Beslutningsprotokol

mandag den 4. februar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6839, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. december  2012.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 83,213 mio. kr. pr. 31. december 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 97 %.

  De aftalestyrede enheder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1 institutioner) har samlet en garantioverførsel af driftsbevilling på 0,179 mio. kr. fra 2012 til 2013.

  Puljer og projekter (kategori 2) søges der overført 1,830 mio. kr. til 2013.

  Øvrige områder (kategori 3) søges der vedrørende Elite Aabenraa og teaterforestillinger overført 0,164 mio. kr. til 2013.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 5,676 mio. kr. pr. 31. december 2012, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77 %.

  På anlægsområdet afsluttes 7 anlæg i 2012. På igangværende anlæg søges mer/mindreforbrug overført til 2013.

  Vedrørende chipløsning på Biblioteket søges rådighedsbeløbet på, 1,5 mio. kr. overført til 2013. Rådighedsbeløbet i 2012 var forudsat lånefinansiering via tilsagnet fra den ordinære lånepulje for 2012, svarende til ca. 20% låneandel. Hvis rådighedsbeløbet overføres til 2013, forudsættes lånefinansiering med tilsvarende andel fra den ordinære lånepulje i 2013, at projektet bliver omfattet af lånetilsagnet på 7 mio. kr. for 2013.

  Såfremt rådighedsbeløbet ikke overføres til 2013, må det forventes, at udvalget skal finansiere chipløsningen ved en omprioritering.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3743, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  I 2012 er anlægsprojektet skøjtebane/multibane i Genforeningshaven afsluttet, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde er der i 2012 afsluttet et anlægsprojekt med en bruttoudgift over 2 mio. kr. I forhold til den godkendte anlægsbevilling er der på projektet et samlet merforbrug på 0,001 mio. kr.

  Merudgiften kan finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojektet vedrørende renovering af kunststofbelægninger på stations.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at det afsluttede anlægsprojekt med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes, og

  at merforbrug på 0,001 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på anlægsprojektet kunststofbelægninger på stadions.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59770, Sagsinitialer: lhro

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over udviklingsopgaver og aktuelle projekter indenfor Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde for 2013.

  Oversigten rummer en række opgaver og projekter, som Kultur- og Fritidsudvalget skal arbejde med i løbet af 2013.

  Oversigten følger samtidig op på ressortplanen for 2012. Den gør status over de opgaver, som er afsluttede i 2012 eller umiddelbart i begyndelsen af 2013 og giver en opsamling på de aktiviteter, som forvaltningen ikke længere vurderer som aktuelle.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ressortplanen for 2013 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2654, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Boldklub har fremsendt en ansøgning, hvor klubben søger om hel eller delvis refusion af lejede timer på kunstgræsbanen på Fladhøj Idrætscenter.

  Til forberedelserne for sæsonen 2012 lejede Aabenraa Boldklub kunstgræsbanen i 100 timer til træning og kampe. Udgiften udgjorde 45.000 kr. for leje samt 10.000 kr. for lys, i alt 55.000 kr.

  Klubben forventer et tilsvarende timetal til forberedelserne for den kommende sæson.

  Der er i udvalgets budget ikke afsat midler vedrørende tilskud til leje af kunstgræsbaner.

  Høring/udtalelse

  Kunstgræsbanen har i sidste sæson været udlejet i alt 120 timer til træning og kampe af fodboldklubberne i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/86, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2012 samarbejdet med Aabenraa Sejl Club, AAIG Atletik, Tri og Motion, Swim Team Sønderjylland, Sønderjyllands Golfklub og en fælles styregruppe af damehåndboldklubberne SønderjyskE Ungdom, Bov IF Håndbold og SønderjyskElite Damehåndbold omkring talentudviklingen i kommunen. Ifølge aftalerne skal samarbejdsforeningerne hvert år i januar måned indsende en beretning om aktiviteterne fra det foregående år.

  Årsberetningerne er bearbejdet og samlet for at give et ensartet overblik. Elite Aabenraas samarbejdspartnere har berettet om opfyldelse af målsætningen for 2012, træningsmetoder, træningskapacitet og faciliteter, nye initiativer, organiseringen samt målsætninger for 2013.

  Målsætningerne for Elite Aabenraa projektet er at fremme unge talenters muligheder for, at dyrke idræt på eliteniveau. Dette skal realiseres ved at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter. Yderligere skal den sportslige kapacitet i klubberne højnes eksempelvis gennem samarbejde med forbund og eksterne partnere, trænerkurser, optimering af træningsmiljø, netværksdannelse og organisatorisk udvikling.

  Elite Aabenraa har tilbudt samarbejdsparterne fysioterapiordning, ernæringsvejledning, idrætspsykologisk rådgivning, fysisk træning, træner kurser, netværksmøder og andre relevante indsatser i det etablerede talentudviklingsmiljø i 2012.

  Endvidere samarbejder Elite Aabenraa med bredden, eksempelvis ved at Elite Aabenraa håndbold i 2012 inviterede til inspirationstræning for trænere i lokale håndboldklubber. Aabenraa Sejl Club har fortsat i udviklingsprojektet som fyrtårn i et medlemsfastholdelsesprojekt i samarbejde med Dansk Sejlunion og alle samarbejdsforeningerne i Elite Aabenraa er sig selv bevidste om og arbejder for, at der skal et godt bredt fundament til at skabe og udvikle et udviklende talentmiljø.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,
  at årsberetningen for 2012 tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59573, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Rødekro Cykleclub har sendt en ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af mountainbikebanen i Hjelm Skov.

  Banen blev etableret i 2006 i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og frivillige fra AAIG.

  I samarbejde med Naturstyrelsen har de to foreninger gennem flere år stået for en stor del af vedligeholdelsen af banen. Klubben har selv leveret arbejdskraften i forbindelse med vedligehold.

  Rødekro Cykleclub arrangerer nu det årlige mountainbikeløb, som AAIG tidligere har stået for.

  De årlige omkostninger til grus og leje af maskiner vurderes nu til 0,015-0,020 mio. kr.

  En ny aftale betyder, at Naturstyrelsen fremover maksimalt dækker 0,005 mio. kr. om året til vedligeholdelse af banen.

  Rødekro Cykleclub søger om tilskud til at dække de fremtidige udgifter på 0,015-0,020 mio. kr. pr. år.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen bemærker, at der ikke hidtil har været afsat midler til vedligeholdelse af mountainbikebaner i Aabenraa Kommune og at et eventuelt tilskud vil kunne danne præcedens.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  Drøftet og forvaltningen optager kontakt med Naturstyrelsen om vedligeholdelsen.

  Afbud: Tim Wulff

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har været i dialog med Naturstyrelsen.

  Naturstyrelsen oplyser, at mountainbikebanen i Hjelm Skov var den første rute Naturstyrelsen etablerede, hvorfor det er den eneste bane, der gives tilskud til.

  Tilskuddet er indenfor de sidste år nedsat fra 0,010 mio. kr. til 0,005 mio. kr., og Naturstyrelsen oplyser, at foreningen ikke kan forvente yderligere tilskud til vedligehold af banen.

  Tilskuddet dækker bl.a. indkøb af grus og leje af maskiner mv. Rødekro Cykle Club stiller selv arbejdskraft til rådighed.

  Naturstyrelsen vurderer, at et beløb på 0,015-0,020 kr. pr. år til vedligehold er realistisk.

  Naturstyrelsen udtrykker ros for samarbejdet med foreningen vedrørende vedligehold af banen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der til formålet, bevilliges et tilskud på 0,010 mio. kr. årligt, finansieret fra Grønne områder (fælles formål).

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/952, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Da næste dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget først afholdes i september, ønsker Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune at fremlægge sin årsberetning for 2012 og handleplan for 2013 til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

  Rådet fremhæver, at særligt arbejde med konkurrencegennemførelse omkring Nygade Skolegård og konsolideringen af afholdelsen af Arkitekturens dag i samarbejde med Plan har været spændende og udfordrende. Ligeledes ses de aktiviteter, der har styrket samarbejdet fødekæden mellem aktørerne på billedkunstområdet, som aktiver.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/804, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På baggrund af et ansøgningsforløb, der strækker sig fra maj 2011, med drøftelser i såvel Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, styregruppen for Den Sønderjyske Kulturaftale samt Kulturministeriet, fremsender Sønderjyllands Symfoniorkester fornyet ansøgning om øget kommunal medfinansiering af orkesterets drift.

  Orkesteret, der er normeret til 65 musikere, har aktuelt kun mulighed for at aflønne 58, hvilket gør det svært at leve op til lovgivningens krav om repertoire, niveau og bemanding.

  Orkesteret har en del koncertvirksomhed i Aabenraa Kommune, hvortil kommunen stiller seks gratisdage i Sønderjyllandshallen til en værdi af 0,081 mio. kr. til rådighed, og orkesterets musikere understøtter gennem undervisning og medvirken i en række ensembler musiklivet i Sønderjylland.

  Orkesteret leverer desuden en lang række skolekoncerter, bl.a. til alle 4. klasser i kommunen.

  Den oprindelige henvendelse fra orkesteret baserede sig på en dialog med daværende kulturminister Per Stig Møller. Han havde vist interesse for at se nærmere på en model, hvor ministeriet bidrog med 1 mio. kr. hvis kommunerne øgede deres medfinansiering med 2 mio. kr.

  Den efterfølgende minister, Uffe Elbæk, så kritisk på støtten til det klassiske område, og den nuværende minister, Marianne Jelved, har ikke tilkendegivet ønske om at støtte området yderligere. Overvejelserne om en statslig medfinansiering på 1 mio. kr. må derfor betragtes som bortfaldet.

  Sønderborg Kommune yder en årlig finansiering på 1,7 mio. kr. hvoraf ca. 0,7 mio. kr. går til at dække lejeudgiften i Alsion.

  Finansieringsbehovet på 3 mio. kr. ville eventuelt skulle fordeles efter f.eks. folketal i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Aabenraas øgede årlige udgift ville da blive 1,154 mio. kr.

  Der kan ikke søges Interregmidler til orkesterets drift.

  Lovgrundlag

  Lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003, med de ændringer, der følger af lov nr. 1212 af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005 og lov nr. 1568 af 20. december 2006. Kapitel 3.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler i budgettet til forøget driftstilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester.

  Høring/udtalelse

  Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune blev orienteret om sagen på mødet den 9. januar 2013, og forventer den videre behandles på Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgsmøde.

  Kultur- og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune orienteres om sagen den 29. januar, og forventes ligeledes at sende sagen til videre behandling i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen fremsendes til drøftelse i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3479, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I august 2012 godkendte Byrådet en fremrykning af anlægsinvesteringen vedrørende renovering og ombygning af Musikskolen i Nygadebygningerne. Der er givet en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til formålet.

  Forvaltningen har sammen med Musikskolen, Kommunale Ejendomme samt rådgiver udarbejdet et projektforslag.

  Da bevillingen ikke rækker til at fuldføre renoveringen og ombygningen, er projektet faseopdelt.

  Ved valg af projekt 1 opnår Musikskolen at få renoveret og ombygget lokalerne på 1. sal samt ”Udsigten” på 2. sal.

  Valg af projekt 2 opnår Musikskolen at få renoveret og ombygget ”Salen” på 2. sal. Dermed vil salen kunne rumme 100 personer til koncerter og lignende.

  For begge projekter gælder, at de holder sig indenfor rammen af de 2,0 mio. kr. Der er dog tale om et skøn. Begge etaper indeholder ligeledes den lovpligtige ventilation.

  I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag har rådgiver stødt på en række fejl og mangler ved tagkonstruktionen. Rådgiver anbefaler derfor, at tag og tagkonstruktion samtidig renoveres og fornyes, hvis etape 2 vælges. Et nyt tag samt konstruktion koster ca. 1 mio. kr.

  Kommunale Ejendomme oplyser, at de vil kunne finansiere et nyt tag og renovering af tagkonstruktion i 2013, hvis kalkning af Kunstmuseum Brundlund Slot kan udskydes til 2014. Museet skulle have været kalket i 2012, men blev på grund af prioriteringen af anlægsmidlerne til tag og fag udskudt til 2013. En kalkning af museet koster omkring 0,5 mio. kr.

  Et valg af projekt 2 betyder ligeledes, at der skal etableres en flugtvej fra ”Salen” på 2. sal. Eneste forslag til flugtvej, Planafdelingen kan godkende, er en gangbro fra ”Salen” i Musikskolen og over til NygadeHuset, hvor der skal etableres en dør ind i det tidligere ”Lydstudie” på 1. sal.

  Med baggrund i at det er et stort ønske fra Musikskolen at få etableret flugtvej fra ”Salen”, så den kan rumme 100 personer, og at denne løsning samtidig muliggør en nødvendig renovering og fornyelse af tagkonstruktionen, anbefaler forvaltningen etape 2.

  En forudsætning for gennemførelse af model 2 er, at Kommunale Ejendomme prioriterer taget på Musikskolebygningen i 2013 og udsætter kalkningen af Kunstmuseet Brundlund Slot til 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Der er frigivet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

  Beregningerne i såvel projekt 1 som projekt 2 er skøn.

  Kommunale Ejendomme finansierer renovering og forbedring af tag og tagkonstruktion på musikskolebygningen.

  Omkostninger vedrørende etablering af gangbro til NygadeHuset finansieres af projektet.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen, Musikskolen, Kommunale Ejendomme samt NygadeHuset har besigtiget lokalet i NygadeHuset, hvor gangbroen skal tilkobles.

  Lederen af NygadeHuset er positiv overfor denne løsning.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget vælger projekt 2,

  at etablering af gangbro sker uden omkostninger for NygadeHuset,

  at kalkning af Kunstmuseet Brundlund Slot udsættes til 2014, og

  at færdiggørelsen af Musikskolen, projekt 1, søges indarbejdet i anlægsbudgettet 2014-2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Drøftet og udsat.

  Der afholdes møde mellem bestyrelsen på Musikskolen og formand og næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/58660, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Kommunens byggesagsafdeling har oversendt en ansøgning fra Fjordlyst Feriecenter til høring i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Fjordlyst Feriecenter retter henvendelse vedrørende tre punkter.

  1. Opstilling af yderligere fire nye hytter på campingpladsen.
  1. Tilladelse til at udvide areal til vintercamping til at omfatte hele campingpladsen, da campingpladsen oplever efterspørgsel på helårspladser til overvintring.
  1. Separat udlejningstilladelse til autocamperpladsen, således at den ordinære campingplads og autocamperpladsen adskilles som én enhed og efterfølgende drives som to selvstændige enheder.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningen i forhold til, at eventuelle ændringer sker i overensstemmelse med deklarationen for Fjordlyst Feriecenter.

  Lovgrundlag

  Fjordlyst Feriecenter er underlagt deklarationen for matrikel 987, Aabenraa.

  Planmæssige forhold

  Fjordlyst Feriecenter er beliggende i et område, som ikke er lokalplanlagt. I Kommuneplanen fremgår det, at området skal anvendes som rekreativt område til fritids- og ferieformål, campingplads eller vandrehjem.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalgets høringssvar til BYG er ”ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at det nuværende antal enhedspladser på matriklen opretholdes”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51054, Sagsinitialer: uro
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Medlemskab i Landdistrikternes Fællesråd
  • Højskoledagene i Bylderup Bov
  • Projekt Opera på Grænsen
  • Orientering om møde med Felsted Biblioteksforening
  • Orientering om møde med Aabenraa Svømme- og Idrætscenter den 6. februar 2013
  • Orientering med møde med Kulturministeren den 29. januar 2013
  • Orientering om kontakt med investor vedrørende Hal 3
  • Orientering om flere tiltag vedrørende musikarrangementer i NygadeHuset.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at orientering tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Taget til efterretning.