Beslutningsprotokol

mandag den 10. juni 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  I processen vedrørende udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter har DGI Sønderjylland vist interesse for et nyt domicil, da de ønsker en mere central placering i Sønderjylland. Såvel DGI Sønderjylland som landsforeningen DGI har givet udtryk for, at man skal kunne identificere sig med driften af centret, såfremt man etablerer sig.

  DGI’s landsforening har derfor kontaktet Aabenraa Kommune med henblik på en dialog om, at en forudsætning for landsforeningens placering i Aabenraa er, at centret drives som et DGI-hus.

  Aabenraa Kommune og DGI besluttede, at DGI-huse og haller skulle udarbejde en overordnet beskrivelse af, hvad en sådan drift vil betyde og hvilke konsekvenser, det vil have for projektet i forhold til udvikling af centret.

  Beskrivelsen blev præcenteret på et møde mellem Styregruppen for Hal 3 og repræsentanter for DGI-huse og haller den 2. maj 2013.

  Beskrivelsen indeholder et forslag til proces. Bl.a. at der indgås en hensigtserklæring mellem DGI-huse og haller og Aabenraa Kommune.

  Formand og næstformand mødtes fredag den 3. maj med bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, halinspektøren samt stadioninspektøren, som blev orienteret og dialogen med DGI. Der var enighed om, at Aabenraa Kommune og bestyrelsen for Svømme- og Idrætscentret snarest muligt mødes med DGI-huse og haller og drøfter DGI’s visionsoplæg.

  Efterfølgende har bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter afholdt møde med Formand, næstformand og DGI. På mødet blev det foreslået at Aabenraa Kommune at der skulle etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunen, Svømme- og Idrætscenter og evt. SønderjyskE og repræsentanter fra øvrige foreninger

  Bestyrelsen har efterfølgende tilkendegivet at den er positiv overfor at deltage i en arbejdsgruppe, men har ligeledes tilkendegivet, at den gerne vil se kommissoriet før endelig godkendelse.

  Kommissoriet er under udarbejdelse, en foreløbig udgave kan ses i bilaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der igangsættes en proces med henblik på, at undersøge mulighederne for at finde en organisations- og driftsmodel, som kan samordne den nuværende drift af idrætscenteret og udearealerne med en drift, hvor DGI er involveret

  at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aabenraa Kommune, bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, DGI samt evt. andre interessenter

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde det endelige kommissorium med udgangspunkt i det foreløbige, og

  at beslutningsgrundlaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget senest i september 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  1. at der igangsættes en proces med henblik på, at undersøge mulighederne for at finde en organisations- og driftsmodel, som kan samordne den nuværende drift af idrætscenteret og udearealerne

  2. at godkendt

  3. at godkendt

  4. at godkendt

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26354, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Der har for brugerinddragelse været afholdt 3 workshops med deltagelse af centerets brugere og lokale foreninger, med god repræsentation. På workshops har der også været politisk fremmøde og forløbet har haft lokalpressens bevågenhed.

  Der har gennem hele brugerinddragelses processen været et bredt fokus på at skabe et sammenhængende center, der frem for alt kan fungere som samlingspunkt og mødested i byen, og som udover at varetage de naturlige idrætsmæssige funktioner også danner rammer om et socialt fællesskab, som både kan rumme organiseret foreningsliv og spontane aktiviteter. Der blev ved de 3 afholdte workshops blandt andet i tale sat følgende overskrifter:

  · Fleksibilitet

  · Fællesskab

  · Sundhed og velvære

  · Idrætsmiljø for alle

  · Begejstring

  · Oplevelser

  På Styregruppemødet vedrørende Hal 3 den 2. maj 2013 vedrørende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter drøftede man flere modeller for udvikling af centeret. Kommunens bygherrerådgiver redegjorde overordnet for de forskellige modeller og hvorledes de enkelte moddeler med afsæt i en masterplan over tid kan udvikle sig til et center for alle, i overensstemmelse med resultaterne af workshoppene.

  Materialet viser 8 modeller i 2 spor. Det ene spor bygger på, at man får skabt en ny opvisningshal ved idrætscentret. Det andet spor bygger på, at der udover en opvisningshal også tilknyttes nye innovative og sammenbindende faciliteter ude såvel som inde.

  I relation til at Aabenraa Kommune ønsker at etablere et center, der opfylder kravene til et moderne idrætscenter med mange aktiviteter og fællesskaber, vil modellerne B+ / D+ (ombygning af hal I eller hal II) være de modeller der indenfor den bevilgede økonomiske ramme, der giver det bedste bud på et visionært og fremtidsorienteret idrætscenter.

  Projektet udbydes i projektkonkurrence hvor der skal arbejdes med en masterplan i forhold til en model B+, som blandt andet indeholder flere tilskuerpladser, plads til aktiviteter, multianvendelige fællesområder, etc. og ikke mindst tager højde for en fremtidig udvikling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes videre med en model B+ / D+ inkl. en masterplan, for at give kommunen det bedste grundlag for over tid at transformere Aabenraa Svømme- og Idrætscenter til et nyt og aktivt sted for sport og fritid.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Udsat.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17206, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ifølge indgået driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og de selvejende idrætshaller skal disse indsende et revideret regnskab for det forgangne år.

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over de selvejende idrætshallers økonomiske situation og belægning for 2012.

  Af oversigten fremgår det, at halvdelen af de selvejende idrætshaller kommer ud med et forbedret årets resultat før afskrivning i forhold til 2011, men at de fortsat har en presset likviditet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18210, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På baggrund af dialog mellem Museums Sønderjyllands bestyrelse og i det sønderjyske kulturkoordinationsudvalg er der udarbejdet en Økonomiaftale mellem museet og de fire sønderjyske kommuner.

  Aftalen er godkendt i såvel kulturkoordinationsudvalget som museets bestyrelse.

  Økonomiaftalen beskriver de indbyrdes aftaler om samarbejdet med Museum Sønderjylland om drift, anlæg, moms, grundskyld og ændringer i disse forhold.

  Økonomi og afledt drift

  Museum Sønderjylland har et samlet budget på 46,190 mio. kr. hvoraf 12,607 mio. kr. (27%) betales efter folketalsfordeling mellem de fire sønderjyske kommuner.

  Aabenraa Kommunes andel udgør i 2013 3,250 mio. kr.

  Aftalen ændrer ikke på Aabenraa Kommunes udgifter i forhold til Museum Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftalen anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20214, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i 2013 vedtaget en ny bibliotekspolitik. Af missionen fremgår, at Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling. Visionen er to-delt og udpeger bibliotekerne til:

  · at være alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egenudvikling

  · at være kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune

  Bibliotekspolitikken har tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek, som udtryk for at bibliotekstilbuddet er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

  · Borgernes bevægende bibliotek, som udtryk for at bibliotekstilbuddet støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet.

  · Borgernes inviterende bibliotek, som udtryk for at Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune.

  Af bibliotekspolitikken fremgår, at konkrete handlinger årligt vil fremgå af Aabenraa Bibliotekernes virksomhedsaftale, og at Kultur- og Fritidsudvalget løbende ønsker at følge udviklingen på biblioteksområdet via handlingsplaner og statusorienteringer.

  Herværende handlingsplan dækker perioden til og med 2014. Handlingsplanen omfatter langt fra alle de aktiviteter og tiltag, der tilsammen udgør kommunens bibliotekstilbud. Ved at foretage forskellige nedslag i virksomhedens eksisterende og kommende aktiviteter illustreres bibliotekstilbuddets bredde og alsidighed.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at handlingsplanen 2013-14 tages til orientering

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Taget til efterretning.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20214, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Bibliotekspolitikken sætter rammer og retning for udviklingen af det offentlige bibliotekstilbud i Aabenraa Kommune. Blandt Byrådets politiske målsætninger er ”Borgernes tilgængelige bibliotek”, som bl.a. udvikles gennem åbningstiden.

  De seneste år er der på landsplan implementeret et nyt tilgængelighedskoncept på mere end 170 biblioteker. Konceptet består dels af en åbningstid, hvor der er adgang til bibliotekernes samlede ressourcer med mulighed for at blive personligt betjent af faguddannet personale, som det kendes nu, dels en selvbetjent åbningstid, hvor der er adgang til biblioteksrummet og dets muligheder og de fleste digitale og fysiske ressourcer, men hvor der ikke er adgang til personlig betjening, råd og vejledning.

  Etablering af det selvbetjente bibliotekstilbud forudsætter indførsel af chipteknologi, et adgangskontrolsystem, overvågningsudstyr og i mindre omfang bygnings- og indretningsmæssige ændringer. Chipløsningen er nu indført på bibliotekerne.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der etableres selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev inden udgangen af 2013.

  Herudover er der Felsted Bibliotek, hvor det anbefales, at etablering af selvbetjent bibliotek sker i tilknytning til flytningen af biblioteket til Damms Gaard i 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes en anlægsudgift på 1,125 mio. kr. til etablering af de 4 første selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Tinglev, Bov og Rødekro

  Finansiering af projektet:

  Anlægsprojektet ”Chipløsning Bibliotek” er nu afsluttet. Der et samlet mindreforbrug på 0,616 mio. kr. der ønskes overført til det nye projekt ”Etablering af selvbetjente biblioteker”

  0,259 mio. kr. overføres fra Biblioteks driftsbudget i 2013. Biblioteket er omfattet af dialogbaseret aftalesyring og har fået overført midler fra 2012 til 2013. Samt

  0,250 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige driftsbudget overføres til rådighedsbeløb i 2013

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at der etableres selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev inden udgangen af 2013

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2013 på 1,125 mio. kr. , finansieret således:

  - Mindreforbrug på anlægsprojekt ”chipløsning Bibliotek” 0,616 mio. kr.

  - Overførsel fra Bibliotekets driftsbudget 2013. 0,259 mio. kr.

  - Overførsel fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget 0,250 mio. kr.

  at der gives en anlægsbevilling på 1,125 mio. kr. finansieret af ovenstående rådighedsbeløb i 2013.

  at forvaltningen udarbejder forslag til åbningstider og reglement for benyttelsen af bibliotekerne

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  1. at godkendt

  2. at anbefales godkendt

  3. at anbefales godkendt

  4. at godkendt

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43908, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i perioden fra 1972–2012 udlejet et idrætsanlæg til Deutscher Privatschule Apenrade.

  Deutsche Privatschule Apenrade har betalt en leje for perioden, hvorimod driften og vedligeholdelse af idrætsanlægget har været pålagt kommunen.

  Deutscher Privatschule Apenrade har i samarbejde med Deutsches Gynmasium für Nordschleswig planer om at bygge et eget træningsidrætsareal på deres egen areal, men befinder sig stadigvæk i planlægningsfasen.

  Deutsche Privatschule Apenrade søger derfor om fortsat at kunne benytte idrætsanlægget til efteråret 2013 med eventuel mulighed for forlængelse og hvilke omkostninger det indebærer for græsslåning.

  Da Deutsche Privatschule Apenrade ikke kan udøve alle sportsgrene på deres egen kommende idrætsanlæg søger de om vederlagsfrit at kunne benytte Aabenraa Stadion under de betingelser, som de kommunale folkeskoler. De forventer at benytte Aabenraa Stadion i ca. 100 timer pr. år.

  Lovgrundlag

  Som svar på statsforvaltningens forespørgsel af 22. november har Aabenraa Kommune i brev af 28. november 2012 redegjort for kommunens administration af det tyske mindretals benyttelse af kommunale idrætsanlæg.

  I kommunens skrivelse den 28. november 2012 bliver det bemærket, at kommunen ikke har ydet nogen form for driftstilskud til det tyske mindretals friskoler, eller sidestillet dem med kommunens folkeskoler, og i den forbindelse stillet idrætsanlæg vederlagsfrit til rådighed for disse friskoler.

  På baggrund af kommunens oplysninger oplyser statsforvaltningen i brev af 1. maj 2013, at de har ikke anledning til at antage, at kommunens administration af reglerne ikke er i overensstemmelse med den opfattelse, som statsforvaltningen har tilkendegivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Deutsche Privatschule Apenrade opkræves 10.000 kr. årligt for betaling af græsslåning og leje af idrætsanlægget vedr. skolesportspladsen, og

  at forvaltningen fastsætter en individuel pris for Deutsche Privatschule Apenrade og øvrige ikke kommunale skolers benyttelse af kommunale idrætsanlæg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6059, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Puljen, som kan søges af eksisterende foreninger og nye foreninger, der opfylder foreningskravene om tilskud gennem Folkeoplysningsloven samt selvorganiserede grupper, kan anvendes til støtte af:

  - Etableringstilskud til nye foreninger under det folkeoplysende område

  - Nye initiativer med folkeoplysende formål

  - Udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer

  - Tværgående samarbejde mellem etablerede foreninger og foreninger/selvorganiserede grupper

  - Enkeltstående projekter med folkeoplysende sigte

  - Etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter

  - Tiltag, hvis formål er at tiltrække grupper, der normalt ikke deltager i folkeoplysende tilbud

  Aktiviteterne skal finde sted i Aabenraa Kommune og puljen kan søges tre gange årligt pr. 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

  Der skal aflægges regnskab for det modtagne tilskud senest 3 måneder efter projektets afslutning. Tilskudsbeløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, skal tilbagebetales til Aabenraa Kommune.

  Der er indkommet 1 ansøgning til puljen.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 574 af 7. juni 2011 og bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2013 afsat et beløb på 0,050 mio. kr. til puljen til udvikling og nye initiativer. Heraf er der bevilget tilskud på 0,008 mio. kr., så der er et restbeløb på 0,042 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der bevilges et etableringstilskud på 10.000 kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14893, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Ensted Idrætsanlæg har fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til test af LED belysning i Enstedhallen.

  Ensted Idrætsanlæg har undersøgt hvorvidt det er muligt at reducere driftsomkostningerne i form af en reducering af strømforbruget i Enstedhallen.

  Ensted Idrætsanlæg oplyser, at det er hallens vurdering, at en reducering af strømforbruget kan opnås ved udskiftning af den nuværende belysning til LED belysning.

  Da Ensted Idrætsanlæg ikke har nogle referencer at trække på, og da LED belysning i idrætshaller er forholdsvis nyt ønsker hallen at lave et forsøg, inden alle lamperne udskiftes.

  Første etape i forsøget indebærer at udskifte 4 af de nuværende lamper med 4 nye LED lamper.

  Hvis forsøget er positivt, er det hensigten, at anden etape bliver udskiftning af resten af lamperne i hallen.

  Ensted Idrætsanlæg søger et tilskud på 0,015 mio. kr. til udførelse af etape 1. Desuden søger hallen om hjælp til en likviditets løsning på 0.80 mio. kr. til etape 2, da hallen ikke har tilstrækkelig likviditet til at afholde udgiften til de energiforbedrende foranstaltninger.

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgning om tilskud til første etape, er det ikke ensbetydende med, at udvalget også imødekommer ansøgning om tilskud til anden etape.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Ensted Idrætsanlæg, er der i halpuljen for 2013 er rådighedsbeløb på 0,162 mio. kr.

  Rådighedsbeløbet er dog forbeholdt akutopgaver.

  Høring/udtalelse

  Kommunale Ejendomme anbefaler ikke løsningen.

  Led belysningen er stadig ikke konkurrencedygtig, hvis man sammenligner med almindelige lysarmaturer. Herudover har LED belysning svært ved at give den korrekte belysningsstyrke når afstanden øges.

  Lys fra lysdioder er meget retningsbestemt og giver meget punktformet belysning, så man skal være varsom med blændinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der med baggrund i høringssvaret fra Kommunale Ejendomme meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Indstilling godkendt.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13256, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 12. august 2013.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter til dagsordenen:

  • Da Aabenraa Fritidsråd først afholder ordinær bestyrelsesmøde den 4. juni 2013 eftersendes Fritidsrådets punkter.

  Derudover kommer der punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 12. august 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Punkter drøftet.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19672, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Landdistriktsforummet og Kultur – og Fritidsudvalget mandag den 24. juni.

  Udvalget har besluttet, at der på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora drøftes dagsordenspunkter.

  Landdistriktsforummet har følgende punkter til dagsordenen:

  · Orientering om Landdistriktrådet og planen for overgang af dialogforum ind i Landdistriktrådet

  · Eventuelt orientering om landsbypedeller

  Derudover kommer der punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Landdistriktsforummet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 24. juni.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Drøftet.

  Afbud: Susanne Beier

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Ansøgning om støtte til etablering af kunststofbane

  • Formanden orienterede om formandskabet har møde med økonomiudvalget den 18. juni 2013

  • Orientering om arrangement Blåt flag

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2013

  Drøftet.

  Afbud: Susanne Beier