Beslutningsprotokol

mandag den 8. april 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12350, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Orientering om budgetprocedure, tidsplan og budgetrammer for budgetlægningen for 2014-2017 for Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budgetprocedure, tidsplan og budgetrammer drøftes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2013

  Drøftet.

  Udvalgsmedlemmer har mulighed for at fremkomme med besparelsesforslag til administration senest den 22. april 2013.

  Forvaltningen bemyndiges til at se på aktiviteter som helt eller delvist kan ophøre.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10417, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Et servicemontagefirma har undersøgt varmepumpen i Bylderup Idrætscenter og konstaterer, at anlægget trænger til udskiftning. På grund af alder er der blandt andet synlig tæring af varmeveksler og servicemontagefirmaet oplyser, at det vil være usikkert og dyrt at reparere på anlægget.

  Bylderup Idrætscenter oplyser, at der i de to første måneder af 2013 har været 7 udfald på varmepumpen. Varmepumpen opvarmer hele den nye afdelingen, herunder omklædningsrum, gang, cafeteria, keglebane, den nye hal og vand til bruserne.

  Bylderup Idrætscenter håber, at kunne køre med det nuværende anlæg til efter sommerferien og de ønsker at montere et nyt i august/september 2013.

  Et nyt anlæg vil koste mellem 0,250 mio. kr. – 0,320 mio. kr. eksklusiv moms.

  Bylderup Idrætscenter har selv en opsparing på 185.000 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Halpuljen 2012 kan finansiere tilskuddet på op til 0,240 mio. kr. til udskiftning af varmeanlæg. Det anbefales at der gives 60 % i tilskud af anlægssum med et max på 0,240 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tilskud på 60 % af anlægssummen med et max tilskud på 0,240 mio. kr. finansieret af halpuljen for 2012, og

  at det påhviler institutionen at indhente 2 tilbud.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2013

  1. og 2. at godkendt som indstillet.
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 12. juni 2012, at den politiske styregruppe vedrørende etablering af hal 3 ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter består af Kultur- og Fritidsudvalget.

  På et møde den 30. januar 2013 mellem formand for Kultur- og Fritidsudvalget, direktør for Kultur- og Borgerservice og Projektgruppen blev det aftalt, at det er Projektgruppen, der orienterer og indstiller til Styregruppen og at Styregruppen godkender alle faser i projektforløbet samt udbudsform mv. Det er ligeledes Styregruppen, der godkender eventuelle ændringer, som vedrører projektets hovedformål.

  Det blev desuden aftalt, at Projektgruppens formand, fremover er mødeleder ved Styregruppemøderne.

  Udvalgsformand og forvaltningsdirektør er tovholder og ansvarlig for fremskaffelse af eventuelle supplerende økonomiske midler fra erhvervslivet mv.

  Eventuelle sideløbende opgaver, eksempelvis udarbejdelse af forslag til fremtidig driftsform, fundraising, m.m., skal alene håndteres i Projektgruppen, i det omfang Styregruppen ønsker og ved indgåelse af aftale herom. Styregruppen holder Projektgruppen løbende orienteret om disse aktiviteter.

  Der blev drøftet, at der arbejdes hen imod, at Styregruppen over tid reduceres, således at den består af 2-4 politiske repræsentanter og 2-3 repræsentanter fra Projektgruppen samt eventuelt forvaltningsdirektør.

  Med henblik på at smidiggøre processen i forbindelse med realisering af hal 3-projektet, foreslår projektgruppen at justere mødestrukturen, så der primært tages udgangspunkt i udvalgsformand og -næstformand samt direktørs kalender, når der indkaldes til styregruppemøder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at drøftelserne på mødet den 30. januar 2013 tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet tog 29. august 2012 beslutning om deltagelse i projekt Aabenraa – Fremtidens Købstad i samarbejde med Realdania.

  Siden er der blevet tilrettelagt og igangsat en proces for projektet som løber frem til februar 2014. Processen fremgår af bilag 1. Næste skridt i processen er igangsættelse af en parallelkonkurrence. Der vil i løbet af april måned blive prækvalificeret 3 teams til deltagelse.

  Processen har indtil nu koncentreret sig om udarbejdelse af forundersøgelser, inddragelse af borgere og udarbejdelse af konkurrenceprogram. Konkurrenceprogrammet, som er det dokument de konkurrerende teams får udleveret som deres opgavebeskrivelse, er vedhæftet som bilag 2 og indeholder i øvrigt også informationer om borgerinddragelsesprocessen.

  Borgerinddragelsen har foruden 2 offentlige møder og 1 unge-møde på IBC bestået af flere typer interviews.

  Borgerinddragelsen og en række forundersøgelser har sammen med dialogen mellem Realdania og Aabenraa Kommune dannet grundlag for den opgave der er stillet i konkurrenceprogrammet.

  Forundersøgelserne, som vil blive bilag til konkurrenceprogrammet, vil blive fremsendt til Byrådet til orientering løbende, som de bliver færdigredigerede og klar til offentliggørelse – forventet medio april.

  Til bedømmelse af konkurrencen skal nedsættes en dommerkomité hvis sammensætning er aftalt i dialog med Realdania. Dommerkomitéen skal mødes flere gange på allerede nu fastlagte datoer, jf. konkurrenceprogram og procesplan.

  Dommerkomitéen bliver på i alt 7 medlemmer hvor der, for at sikre ligevægt mellem politikere og fagpersoner, er reserveret 3 pladser til byrådsmedlemmer fra Aabenraa Kommune.

  I øvrigt vil dommerkomitéen bestå af Astrid Bruus Thomsen fra Realdania, Bo Riis Duun, Plan- & Udviklingschef samt 2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

  Navne på medlemmer af dommerkomitéen skal indskrives i programmets sidste afsnit førend konkurrencen igangsættes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at konkurrenceprogrammet tages til efterretning, og

  at økonomiudvalget som anbefaling til Byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer til deltagelse i dommerkomité for projektet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2013

  Taget til efterretning.

  2. at anbefales godkendt.