Beslutningsprotokol

mandag den 6. maj 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12350, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har i sit møde den 16. april 2013 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2014-2017.

  Rammen svarer til budget 2013 overslagsår 2014-2017 korrigeret for følgende:

  • Byrådsbeslutninger
  • Tekniske korrektioner
  • Forslag til rammereduktioner, drift
  • Budgetudfordringer

  Besparelseskatalog

  Der skal udarbejdes besparelseskataloger på henholdsvis 1% og 0,5%. Den endelige udmøntning vil ske på budgetseminaret i september 2013 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2014-2017 til Byrådet.

  Anlæg

  Der er nuværende tidspunkt ikke meldt anlægsrammer ud. Udvalget skal frem til 1. juli 2013 udarbejde forslag til anlægsbudget 2017-2017, hvor der ikke ændres i den eksisterende anlægsramme, fra budgetlægningen 2013 og overslagsårene 2014-2016.

  Udvalget skal kvalificere periodiseringen af de anlæg der indgår i investeringsoversigten 2014-2016, dog således at summen i de enkelte år ikke ændres. Endvidere skal der udarbejdes forslag til nye ønsker til anlæg 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets rammeudmelding for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

  Driftsramme

  (mio. kr.)

  Budget

  2014

  Budget

  2015

  Budget

  2016

  Budget

  2017

  Kultur- og Fritidsudvalget,

  81,083

  81,854

  81,661

  81,661

  Udbud – budgetkontrol 30.9.2012

  -0,090

  -0,097

  -0,097

  -0,097

  P/L fremskrivning

  0,996

  1,007

  1,009

  1,009

  Teknisk korrektion Kulturhovedstad

  -0,196

  0,708

  0,787

  0,787

  Kultur- og Fritidsudvalget, ny ramme

  81,793

  81,786

  81,.786

  81,786

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv instiller,

  at udvalgets takster godkendes,

  at udvalget drøfter driftsbudget (basis) for 2014-2017,

  at udvalget prioritere besparelseskatalog på 1% og 0,5%,

  at udvalget drøfter investeringsoversigt 2014-2016, og

  at udvalget prioritere hvilke anlæg der ønskes indarbejdet i 2017

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  1. at udsat til kommende møde.

  2. at drøftet.

  3. at drøftet og udsat til kommende møde.

  4. at drøftet.

  5. at drøftet og udsat til kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16581, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2013 pr. 31. marts.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2013 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelt tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Herudover indgår den månedlige ledelsesinformation med udvalgets resultat pr. 31. marts 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2013

  RK 2014

  RK 2015

  RK 2016

  RK 2017

  Notenr.

  Ønsker:

  -

  KTO-aftalen, nedjustering p/l løn

  -331

  1

  Tinglev hallerne (energi)

  281

  287

  287

  287

  287

  2

  Hjemallé 5 (bygningsdrift)

  77

  79

  79

  79

  79

  3

  Ønsker Kultur- og Fritidsudvalget i alt

  27

  366

  366

  366

  366

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  331

  -

  Skole og dagtilbudsudvalg

  -358

  -366

  -366

  -366

  -366

  -

  Finansierende udvalg i alt

  -27

  -336

  -336

  -336

  -366

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2013 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2014 – 2017 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.”

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16581, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 5,400 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2013 samt en rammebevilling i 2014 på 5,400 mio. kr. finansieret via de likvide midler.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2013 og rammekorrektioner i 2014 vedrørende anlæg

  Anlægsprojekt

  TB i 2013 *)

  RK i 2014

  *)

  Notenr.

  Hal 3

  -5,400

  5,400

  1

  I ALT - Skattefinansierede anlæg

  -5,400

  5,400

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevilling i 2013 på i alt 5,400 mio. kr. samt rammekorrektion i 2014 på 5,400 mio. kr. , jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14047, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Agoraen har siden 1992 haft et brugerudvalg, der ifølge vedtægterne sammen med inspektøren har varetaget den overordnede ledelse.

  Brugerudvalget har drøftet deres fortsatte eksistens, idet det ikke har været muligt at rekruttere nye medlemmer til udvalget. Derudover er de opgaver, som brugerudvalget beskæftiger sig med, efterhånden begrænset til den årlige timefordeling.

  Brugerudvalget foreslår følgende ændring:

  • Brugerudvalget nedlægges
  • Den årlige timefordeling afholdes af inspektøren med en repræsentant fra hver forening eller institution, hvor der er mødepligt
  • Til daglig information og debat oprettes en Facebook-profil, som administreres af inspektøren, og hvor lejer/bruger af Agoraen er forpligtet til at være medlem af
  • Henvendelser til Agoraen kan foregå via mail, Facebook eller telefon
  • Inspektøren er forpligtet til at varetage henvendelser fra foreningerne

  Høring/udtalelse

  Sagen har været forelagt Juridisk Kontor, hvis eneste bemærkning til den nye konstruktion er, at det tydeligt skal fremgå, at klageadgang i forbindelse med timefordelingen er Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at brugerudvalget i Agoraen nedlægges, og

  at brugerudvalgets forslag til model for varetagelse af opgaver og fordeling af timer godkendes med tilføjelse af klageadgang ved timefordeling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

  Der udarbejdes et sæt retningslinjer for brugen af Agoraen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10415, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Rødekro IF Håndbold anmoder om tilskud til etablering af styrkerum i Rødekrohallen.

  Styrkerummet skal placeres i Rødekrohallens indgangsparti. Til højre for hovedindgangen, inden indgangen ind til selve hallen.

  Styrkerummet skal primært anvendes til Rødekro IF Håndbolds medlemmer. Når medlemmerne ikke bruger styrkerummet, står det til rådighed for hallens øvrige brugere.

  Rødekro IF Håndbold har indhentet tilbud hvor en væg af glas omkring hele styrkerummet udgår 0,071 mio. kr. mens et alternativt med gipsplader og vinduespartier udgør 0,053 mio. kr.

  Rødekro IF Håndbold vil bistå med frivillig arbejdskraft og forventer selv at betale for indretning og maskiner til lokalet.

  Rødekro IF Håndbold ønsker at igangsætte projektet i efteråret 2013 hvis tilskud og øvrige bevillinger godkendes.

  Forvaltningen kan henvise til Aabenraa Fritidsråds anlægspulje.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til formålet i indeværende års budget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen ikke kan imødekommes, da der ikke er afsat midler til formålet i budgettet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4926, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etableringen af Kongehøjskolens nye skolebygning på Dronning Margrethes Vej 60, matr.nr. 733, Aabenraa, ønsker Skole- og Dagtilbudsudvalget en skelændring.

  Det tidligere Max Jenne-domicil på Dronning Margrethes Vej 60 skal om- og tilbygges til Kongehøjskolens indskoling, SFO, administration og idrætsfaciliteter.

  I den forbindelse planlægges en adgangssti, der forbinder Vestvejen og Dronning Margrethes Vej umiddelbart langs bygningsanlæggets nordfacade. Stien knytter sig også ved Vestvejen til stien, der fører hen til tunnelen under vejen og til den anden del af Kongehøjskolen.

  Da der er niveauforskel på den nordlige side i form af en skråning mod grusbanen, vil det være nødvendigt at flytte  skråningen ca. 5 – 10 meter nærmere den fredede bæk.

  Når skråningen flyttes, ændres terrænforholdende på matr.nr. 692. Derfor ønskes skellet mellem matr. nr. 692 og 733 flyttet mod nord.

  Skelændringen vil medføre en arealoverførsel på ca. 800 m2.

  Den nøjagtige placering af det nye skel aftales nærmere mellem de berørte forvaltninger under hensynstagen til serviceadgang til lysmaster, fredningsforhold ved bækken m.m.

  Høring/udtalelse

  Stadioninspektøren på Aabenraa Stadion er hørt i sagen og har, under forudsætning af at der fremadrettet fortsat er adgang til servicering af lysmasterne på grusbanen, ingen bemærkninger.

  Lokalplanen for området foreskriver at skråningsanlæg ikke må udføres med en hældning på mere end 1:3.

  Ansøger ønsker at udføre skråningen med en hældning på 1:2.

  BYG vurderer i samråd med Plan & Udvikling, at der kan dispenseres fra lokalplanen såfremt naboejendommen matr. nr. 692, Kultur- og Fritidsudvalget, er indforstået med, at skråningen udføres med en hældning på 1:2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skelændringen godkendes under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås, og

  at den nøjagtige placering af skelændringen herefter aftales nærmere mellem de berørte forvaltninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

  De med sagen forbundne udgifter er Kultur- og Fritidsudvalget uvedkommende.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14092, Sagsinitialer: ssab

  Sagsfremstilling

  Hopla - Bov Handicap Idræt har fremsendt en anmodning om renovering af elevatorerne i Bov Svømmehal.

  Foreningen oplyser, at det i længere tid ikke har været muligt at benytte elevatorerne, da de er ude af drift. Elevatorerne trænger desuden også til en grundlæggende renovering såsom afrensning af gammel maling, rustfjernelse og nylakering.

  Foreningen oplyser, at de ikke har haft svært invaliderede medlemmer som kørestolsbrugere i den seneste tid. De dårligt gående har foreningen kunnet hjælpe med støtte op og ned ad trapperne. Der er mange trin, som kan medføre alvorlige skader, hvis uheldet er ude.

  Bov Svømmehal har i forbindelse med prioriteringen af Halpuljen for 2013 indsendt anlægsønske på udskiftning af 2 stk. elevatorer fra omklædningen til hallen i dame- og herreomklædningen. Der er indhentet tilbud, som udgør henholdsvis 0,481 kr. ekskl. moms og 0,602 kr. inkl. moms.

  Ansøgningen blev ikke imødekommet, da udvalget den 14. januar 2013 prioriterede halpuljen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at renoveringen af de 2 elevatorer i Bov svømmehal indgår i budgetlægning for 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8712, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Lokalhistorisk Forening for Ravsted Sogn foreslår, at Aabenraa Kommune opretter en landsbypedelordning og ønsker en landsbypedel til at løse en lang række arbejdsopgaver for Ravsteds foreninger. Lokalhistorisk Forening argumenterer, at Aabenraa Kommune kan opfylde sine forpligtelser i henhold til lov om seniorjob ved at oprette landsbypedellen som seniorjobordning.

  Forvaltningen har undersøgt en tilsvarende ordning i Tønder Kommune, som er finansieret af Landdistriktsudvalget, der er en paraplyorganisation for lokalråd, borgerråd og borgerforeninger. Landdistriktsudvalget vurderer og prioriterer landsbyernes ønsker til opgaveporteføljen. Opgaverne må ikke være i konkurrence med hverken offentlige eller private ydelser, og Tønder Kommune har besluttet, at bibeholde det vedtagne serviceniveau.

  Tønder Kommunes 5 landsbypedeller er visiterede af Jobcentret til seniorjob. Organisatorisk referer de til servicelederen på Tønder Rådhus, mens de udfører de af Landdistriktsudvalgets bestilte opgaver i hver deres geografiske område. Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg medfinansierer ordningen med 0,025 mio. kr. pr. medarbejder pr. år

  Forvaltningen har endvidere haft en dialog med Jobcenter og Borgerservice, som er i gang med at opstarte et pilotprojekt om et kommunalt in-house servicekorps (KIS). Servicekorpset foreslås etableret som en selvstændig institution i kommunen, og varetager serviceopgaver internt og eksternt i kommunen. Arbejdsmarkedsudvalget har den 15. april 2013 anbefalet Pilotprojektet KIS.

  Jobcenter og Borgerservice har beregnet den nuværende volumen for målgruppen i KIS til at være:

  • ca. 150 borgere der har været på ledighedsydelse i mere en 18 ud af 24 måneder
  • ca. 34 seniorjobber
  • op i mod 100 borgere på kontanthjælp

  I projektbeskrivelsen for KIS indgår i forvejen praktisk medhjælp i landdistrikterne og landsbypedelopgaver.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets budget ikke afsat midler til en landsbypedelordning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget ikke opretter en særskilt landsbypedelordning, og

  at henvendelsen fra Lokalhistorisk Forening for Ravsted Sogn oversendes til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på en vurdering af, hvorvidt opgaverne i Ravsted og eventuelt i andre landsbyer kan løses i pilotprojektet KIS.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Sagen udsat, idet Kultur- og Fritidsudvalget pålægger forvaltningen i samarbejde med Jobcenter og Borgerservice at skitsere en ordning i KIS-regi.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4014, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Som led i projektet Landsbycoach er der i efterår 2012 blevet holdt en række ERFA-møder med borgerne i landdistrikter. På disse møder er der blevet udtalt et behov om en styrkelse af Landsbyrådet.

  Landsbycoachen har i dialog med forvaltningen udarbejdet et udkast for en mere struktureret organisering af Landsbyrådet. Bliver oplægget realiseret, vil Landsbyrådet kunne fungere som en paraplyorganisation, som den netop vedtagne Landdistriktspolitik lægger op til i kapitel 4.

  Udkastet lægger op til, at Landsbycoachen fungerer som sekretær for Landsbyrådet, således at der sikres sammenhæng mellem Aabenraa Kommunes landdistriktspolitik og tiltag under LAG Aabenraa.

  Der foreslås endvidere, at der oprettes en pulje til nye initiativer, som Landsbyrådet administrerer. Puljen vil kunne søges af foreninger og borgergrupper i landdistrikterne til medfinansiering af initiativer, der ligger i tråd med landdistriktspolitikken.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets budget til landdistriktsudvikling 0,187 mio. kr. ikke disponerede midler.

  Høring/udtalelse

  Oplægget til organisering af Landsbyrådet er blevet drøftet med nuværende Landsbyråds formand, som bifaldt oplægget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at oplægget til organisering af Landsbyrådet godkendes,

  at der i 2013 bevilges en pulje på 0,100 mio. kr. til nye initiativer under Landsbyrådet, og

  at  Landsbyrådet udarbejder retningslinjer for puljen, som godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Udsat med henblik på drøftelse i dialogforum for landdistrikter.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43655, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14201, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  European Maritime Heritage er den europæiske paraplyorganisation for de nationale træskibs- og veteranskibsorganisationer. Organisationen gennemfører hver 3. år i forbindelse med EMH-generalforsamlingerne en kongress, som består af bl.a. en række foredrag om bevarelsen af den maritime europæiske kulturarv.

  Tidligere kongresser er blevet holdt i Rotterdam (2007) og Seixal/Lissabon (2010). I år skulle kongressen have været i Lübeck, som dog ikke kunne finde en bæredygtig tovholdergruppe.

  Den danske repræsentant for EMH, valgt af Træskibs Sammenslutningen, er ved at undersøge, om kongressen den 10.-13. oktober 2013 kunne gennemføres i byerne Aabenraa og Flensborg.

  Til dækning af udgifterne til foredragsholderne og kongressfacilteter, herunder simultanoversættelse (engelsk, tysk og spansk) samt pr-udgifter, fælles bustransfer mellem Aabenraa og Flensborg under kongressen, søges der om tilskud/underskudsdæking i størrelsesorden 0,185-0,225 mio. kr. hos både Aabenraa Kommune, Stadt Flensburg og via eksterne sponsorater.

  De ca. 150-200 deltagere betaler selv for overnatning og rejseudgifter. I 2010 var der 150 deltagere fra 20 Lande. Udover kongressdeltagerne vil der være dagsgæster, som kun kommer til enkelte foredrag.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til den type aktiviteter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at  der meldes afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt som indstillet.

  Kurt Andresen stemmer imod.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4159, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til handleplanen for fase 1 i implementering af Sund Opvækst.

  Byrådet vedtog i august 2012 den ny sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik. I forlængelse heraf er der udarbejdet en handleplan for, hvordan målsætningerne i politikken kan realiseres.

  Denne handleplan beskriver fase 1 i implementeringen af Sund Opvækst og dækker perioden frem til udgangen af 2014.

  I slutningen af 2014 udarbejdes en ny handleplan for fase 2, der dækker perioden 2015-16.

  I 2017 evalueres arbejdet med Sund Opvækst, og på basis af de opnåede resultater, udarbejdes der en ny sammenhængende børne-familie- og ungepolitik.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af de enkelte initiativer i handleplanerne sker i de relevante afdelinger/forvaltninger.

  Høring/udtalelse

  Handleplan for Sund Opvækst 2013-14 sendes til høring/kommentering i følgende udvalg:

  • Skole- og Dagtilbudsudvalget
  • Sundhedsudvalget
  • Socialudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Plan- og Trafikudvalget

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udkast til handleplan for Sund Opvækst 2013-14 godkendes, og

  at udkastet til handleplan for Sund Opvækst 2013-14 sendes i høring.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 06-03-2013

  Godkendt.

  Afbud: Gert Nordklitgaard, Frede Rahr Petersen

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 09-04-2013

  Ingen bemærkninger.

  Afbud: Thomas Andresen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-04-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

  Beslutning Socialudvalget den 18-04-2013

  På det specialiserede område anbefaler Socialudvalget, at der udarbejdes en procedure for den gode overgang ved det 18. år.

  Arbejdet bør igangsættes i 2013.

  Afbud: Gert Larsen

  Supplerende sagsfremstilling

  Høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget til Sund Opvækst

  Kultur- og Fritidsudvalget ser positivt på Handleplanen Sund Opvækst. For området ”Børn”, noterer vi, at politikken spiller sammen med eksisterende tiltag, herunder ”den børnekulturelle rygsæk” og ”Fritidspasordningen”

  Formålet med ”den børnekulturelle rygsæk” er at skabe møder mellem børn og unge og kunstnere gennem en række varierede spændende tilbud. Et vigtigt udgangspunkt for ”rygsækken” er, at børn og unge introduceres for mangfoldige kulturtilbud, der er af høj faglig kvalitet.

  Formålet med Fritidspasset er at hjælpe de børn og unge, der ikke er en aktiv del af foreningslivet, i gang med en fritidsaktivitet. Målgruppen omfatter økonomisk trængte, socialt eller sundhedsmæssigt udsatte børn og unge, som ikke er medlem af en organiseret forening inden for kultur- og fritidsområdet. Ordningen omfatter også mulighed for, at den enkelte familie kan få hjælp af en fritidsvejleder i forhold til at gøre mødet med foreningslivet lettere.

  Fritidspasset skal mindske de barrierer, målgruppen har i forhold til at starte til en fritidsaktivitet, og dermed skal ordningen motivere børn og unge til at deltage i foreningstilbud på lige fod med andre børn og unge i håb om at styrke deres netværk, sociale relationer og sundhed.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 02-05-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud:

  Jørgen Witte, Folke G. Kryger og Poul Solberg Hansen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Godkendt med det foreslåede høringssvar.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger og Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Revideret Kulturaftaletekst

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2013

  Taget til efterretning.

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger og Kurt Andresen.