Beslutningsprotokol

mandag den 14. januar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: -
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/73, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. august 2012 en mere fast model vedrørende anlægstilskuddet for Museums Sønderjylland. Modellen kompenserer behovet for finansiering af fondsmoms.

  Det faste anlægstilskud for de fire sønderjyske kommuner i 2013-priser udgør 3,349 mio. kr.

  Den nye aftale betyder, at der samlet tillægges yderligere 1 mio. kr., så anlægstilskuddet fra de fire kommuner stiger til 4,349 mio. kr.

  Kommunerne indbetaler efter aftale det årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

  Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

  Aftalen betyder, at anlægstilskuddet for Aabenraa Kommune forøges til 0,932 mio. kr. i perioden 2012-2015.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2013 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,932 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,932 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjylland finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2013 på 0,932 mio. Kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/75, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Ifølge investeringsoversigten 2013-2016 får Billedkunstrådet stillet en årlig anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til rådighed med henblik på at fremme kunst i hele kommunen.

  Puljen anvendes bl.a. til indkøb af kunst og skulpturer i bl.a. det åbne rum, institutioner, virksomheder m.m. i Aabenraa Kommune.

  Billedkunstrådet søger frigivet 0,300 mio. kr. i 2013. Beløbet er disponeret til kommunal medfinansiering til et projekt i Nygade Skolegård, hvor Billedkunstrådet søger fondsmidler.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2013 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til kunst.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2013 på 0,300 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/213, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til anvendelse af puljen til mindre opgaver på 1,0 mio. kr. for 2013.

  Listen indeholder forslag til prioritering af ansøgninger vedrørende bygninger, anlæg og investeringer, som Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for.

  I prioriteringen er der bl.a. lagt vægt på nyinvesteringer, nedslidt inventar udbedres og at anvendeligheden af de grønne områder opretholdes.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2013-2016 er der i 2013 afsat en pulje til mindre opgaver på 1,0 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. til pulje til mindre opgaver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013,

  at udvalget under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsrammebevillingen til pulje til mindre opgaver godkender anlægsopgaver på i alt 1,0 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver inden for den afsatte ramme til akutopgaver på 0,220 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  1. at anbefales godkendt.

  Udvalget prioriterer puljen på næste udvalgsmøde.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/60383, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. vedrørende en halpulje til vedligeholdelse af kommunale og selvejende idrætshaller. Der er udarbejdet en bruttoliste over vedligeholdelsesopgaver på baggrund af indkomne ønsker fra idrætsinstitutionerne.

  Forvaltningen har inddelt ønskerne i 4 kategorier som grundlag for udvalgets endelige prioritering.

  • Tag og fag
  • Energibesparende foranstaltninger i selvejende institutioner
  • Gulve
  • Øvrige vedligeholdelsesopgaver

  Forvaltningen har vurderet de indkomne ønsker og udarbejdet forslag til prioritering.

  Lovgrundlag

  Det påhviler den enkelte institution at overholde udbudsreglerne for det konkrete projekt, der modtages tilskud til.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2013-2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til halpuljen i 2013.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling til halpuljen på 2,0 mio. kr. i 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013, og

  at udvalget under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsrammebevillingen til halpuljen godkender anlægsopgaver for i alt 2,0 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55896, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  BVU, Idræt For Alle, søger om tilladelse til at udvide deres opholdsskur med et redskabsrum og et halvtag, som er beliggende på krolfbanen i Bolderslev.

  Det er hensigten, at redskabsrummet skal bygges i forlængelse af det nuværende opholdsskur.

  Størrelsen på redskabsrummet udgør 3 x 3,3 meter og halvtaget 10,3 x 2,5 meter.

  Inden udvidelsen iværksættes, påhviler det foreningen at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

  Efter etablering påhviler det foreningen at vedligeholde 0,5 meter omkring skuret, ligesom den fremtidige vedligeholdelse af skuret påhviler foreningen.

  Såfremt opholdsskuret ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne skuret og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at opførelse af redskabsrummet godkendes under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at såfremt opholdsskuret ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne det og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Udgår af dagsorden.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59573, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Rødekro Cykleclub har sendt en ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af mountainbikebanen i Hjelm Skov.

  Banen blev etableret i 2006 i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og frivillige fra AAIG.

  I samarbejde med Naturstyrelsen har de to foreninger gennem flere år stået for en stor del af vedligeholdelsen af banen. Naturstyrelsen har leveret maskiner og grus, mens klubberne har leveret arbejdskraften.

  Rødekro Cykleclub arrangerer nu det årlige mountainbikeløb, som AAIG tidligere har stået for.

  De årlige omkostninger til grus og leje af maskiner vurderes nu til 0,015-0,020 mio. kr.

  En ny aftale betyder, at Naturstyrelsen fremover maksimalt dækker 0,005 mio. kr. om året til vedligeholdelse af banen.

  Rødekro Cyckleclub søger om tilskud til at dække de fremtidige udgifter på 0,015-0,020 mio. kr. pr. år.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen bemærker, at der ikke hidtil har været afsat midler til vedligeholdelse af mountainbikebaner i Aabenraa Kommune og at et eventuelt tilskud vil kunne danne præcedens.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Drøftet og forvaltningen optager kontakt med Naturstyrelsen om vedligeholdelsen.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/55853, Sagsinitialer: lhro

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Kliplevhallen har fremsendt en ansøgning til Aabenraa Kommune, hvor hallen anmoder om tilskud til udbedring af en rørskade i et af omklædningsrummene.

  Institutionen konstaterede i 2012, at der i to omklædningsrum var opstået rørskader, hvoraf skaden i det ene omklædningsrum var ret omfattende.

  I forbindelse med udbedringen af vandskaden har institutionen besluttet at ændre installationen, så rørene er synlige og tilgængelige, hvilket er en normal procedure i forbindelse med udskiftning af ældre rør.

  Da rørene til bruserne var i en meget ringe tilstand, anbefalede institutionens forsikringsselskab, at disse blev udskiftet i forbindelse med renoveringsarbejdet. Forsikringsselskabet afslog dog at bidrage økonomisk til udskiftningen.

  Institutionen har selv finansieret 0,063 mio. kr. til udbedring af rørskade samt modernisering af sanitetsforholdene.

  Kliplevhallen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om størst mulig økonomisk tilskud til udbedring og modernisering af sanitetsforhold.

  Forvaltningen har den 27. november 2012 besigtiget udbedring af den nuværende skade.

  Det kan oplyses, at en lignende sag vedrørende rørskade i Rødekrohallen i 2010 blev behandlet administrativt, og institutionen fik afslag på tilsagn om tilskud.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Kliplevhallen, er der p.t. i halpuljen et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,220 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Fritid indstiller,

  at udvalget tager konkret stilling til henvendelser fra Kliplevhallen, herunder eventuel finansiering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2012

  Drøftet og udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen besigtigede den 20. december 2012 igen Kliplevhallen for at orientere sig om, hvorfor forsikringsselskabet ikke ville medvirke til at finansiere udskiftning af rørene i bruserummet.

  Endvidere bad forvaltningen om en redegørelse for hallens forventede årsresultat og ultimo likviditet for 2012.

  Forvaltningen vil redegøre for sagen på udvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59334, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ensted Idrætsanlæg fremsender ændrede vedtægter af 11. april 2012 for den selvejende institution til godkendelse.

  De primære ændringer er følgende:

  Sammensætning af antal medlemmer i bestyrelsen.

  Antal medlemmer nedsættes fra 7 til 5. Et bestyrelsesmedlem udpeget af Stubbæk Skole og et bestyrelsesmedlem, som vælges på generalforsamlingen, er slettet.

  Betingelser for hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig.

  Antal medlemmer nedsættes fra 5 til 3 medlemmer.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at de foreslåede ændringer af vedtægten for den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/60257, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Elite Aabenraa blev oprettet i 2009 og er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og udvalgte samarbejdspartnere indenfor idrætsgrene med særligt fokus på talentudvikling.

  I 2013 samarbejder Elite Aabenraa med AAIG atletik, tri og motion, Aabenraa Sejl Club, Swim Team Sønderjylland, Sønderjyllands Golfklub og et damehåndboldfællesskab bestående af repræsentanter fra Bov IF Håndbold, Rødekro IF Håndbold, Sydstjernen Håndbold og SønderjyskElite Damehåndbold.

  Elite Aabenraa ønsker at fremme unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Projektet skal bl.a. være med til at fremme kommunens Sund Vækst-strategi, og dermed sætte fokus på kommunen som et attraktivt sted at bo og uddanne sig.

  Elite Aabenraa arbejder med at forbedre det eksisterende talentmiljø via samarbejde med eksterne aktører med viden og indsigt i talentudvikling.

  Elite Aabenraa ønsker på sigt at indfri følgende mål:

  • Etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter
  • Sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling
  • Præsentere idrætsmæssige resultater
  • Inddrage det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelsen af lokale idrætstalenter

  For at kunne udnytte projektmidlerne optimalt og mere smidig, ønsker forvaltningen, at Elite Aabenraa godkendes som en aftalestyret enhed, som får en virksomhedsaftale efter retningslinier for dialogbaseret aftalestyring.

  Der er projektgrupper for hver af de fem idrætsgrene, der er involveret i talentarbejdet bl.a. styring af indsatser, koordinering af talentudviklingen, udarbejdelse af målsætninger samt fordeling og udmøntning af budgetrammen. Da idrætsgrenene er sæsonbetonet, giver det en uhensigtsmæssig planlægning, hvis budgettet skal følge et kalenderår.

  Elite Aabenraa skal overholde retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring og værdier, der er gældende for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Elite Aabenraas budget er på 1,3 mio. kr. i 2013.

  Der udarbejdes hvert år budgetter for de enkelte idrætsgrene efter dialog mellem samarbejdsparterne og forvaltningen og indgår som en del af virksomhedsaftalen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Elite Aabenraa bliver en aftalestyret enhed med virksomhedsaftale efter principperne i retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring gældende fra og med 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49973, Sagsinitialer: lhro

  Sagsfremstilling

  Ensemblet DUO MODUS har fremsendt ansøgning om støtte til projektet ”Børn, Klassisk musik og Sundhed”. Dette projekt skal bidrage til at gøre børn raskere og gladere.

  ”Børn, klassisk musik og sundhed” er et 3-årigt pilotprojekt for børn i alderen 9-13 år. Projektet skal bidrage til at øge deres livskvalitet gennem kendskab til klassisk musik. Projektet går derfor ud på at afholde koncerter, lave et videns-website og formidle den klassiske musiks betydning til lærere og forældre.

  DUO MODUS tilbydes i Region Syddanmark og afholdes primært på folkeskolerne.


  Af eksisterende musiktilbud kan nævnes ordningen Musik i tide der via Center for Undervisningsmidler tilbydes til kommunens skoler. Ordningen rummer en genremæssigt bredt sammensat vifte af skolekoncerter målrettet til 0. – 9. klasse, som langt hovedparten af kommunens skoler benytter sig af. Desuden holder Sønderjylland Symfoniorkester hvert år klassiske koncerter for alle kommenenes 4. klasser. Der er tilknyttet undervisningsforløb til begge initiativer, der sorterer under Børn & Skole.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget udgør for perioden 2013-15 1,980 mio. kr. Den ansøgte kommunale medfinansiering til opstarten i 2013 udgør i alt 0,330 mio. kr. DUO MODUS søger dog ikke et bestemt beløb af Aabenraa Kommune.

  Deles udgiften ligeligt mellem de fire Sønderjyske kommuner udgør den 0,083 mio. kr. Deles udgiften efter folketal, udgør udgiften for Aabenraa Kommunes vedkommende 0,084 mio. kr.

  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.

  Høring/udtalelse

  Af ansøgningen fremgår det, at denne også fremsendes til Region Syddanmark samt Tønder, Haderslev og Sønderborg Kommuner.


  I Haderslev har Kultur- og Fritidsudvalget meddelt afslag på ansøgningen.

  I Tønder behandles sagen i Sundhedsudvalget den 12. november og i Skoleudvalget den 13. november, hvor det indstilles, at hvert udvalg bidrager med 0,041 mio. kr. eller i alt 0.082 mio. kr.

  I Sønderborg behandles sagen af Kultur- og Fritidsudvalget i december. Udvalget for regional udvikling under Regions Syddanmark har indstillet ansøgningen til tilsagn om støtte på 0,330 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at der meddeles afslag på ansøgningen, og

  at ansøgningen videresendes til Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-11-2012

  Drøftet og udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På mødet den 19. november 2012 blev sagen drøftet og udsat med henblik på drøftelse på mødet mellem de fire sønderjyske kulturudvalgsformænd den 22. november 2012.

  Sønderborg og Haderslev Kommune bakkede ikke op om ansøgningen, mens Tønder Kommune havde udbedt sig et særskilt tilbud.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51247, Sagsinitialer: PEG

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 1. marts 2010 den flerårige Samarbejdsaftale turisme 2010 - 2013 mellem Aabenraa Kommune og Turistforeningerne. Med udgangspunkt heri udarbejdes et årlige resultatkontrakter.

  Resultatkontrakten for 2013 er blevet justeret i et tæt samarbejde mellem turistforeningerne, repræsenteret ved turistchef Michael Hansen, og Borgerservice & Erhverv.

  I resultatkontrakten nævnes turistforeningernes
  standardopgaver, strategiske mål og resultatmål. Herunder er der både fortløbende opgaver, som var nævnt i 2012, og nye mål/opgaver, alt opstillet som ”smarte mål”. Det er i overensstemmende med Aabenraa Kommunes Turismepolitik 2012-2014, der blev vedtaget af byrådet i begyndelsen af 2012.

  Der er desuden i resultatkontrakt for 2013 taget højde for den forventede sammenlægning i 2013 af det to Turistforeninger til Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastsætter i § 13, at kommuner kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. indenfor vækst og udvikling i turismeerhvervet. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder.

  Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og må ikke virke konkurrenceforvridende.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2013 er der afsat 1,620 mio. kr. til finansiering af kontrakten med turistforeningen.

  Høring/udtalelse

  Udkastet til resultatkontrakt har via turistchefen været forelagt turistforeningerne, der ikke havde yderligere bemærkninger.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at resultatkontrakten for turisme godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Tim Wulff

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7523, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Invitation fra Danmarks Biblioteksforening
  • Evalueringskonference - Det gode liv i Landområderne
  • Tilsagn om tilskud under ”Attraktive levevilkår i Landdistrikterne”
  • Orientering fra Grænseløbet 2012
  • Forslag til placering af Telemuren
  • Orientering om møde i Aabenraa Byhistorisk Forening om fredning af bygninger
  • Invitation til Kick Off arrangement vedrørende destinationsdannelse i Sønderjylland

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Forslagene til en placering af Telemuren sendes til Billedkunstrådet.

  Afbud: Tim Wulff