Beslutningsprotokol

mandag den 27. maj 2013 kl. 17:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12350, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 6. maj udvalgets budgetbidrag for 2014-2017 og de udfordringer der er forbundet hermed.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal på mødet færdiggøre udvalgets samlede budgetbidrag.

  Budgetbidraget har været sendt til høring i Kultureltsamråd og Fritidsrådet. Høringssvar fra Fritidsrådet er vedlagt.

  Til brug for udvalgets behandling har Kultur, Miljø & Erhverv udarbejdet følgende reviderede budgetmateriale:

  · Bemærkninger til politikområder(drift)

  · Forslag til rammereduktion (besparelseskatalog)

  · Investeringsoversigt anlæg

  · Takster

  Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsbudgetbidrag for 2014-2017 godkendes, og

  at budgetmaterialet tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-05-2013

  Godkendt som indstillet, idet det bemærkes, at der fejlagtigt ikke er afsat anlægsmidler (0,932 mio. kr.) til Museum Sønderjylland i 2016, hvilket ønskes korrigeret.

  Evt. bemærkninger fra MED eftersendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17464, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Bolderslev Lokalråd søger om medfinansiering til opsætning af et trådhegn langs en oprettet natur sti. Stien løber parallelt langs Hellevad-Bovvejen.

  Bolderslev Lokalråd har modtaget tilsagn om 50 % finansiering via LAG til opsætning af trådhegn, og søger Aabenraa Kommune om medfinansiering på de resterende 50 %, 0,0 235 mio. kr.

  Der ønskes opsat et hegn for at højne børns sikkerhed i forbindelse med leg. På ruten langs stien er der etableret en aktivitetsbane, der er indhegnet. Bolderslev lokalråd ønsker resten af sti strækningen hegnet. Det drejer sig om en strækning på 300 meter.

  Forvaltningen bemærker, at Bolderslev Lokalråd tidligere på året har ansøgt daværende Teknik & Miljø forvaltning om tilskud til medfinansiering af et trådhegn mellem natursti og Hellevad-Bovvej. Nuværende ansøgning drejer sig om samme strækning. Ansøgningen blev af Teknik & Miljø behandlet administrativt og fik afslag med følgende begrundelser:


  · Når der laves stier (ofte dobbeltrettede cykelstier) langs landeveje, bliver der ikke opsat hegn mellem kørebane og sti.

  · Vej og Park vurderer at folk, der benytter stien, ikke har mål på den anden side af Hellevad-Bovvej og vi mener derfor ikke, at der er behov for at hegne vejen af.

  Det kan yderligere oplyses at afstanden fra stiens yderste kant til vejkanten er ca. 8 meter. Dette stykke er dækket af grønt buskads.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i puljen til udvikling af landdistrikter afsat 0,415 mio. kr.

  Der er for 2013 disponeret 0,258 mio. kr., hvorefter der resterer 0,157 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-05-2013

  Godkendt som indstillet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2527, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Socialudvalget har den 6. maj 2013 besluttet at sende udkast til ældre- og handicappolitik for Aabenraa Kommune i høring i de relevante fagudvalg.

  Udkastet til ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre’ er udarbejdet på baggrund af input fra dels en fælles workshop den 26. februar 2013 for Socialudvalget og Sundhedsudvalget, dels et kick-off møde den 4. marts 2013 for interessenter og medlemmer af de to udvalg.

  Politikken har ikke en slutdato, idet den skal være langtidsholdbar og omsætningen af politikken til handling vil ske efterfølgende i dialog med borgere og interessenter. Udmøntningen af politikken forventes endvidere at skulle ske med involvering af de relevante fagudvalg.

  Udkastet indeholder en vision for ældre- og handicappolitikken, der er:

  ’Alle ældre borgere og borgere med handicap i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv, hvor de

  · deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

  · tager ansvar for eget liv i den udstrækning de kan

  · har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

  · har mulighed for at være noget for andre

  · oplever at blive opfattet som en ressource.’

  Der ud over indeholder det en række målsætninger, der er grupperet i indsatsområder, der igen er grupperet i følgende temaer:

  · ’Den aktive borger og fællesskabet’

  · ’Hjemmet’

  · ’Tilgængelighed’

  · ’Sundhed og rehabilitering’

  · ’Uddannelse og beskæftigelse’

  · ’Dialog og kommunikation’.

  Såvel visionen som politikkens målsætninger har til formål at bidrage til, at Aabenraa Kommune bevæger sig i den rigtige retning, forstået som et samfund, hvor borgerne i høj grad tager ansvar for sig selv og for deres livskvalitet og medansvar for deres nære og dem i nærmiljøet. Det er også et samfund, hvor kommunens vigtigste rolle er at skabe rammer, understøtte og hjælpe på vej, mere end at levere service og ydelser.

  Udkastet sendes i høring i sin helhed, men fagudvalgene kan have større interesse for forskellige temaer og indsatsområder.

  For Arbejdsmarkedsudvalget er det særligt relevant at forholde sig til målsætningerne inden for temaet ’Uddannelse og beskæftigelse’, der sigter på, at det gode og aktive hverdagsliv også skal være et produktivt liv.

  For Skole- og Dagtilbudsudvalget kan det være relevant at overveje, om det indenfor udvalgets område vil være muligt at bidrage til, at målsætningen om at flere, også yngre mennesker, engageres i frivilligt arbejde.

  Opfyldelsen af målsætninger inden for Indsatsområdet ’Fysisk tilgængelighed’ vil være afhængig af handlinger og beslutninger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets og Plan- og Trafikudvalgets ressortområder.

  For Børn- og familieudvalget er det særligt relevant at forholde sig til målsætningerne indenfor indsatsområdet ’Uddannelse for borgere med handicap’. Hele politikken er relevant i forhold til Børn- og familieudvalgets ansvar for indsatsen overfor handicappede børn, der senere vil blive en af politikkens målgrupper.

  Målsætningerne indenfor temaet ’Den aktive borger og fællesskabet’ samt indsatsområdet ’Social tilgængelighed’ kan have relevans for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde.

  Sundhedsudvalget har en stor og væsentlig aktie i hele ældre- og handicappolitikken, hvilket også er afspejlet i Sundhedsudvalgets rolle i processen indtil nu.

  Det skal bemærkes, at layout, billeder mv. er foreløbigt og vil blive bearbejdet yderligere efter høringsrunden.

  Lovgrundlag

  Serviceloven, §§ 79-122, dvs afsnit V (Voksne) og afsnit VI (Hjælpemidler m.v.)

  Sundhedsloven, bl.a. § 140 om genoptræning

  Lov om hjemmesygeplejerskeordninger

  Høring/udtalelse

  Udkast til ældre- og handicappolitik forelægges til høring i fagudvalg før endelig godkendelse i Socialudvalget og Byrådet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller,

  at udkastet ’Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommune politik for voksne med handicap og ældre’ drøftes med henbilk på afgivelse af høringssvar til brug for Socialudvalgets færdiggørelse af politikken.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2013

  Ingen bemærkninger til forslaget.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 14-05-2013

  Et flertal i udvalget havde ingen bemærkninger. Gert Nordklitgaard mener, der er en sammenblanding af ældre og handicappolitik.

  Afbud: Kurt Andresen

  Beslutning Sundhedsudvalget den 14-05-2013

  Udkast til politik anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-05-2013

  Teknik- og Miljøudvalget har ingen bemærkninger til forslaget.

  Gert Nordklitgaard stemmer imod forslaget, idet han mener at der er en sammenblanding af ældre- og handicappolitik.

  Supplerende bemærkning

  Kultur, Miljø & Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget.

  Beslutning Børne- og Familieudvalg den 23-05-2013

  Udvalget havde ingen bemærkninger. Gert Nordklitgaard stemte imod, idet han mener, der er en sammenblanding af ældre- og handicappolitik.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-05-2013

  Udkast til politik anbefales godkendt, idet den går fint i tråd med Kultur- og fritidspolitikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Kulturmødet i Nykøbing Mors den 22.-24. august 2013

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering bliver taget til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-05-2013

  Orienteringen taget til efterretning.