Beslutningsprotokol

mandag den 19. november 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. oktober 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 70,213 mio. kr. pr. 31. oktober 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,3 %.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 4,136 mio. kr. pr. 31. juli 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 32,1 %.

  Det forventes, at drifts- og anlægsområdet overholder det korrigerede budget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50823, Sagsinitialer: sje
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46176, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2011 og Virksomhedsaftale for Aabenraa Bibliotekerne skal der i 2012 udarbejdes en ny bibliotekspolitik, der anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendes af Byrådet. Den nye bibliotekspolitik afløser bibliotekspolitikken fra 2009. Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmødet den 1. oktober 2012 bidraget til den nye bibliotekspolitik.

  Bibliotekspolitikken indeholder mission, vision og tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

  · Borgernes bevægende bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet.

  · Borgernes inviterende bibliotek: Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune.

  Bibliotekspolitikken sætter retning for bibliotekets virksomhed og definerer bibliotekets rolle som en central, kompetent, dynamisk og robust aktør, der løbende udvikler og fornyr kommunens bibliotekstilbud. Samtidig understøtter biblioteket kommunens øvrige politikker og strategier.

  Bibliotekspolitikken kommer på et tidspunkt, hvor bibliotekssektoren står over for omfattende forandringer som følge af digitalisering, selvbetjeningsløsninger og kommercielle aktørers nye forretningsmodeller, der påvirker bibliotekets virksomhed. Samtidig får biblioteksrummet ny betydning som læringssted, mødested, oplevelsessted og debatsted. Endelig er der stigende opmærksomhed på bibliotekets potentiale som understøttende faktor for tværgående indsatser og strategier, idet biblioteket agerer decentralt og borgernært med betjent åbningstid og høje besøgstal.

  I udvalgsmødet deltager bibliotekschef Morten Fogh, der præsenterer bibliotekspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslag til Bibliotekspolitik anbefales drøftet forud for Byrådets temamøde den 28. november 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og materialet tilrettes jf. faldne bemærkninger.

  Udvalget behandler på ny Bibliotekspolitikken den 3. december 2012 efter Byrådets temamøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3830, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i evalueringen af landdistriktspolitikken har forvaltningen udarbejdet et udkast til en revideret landdistriktspolitik. Udkastet tager udgangspunkt i

  • 8 lokale udviklingsplaner, som er udarbejdet i 2011,
  • 7 besvarelser af et særligt spørgeskema til landdistriktspolitikken, som alle landdistrikter har haft mulighed for at besvare i løbet af forår 2012
  • en ad hoc facebook-side til indsamling af forslag i samme periode,
  • møder med dialogforummet, Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen internt.

  Udkastet er blevet drøftet internt i Aabenraa Kommunes øvrige fagforvaltninger.

  Som det fremgår af vedlagte tidsplan, vil landdistriktspolitikken blive sendt i offentlig høring i januar 2013 efter drøftelsen af forslaget forud for Byrådets temamøde og 2. behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Efter indarbejdelse af de godkendte høringssvar vil landdistriktspolitikken blive illustreret og layoutet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,408 mio. kr. pr. år til udvikling af landdistrikter.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til Landdistriktspolitikken drøftes forud for Byrådets temamøde den 28. november 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og materialet tilrettes jf. faldne bemærkninger.

  Udvalget behandler på ny Landdistriktspolitikken den 3. december 2012 efter Byrådet temamøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37948, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til Kultur- og Fritidspolitikken på baggrund af materiale fra fokusgruppeinterview, workshops, Planstrategien Sund Vækst m.m. Politikkens indsatser er målrettet inden for følgende overordnede temaer:

  • Vi skaber rum for samarbejde
  • Vi udnytter det særlige ved Aabenraa
  • Vi sikrer en god fødekæde
  • Vi understøtter bosætningsstrategien

  Som det fremgår af vedlagte tidsplan, vil forslaget blive præsenteret og debatteret på byrådets temamøde onsdag den 28. november. Herefter bliver udkastet sendt i høring i december måned.

  Efter indarbejdelse af de godkendte høringssvar vil Kultur- og Fritidspolitikken blive illustreret og layoutet.

  Politikken forventes vedtaget ultimo marts 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,758 mio. kr. på budget 2013 til Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til den nye Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 drøftes forud for Byrådets temamøde den 28. november 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og materialet tilrettes jf. faldne bemærkninger.

  Udvalget behandler på ny Kultur- og Fritidspolitikken den 3. december 2012 efter Byrådets temamøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19077, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede den 7. februar 2011 forvaltningen til at forhandle det endelige tilskud til forsamlingshusene for 2011 og 2012 baseret på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på 0,363 mio. kr. årligt.

  I 2012 var 11 forsamlingshuse omfattet af ordningen og der blev uddelt 0,353 mio. kr. i aktivitetsbaseret tilskud. Derudover er der indgået en aftale med Rebbølcentret om et fast årligt tilskud.

  For 2013 foreligger der på baggrund af aktivitetsopgørelser i 2011 ansøgninger for i alt 0,355 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2013 afsat 0,388 mio. kr. til lokaletilskud til forsamlingshuse. Udgifterne til de aktivitetsbaserede og det faste tilskud kan afholdes inden for budgettet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at tilskudsmodellen for forsamlingshuse baseret på aktivitetstimer med nuværende retningslinjer fortsætter i 2013 og 2014,

  at rammen for tilskudsmodellen bibeholdes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at forhandle det endelige tilskud med forsamlingshusene for 2013 og 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43549, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune råder over en række gratisdage i Sønderjyllandshallen, Lyren, Slogs Herreds Hus og Agoraen, der stilles til rådighed til kultur- og fritidsarrangementer.

  Forvaltningen behandler de indkomne ansøgninger efter gældende retningslinjer.

  Da der er stigende efterspørgsel efter gratisdage i Sønderjyllandshallen og da en række arrangementer henvender sig til f.eks. skoleelever eller ældre, anbefaler forvaltningen, at retningslinjerne revideres, således at der fastsættes en egentlig ansøgningsfrist og at definition af målgruppen vedrørende de enkelte arrangementer præciseres.

  Forvaltningen anbefaler, at teksten i retningslinjernes pkt. 3 under overskriften ”Hvordan får du en gratisdag til dit arrangement?” ændres fra:

  ”Er tilgængelige for alle kommunens indbyggere”

  til:

  ”Er tilgængelige for alle kommunens indbyggere eller en bestemt større målgruppe”

  Desuden anbefales, at følgende afsnit tilføjes:

  ”Der er løbende ansøgningsfrist, dog kan ansøgninger til det kommende år først indsendes fra den 1. oktober. Ansøgningerne behandles efter først til mølle princippet”.

  I aftalen med Sønderjyllandshallen har kommunen råderet over 30 gratisdage, hvoraf 12 er reserveret til Teater i Aabenraa og 6 til Sønderjyllands symfoniorkester. Aftalen udløber med udgangen af 2012. Forvaltningen arbejder p.t. med en genforhandling af aftalen.

  Aftalen med 8 gratisdage i Lyren udløber medio 2014.

  Der er i 2010 indgået en aftale med Agoraen om 5 gratisdage finansieret af Kultur- og Fritidspolitikken i perioden 2009-2012. Der er p.t. en ubenyttet gratisdag i denne aftale.

  Slogs Herreds Hus modtager et aktivitetsbaseret tilskud, hvor 10.000 kr. vedrører 4 gratisdage pr. år. Det kan konstateres, at der alene er brugt 1-2 gratisdage pr. år i Slogs Herreds Hus i perioden, og derfor anbefaler forvaltningen at reducere køb af gratisdage fra 4 til 2 om året fra 2013 og fremefter og overføre 5.000 kr. til køb af 2 gratisdage pr. år fra 2013 og fremefter i Agoraen.

  Økonomi og afledt drift

  De foreslåede ændringer kan afholdes inden for det afsatte budget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender de reviderede retningslinjer,

  at antallet af gratisdage i Slogs Herreds Hus reduceres fra 4 til 2 pr. år fra 2013, og

  at der indgås en aftale med Agoraen om 2 gratisdage pr. år fra 2013 og fremefter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  1. og 3. at godkendt som indstillet.

  2. at udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49973, Sagsinitialer: lhro

  Sagsfremstilling

  Ensemblet DUO MODUS har fremsendt ansøgning om støtte til projektet ”Børn, Klassisk musik og Sundhed”. Dette projekt skal bidrage til at gøre børn raskere og gladere.

  ”Børn, klassisk musik og sundhed” er et 3-årigt pilotprojekt for børn i alderen 9-13 år. Projektet skal bidrage til at øge deres livskvalitet gennem kendskab til klassisk musik. Projektet går derfor ud på at afholde koncerter, lave et videns-website og formidle den klassiske musiks betydning til lærere og forældre.

  DUO MODUS tilbydes i Region Syddanmark og afholdes primært på folkeskolerne.


  Af eksisterende musiktilbud kan nævnes ordningen Musik i tide der via Center for Undervisningsmidler tilbydes til kommunens skoler. Ordningen rummer en genremæssigt bredt sammensat vifte af skolekoncerter målrettet til 0. – 9. klasse, som langt hovedparten af kommunens skoler benytter sig af. Desuden holder Sønderjylland Symfoniorkester hvert år klassiske koncerter for alle kommenenes 4. klasser. Der er tilknyttet undervisningsforløb til begge initiativer, der sorterer under Børn & Skole.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget udgør for perioden 2013-15 1,980 mio. kr. Den ansøgte kommunale medfinansiering til opstarten i 2013 udgør i alt 0,330 mio. kr. DUO MODUS søger dog ikke et bestemt beløb af Aabenraa Kommune.

  Deles udgiften ligeligt mellem de fire Sønderjyske kommuner udgør den 0,083 mio. kr. Deles udgiften efter folketal, udgør udgiften for Aabenraa Kommunes vedkommende 0,084 mio. kr.

  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.

  Høring/udtalelse

  Af ansøgningen fremgår det, at denne også fremsendes til Region Syddanmark samt Tønder, Haderslev og Sønderborg Kommuner.


  I Haderslev har Kultur- og Fritidsudvalget meddelt afslag på ansøgningen.

  I Tønder behandles sagen i Sundhedsudvalget den 12. november og i Skoleudvalget den 13. november, hvor det indstilles, at hvert udvalg bidrager med 0,041 mio. kr. eller i alt 0.082 mio. kr.

  I Sønderborg behandles sagen af Kultur- og Fritidsudvalget i december. Udvalget for regional udvikling under Regions Syddanmark har indstillet ansøgningen til tilsagn om støtte på 0,330 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at der meddeles afslag på ansøgningen, og

  at ansøgningen videresendes til Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49846, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Vinterbaderne på Sønderstrand i Aabenraa har fremsendt en ansøgning med ønske om en forbedring af vinterbaderfaciliteterne på Sønderstrand.

  Vinterbaderne har i sommeren 2012 organiseret sig som en forening under navnet Vikingeklubben i Aabenraa og består af 29 medlemmer.

  Der er stadigvæk en del vinterbadere, som ikke er medlem af foreningen. Da det altid har været en kutyme i Aabenraa, at alle skal have mulighed for at vinterbade, er det vigtigt, at også de selvorganiserede stadig har mulighed for at anvende broen og omklædningsfaciliteterne på Sønderstrand.

  Foreningen holder i dag til på bastionen på Sønderstrand, hvor der tidligere var kioskbygning. Foreningen deler lokale med Entreprenørgårdens personale.

  Foreningen har fremsendt forslag til midlertidige løsninger og et forslag til en permanent badeanstalt på Sønderstrand.

  Udvalgsformanden og repræsentanter fra forvaltningen har den 10. oktober 2012 afholdt møde med foreningen. Udvalgsformanden oplyste på mødet, at etablering af en permanent badeanstalt tidligst er realiserbar i 2016/2017, såfremt Aabenraa Kommune skal bidrage økonomisk.

  Udvalgsformanden oplyste endvidere, at etablering af en permanent badeanstalt skal indgå i kommunens projekt vedrørende strandpromenaden.

  Der var enighed om at arbejde videre med indretning af vinterbaderfaciliteter i bastionen. De berørte lokaler anvendes i dag som omklædningsrum for vinterbaderne og som handicaptoilet.

  Der er et ønske om, at lokalerne isoleres og at der etableres bademulighed og saunafaciliteter. Driftsudgifterne til bl.a. el og vand påhviler foreningen og er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  For at reducere udgifterne er det aftalt med foreningen, at den bidrager aktivt til indretning af lokalerne. Foreningen har endvidere besluttet at undersøge, hvorvidt saunaovnen kan finansieres via fonde.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift til indretning af vinterbaderfaciliteter på Sønderstrand forventes at udgøre maksimalt 0,140 mio. kr.

  Udgiften kan finansieres af anlægsrammebevillingen til Kultur- og Fritidspolitikken, hvor der er et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,198 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet, da etablering af et omklædningsrum vil blive indrettet på et eksisterende handicaptoilet. Der er i alt 4 handicaptoiletter på Sønderstrand.

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til at handicaptoilettet nedlægges. Handicaprådet foreslår dog mindre forbedringer på Sønderstrand, som vil forbedre forholdene for de handicappede.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der bevilliges 0,140 mio. kr. til vinterbaderfaciliteter, finansieret af anlægsrammebevillingen til Kultur- og Fritidspolitikken,

  at alle udgifter til driften af vinterbaderfaciliteter påhviler Vikingeklubben i Aabenraa, og
  at alle vinterbadere skal fortsat kunne benytte faciliteterne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49971, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Input til Kvalitetskontrakt Aabenraa Kommune

  En ændring i styrelsesloven fra 2009 betyder, at hver kommune skal udarbejde en kommunal kvalitetskontrakt fra 2010 og en årlig opfølgningsredegørelse fra 2012.

  Den 23. juni 2010 godkendte Byrådet Aabenraa Kommunes kvalitetskontrakt. Samtidig blev et koncept for udarbejdelse og opfølgning på kvalitetskontrakten godkendt.

  Staben forestår opgaven med at samle fagforvaltningernes bidrag og gøre oplysningerne tilgængelige via den dertil oprettede hjemmeside www.brugerinformation.dk.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at forvaltningens forslag til ”forslag til målopfyldelse” godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på mødet den 12. november 2012 med repræsentanter for bygherrerådgiver, idrætscenteret, DGI, fritidsrådet, Kulturelt Samråd og brugere redegør formand og direktør for det videre forløb.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at udvalget med baggrund i ovennævnte redegørelse drøfter det videre forløb med hensyn til bl.a. inddragelse, organisering m.m.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet.

  Der afholdes styregruppemøde onsdag den 5. december 2012 kl. 16.30.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Ingen bemærkninger.