Beslutningsprotokol

mandag den 12. august 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/10746, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. juli 2013

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde udgør 54,142 mio. kr. pr. 31. juli 2013, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 66 %.

  Budgettet er reguleret med overførslerne fra 2012 til 2013 og budgetkontrollen pr. 31. marts 2013.

  Det samlede forbrug vedrørende anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget udgør 2,697 mio. kr. pr. 31. juli 2013, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 24 %.

  Samlet forventes det, at området overholder sit (korrigerede) budget ved årets slutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12350, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Efter godkendelse af budgetbidrag i Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013, er der indarbejdet ændringer, som følge af beslutninger i Byrådet samt ændringer i Kl’s pris- og lønskøn 2012-2013.

  Årets Lov- og Cirkulæreprogrammet giver ikke anledning til ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  Økonomi og afledt drift

  (1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Budgetramme

  27. maj 2013

  81.793

  81.786

  81.786

  81.786

  Budgetkontrol

  BY 29.05.2013

  366

  366

  366

  366

  Energibesparende foranstaltninger

  -12

  ­

  -12

  -12

  -12

  Ændring af P/L art 5.2 og 8.6

  -2

  -2

  -2

  -2

  Ændring af P/L vedr. 2012/2013

  -500

  -500

  -500

  -500

  Budgetramme

  1. august 2013

  81.645

  81.638

  81.638

  81.638

  Høring/udtalelse

  Der har den 19. juni 2013 været høring af budgetbidrag 2014-2017 for Kultur- og Fritidsudvalget på Sektor MED for Kultur, Miljø & Erhverv. Der var ingen bemærkninger til budgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om ændringer på budget 2014-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25725, Sagsinitialer: BJOHN

  Sagsfremstilling

  Som led i Vækstplan DK har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat en pulje på 400 mio. kr. i alt til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 3000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Puljen vil kunne finde anvendelse på landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa, Rødekro og Bov/Padborg/Kruså.

  Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne i de kommende to år.

  Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60% og kommunernes andel 40%. Kommunerne vil få mulighed for at anvende midlerne indenfor en periode på 1½ år.

  Fristen for ansøgning om andel i puljen for 2014 var den 14. juni 2013. Aabenraa Kommune har inden fristens udløb administrativt søgt om 4,1 mio. kr. svarende til en samlet indsats i Aabenraa Kommune i 2014 på området på 6,8 mio. kr. - og en kommunal medfinansiering på 2,7 mio. kr.

  Der er senere mulighed for at ansøge om et tilsvarende beløb i 2015. Der vil således kunne blive tale om et samlet beløb på ca. 13,6 mio. kr. i 2014 og 2015 ved en kommunal medfinansiering på 5,4 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler at der i forbindelse med budgetseminaret primo september findes midler i 2014 og 2015 til kommunal medfinansiering og at der efterfølgende iværksættes et projekt til fastlæggelse af en politik for anvendelse af den nye pulje til Landsbyfornyelse.

  Udarbejdelsen af et forslag til en ny politik for ”Landsbyfornyelse 2014 – 2016” foreslås at tage udgangspunkt i en afrapportering i efteråret 2013 til Plan- og Trafikudvalget om anvendelsen af de nuværende puljer og erfaringer andre steder fra med efterfølgende udarbejdelse af forslag til politik, projektbeskrivelse og principper for anvendelse af midlerne til politisk godkendelse i foråret 2014.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2013 er der til Plan- og Trafikudvalget i investeringsoversigt 2013 – 2016 i begge årene 2014 og 2015 afsat et bruttobeløb på 0,6 mio. kr. (netto 0,3 mio. kr.) og i 2016 afsat 1,0 mio. kr. til forskønnelse i lokalbyer og landsbyer. I Plan- og Trafikudvalgets forslag til investeringsoversigt 2014 – 2017 er der i 2017 afsat 3 mio. kr. til forskønnelse i lokalbyer og landsbyer.

  Dette giver ikke umiddelbart mulighed for en kommunal medfinansiering i 2014 og 2015 på i alt 5,4 mio. kr. med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Trafikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, idet Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at i der i forbindelse med budgetseminaret primo september findes midler i 2014, 2015 og 2016 til kommunal medfinansiering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 08-08-2013

  Godkendt som indstillet.

  Afbud: Hans Henrik Philippsen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4014, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Sagen var på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 6.5.2013, men blev udsat med henblik på drøftelse i Dialogforum for landdistrikter.

  Som led i projektet Landsbycoach er der i efterår 2012 blevet holdt en række ERFA-møder med borgerne i landdistrikter. På disse møder er der blevet udtalt et behov om en styrkelse af Landsbyrådet.

  Landsbycoachen har i dialog med forvaltningen udarbejdet et udkast for en mere struktureret organisering af Landsbyrådet. Bliver oplægget realiseret, vil Landsbyrådet kunne fungere som en paraplyorganisation, som den netop vedtagne Landdistriktspolitik lægger op til i kapitel 4.

  Udkastet lægger op til, at Landsbycoachen subsidiært Landdistriktskoordinatoren fungerer som sekretær for Landsbyrådet, og således understøtter sammenhæng mellem Aabenraa Kommunes landdistriktspolitik og tiltag under LAG Aabenraa.

  Der foreslås endvidere, at der oprettes en pulje til nye initiativer, som Landsbyrådet administrerer. Puljen vil kunne søges af foreninger og borgergrupper i landdistrikterne til medfinansiering af initiativer, der ligger i tråd med landdistriktspolitikken.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget til landdistrikter er 0,415 mio. kr. , heraf udgør de disponerede midler 0,264 mio. kr. og dermed er der 0,151 mio. kr. der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt.

  Høring/udtalelse

  Oplægget til organisering af Landsbyrådet er blevet drøftet i Dialogforum for landdistrikter og efterfølgende justeret.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget til organisering af Landsbyrådet godkendes,
  at Dialogforum for landdistrikter nedlægges

  at der i 2013 bevilges en pulje på 0,075 mio. kr. til nye initiativer under Landsbyrådet, og

  at Landsbyrådet udarbejder retningslinjer for puljen, som godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8712, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling
  Kultur og Fritidsudvalget drøftede den 6.5. 2013 et forslag om oprettelse af en landsbypedelordning. Udvalget besluttede at udsætte sagen og pålagde forvaltningen i samarbejde med Jobcenter og Borgerservice at skitsere en landsbypedelordning i KIS-regi (Kommunens Interne Servicekorps).

  Ideen om oprettelse af en landsbypedelordning er opstået på baggrund af henvendelser fra flere lokale borgerforeninger, lokalråd mv., som er inspireret af Tønder Kommune, der har etableret en tilsyneladende velfungerende landsbypedelordning.

  Kultur, Miljø & Erhverv har været i dialog med Jobcenter & Borgerservice omkring en beskrivelse af en landsbypedelordning i KIS-regi. Ordningen er skitseret nedenfor.

  Skitsering af model for landsbypedelordning

  En landsbypedelordning i KIS-regi giver mulighed for, at landsbyer, foreninger mv. kan få hjælp til at løfte opgaver, som ellers ikke ville bliver udført. Typisk vil det dreje sig om serviceopgaver som et lokalsamfund, en landsby eller forening ikke har midler eller kapacitet til at selv at løfte.

  Eksempler på arbejdsopgaver kan være:

  · Vedligeholdelse af udenoms arealer, eksempelvis: vinduespudsning, rensning af tagrender og brønde, fejning og renholdelse af p-pladser og øvrige områder

  · Pasning af grønne områder

  · Vedligeholdelse af udendørs borde og bænke

  · Klargøring og evt. reparation af julebelysning og hjælp til opsætning

  · Strandrensning

  · Snerydning og indendørs små reparationer ved fælles mødesteder: Borgerhuse, forsamlingshus mv.

  · Hjælp ved arrangementer og stævner

  · Sekretærhjælp i forbindelse med arrangementer

  · Praktisk/administrativt arbejde i foreninger og frivillige organisationer

  Ordningen administreres af KIS. Den enkelte landsby eller forening tager selv kontakt til KIS. Det sker via www.aabenraa.dk, hvor der er mulighed for at beskrive, hvilken opgavetype, der ønskes løst. Efterfølgende bliver den lokale forening eller landsby kontaktet af KIS med henblik på at få udarbejdet en egentlig aftale.

  Ordningen kan benyttes uden beregning, idet KIS stiller medarbejderressourcer til rådighed, mens opgavebestilleren selv har ansvar for at tilvejebringe de nødvendige materialer og udstyr.

  De medarbejdere der fungerer som landsbypedeller vil typisk være kommunalt ansatte i fleks- eller seniorjob. Samarbejdet med en landsby eller lokal forening skal drøftes med den relevante tillidsrepræsentant.

  Landsbypedellen varetager serviceopgaver, der ikke har været udført i kommunalt regi de seneste 4 år, ikke har været udbudt i licitation de seneste 4 år, og ikke er konkurrenceforvridende. KIS vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt en opgave ligger inden for de tilladte rammer.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget til at finansiere en landsbypedelordning.

  KIS er etableret som et pilotprojekt, der løber indtil 30.4.2014. Der er endnu ikke taget stilling til, om KIS skal gøres permanent.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tager den skitserede model for en landsbypedelordning til efterretning, og

  at forvaltningen orienterer borgerforeninger, lokalråd mv. om ordningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14598, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Statens Kunstråds Billedkunstudvalg har i 2012 besluttet, at billedkunstfaglige medlemmer af kommunale billedkunstråd fremadrettet skal have honorar for deres mødedeltagelse, for at kommunen kan opretholde tilskud.

  Beslutningen får konsekvenser for Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune, hvis statstilskuddet på 0,050 mio. kr. skal opretholdes fra og med 2014.

  Honoraret skal følge taksterne for medlemmer organiseret i Billedkunstnernes Forbund. Dette udgør 800 kr. for møder op til 4 timers varighed.

  Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har på mødet den 13. december 2012 behandlet Statens Kunstråds Billedkunstudvalgs krav om honorar. Rådets indstilling er, at alle medlemmer af rådet bør honoreres ligeligt. Rådet foreslår, at medlemsantallet reduceres fra syv til fem og at antallet af medlemmer i nedsatte arbejdsgrupper begrænses til 2-3.

  Rådets holdning er, at der bør afsættes en ekstra bevilling til formålet fra og med 2014.

  På baggrund af rådets forretningsorden og erfaringerne fra tidligere år, anslås honorarudgiften at udgøre ca. 0,036 kr. årligt fra 2014 ved en reduktion af medlemstallet.

  Kunststyrelsen oplyser, at udgiften til honorering af medlemmer gerne må finansieres via rådets handleplan. Konsekvensen heraf vil være en nedgang i de aktiviteter, som rådet sætter i værk. Det drejer sig f.eks. om Arkitekturens dag, Åbent Atelier, aktiviteter for børn og unge mv.

  Forvaltningen anbefaler, at billedkunstrådet og udvalget på næste dialogmøde får afstemt forventninger til honorering, antal rådsmedlemmer, økonomisk ramme samt aktivitetsniveau.


  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,079 mio. kr. til Billedkunstrådet i budget 2013, til finansiering af rådets handleplan, drift, kørsel, løbende ansøgninger og aktiviteter der iværksættes uden for handleplanen mv.

  Af de 0,079 mio. kr. skal de 0,050 mio. kr. anvendes til medfinansiering af rådets handleplan. Dette er en forudsætning for at opnå medfinansiering på tilsvarende 0,050 mio. kr. fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

  Kultur, Miljø & Erhverv kan ikke anvise anden finansiering af midler til honorarudgifter.

  Finansieres honoraret via midler fra Billedkunstrådets handleplan, vil der fremadrettet være 0,064 mio. kr. til øvrige aktiviteter i handleplanen.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at medlemmer af Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune aflønnes i henhold til Billedkunstnernes Forbunds tarif,

  at udgiften finansieres via Billedkunstrådets handleplan, og

  at forholdet mellem honorar, antal medlemmer og aktiviteter tages op på næste dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6554, Sagsinitialer: aot

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2013 at imødekomme ansøgningen om tilskud til Studiecentrum for Sønderjylland.

  I overensstemmelse med Stuecentrummets vedtægter skal Kultur- og Fritidsudvalget udpege et medlem til repræsentantskabet for Studiecentrum for Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv, indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger et medlem til repræsentantskabet for Studiecentrum for Sønderjylland.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Tim Wulff udpeges til repræsentantskabet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/27004, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  På dialogmødet den 4. marts 2013 mellem Samrådet for lokalhistoriske arkiver og Kultur- og Fritidsudvalget blev udvidelse af arkivet i Tinglev og sikring af arkivets magasinforhold drøftet. Beslutningen blev, at der skulle holdes et møde med repræsentanter for arkivet, bibliotekschefen samt en pedel fra Rådhuset.

  Der er udarbejdet et notat fra mødet med budgetoverslag på 44.918 kr. ekskl. moms.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der er indgået en aftale med kommunens IT-afdeling som betyder, at lokalarkiverne har mulighed for at overtage det IT-udstyr, der bliver udskiftet i administrationen. Posten på 3 PC’ere til 10.500 kr. udgår derfor af budgetoverslaget. Arkivet er orienteret om dette.

  Det samlede budget bliver derefter 34.418 kr. ekskl. moms.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i det korrigerede budget 2013 under Andre kulturelle formål afsat 1,195 mio. kr. til Faste tilskud. Heraf er 1,160 mio. kr. disponeret og der resterer således 0,035 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tinglev Lokalarkiv får et tilskud på 34.418 kr. til udvidelse og sikring af arkivet, og

  at beløbet finansieres af puljen til Faste tilskud under til Andre kulturelle formål.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19675, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  Foreningen Frem Uge ønsker i samarbejde med Uge Forsamlingshus tilladelse til at opføre et bulhus på den sydøstlige del af Uge Sportsplads.

  Bulhuset ønskes opført på sportspladsen foran forsamlingshuset, hvor matriklen ejes af Aabenraa Kommune.

  Det er meningen, at bulhuset på 6 x 10 m placeres på et flisebelagt område på 14 x 14 m.

  Bulhuset skal anvendes til at grille under festlige lejligheder som f.eks. sportsbegivenheder, byfester m.v.

  Bulhuset opføres i en traditionel byggestil med traditionelle farver. Planker, stolper og tagbelægning males røde ligesom Uge Forsamlingshus.

  Bulhuset vil blive opført ved frivilligt arbejde og samtlige etableringsudgifter afholdes af foreningen.

  Inden iværksættelse påhviler det foreningen at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

  Efter endt etablering påhviler det foreningen at vedligeholde græskanten omkring flisearealet, ligesom den fremtidige vedligeholdelse af bulhuset påhviler foreningen.

  Såfremt bulhuset ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne det og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilladelse til opførelse af bulhuset på Uge Sportsplads godkendes under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at såfremt bulhuset ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne det og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/75, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 23. september 2013.

  Udvalget har besluttet, at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har følgende punkter:

  • Konservering og indramning af rammer/værker
   En række udmærkede værker kan ikke bruges fordi de mangler rammer eller er beskadigede. Kan der placeres ansvar og budget til denne opgave?
  • Mulighed for tilknytning af medarbejder til håndtering af samlingen
  • Status på vedligeholdelse af udendørs værker
   Rådet udbeder sig en status på placering af ansvar og budget.
  • Status på Nygade Skolegård
   Der ønskes en drøftelse af mulighederne, for yderligere kommunal medfinansiering, for at projektet kan realiseres
  • Status på oplandsbyer
   Orientering om henvendelse til Statens Kunstfond omkring Ravsted, Hellevad og Bovrup-Varnæs
  • Status på ARTweek
   Orientering om sommerens event, og drøftelser af 2015
  • Fortsættelsen af BiBoB i Aabenraa Kommune
   Billedkunstrådets forslag til hvad der kan indgå i Fyrtårnssatsningen
  • Orientering om rådets værdi ift. Markedsføring og Branding af Aabenraa Kommune
  • Den flade struktur indenfor kulturlivet i Aabenraa Kommune
   Hvordan kan Billedkunstrådet være med til at forløse potentialet i det folkelige engagement?

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 23. september.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Brev fra ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen vedrørende Borgmestermødet den 24. maj 2013
  • Mulighed for at ansøge om at blive breddeidrætskommune
  • Post Danmark Rundt
  • Status på Hal 3
  • Invitation fra Danmarks Biblioteksforening på kulturudflugt

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Taget til efterretning.