Beslutningsprotokol

mandag den 3. december 2012 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3830, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i evalueringen af landdistriktspolitikken har forvaltningen udarbejdet et udkast til en revideret landdistriktspolitik. Udkastet tager udgangspunkt i

  • 8 lokale udviklingsplaner, som er udarbejdet i 2011,
  • 7 besvarelser af et særligt spørgeskema til landdistriktspolitikken, som alle landdistrikter har haft mulighed for at besvare i løbet af forår 2012
  • en ad hoc facebook-side til indsamling af forslag i samme periode,
  • møder med dialogforummet, Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen internt.

  Udkastet er blevet drøftet internt i Aabenraa Kommunes øvrige fagforvaltninger.

  Som det fremgår af vedlagte tidsplan, vil landdistriktspolitikken blive sendt i offentlig høring i januar 2013 efter drøftelsen af forslaget forud for Byrådets temamøde og 2. behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Efter indarbejdelse af de godkendte høringssvar vil landdistriktspolitikken blive illustreret og layoutet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,408 mio. kr. pr. år til udvikling af landdistrikter.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til Landdistriktspolitikken drøftes forud for Byrådets temamøde den 28. november 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og materialet tilrettes jf. faldne bemærkninger.

  Udvalget behandler på ny Landdistriktspolitikken den 3. december 2012 efter Byrådet temamøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen tilføjer, at politikken er blevet præsenteret på Byrådets temamøde den 28. november 2012. Kommentarer til politikken, som er fremkommet på dette møde, eftersendes dagsordenen.

  De kommentarer, udvalget godkender, indarbejder forvaltningen i politikken. Herefter sendes politikken i høring i januar måned.

  Politikken forventes taget op på udvalgsmødet igen den 18. februar og godkendt i Byrådet ultimo marts.

  Processen forløber parallelt med Bibliotekspolitikken og Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de indkomne kommentarer fra Byrådet, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tidsplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Godkendt som indstillet med tilføjelse, at Landdistriktspolitikken sendes i høring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46176, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2011 og Virksomhedsaftale for Aabenraa Bibliotekerne skal der i 2012 udarbejdes en ny bibliotekspolitik, der anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendes af Byrådet. Den nye bibliotekspolitik afløser bibliotekspolitikken fra 2009. Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmødet den 1. oktober 2012 bidraget til den nye bibliotekspolitik.

  Bibliotekspolitikken indeholder mission, vision og tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

  · Borgernes bevægende bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet.

  · Borgernes inviterende bibliotek: Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune.

  Bibliotekspolitikken sætter retning for bibliotekets virksomhed og definerer bibliotekets rolle som en central, kompetent, dynamisk og robust aktør, der løbende udvikler og fornyr kommunens bibliotekstilbud. Samtidig understøtter biblioteket kommunens øvrige politikker og strategier.

  Bibliotekspolitikken kommer på et tidspunkt, hvor bibliotekssektoren står over for omfattende forandringer som følge af digitalisering, selvbetjeningsløsninger og kommercielle aktørers nye forretningsmodeller, der påvirker bibliotekets virksomhed. Samtidig får biblioteksrummet ny betydning som læringssted, mødested, oplevelsessted og debatsted. Endelig er der stigende opmærksomhed på bibliotekets potentiale som understøttende faktor for tværgående indsatser og strategier, idet biblioteket agerer decentralt og borgernært med betjent åbningstid og høje besøgstal.

  I udvalgsmødet deltager bibliotekschef Morten Fogh, der præsenterer bibliotekspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslag til Bibliotekspolitik anbefales drøftet forud for Byrådets temamøde den 28. november 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og materialet tilrettes jf. faldne bemærkninger.

  Udvalget behandler på ny Bibliotekspolitikken den 3. december 2012 efter Byrådets temamøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen tilføjer, at politikken er blevet præsenteret på Byrådets temamøde den 28. november 2012. Kommentarer til politikken, som er fremkommet på dette møde, eftersendes dagsordenen.

  De kommentarer, udvalget godkender, indarbejder forvaltningen i politikken. Herefter sendes politikken i høring i januar måned.

  Politikken forventes taget op på udvalgsmødet igen den 18. februar og godkendt i Byrådet ultimo marts.

  Processen forløber parallelt med Kultur- og Fritidspolitikken og Landdistriktspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de indkomne kommentarer fra Byrådet, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tidsplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Godkendt som indstillet med tilføjelse, at Bibliotekspolitikken sendes i høring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37948, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til Kultur- og Fritidspolitikken på baggrund af materiale fra fokusgruppeinterview, workshops, Planstrategien Sund Vækst m.m. Politikkens indsatser er målrettet inden for følgende overordnede temaer:

  • Vi skaber rum for samarbejde
  • Vi udnytter det særlige ved Aabenraa
  • Vi sikrer en god fødekæde
  • Vi understøtter bosætningsstrategien

  Som det fremgår af vedlagte tidsplan, vil forslaget blive præsenteret og debatteret på byrådets temamøde onsdag den 28. november. Herefter bliver udkastet sendt i høring i december måned.

  Efter indarbejdelse af de godkendte høringssvar vil Kultur- og Fritidspolitikken blive illustreret og layoutet.

  Politikken forventes vedtaget ultimo marts 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,758 mio. kr. på budget 2013 til Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til den nye Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 drøftes forud for Byrådets temamøde den 28. november 2012.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og materialet tilrettes jf. faldne bemærkninger.

  Udvalget behandler på ny Kultur- og Fritidspolitikken den 3. december 2012 efter Byrådets temamøde.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen tilføjer, at politikken er blevet præsenteret på Byrådets temamøde den 28. november 2012. Kommentarer til politikken, som er fremkommet på dette møde, eftersendes dagsordenen.

  De kommentarer, udvalget godkender, indarbejder forvaltningen i politikken. Herefter sendes politikken i høring i januar måned.

  Politikken forventes taget op på udvalgsmødet igen den 18. februar og godkendt i Byrådet ultimo marts.

  Processen forløber parallelt med Bibliotekspolitikken og Landdistriktspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de indkomne kommentarer fra Byrådet, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tidsplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Godkendt som indstillet med tilføjelse, at Kultur- og Fritidspolitikken sendes i høring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/53419, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunen. Planen sætter fokus på, hvordan kommunen skal udvikle sig og revideres hvert 4. år.

  Forinden kommuneplanen udarbejdes, formuleres en planstrategi. Den 24. november blev kommunens planstrategi ’Sund Vækst’ godkendt af Økonomiudvalget. Den skal nu omsættes til Kommuneplanen.

  Efter tidsplanen er der deadline for tekst til ikke-lovpligtige emner den 11. januar 2013. Herefter sættes den samlede kommuneplan op og forelægges for alle kommunens udvalg i maj.

  Dette efterfølges af en høringsperiode og kommuneplanen forventes endeligt godkendt i november 2013. Kommuneplanen bliver udelukkende en digital kommuneplan, som får sin egen platform på internettet.

  Forvaltningen har udarbejdet et bidrag til kommuneplanen, som omfatter beskrivelse af og mål for kultur, fritid, turisme og landdistrikterne.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter tekstforslaget til kommuneplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Godkendt med indarbejdelse af faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/50188, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På Dialogmødet mellem Billedkuntrådet og Kultur- og Fritidsudvalget den 17. september 2012 blev Telemuren drøftet. Udvalget fremkom med ønske om at få forholdene omkring Telemurens tilstand og sikring belyst. Værket har siden 2007 været midlertidigt placeret på deponien i Sdr. Hostrup.

  Sammen med Museum Sønderjyllands konservator og en repræsentant fra Billedkunstrådet har forvaltningen gennemgået værket. Gennemgangen viste, at værket har bevoksninger, revner og afskalninger i glasuren ligesom overdækningen er blæst af. Muren er ikke frostsikret, og området, den er placeret i, fremstår som en vildt bevokset sump.

  På baggrund af udvalgets ønske er der udarbejdet notat om behovet for sikringsmæssige tiltag samt overslag over udgifterne.

  Udgifterne til reetablering af værket afhænger af forholdene på den fremtidige placering.

  I forbindelse med flytningen af værket, blev der ikke taget stilling til udgifterne til vedligeholdelsesopgaven omkring kunstværket.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til stenkonservatorens sikring af værket udgør 0,012 mio. kr.

  Der er indhentet tilbud fra Entreprenørgården, hvor udgiften til dræning omkring telemuren og sikring af værket på den aktuelle placering udgør 0,025 mio. kr.

  Samlet udgift udgør således 0,037 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til en sikring af værket, herunder eventuel finansiering af udgiften.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Værket sikres som beskrevet, og udgiften finansieres inden for udvalgets budgetramme.

  Forinden ønsker udvalget dog undersøgt mulighederne for en indendørs plads til værkets opbevaring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43260, Sagsinitialer: lhro

  Sagsfremstilling

  Børneteaterudvalget har den 29. oktober 2012 behandlet indkomne ansøgninger om tilskud til børneteater for 2013.

  Det samlede ansøgte beløb for 2013 er højere end det beløb, der er afsat i budgettet.

  Udvalget besluttede derfor, at:

  • Give en mindre bevilling til to ansøgninger. Den ene med begrundelsen at beløbet ikke svarede til den samlede pris, for det antal forestillinger institutionen ønskede, og den anden med begrundelsen at beløbet var for højt i forhold til den aftale, der ligger på det pågældende område
  • en ansøgning ikke kunne imødekommes, da institutionen også er med i en anden fællesansøgning
  • afvise to ansøgninger, da de først er modtaget en uge efter ansøgningsfristens udløb.

  Øvrige ansøgninger blev tilgodeset med det ansøgte beløb.

  Børneteaterudvalget valgte i 2011 at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis ville have fokus på. Begrundelsen for denne opdeling er, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

  I 2013 lægges særlig vægt på distrikt 1.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2013 afsat 0,440 mio. kr. til børneteater og de bevilgede tilskud kan afholdes inden for budgettet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42854, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Hærvejens samlede længde fra Viborg til grænsen i Padborg er ca. 280 km. Heraf passerer ca. 47 km Aabenraa Kommune. Denne vej rummer et oplevelsesøkonomisk potentiale, der har potentiale til at kunne bidrage til udvikling og skabelse af nye arbejdspladser i de landdistrikter og områder, som den løber igennem. Ved at udnytte det turisme- og erhvervsmæssige potentiale knyttet til Hærvejen og omsætte det til konkrete og salgbare produkter og ydelser kan der tiltrækkes flere købestærke turister. Det vil bevirke øget omsætning og derved skabe flere arbejdspladser.

  Dette potentiale er baggrunden for projektet ”Hærvejen – Cykel- og vandreturisme”. Kultur- og Fritidsudvalget har den 17. september anbefalet den kommunale medfinansiering af projektet på 0,060 mio. kr. i årene 2013-2015 til Økonomiudvalget. På mødet den 2. oktober kunne Økonomiudvalget imidlertid ikke anbefale projektets medfinansiering fra puljen til Erhverv, turisme og detailhandel.

  Projektet ”Hærvejen – Cykel- og vandreturisme” falder fint i tråd med udkastet til den nye landdistriktspolitik.

  Økonomi og afledt drift

  Finansieringsbudget:

  Finansieringskilde

  Mio. kr.

  Grøn Vækst programmet, EU’s landdistriktsprogram

  1,6

  Region Syddanmark

  0,8

  Kommuner

  0,8

  I alt

  3,2

  Den kommunale medfinansiering over de 3 budgetår 2013, 2014 og 2015 er beregnet med 3,00 kr. pr. indbygger, og oprundet til hele tusinde. Kommunernes bidrag bliver således:

  Kommunalt bidrag, fordelt

  Mio. kr.

  Vejle Kommune

  0,324

  Aabenraa Kommune

  0,179

  Haderslev Kommune

  0,169

  Vejen Kommune

  0,128

  I alt

  0,800

  Aabenraa Kommunes eventuelle andel kan finansieres med 0,139 mio. kr. i 2012 fra puljen til udmøntning af landdistriktspolitikken som opstart og herefter 0,020 mio. kr. pr. år i de følgende 2 år.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommunes bidrag finansieres med 0,139 mio. kr. fra landdistriktspolitikken i 2012 og 0,020 mio. kr. pr. år fra landdistriktsrammen de efterfølgende 2 år.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/52987, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 20. december 2010 at bevilge Aabenraa Fritidsråd (AAF) en anlægspulje i 2011 og 2012. Ordningen skulle gælde i en 2-årig forsøgsperiode, hvor der blev afsat 0,200 mio. kr. pr. år.

  Formålet med anlægspuljen for Fritidsrådet er at yde støtte til nye anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.

  Aabenraa Fritidsråd har i forsøgsperioden bevilget tilskud til 8 ansøgninger og givet afslag på 3.

  Aabenraa Fritidsråd ser ordningen som en succes og anser det som et positivt tegn, at flere projekter er etableret i samarbejde mellem foreningerne i lokalområderne og i nogle tilfælde også med deltagelse af borger- og lokalråd som samarbejdspartnere. Dette er med til at skabe bredde og sammenhængskraft på tværs i det lokale foreningsliv og lokalområderne og dermed fremme fritidslivet i Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Fritidsråd anbefaler, at anlægspuljen fastholdes og videreføres og ligeledes ser Fritidsrådet gerne, at puljen gerne tilføres yderligere midler i årene fremover.

  Økonomi og afledt drift

  Til anlægspuljen har der i 2011 og 2012 været afsat 0,200 mio. kr. fra puljen til mindre opgaver.

  I budgettet for 2013 er puljen til mindre opgaver reduceret med 0,500 kr. mio. kr. og udgør nu 1,0 mio. kr.

  Beløbet til Fritidsrådets disposition har været finansieret af denne pulje.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at de eksisterende retningslinier fortsætter uændret,

  at ordningen gælder fra 1. januar 2013 til 31. december 2014, og

  at udgiften indgår i prioritering af puljen til mindre opgaver i 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  1. og 2. at godkendt.

  Der prioriteres afsat 200.000 kr. i hhv. 2013 og 2014. Udgiften finansieres af puljen til mindre opgaver.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56420, Sagsinitialer: lhro

  Høring/udtalelse

  Tinglevhallens halinspektør er hørt i sagen og foreslår følgende,

  • at hele besparelsen tilfalder Tinglev Skole og at skolens budget afskrives med den beregnede besparelse
  • at skolen står for den fremtidige service af solcelleanlægget
  • at ved eventuel fremtidig tagarbejde påhviler det skolen at sørge for de nødvendige foranstaltninger bliver udført, så tagarbejdet ikke medfører Tinglevhallen en øget vedligeholdelsesomkostning

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget imødekommer ansøgning om opsætning af solceller på Tinglevhallen under forudsætning af, at alle udgifter forbundet med etableringen og fremtidig drift og vedligehold afsolcelleanlægget er Kultur- og Fritidsudvalget uvedkommende,

  at det påhviler Tinglev Skole at sørge for atder i forbindelse med fremtidige tagreparationer på Tinglevhallen etableres uhindret adgang til det pågældende område,

  at besparelsen ved en investering i solceller tilfalder Tinglev Skole, og

  at Tinglev Skole afholder alle udgifter til afskrivning af solcelleanlægget, og dermed også budgetreduktionen af den beregnede besparelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  1., 2., og 4. at godkendt som indstillet. Dog således, at teksten i 1. at ændres til:

  Udvalget imødekommer ansøgningen om opsætning af solceller på Tinglevhallen under forudsætning af, at alle udgifter forbundet med etableringen og fremtidig drift og vedligehold af solcelleanlægget er Kultur- og Fritidsudvalget uvedkommende.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse af den nye indskoling på Tinglev Skole skal der for at opretholde energirammen etableres minimum 90 m2 solceller. Kommunale Ejendomme har besluttet at supplere solcellerne med yderligere 270 m2 eller mere, således at det samlede anlæg kommer til at udgøre mindst 360 m2.

  Det har vist sig, at den mest hensigtsmæssige placering vil være på tagfladerne mod syd på Tinglevhallerne, hvor der kan opnås tæt på 100% udnyttelse af solindstrålingen.

  Uanset hvor solcelleanlægget placeres, vil det kunne tilkobles hovedelmåleren, som sidder på Tinglev Skole.

  Kommunale Ejendomme oplyser, at investeringen i solcelleanlægget primært afholdes af energipuljen, hvilket betyder, at de involverede institutioners budgetter nedskrives med den beregnede besparelse. Kommunale Ejendomme oplyser endvidere, at såfremt de anvendte forudsætninger holder stik, opnår institutionen en tilsvarende besparelse på driften.

  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender opsætning af solceller på Tinglevhallens tag under forudsætning af, at driftsbudgettet på el, vand og varme flyttes fra Tinglev Skole til Tinglevhallens budget, og at alle udgifter i forbindelse med etablering og fremtidig vedligehold af solcelleanlægget er Kultur- og Fritidsudvalget uvedkommende.

  Ved vedligeholdelsesopgaver på Tinglevhallens tag skal adgang til taget kunne ske uhindret. Såfremt det måtte være nødvendigt at demontere solcelleanlægget i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver påhviler udgiften Tinglev Skole.

  Da det endnu ikke er besluttet, hvor mange m² solceller der opsættes, er det ikke muligt at klarlægge, hvad etableringsudgifterne til solcelleanlægget udgør. Det er dermed p.t. heller ikke muligt at få klarlagt, hvad den årlige nedskrivning af budgetterne forventes at udgøre. På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at det er temmelig usikkert hvorvidt ordningen vil medføre en besparelse for Tinglevhallen.

  Da energiordningen er en byrådsbeslutning, kan Tinglevhallen blive pålagt at tilslutte sig ordningen med solceller på hallens tag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55853, Sagsinitialer: lhro

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Kliplevhallen har fremsendt en ansøgning til Aabenraa Kommune, hvor hallen anmoder om tilskud til udbedring af en rørskade i et af omklædningsrummene.

  Institutionen konstaterede i sommers, at der i to omklædningsrum var opstået rørskader, hvoraf skaden i det ene omklædningsrum var ret omfattende.

  I forbindelse med udbedringen af vandskaden har institutionen besluttet at ændre installationen, så rørene er synlige og tilgængelige, hvilket er en normal procedure i forbindelse med udskiftning af ældre rør.

  Da rørene til bruserne var i en meget ringe tilstand, anbefalede institutionens forsikringsselskab at udskifte disse blev udskiftet i forbindelse med renoveringsarbejdet. Forsikringsselskabet afslog dog at bidrage økonomisk til udskiftningen.

  Institutionen har selv finansieret 0,063 mio. kr. til udbedring af rørskade samt modernisering af sanitetsforholdene.

  Kliplevhallen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om størst mulig økonomisk tilskud til udbedring og modernisering af sanitetsforhold.

  Forvaltningen har den 27. november 2012 besigtiget udbedring af den nuværende skade.

  Det kan oplyses, at ved en lignende rørskade i Rødekrohallen i 2010 blev sagen behandlet administrativt, og institutionen fik afslag på tilsagn om tilskud.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Kliplevhallen, er der p.t. i halpuljen et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,220 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Fritid indstiller,

  at udvalget tager konkret stilling til henvendelser fra Kliplevhallen, herunder eventuel finansiering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Drøftet og udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49813, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Håndboldafdelingen i Elite Aabenraa projektet har pt. deres opholdssted i en pavillon opsat ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og skal ifølge byggetilladelsen fjernes senest den 2. april 2013.

  Såfremt tilladelsen bliver forlænget, vil der ikke længere være tale om en midlertidig bygning. Der vil derfor skulle foretages efterisolering, således at gældende isoleringskrav overholdes, og der skal endvidere indhentes byggetilladelse til bibeholdelse af bygningen som en permanent bygning.

  Ejendommen Hjelmallé 5B, som står tom. Den har tidligere huset Fritidshjemmet Himmelblå og ligger tæt ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Kommunen har ønsket at sælge ejendommen, og den vil være et fint alternativ til pavillonen.

  Bygningen vil kunne bruges som et Elite Aabenraahus/lektiecafé, hvor de øvrige idrætsgrene i Elite Aabenraasamarbejdet også kan mødes, afholde møder, m.v. Derudover er der også mulighed for, at Eliteidrætsprojektet kan afholde mindre arrangementer i huset.

  I vurderingsrapporten, som er lavet i forbindelse med et eventuelt salg af huset, foreslår ejendomsmægleren, at huset muligvis kan anvendes til klubhus/foreningshus.

  Grundsalgsudvalget besluttede den 23. oktober 2012, at Kultur og Fritid kan lave en indstilling til Økonomiudvalget, med ansøgning om at måtte ændre den tidligere Byrådsbeslutning om salg af Hjelmallé 5B, så Kultur og Fritid kan få lov til at anvende den til kommunes Eliteprojekt.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til Hjelmallé 5B udgør skønsmæssigt 0,189 mio. kr. pr. år.

  I dag har Elite Aabenraa projektet udgifter for ca. 0,130 mio. kr. pr. år til pavillonen.

  Driftsudgifterne til Hjelmallé 5B kan finansieres af Eliteidrætsprojektet ramme.

  Høring/udtalelse

  SønderjyskE har givet udtryk for, at det for dem vil være et godt opholdssted for deres elitehold. I så fald SønderjyskE også skal anvende Elite Huset, bør der indgås forhandling om bidrag til driftsudgifterne.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at det over for Økonomiudvalget anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at anvende Hjelmallé 5B til Eliteprojektet, og
  at
  driftsudgifterne finansieres inden for Eliteidrætsprojektets ramme.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Godkendt som indstillet under forudsætning af, at bygningen er i god stand. Der optages forhandling med SønderjyskE om vilkårene, såfremt deres elitehold skal anvende bygningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2239, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Orientering om bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland den 6. december 2012 på Kulturhistorie Aabenraa
  • Evt. møde den 17. december 2012
   Idet udvalgsmødet den 17. december 2012 aflyses, bemyndiges formand og næstformand til at træffe beslutning ved uopsættelige sager, hvorefter udvalget efterfølgende orienteres

  Formand og næstformand bemyndiges til at godkende forslag til ekstraordinære driftsopgaver i 2012 jævnfør udleveret liste

  • Orientering om udvidelse af Kunstmuseum Brundlund Slot
  • Felsted Biblioteks Støttegruppe har henvendt sig vedrørende et møde med Aabenraa Kommune
  • Orientering fra mødet i Den sønderjyske kulturaftale den 22. november 2012
  • Orientering om Børn og Skoles eventuelle ændringer i anvendelsen af udvalgets lokaler

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Orientering taget til efterretning.