Beslutningsprotokol

mandag den 18. februar 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3743, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  I 2012 er anlægsprojektet ”Kultur- og Fritidspolitikken 2009-2012” afsluttet, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde er anlægsprojektet ”Kultur- og Fritidspolitikken 2009-2012 ” afsluttet med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

  I forhold til den godkendte anlægsbevilling, er der på projektet et samlet mindreforbrug på 0,028 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at det afsluttede anlægsprojekt med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes, og

  at der af mindreforbruget på 0,028 kr. søges anvendt 0,019 mio. kr. til finansiering af det afsluttede anlæg (Museum Sønderjylland) med merforbrug og de resterende 0,009 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/213, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til anvendelse af puljen til mindre opgaver på 1,0 mio. kr. for 2013.

  Listen indeholder forslag til prioritering af ansøgninger vedrørende bygninger, anlæg og investeringer, som Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for.

  I prioriteringen er der bl.a. lagt vægt på nyinvesteringer, nedslidt inventar udbedres og at anvendeligheden af de grønne områder opretholdes.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2013-2016 er der i 2013 afsat en pulje til mindre opgaver på 1,0 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. til pulje til mindre opgaver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013,

  at udvalget under forudsætning af byrådets godkendelse af anlægsrammebevillingen til pulje til mindre opgaver godkender anlægsopgaver på i alt 1,0 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver inden for den afsatte ramme til akutopgaver på 0,220 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2013

  1. at anbefales godkendt.

  Udvalget prioriterer puljen på næste udvalgsmøde.

  Afbud: Tim Wulff

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp, Jan Toft Jensen.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier.

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet har på deres møde den 30. januar 2013 godkendt en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. til pulje til mindre opgaver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2013.

  Forvaltningen har udarbejdet revideret liste med forslag til prioritering vedrørende bygninger, anlæg og investeringer, som Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender prioritering af anlægsrammebevillingen til pulje til mindre opgaver på i alt 1,0 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver inden for den afsatte ramme til akutopgaver på 0,140 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6059, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Puljen, som kan søges af eksisterende foreninger og nye foreninger, der opfylder foreningskravene om tilskud gennem Folkeoplysningsloven samt selvorganiserede grupper, kan anvendes til støtte af:

  · Etableringstilskud til nye foreninger under det folkeoplysende område

  · Nye initiativer med folkeoplysende formål

  · Udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer

  · Tværgående samarbejde mellem etablerede foreninger og foreninger/selvorganiserede grupper

  · Enkeltstående projekter med folkeoplysende sigte

  · Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter

  · Tiltag, hvis formål er at tiltrække grupper, der normalt ikke deltager i folkeoplysende tilbud

  Aktiviteterne skal finde sted i Aabenraa Kommune og puljen kan søges tre gange årligt pr. 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

  Der skal aflægges regnskab for det modtagne tilskud senest 3 måneder efter projektets afslutning. Tilskudsbeløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, skal tilbagebetales til Aabenraa Kommune.

  Der er indkommet 1 ansøgning til puljen.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 574 af 7. juni 2011 og bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2013 afsat 0,050 mio. kr. til puljen til udvikling og nye initiativer.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservicer indstiller,

  at der bevilgeset etableringstilskud på 7.500 kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5373, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning fra Aabenraa Sejl Club om tilskud til afholdelse af Dansk Sejlunions Danmarksmesterskabet for junior- og ungdomssejlere i perioden 14.–15. september 2013.

  Danmarksmesterskabet vil samle ca. 300 sejlere i alderen 9–23 år sammen med deres familie.

  Der sejles med udgangshavn i Aabenraa 8 kapsejladser for jollerne på 3 kapsejladsbaner over 2 dage.

  Mesterskabet vil blive afvikling med ”Fair Play” og høj søsportslig sikkerhed under ledelse af en højt kvalificeret Sejladskomité.

  Ud over afholdelse af kapsejladser vil der over 3-4 dage være aktiviteter på havnen, som vil samle mellem 8-900 personer med relationer til sejlerne. Omkring 300 personer vil bo på havnen og resten på hoteller, vandrehjem eller sommerhuse spredt i kommunen.

  Danmarksmesterskabet vil være en begivenhed, der sætter Aabenraa og Aabenraa Sejl Club på landkortet, som en by og en klub der formår at løfte de traditionelle stævneoplevelser til noget helt specielt.

  Det samlede budget for Danmarksmesterskabet er 0,203 mio. kr., hvoraf sejlerne selv betaler 0,108 mio. i tilmeldingsgebyr. Det resterende budget på 0,095 mio. kr. skal dækkes af sponsorer.

  Sejlklubben søger om støtte til dækning af leje af følgebåde m.v., brændstof, leje af telte til aktiviteter på havnen samt synliggørelse af Aabenraa som kapsejladsby.

  Danmarksmesterskabet er en del af projektet ”Elite Aabenraa”.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Sejlclub har tidligere fået bevilget:

  År

  Beløb,

  mio. kr.

  Arrangement

  2007

  0,015

  DM for Laserjoller samt Carl Bro Cup for Drager

  2008

  0,075

  Laser Europacup

  2009

  0,040

  Den danske afdeling af Europa Cup for Laser og Laser Radial

  2010

  0,034

  Laser Europacup 2010

  2011

  0,050

  Verdensmesterskab for RS Tera sejljoller for juniorsejlere

  2011

  0,025

  Laser Europacup 2011

  2012

  0,010

  Aabenraa Cup - Torm JFP - Aabenraa Sejl Club

  Aabenraa Fritidsråds pulje

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget bevilger 0,025 mio. kr. til præmier og 0,014 mio. kr. til leje af telt. I alt 0,039 mio. kr.,
  at udgiften afholdes af Eventpuljen, og
  at
  bevillingen er betinget af, Aabenraa Kommune profileres i stævnematerialet i forbindelse med arrangementet, i presseomtalen, på havnen samt nævnes som præmiesponsor.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.


  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6041, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en sag vedrørende præcisering af, hvem der skal forestå og betale for banekridtning af offentlige udendørs baner har Højesteret den 21. marts 2012 stadfæstet Landsrettens dom fra 2010, der giver kommunerne medhold i, at de selv kan fastsætte, hvad der er fornødent udstyr i tilknytning til konkrete typer anlæg.

  På baggrund af ”kridtsagen” og med henblik på en harmonisering af opgaven indgik kommunen en driftsaftale for perioden 2010-12 med en række foreninger om betaling for opkridtning af boldbaner.

  Denne aftale har i aftaleperioden fungeret efter intensionen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at ordningen bliver gjort permanent.

  Lovgrundlag

  I Folkeoplysningslovens §21 og §22 stiller Byrådet udendørsanlæg til rådighed med fornødent udstyr, som er beliggende i kommunen og tilhører denne.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften udgør 0,063 mio. kr. pr. år. og kan finansieres af puljen vedrørende opkridtning af kommunale udendørsarealer.

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at der indgås en driftsaftale for de pågældende idrætsanlæg om opkridtning af boldbaner fra 2013 og fremefter, og

  at udgiften finansieres af puljen vedrørende opkridtning af kommunale udendørsarealer.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26467, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik Aabenraa Kommune driftsaftaler med de selvejende idrætshaller.

  Udvalget igangsatte i 2012 en proces vedrørende revidering af eksisterende driftsaftale.

  Forslag til ny driftsaftale blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 17. september 2012, hvor udvalget besluttede at sende forslaget i høring.

  Høringsprocessen har været afholdt ved at indkalde hver enkelt selvejende hal til et dialogmøde. Fra hallernes side har det primært været formand og halinspektør, som har deltaget i dialogmøderne.

  I mødet med Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og Grænsehallerne deltog udvalgsformanden og direktøren samt forvaltningen. Ved de øvrige haller foregik dialogmøderne alene med forvaltningen.

  Ved møderne er følgende emner blevet gennemgået

  • økonomisk situation
  • vedligeholdelsesopgaver
  • udnyttelsesgrad
  • samarbejde på tværs
  • kvartalsvis budgetkontrol m.m.
  • låneoptagelse/låneomlægning/kassekredit
  • lovpligtige forsikringer og opfyldelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger
  • aktivitetstimer

  Sammenfatning

  Dialogen med de selvejende haller om oplægget til nye driftsoverenskomster og de udfordringer, der i øvrigt konstateres med at få økonomien til at hænge sammen, indikerer, at det er relevant at betragte de selvejende haller i et længere rækkende perspektiv.

  De gældende driftsaftaler har vist sig at være utilstrækkelige i forhold til at sikre hallernes økonomiske robusthed, således at der er tilstrækkelig kapital i hallernes drift til, at sikre såvel de kortsigtede som mere langsigtede investeringer i vedligeholdelse og forbedringer.

  Ligeledes mangler aftalen et incitament i forhold til timetalsfordelingen, idet der kan konstateres en opadgående spiral i forhold til køb af haltimer.

  Der er konstateret følgende udfordringer:

  • pulje til haltimer er under pres
  • hvordan opgøres antallet af haltimer
  • det kniber med at driften hænger sammen
  • ansøgninger om anlægstilskud overstiger den afsatte anlægspulje
  • ansøgninger om akutte investeringer

  Det vurderes, at de nuværende forslag til driftsoverenskomster kun i begrænset omfang bidrager til løsning af nogle af ovenstående udfordringer.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der igangsættes en proces vedrørende udarbejdelse af en ny styringsmodel inklusiv økonomisk tildelingsmodel for de selvejende haller med henblik på udarbejdelse af en model for fremtidige driftsaftaler, der tager højde for en del af de nævnte udfordringer.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/1539, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Genner Hallen har fremsendt en ansøgning om forhøjelse med 220 tilskudsberettigede haltimer til foreningerne i 2013-2016.

  Udvalget behandlede i januar 2012 en lignende sag fra Genner Hallen. Udvalget besluttede at bevilge yderligere 100 timer i 2012 mod dokumentation, hvorved der er udbetalt 1.100 timer i 2012.

  Genner Hallen har i 2011 og 2012 udlejet henholdsvis 1.163 og 1.220 timer til foreningerne.

  Forvaltningen har for 2013 fremsendt en aftale på 1.000 timer.

  Økonomi og afledt drift

  Forhøjelse af timetal med

  Kommunens

  udgift

  Genner Hallens

  gebyrindtægt

  100 timer

  25.500 kr.

  5.700 kr.

  150 timer

  38.250 kr.

  8.550 kr.

  220 timer

  56.100 kr.

  12.540 kr.

  Tabellen viser de økonomiske konsekvenser, hvis kommunen imødekommer en forøgelse af timetallet.

  Der er ikke afsat midler til at forøge det samlede tilskudsberettigede timetal for de selvejende idrætshaller.

  Ved en forhøjelse på 100 timer i 2013 kan beløbet finansieres fra rammen til folkeoplysningsområdet.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget bevilger yderligere 100 timer i 2013 mod dokumentation.

  at beløbet finansieres fra rammen til folkeoplysningsområdet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6092, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har fået en henvendelse fra DGI Sønderjylland om Aabenraa Kommunes politiske holdning til kommunal støtte til foreningsdrevne motions- og fitnesscentre.

  Baggrunden for henvendelsen er, at der på Bornholm er en debat om, hvorvidt det er konkurrenceforvridende over for kommercielle fitnesscentre, at en kommune yder lokale- og aktivitetstilskud m.m. til foreningsdrevne motions- og fitnesscentre.

  DGI Sønderjylland nævner, at der ved flere lejligheder er slået fast, at Folkeoplysningslovens tilskudsmuligheder alene vedrører organiseringssformen, ikke selve aktiviteten. Tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven gives til foreningsvirksomhed, der opfylder de fastsatte kriterier, uanset om det handler om fodbold, gymnastik eller forskellige former for styrke- og konditionstræning (fitness).

  Ligeledes nævner DGI Sønderjylland, at Folkeoplysningsloven er en lov, der sikrer og støtter det frivillige foreningsarbejde, ikke bestemte aktiviteter.

  Aabenraa Kommune har hidtil ikke ydet tilskud til foreningsdrevne motions- og fitnesscentre.

  Aabenraa Kommune har modtaget en mail fra et advokatfirma, der har sat fokus på de foreningsbaserede fitnesscentre i Danmark, grundet den offentlige støtte de foreningsbaserede centre modtager, herunder tipsmidler og støtte i henhold til Folkeoplysningsloven.

  Da man p.t. ikke kender resultatet af den debat, der foregår og da forvaltningen heller ikke har kunnet komme i kontakt med den pågældende advokat anbefaler forvaltningen, at man afventer en afklaring i debatten.

  Høring/udtalelse

  En række kommuner har forespurgt KL om reglerne for lokaleanvisning, lokaletilskud og aktivitetstilskud til motions- og fitnessforeninger efter Folkeoplysningsloven.

  Efter KL´s opfattelse skal ansøgninger fra fitness-foreninger o.l. vurderes efter de samme regler som ansøgninger fra andre foreninger. Det vil sige, at foreningen skal opfylde kravene til en folkeoplysende forening i Folkeoplysningslovens § 3-5 samt tilbyde folkeoplysende aktiviteter i henhold til Folkeoplysningslovens § 14.

  Ifølge Folkeoplysningslovens § 20 kan Kulturministeren fastsætte nærmere regler om afgrænsning af, hvilke aktiviteter inden for Folkeoplysningsloven, der er tilskudsberettigede, hvilket ministeren dog ikke har gjort. Den enkelte kommune har ikke en tilsvarende mulighed, men skal selvfølgelig påse, at de aktiviteter, der får kommunal støtte, falder inden for Folkeoplysningslovens område.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller

  at Aabenraa Kommune afventer en afklaring i den verserende debat om foreningsfitness.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22448, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 6. juni 2011 en underskudgaranti på 0,250 mio. kr. til litteraturfestivalen i Aabenraa, der blev afviklet for tredje gang den 6.–14. september 2012.

  Festivalen har været en del af Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt i den Sønderjyske Kulturaftale, Billedkunstens Berøringsflader omkring Brundlund Slot (BiBoB).

  Da Kulturaftalen udløb den 31. december 2012, er festivalens grundfinansiering på 0,100 mio. kr. herfra ikke sikret fremadrettet. Den 7. februar 2013 tager udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde stilling til etablering af en fyrtårnspulje på 0,7 mio. kr. under Den Grænseoverskridende Kulturaftale, som BiBoB ville kunne videreudvikles inden for rammerne af.

  På opfordring fra bl.a. politisk niveau har Litteratur i Aabenraa optaget drøftelser med Litteraturfest.nu om et samarbejde fremadrettet, og de eventuelle muligheder for at søge medfinansiering via den kommende grænseoverskridende kulturaftale.

  Styregruppen for Litteratur i Aabenraa fremlægger hermed regnskab for Litteratur i Aabenraa 2012 med henblik på udbetaling af underskudsgaranti.

  I forlængelse heraf fremlægges referat af de indledende drøftelser med Litteraturfest.nu om et fremtidigt samarbejde, der samtidig opridser hovedpointerne fra evalueringen af begge Litteraturfestivaler.

  I forhold til finansiering af festivalen fremadrettet og ansøgningen til den grænseoverskridende kulturaftale, vil det i forbindelse med udbetaling af underskudsgarantien være hensigtsmæssigt med en drøftelse af vilkårene for den kommunale medfinansiering i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Underskudsgarantien finansieres af Eventpuljen 2013, hvor til mindreforbruget fra 2012 overføres.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at underskudsgarantien på 0,250 mio. kr. finansieret af Eventpuljen kommer til udbetaling, og

  at udvalget drøfter vilkårene for en eventuel underskudsgaranti for festivalen 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at godkendt som indstillet.
  2. at drøftet.


       Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4089, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Artweek er et internationalt billedkunstsymposium, der i 2013 gennemføres i perioden 1.-11. august. Der bliver inviteret 15 professionelle samtidskunstnere, der i perioden vil arbejde og bo i Aabenraa, mens der også gennemføres aktiviteter i Tinglev og Padborg samt grænseoverskridende tiltag med Flensborg.

  Til gennemførelse af billedkunstsymposiet søger Aabenraa Artweek et tilskud på 0,250 mio. kr.

  Aabenraa Artweek har tidligere været medfinansieret som indsats under Aabenraa Kommunes fyrtårn ”Billedkunstens berøringsflader omkring Brundlund Slot” (BiBoB) under den Sønderjyske Kulturaftale. Med overgangen til den grænseoverskridende Kulturregion er ansøgningskriterierne og status for fyrtårnsprojekterne på nuværende tidspunkt endnu ikke endelig afklarede.

  Kultur og Fritid foreslår, at tilskuddet til Artweek sammensættes af 0,150 mio. kr. finansieret fra Eventpuljen og en underskudsgaranti på 0,100 mio. kr. ligeledes finansieret af Eventpuljen under forventning af, at der bliver en medfinansiering fra Kulturregionen.

  Økonomi og afledt drift

  Under forudsætning af overførslen fra 2012, er der i 2013 et samlet beløb på 1,140 mio. kr. til fordeling i eventpuljen.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Artweek bevilliges et tilskud på 0,150 mio. kr. og 0,100 mio. kr. underskudsgaranti, i alt 0,250 mio. kr. finansieret af Eventpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6212, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Samrådet for Lokalhistoriske arkiver og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 4. marts 2013.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Samrådet for Lokalhistoriske arkiver har følgende punkter:

  • Arkivet i Ensted er blevet opsagt fra sit lejemål i forsamlingshuset og skal finde nye lokaler i Ensted sogn. Sagen må betragtes som akut.
  • Arkivet i Tinglev mangler plads. Endvidere er der problemer med magasinforholdene, idet der løber vandrør og fjernvarmerør gennem rummet. Hvis der springer et fjernvarmerør i rummet, kan vi godt vinke farvel til Tinglevs historie.
  • Der er p.t. ingen sikring af arkivernes digitale kulturarv. Bevaring af digital information længere end 5-10 år kræver helt andre tiltag end backup. Arkivsamvirke har et forslag til en løsning for bevaring af digitale billeder, film og lyd.
  • På baggrund af punkt 3 vil arkivsamvirke gerne drøfte den løbende vedligeholdelse, fornyelse og opgradering af arkivernes IT.

  Derudover kommer punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 4. marts 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Drøftet.

  Udvalget ønsker at drøfte følgende punkter med Samrådet for Lokalhistoriske arkiver:

  • Orientering fra Samrådet for Lokalarkiver om samarbejdet med lokalarkiverne imellem.
  • Status for Samrådet for Lokalarkiver om arkivering i AKIBAS

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6554, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  En gruppe under Landsarkivet for Sønderjylland ønsker at etablere et Studiecentrum for Sønderjyllands Historie. Baggrunden er, at der ifølge ansøgerne ikke længere er en institution, der har forskning som sit primære formål, siden Instituttet for Grænseregionsforskning blev indlemmet i Syddansk Universitet.

  Studiecentrum for Sønderjyllands Historie skal have til formål at fremme forskningen i Sønderjyllands historie og i emner, som står i nær berøring hermed, jfr. vedlagte udkast til vedtægter.

  De årlige driftsomkostninger for Studiecentret er anslået til 0,053 mio. kr., som søges dækket af Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen anbefaler, at kommunen afklarer snitfladerne til Museum Sønderjylland og Syddansk Universitet. Endvidere bør et Studiecenter for Sønderjyllands Historie have tilknyttet forskningskapaciteter og medfinansiering fra de øvrige sønderjyske kommuner.

  Lovgrundlag

  Det bør undersøges nærmere, hvorvidt et eventuelt tilskud er muligt efter kommunalfuldmagtens almennyttekriterium samt opgavefordelingsprincip.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til den søgte aktivitet. En eventuel finansiering skal findes ved en omprioritering indenfor udvalgets driftsramme.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget tager stillingen til ansøgningen, herunder kommer med eventuel forslag til finansiering af Studiecentret for Sønderjyllands Historie.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Der bevilliges et tilskud på 0,053 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 finansieret af driftstilskudspuljen.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/3830, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet forslag til en ny landdistriktspolitik og besluttet, at sende forslaget i høring.

  Forslaget er udarbejdet med afsæt i evalueringen af landdistriktspolitikken og tager udgangspunkt i

  • 8 lokale udviklingsplaner, som er udarbejdet i 2011,
  • 7 besvarelser af et særligt spørgeskema til landdistriktspolitikken, som alle landdistrikter har haft mulighed for at besvare i løbet af forår 2012
  • en ad hoc facebook-side til indsamling af forslag i samme periode,
  • møder med dialogforummet, Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen internt.

  Udkastet til Landdistriktspolitikken har i januar måned 2013 været i offentlig høring. Der er indkommet i alt 6 høringssvar. Vedlagt i bilag er høringssvarerne, samt forvaltningens bemærkninger hertil.

  Som opfølgning på Byrådets temamøde den 28. november 2012 foreslår forvaltningen en fornyet drøftelse af definitionen af landdistriktet i Aabenraa Kommune. Konkret skal der tages stilling til, hvilke mellembyer der skal være omfattet af landdistriktspolitikken.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at  høringssvarene til Landdistriktspolitikken 2013-2016 drøftes, og

  at  Landdistriktspolitikken 2013-2016 anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at drøftet
  2. at Landdistriktspolitikken 2013-2016 anbefales godkendt.

  Forvaltningen kommer med oplæg til en mulig landsbypedelordning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5782, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet forslag til ny Bibliotekspolitik, og besluttet at sende forslaget i høring.

  Udkastet til Bibliotekspolitikken har i januar måned været i offentlig høring. Der er indkommet i alt 1 høringssvar. Vedlagt i bilag er høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil.

  Bibliotekspolitikken indeholder mission, vision og tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

  · Borgernes bevægende bibliotek: Aabenraa Kommunes bibliotekstilbud støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet.

  · Borgernes inviterende bibliotek: Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune.

  Bibliotekspolitikken sætter retning for bibliotekets virksomhed og definerer bibliotekets rolle som en central, kompetent, dynamisk og robust aktør, der løbende udvikler og fornyr kommunens bibliotekstilbud. Samtidig understøtter biblioteket kommunens øvrige politikker og strategier.

  Bibliotekspolitikken kommer på et tidspunkt, hvor bibliotekssektoren står over for omfattende forandringer som følge af digitalisering, selvbetjeningsløsninger og kommercielle aktørers nye forretningsmodeller, der påvirker bibliotekets virksomhed.

  Samtidig får biblioteksrummet ny betydning som læringssted, mødested, oplevelsessted og debatsted. Endelig er der stigende opmærksomhed på bibliotekets potentiale som understøttende faktor for tværgående indsatser og strategier, idet biblioteket agerer decentralt og borgernært med betjent åbningstid og høje besøgstal.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller

  at høringssvaret drøftes, og

  at forslag til Aabenraa kommunes bibliotekspolitik anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at drøftet
  2. at Aabenraa kommunes bibliotekspolitik anbefales godkendt.


  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/37948, Sagsinitialer: clas

  Sagsfremstilling

  Den 3. december 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet forslag til ny Kultur- og Fritidspolitik og besluttet, at sende forslaget i høring.

  Forslaget til Kultur- og Fritidspolitikken er udarbejdet på baggrund af materiale fra fokusgruppeinterview, workshops, Planstrategien Sund Vækst m.m. Politikkens indsatser er målrettet inden for følgende overordnede temaer:

  • Vi skaber rum for samarbejde
  • Vi udnytter det særlige ved Aabenraa
  • Vi sikrer en god fødekæde
  • Vi understøtter bosætningsstrategien

  Udkastet til Kultur- og Fritidspolitikken har i januar måned 2013 været i offentlig høring. Der er indkommet i alt 6 høringssvar. Vedlagt i bilag er høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at  de indkomne høringssvar drøftes, og

  at  Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  1. at drøftet
  2. at Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 anbefales godkendt.


  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6676, Sagsinitialer: JRI

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til en opdeling af eventkontoen for 2013, herunder også ændrede principper for fordelingen med udgangspunkt i armlændeprincippet.

  Redegørelse ved forvaltningen

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der med baggrund i forvaltningens redegørelse tages stilling til eventkontoens anvendelse for 2013

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Anvendelsen for eventkontoen for 2013 godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: JRI

  Sagsfremstilling

  Redegørelse ved direktøren med baggrund i bilaget.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Musikskolens benyttelse af folkeskolens lokaler
  • Bolderslev skoles gymnastiksalsbygning
  • Friluftspolitiske pejlemærker, idéstorm og netværk
  • Det kommende Landdistriktsprogram 2014-2020

  Indstilling

  Kultur- og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat