Beslutningsprotokol

mandag den 18. marts 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49813, Sagsinitialer: hsim

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 3. december 2012 besluttede udvalget, at ejendommen Hjelmallé 5B fremadrettet kan anvendes af Elite Aabenraa, såfremt at bygningen er i god stand.

  Efter besigtigelse af ejendommen er der indhentet priser med henblik på et samlet overslag og forvaltningen vurderer, at udgifterne til klargøring og drift kan afholdes af rammen til Elite Aabenraa.

  Forvaltningen har midlertidig fået dispensation til, at pavillonen fortsat må stå foran Aabenraa Svømme- og Idrætscenter frem til 1. juli 2013. Perioden frem til denne dato vil derfor kunne anvendes til at klargøre Hjelmallé 5B.

  Formålet med Hjelmallé 5B er at have et samlingssted for alle samarbejdsforeningerne på tværs af Elite Aabenraa. Dog med fokus på de tre foreninger, som har deres daglige træning i det idrætslige nærmiljø. Det er atletik, damehåndbold og svømning. Elite Aabenraa vil overordnet være ansvarlige for huset og anvende dette til fællesmøder, arrangementer, samtaler mv.

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til klargøring af Hjelmallé 5B udgør skønsmæssigt 0,122 mio. kr. i 2013. Derudover kommer der driftsudgifter i perioden 1. maj til 31. december 2013 som forventes at udgøre 0,059 mio. kr.

  Udgifter til klargøring og drift i 2013 udgør i alt 0,181 mio. kr.

  Det forventes, at driftsudgifterne skønsmæssigt udgør 0,100 mio. kr. pr. år. fra 2014 og fremefter.

  Drifts- og klargøringsudgifterne til Hjelmallé 5B finansieres af Elite Aabenraas rammebudget.

  Forvaltningen er i dialog med SønderjyskE Damehåndbold om eventuelt lejemål i ejendommen.

  Høring/udtalelse

  SønderjyskElite Damehåndbold ønsker at anvende Hjelmallé 5B til kontor- og opbevaringsfaciliteter. Der er endnu ikke afklaring om deres bidrag til driftsomkostningerne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det overfor Økonomiudvalget anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at anvende Hjelmallé 5B til Elite Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10746, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 22.636 mio. kr. pr. 28. februar 2013, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 28 %.

  På de aftalestyrede enheder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1 institutioner) er budgettet reguleret med garantioverførslerne fra 2012 til 2013.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,198 mio. kr. pr. 28. februar 2013, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 1 %.

  Samlet forventes det, at området overholder sit (korrigerede) budget ved årets slutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ledelsesinformationen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13256, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 8. april 2013.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter til dagsordenen:

  • Status i forhold til energibesparelser til selvejende institutioner
  • Status på udbydelse af driften vedrørende kommunens stadion og anlæg
  • Status på ny Kultur- og Fritidspolitik og hvad er forventningerne i forhold til budget 2013 og fremadrettet
  • Budget 2014 herunder budgetproces, anlægsønsker og høring
  • Orientering om aktivitetspuljen
  • Orientering om anlægspuljen og ajourførte retningslinier, herunder bevillingen for 2014

  Derudover kommer der punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd.

  • Hvor stor opbakning har Aabenraa Fritidsråd blandt foreningerne

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 8. april 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

  Drøftet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10080, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. november 2009 bevilliget et pristalsreguleret driftstilskud på 0,050 mio. kr. til foreningen Det Maritime Kalvø 2010-2013. I forbindelse med bevillingen blev der ønsket en evaluering i 1. kvartal 2013 med henblik på fortsættelse af driftstilskuddet.

  Forvaltningen har modtaget evalueringen, som bl.a. nævner gennemførslen af en nødvendig renovering forud for opstilling af ny udstilling og et intensiveret samarbejde med Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa.

  I vedlagte evaluering konkluderer foreningen Det Maritime Kalvø, at driftstilskuddet har været med til at styrke lokalhistoriens formidling og den lokale turisme, samarbejdet med Museum Sønderjylland, samt markedsføringen af Kalvø og Aabenraa. Derfor søger Det Maritime Kalvø om fortsættelsen af driftstilskuddet for årene 2014-2016 på 0,050 mio. kr.

  Foreningen Det Maritime Kalvø har haft en løbende og god dialog med forvaltningen, bl.a. i forbindelse med den årlige værftsdag på Kalvø og andre arrangementer. Foreningen har ligeledes været godt repræsenteret i Aabenraa Kommunes kultur- og turismetiltag.

  På den baggrund vurderer forvaltningen, at foreningen Det Maritime Kalvø bør tildeles det søgte driftstilskud.

  Økonomi og afledt drift

  Der er inden for rammen museer afsat netto 0,055 mio. kr. til formålet Det Maritime Kalvø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen imødekommes med et pristalsreguleret tilskud på 0,050 mio. kr. i 2014-2016, og

  at sagen tages op til evaluering i 1. kvartal 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

  1. og 2. at godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8610, Sagsinitialer: aot
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3479, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I august 2012 godkendte Byrådet en fremrykning af anlægsinvesteringen vedrørende renovering og ombygning af Musikskolen i Nygadebygningerne. Der er givet en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til formålet.

  Forvaltningen har sammen med Musikskolen, Kommunale Ejendomme samt rådgiver udarbejdet et projektforslag.

  Da bevillingen ikke rækker til at fuldføre renoveringen og ombygningen, er projektet faseopdelt.

  Ved valg af projekt 1 opnår Musikskolen at få renoveret og ombygget lokalerne på 1. sal samt ”Udsigten” på 2. sal.

  Ved valg af projekt 2 opnår Musikskolen at få renoveret og ombygget ”Salen” på 2. sal. Dermed vil salen kunne rumme 100 personer til koncerter og lignende.

  For begge projekter gælder, at de holder sig indenfor rammen af de 2,0 mio. kr. Der er dog tale om et skøn. Begge etaper indeholder ligeledes den lovpligtige ventilation.

  I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag har rådgiver stødt på en række fejl og mangler ved tagkonstruktionen. Rådgiver anbefaler derfor, at tag og tagkonstruktion samtidig renoveres og fornyes, hvis projekt 2 vælges. Et nyt tag samt konstruktion koster ca. 1 mio. kr.

  Kommunale Ejendomme oplyser, at de vil kunne finansiere et nyt tag og renovering af tagkonstruktion i 2013, hvis kalkning af Kunstmuseum Brundlund Slot udskydes til 2014. Museet skulle have været kalket i 2012, men blev på grund af prioriteringen af anlægsmidlerne til tag og fag udskudt til 2013. En kalkning af museet koster omkring 0,5 mio. kr.

  Et valg af projekt 2 betyder ligeledes, at der skal etableres en flugtvej fra ”Salen” på 2. sal. Forslaget er en gangbro fra ”Salen” i Musikskolen og over til NygadeHuset, hvor der skal etableres en dør ind i det tidligere ”Lydstudie” på 1. sal.

  Med baggrund i at det er et stort ønske fra Musikskolen at få etableret flugtvej fra ”Salen”, så den kan rumme 100 personer, og at denne løsning samtidig muliggør en nødvendig renovering og fornyelse af tagkonstruktionen, anbefaler forvaltningen projekt 2.

  En forudsætning for gennemførelse af projekt 2 er, at Kommunale Ejendomme prioriterer taget på Musikskolebygningen i 2013 og udsætter kalkningen af Kunstmuseet Brundlund Slot til 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Der er frigivet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

  Beregningerne i såvel projekt 1 som projekt 2 er skøn.

  Kommunale Ejendomme finansierer renovering og forbedring af tag og tagkonstruktion på musikskolebygningen.

  Omkostninger vedrørende etablering af gangbro til NygadeHuset finansieres af projektet.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen, Musikskolen, Kommunale Ejendomme samt NygadeHuset har besigtiget lokalet i NygadeHuset, hvor gangbroen skal tilkobles.

  Lederen af NygadeHuset er positiv overfor denne løsning.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at udvalget vælger projekt 2,

  at etablering af gangbro sker uden omkostninger for NygadeHuset,

  at kalkning af Kunstmuseet Brundlund Slot udsættes til 2014, og

  at færdiggørelsen af Musikskolen, projekt 1, søges indarbejdet i anlægsbudgettet 2014-2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-02-2013

  Drøftet og udsat.

  Der afholdes møde mellem bestyrelsen på Musikskolen og formand og næstformand.  Afbud: Christian Panbo

  Supplerende sagsfremstilling

  Formand og næstformand besigtiger Musikskolen onsdag den 13. marts 2013 og vil redegøre for sagen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger projekt 2,

  at kalkning af Kunstmuseet Brundlund Slot udsættes til 2014, og

  at færdiggørelsen af Musikskolen, projekt 1, søges indarbejdet i anlægsbudgettet 2014-2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

  1. og 2. at godkendt som indstillet.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-03-2013

  -