Beslutningsprotokol

mandag den 4. marts 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/83, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 20. august 2012 indstillingerne fra Den politiske styregruppe for processen mod en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig omkring indsatsområder og finansieringsmodel for den kommende grænseoverskridende kulturaftale.

  Efterfølgende har aftaleteksten gennemgået en redigeringsproces i Kulturministeriet og den dansk-tyske kulturfaggruppe, så den opfylder de formelle krav.


  Region Syddanmark bevilgede 17. december 2012 1,250 mio. kr. til projektet KulturBoost, der indgår i Kulturaftalen.

  Kulturministeriets finansieringsdel afventer endelig bekræftelse.

  Aftalen underskrives af Kulturministeren og repræsentanter for aftalepartnerne i Flensborg den 10. april 2013.

  Lovgrundlag

  lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften på 0,448 mio. kr. finansieres af budgettet til kulturaftaler og fælles sønderjyske kulturanliggender.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at aftalen anbefales godkendt i Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8035, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. marts 2013.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punker:

  • Vækstplan 2018

  Kulturen som vækstparameter bør have en mere fremtrædende plads i Version 2.0

  Status efter Kulturelt Samråds tildeling pr. 15. januar 2013

  Forvaltningen foreslår følgende punkter:

  • Udmøntning af Kultur- og fritidspolitikken herunder forslag til temamøder/udmøntning af Kultur- og fritidspolitikken
  • Orientering fra Kulturelt Samråd om erfaringer med Fritidspas
  • Indledende drøftelser af indsatsområder fra 2014-2016
  • Orientering om den nye Kulturaftale/Kulturfokus v/udvalgsformanden

  Derudover kommer punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 18. marts 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2013

  Drøftet.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Orientering om indretning af Dams Gård i Felsted
  • Kulturkonference den 23. april 2013
  • Orientering om landsbypedelordningen
  • Orientering om etablering af den nye forvaltning, Kultur, Miljø & Erhverv, pr. 1. maj 2013.
  • Orientering om projektet ”Mere musik i Høje Kolstrup” af Aabenraa Musikskole

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen