælles sønderjyske kulturanliggender.

  I 2011 og 2012 havde den sønderjyske Kulturaftale overskydende midler, der blev modregnet i det samlede beløb til fællesanliggender, og dermed blev beløbet for Aabenraa Kommunes vedkommende 0,191 mio. kr. i 2012.

  Restfinansiering på 0,047 mio. kr. kan ske fra venskabsbysamarbejdet i 2013, hvor der er afsat i alt 0,094 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at der bevilliges 0,270 mio. kr. til de fælles anliggender, og

  at der budgetomplaceres 0,047 mio. kr. fra venskabsbysamarbejde til Kulturaftalen.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Godkendt som indstillet med tilføjelse, at budgetomplaceringen vedrører 2013.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Henvendelse fra DGI Sønderjylland vedrørende nyt domicil
  • Orientering vedrørende LIS

  Indstilling

  Orienteringen taget til efterretning.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.