Beslutningsprotokol

onsdag den 28. august 2013 kl. 14:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kurt Andresen og Karina T. Rogat
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28633, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Onsdag den 28. august 2013
  Kl. 14.30

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har p.t. afsat følgende rådighedsbeløb i det kommunale budget

  2013: 5 mio. kr.

  2014: 10 mio. kr.

  2015: 15 mio. kr.

  2016: 15 mio. kr.

  Med baggrund i tre afholdte workshops med deltagelse af brugerne og andre interesserede og KUBEN’s anbefalinger, samt den politiske drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget har, forvaltningen arbejdet med forskellige modeller for opførelse af en ny idrætshal i Aabenraa.

  Samtidig har udvalget indgået en samarbejdsaftale med DGI Huse & haller med det formål at få analyseret muligheden for en anden driftsform af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, eventuelt som et DGI-Hus.

  Forudsætningen for analysen er at sikre en udvikling af idrætscentret således at følgende mål efterleves:

  · Skabe de rette og nødvendige faciliteter for skoler og institutioner

  · Skabe en attraktiv foreningszone

  · Tiltrække den selvorganiserede idræt

  · Et samlings- og mødested for hele kommunen (Cafe – Lounge – kultur)

  · Samle ude- og indefaciliteter i en samlet drift

  · Skabe gode rammer for SønderjyskE – elitehåndbold

  · Kontorer til DGI Sønderjylland

  Som et led i analysen er det for at kortlægge mulighederne for en fremtidig organisation af idrætscentret er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de væsentlige parter.

  Arbejdsgruppens opgave er gennem gensidig dialog at undersøge mulighederne for en fremtidig driftsmodel. Arbejdet skal munde ud i en politisk indstilling for den fremtidige drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter samt de omkringliggende udendørs idrætsfaciliteter (Aabenraa Stadion).

  Analysen skal således indeholde:

  Beskrivelse af relevante modeller for den fremtidige drift

  · Kommunal drift

  · Fondsdrift, herunder

  a. Selvejende institution (nuværende model)

  b. Erhvervsdrivende fond med DGI som ekstern part

  Herunder vil det være nødvendigt dels at beskrive de forskellige muligheder i forhold til fremtidige ejerforhold for hver af modellerne, at beskrive, hvilke forudsætninger, der eventuelt skal opfyldes i det kommende anlægsprojekt for at muliggøre de forskellige driftsmodeller.

  Analysen skal forelægges udvalget den 23. september, eller senest den 7. oktober 2013.

  Forvaltningen redegør for sagen for at orientere udvalget om det igangværende arbejde med henblik på en drøftelse af projektet på det kommende budgetseminar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens oplæg godkendes og oversendes til det kommende budgetseminar.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4014, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Sagen var på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 6.5.2013, men blev udsat med henblik på drøftelse i Dialogforum for landdistrikter.

  Som led i projektet Landsbycoach er der i efterår 2012 blevet holdt en række ERFA-møder med borgerne i landdistrikter. På disse møder er der blevet udtalt et behov om en styrkelse af Landsbyrådet.

  Landsbycoachen har i dialog med forvaltningen udarbejdet et udkast for en mere struktureret organisering af Landsbyrådet. Bliver oplægget realiseret, vil Landsbyrådet kunne fungere som en paraplyorganisation, som den netop vedtagne Landdistriktspolitik lægger op til i kapitel 4.

  Udkastet lægger op til, at Landsbycoachen subsidiært Landdistriktskoordinatoren fungerer som sekretær for Landsbyrådet, og således understøtter sammenhæng mellem Aabenraa Kommunes landdistriktspolitik og tiltag under LAG Aabenraa.

  Der foreslås endvidere, at der oprettes en pulje til nye initiativer, som Landsbyrådet administrerer. Puljen vil kunne søges af foreninger og borgergrupper i landdistrikterne til medfinansiering af initiativer, der ligger i tråd med landdistriktspolitikken.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget til landdistrikter er 0,415 mio. kr. , heraf udgør de disponerede midler 0,264 mio. kr. og dermed er der 0,151 mio. kr. der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt.

  Høring/udtalelse

  Oplægget til organisering af Landsbyrådet er blevet drøftet i Dialogforum for landdistrikter og efterfølgende justeret.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget til organisering af Landsbyrådet godkendes,
  at Dialogforum for landdistrikter nedlægges

  at der i 2013 bevilges en pulje på 0,075 mio. kr. til nye initiativer under Landsbyrådet, og

  at Landsbyrådet udarbejder retningslinjer for puljen, som godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2013

  Udsættes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-08-2013

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-08-2013

  Intet.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28635, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  /

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-08-2013

  Intet.

  Afbud: Kurt Andresen og Karina T. Rogat