Beslutningsprotokol

mandag den 5. november 2012 kl. 14:15

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 5. november 2012 på Københavns Rådhus
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/39323, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 11. september 2012 at tilbagesende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Efterfølgende har bestyrelsen for Kollund Forsamlingshus den 7. september 2012 fremsendt mail, og anmodet udvalget på ny at vurdere sagen.

  Bestyrelsen for Kollundhus har henvendt sig til Aabenraa Kommune den 6. august 2012 og anmodet om at blive fritaget for at betale renter og afdrag på det lån, som kommunen har ydet. Lånet er sikret ved pant i ejendommen.

  Bestyrelsen begrunder ansøgningen med, at den nuværende indtjening til forsamlingshuset ikke muliggør afdrag på gæld, hvis man skal have mulighed for at vende udviklingen i en mere positiv retning således at forsamlingshuset kan overleve til gavn for lokalsamfundet.

  Bestyrelsen oplyser, at man vil igangsætte en række nye aktiviteter og tiltag, der skal forbedre huset fysisk og dermed øge udlejningen, men er afhængig af, at kommunen imødekommer ansøgningen.

  Kollundhus har pt. en gæld til Aabenraa Kommune på 0,240 mio. kr. Kollundhus har ikke afregnet de to sidste afdragsrater på 2 x 0,010 mio. kr. vedrørende lånet.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 25. juni 2007 en lignende ansøgning fra Kollundhus vedrørende henstand med tilbagebetaling af lånet. Byrådet imødekom dengang en henstand på 0,080 kr. i perioden 2007-2010.

  Den 6. august 2012 holdt formanden og næstformanden møde med to repræsentanter for bestyrelsen for Kollundhus, kommunen tilkendegav at være positiv overfor bestyrelsen og bad om, at bestyrelsen fremsendte et budget i balance. Bestyrelsen har efterfølgende fremsendt to budgetter for 2013. Et optimistisk og et realistisk.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at Kollundhus bevilges henstand for betaling af afdrag af gæld til Aabenraa Kommune i 2012 og 2013,

  at kommunen tilbagekalder kravet fra SKAT vedrørende tilbagebetaling pr. oktober 2011 og pr. april 2012,

  at Kollundhus indsender årsregnskab for 2012 senest 1 måned efter godkendelse, og

  at status vedrørende Kollundhus drøftes i 4. kvartal af 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-10-2012

  Drøftet og udsat.

  Formand og næstformand afholder møde med repræsentanter for Kollund Forsamlingshus.

  Karina T. Rogat deltog ikke i sagens behandling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen er optaget til fortsat behandling med baggrund i det fornyede møde med repræsentanterne for Kollundhus og formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, som udvalget har anmodet om.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager stilling til ansøgningen fra bestyrelsen for Kollundhus med baggrund i referatet fra mødet den 17. oktober 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Det anbefales,

  at lånet gøres afdragsfrit fra 1. juli 2011, og

  at lånets restgæld skal indfries dersom Kollundhus ikke længere drives som forsamlingshus

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/36962, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte i mødet den 1. oktober 2012 forslag til retningslinjer for den nye driftstilskudspulje gældende fra og med 2013.

  Målgruppen for udbetaling fra den nye driftstilskudspulje vil være institutioner og foreninger med tilknytning til folkeoplysningsområdet eller til kultur- og fritidsområdet generelt.

  Forvaltningen har efterfølgende drøftet de i udvalgsmødet faldne bemærkninger vedrørende enkelte områder med juridisk afdeling.

  Det har medført enkelte afklarende spørgsmål til udvalget som forvaltningen redegør for mundtligt i mødet.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter sagen med baggrund i forvaltningens oplæg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Forvaltningens oplæg blev godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog på grund af inhabilitet ikke i drøftelsen vedrørende Naldtanglejeren og Haus Quickborn.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi udarbejdes den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 30. september.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelt tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget er bemyndiget til selv at foretage. Der foretages dog ingen omplaceringer i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

  Som bilag er vedhæftet et bilag, der viser det forventede regnskab for de aftalestyrede enheder.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår den månedlige ledelsesinformation med udvalgets resultat pr. 30. september 2012.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at budgetkontrollen vedrørende omplaceringer godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 5.493 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012 samt en rammebevilling i 2013 på 5,493 mio. kr. finansieret via de likvide midler.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 og rammekorrektioner i 2013 vedrørende anlæg

  Anlægsprojekt

  TB i 2012 *)

  RK i 2013

  *)

  Notenr.

  Musik og kunstpulje

  -143

  143

  1

  Hal 3

  -2000

  2000

  2

  Billedkunstråd 2011

  -300

  300

  3

  Renovering Musikskolen

  -1700

  1700

  4

  Kunstmuseet Brundlund Slot

  -500

  500

  5

  Billedkunstråd 2012

  -200

  200

  6

  Pulje til mindre opgaver 2012

  -250

  250

  7

  Halpulje

  -400

  400

  8

  I ALT - Skattefinansierede anlæg

  -5,493

  5,493

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 5,493 mio. kr. samt rammekorrektioner i 2013 på 5,493 mio. kr. , jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevilling, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønske om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder.

  Indkøbseffektiviseringer og omkostninger ved aftaleindgåelse mellem 1. og 2. budgetkontrol 2012, på Kultur- og Fritidsudvalgets område

  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Notenr.

  Ønsker:

  -

  Indkøbsreduktion

  -19

  -51

  -90

  -97

  -97

  1

  Ønsker Kultur – og fritidsudvalget i alt

  -19

  -51

  -90

  -97

  -97

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  19

  51

  90

  97

  97

  -

  Finansierende udvalg i alt

  19

  51

  90

  97

  97

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013 – 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/21012, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  2012:

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. marts 2012 ansøges der om en negativ tillægsbevilling vedrørende driften i 2012 på i alt 0,132 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler.

  Denne ansøgninger vedrører projektet ”Det sker i landdistrikterne”.

  Økonomi og afledt drift

  Den i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012 ansøgte negative tillægsbevilling og rammekorrektioner fordeler sig således på området

  (1.000 kr. )

  Område

  TB 2012

  RK 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  Notenr.

  Landdistrikter

  -132

  1

  I ALT

  -132

  -

  Punktet er uddybet nærmere i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område om negativ tillægsbevilling i 2012 på i alt 0,132 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Udvalget anbefaler, at beløbet reserveres til medfinansiering af projektet vedrørende Hærvejsturisme, som blev forelagt Økonomiudvalget i mødet den 2. oktober 2012.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

  Udvalget bemyndiger formand og næstformand til at fremsende en ansøgning til Økonomiudvalget om hærvejsturisme