Beslutningsprotokol

mandag den 23. september 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28633, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 23. september 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31746, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har p.t. afsat følgende rådighedsbeløb i det kommunale budget

  2013: 5 mio. kr.
  2014: 10 mio. kr.

  2015: 15 mio. kr.

  2016: 15 mio. kr.

  Med baggrund i tre afholdte workshops med deltagelse af brugerne og andre
  interesserede og KUBEN’s anbefalinger, samt den politiske drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget har, forvaltningen arbejdet med forskellige modeller for opførelse af en ny idrætshal i Aabenraa.

  Samtidig har udvalget indgået en samarbejdsaftale med DGI Huse & haller
  med det formål at få analyseret muligheden for en anden driftsform af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, eventuelt som et DGI-Hus.

  Forudsætningen for analysen er at sikre en
  udvikling af idrætscentret
  således at følgende mål efterleves:

  · Skabe de rette og nødvendige faciliteter for skoler og institutioner

  · Skabe en attraktiv foreningszone

  · Tiltrække den selvorganiserede idræt

  · Et samlings- og mødested for hele kommunen (Cafe – Lounge – kultur)

  · Samle ude- og indefaciliteter i en samlet drift

  · Skabe gode rammer for SønderjyskE – elitehåndbold

  · Kontorer til DGI Sønderjylland

  Analysen skal bl.a. kortlægge mulighederne for
  en fremtidig organisation
  af idrætscentret og til dette formål er der
  nedsat en arbejdsgruppe med
  repræsentanter for de væsentlige parter.

  Arbejdsgruppens opgave er gennem gensidig dialog at undersøge
  mulighederne for en fremtidig driftsmodel. Arbejdet skal munde ud i en
  politisk indstilling for den fremtidige drift af Aabenraa Svømme- og
  Idrætscenter samt de omkringliggende udendørs idrætsfaciliteter (Aabenraa Stadion).


  Analysen indeholder:

  Beskrivelse af relevante modeller for den fremtidige drift

  · Kommunal drift

  · Fondsdrift, herunder

  a. Selvejende institution (nuværende model)

  b. Erhvervsdrivende fond med DGI som ekstern part

  Herunder har det været nødvendigt for arbejdsgruppen dels at beskrive de forskellige muligheder i forhold til fremtidige ejerforhold for hver af modellerne, at beskrive, hvilke forudsætninger, der eventuelt skal opfyldes i det kommende anlægsprojekt for at muliggøre de forskellige driftsmodeller.

  Arbejdsgruppen har afsluttet deres arbejde den 16. september og gruppens anbefalinger fremgår af rapporten som er vedhæftet dagsordenen.

  Forvaltningen gennemgår rapporten og de anførte anbefalinger, samt besvarer spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

  Analyserapport udført af DGI  vedrørende den fremtidige drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter eftersendes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter rapporten, herunder arbejdsgruppens anbefalinger, og
  at udvalget tager konkret stilling til rapportens anbefalinger i mødet den 7. oktober.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59770, Sagsinitialer: MI

  Sagsfremstilling

  På mødet den 4. februar 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget ressortplanen for 2013.

  Forvaltningen fremlægger hermed en status over hvilke opgaver der er afsluttede, og hvilke der fortsat arbejdes med i 3. og 4. kvartal af 2013.09.06

  Ligeledes fremgår det hvilke indsatsområder hvor det har været nødvendigt at revidere tidshorisonten for og hvilke der håndteres anderledes end oprindeligt planlagt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at status for ressortplanen 3. og 4. kvartal 2013 godkendes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat  

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29849, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2012 at udpege to medlemmer til juryen for den konkurrence som Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget havde udskrevet, omkring omdannelsen af Nygade Skolegård.

  Udvalget besluttede i tilgift, at projektet ikke kunne forvente yderligere kommunal medfinansiering.

  Konkurrencen blev afviklet. Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 21. maj 2012 orienteret om udfaldet. Plan- og Trafikudvalget blev ligeledes orienteret på mødet den 9. august 2012.

  Billedkunstrådet har på dets handleplan for 2013 afsat 0,020 mio. kr. til fundraising-processen. Imidlertid vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at sikre eksterne medfinansiering, med mindre der tilvejebringes en 2,4 mio. kr. yderligere i kommunal medfinansiering.

  Billedkunstrådet ønsker derfor at få afklaret mulighederne for, at Kultur- og Fritidsudvalget arbejder for at finde den medfinansiering der skønnes at være nødvendig for realiseringen af projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet for realiseringen af projektet er på 6 mio. kr.

  Billedkunstrådet har opsparet 0,337 mio. kr. af sin anlægsbevilling til projektet.

  Forvaltningen vurderer at der skal findes yderligere 2,4 mio. kr. for at fundraisingprocessen kan gå i gang.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan søge om at få afsat 2,4 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget søger om at få afsat 2,4 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Forvaltningen anmodes om i samarbejde med Billedkunstrådet at  vurdere projektet med henblik på en væsentlig mindre anlægssum.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28558, Sagsinitialer: shag

  Sagsfremstilling

  KFUM spejderne i Felsted ønsker at opføre en bålhytte og to sheltere på Aabenraa Kommunes areal ved den eksisterende spejderhytte på Tornhøjvej 18 i Tumbøl.

  Bålhytten vil blive placeret over det eksisterende bålsted. Den sekskantede hytte bliver åben på fire af siderne, mens de to sheltere vil tilstøde de to sidste sider.

  Shelterne laves af rundtømmer og alt tag vil blive beklædt med sort tagpap.

  Bålhytten og shelterne vil blive opført ved frivilligt arbejde og samtlige etableringsudgifter afholdes af foreningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilladelse til opførelse af bålhytte og to sheltere godkendes under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at såfremt bålhuset og shelterne ikke længere anvendes, påhviler det foreningen at fjerne det og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28843, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Den 28. juni 2013 lancerede Kulturministeriet og Nordea-fonden en ny pulje på 20 millioner kr., kaldet ”Idræt for alle”. Den gør det muligt for kommuner at ansøge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-16.

  Formålet er at få kommunerne til at tænke nyt gennem udvikling af idrætstiltag, der kan afhjælpe de lokale udfordringer. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse.

  Kultur, Miljø og Erhverv er i færd med at udarbejde en ansøgning om at blive Breddeidrætskommune.

  Kultur, Miljø og Erhverv ser ansøgningen som en mulighed for at skabe fundamentet for et større og stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger. Det er i overensstemmelse med Vækstplanens indsatsområde Centrum for sundhed og læring og Byer i bevægelse og politikker inden for forskellige fagområder. Det vurderes, at der er betydelige overlap mellem politikkerne i de forskellige udvalg, hvad angår bevægelse og sundhedsfremmende tiltag og dermed også i forhold til opgaver og interesser.

  Kultur- og Fritidsudvalget er blevet orienteret om sagen den 12. august 2013. Skole- og Dagtilbudsudvalget er blevet orienteret den 27. august. Sundhedsudvalget vil få sagen forelagt på næstkommende møde.

  Et breddeidrætsprojekt vil i høj grad kunne skabe en fælles paraply og udgøre det fyrtårnsprojekt, der binder sundheds-, fritids- og skoleområdet sammen, og knytter tiltagene i Vækstplan 2018 stærkere sammen.

  Målene i Vækstplan 2018 om at skabe sund vækst, og at Aabenraa Kommune er en attraktiv og sund kommune i bevægelse vil i høj grad blive understøttet af et breddeidrætsprojekt, ligesom det vil bidrage til udmøntningen af de tre forvaltningers konkrete politikker.

  I den nye kultur- og fritidspolitik for 2013-15 forpligter Aabenraa Kommune sig til at sætte flere nye initiativer i værk. Mange af de indsatsområder, der er i kultur- og fritidspolitikken, falder ind under de fem temaer i den nye pulje. Derfor er et breddeidrætsprojekt en oplagt mulighed for at booste indfrielsen af kultur- og fritidspolitikken økonomisk samtidig med, at der igangsættes større projekter. Det vil ligeledes målrette Aabenraa Kommunes arbejde på breddeidrætsområdet. Lignende gør sig gældende for de to andre udvalg i forbindelse med indfrielsen af deres politikker.

  Et breddeidrætsprojekt vil kunne sætte Aabenraa Kommune på landkortet, og få andre kommuner til at skele til, hvad der sættes i gang her – med andre ord vil det sætte Aabenraa Kommune i centrum. Breddeidrætsprojektet vil derfor kunne skabe stor synlighed for forholdsvis små midler, ligesom det vil kunne bidrage til ambitionen om at skabe en fælles fortælling om Aabenraa Kommune.

  Dertil vil der være et økonomisk incitament ved at lave en større indsats på breddeidrætsområdet, idet flere af projekterne vil være af forebyggende karakter.

  Deadline for ansøgning er den 1. oktober 2013. Da muligheden for ansøgning blev offentliggjort lige inden sommerferien, har der således ikke været lang tid til en dyberegående politisk/administrativ proces for at skabe rammerne for projektansøgningen.

  Kultur, Miljø og Erhverv har i samarbejde med Sundhed og Omsorg og Børn og Skoleforvaltningen samt DGI Sønderjylland formuleret 7 delprojekter, som udgør den samlede ansøgning: Aktiv Campus Aabenraa, På linje med breddeidræt, Foreningen i skolen, 3xI- Idræt, Idé og Innovation, Bevægelsesprojekt Læt æ rumpet, Genvej til foreningslivet, Tá chancen- foreningsidræt for børn med særlige behov (se bilag).

  Økonomi og afledt drift

  Puljen er på 20 mio. kr. I den foregående pulje blev der tildelt beløb på mellem 1,6 mio. og 3,4 mio. kr. til de enkelte kommuner.

  Det er muligt at opnå 50 % finansiering til breddeidrætsprojektet fra Kulturministeriet

  og Nordea-fonden.

  Det er Kultur, Miljø og Erhvervs opfattelse, at der i stort omfang i forskellige forvaltninger allerede er afsat midler til projekter, der naturligt kan indgå i breddeidrætsprojektet i form af sundheds/ bevægelsesprojekter- og puljer.

  Inden for Kultur og Fritid vil det være naturligt at lade midler fra Kultur- og fritidspolitikken indgå som en del af den kommunale finansiering, da mange af de indsatsområder, der er i kultur- og fritidspolitikken, falder ind under de fem temaer i den nye pulje. Lønkroner kan således indgå som en del af egenfinansieringen, f.eks. så en del af de ansøgte midler kunne anvendes til en tovholder, der skal sikre fremdrift i projektet og udmønte nogle af projekterne.

  Der kan også ansøges om udvikling, planlægning og etablering af fysiske tiltag, hvilket kunne være relevant i forbindelse med udvikling  af Hal 3 og områdefornyelsen i midtbyen. Samlet set vurderes det muligt at finansiere den kommunale andel via midler, der i princippet allerede er afsat til lignende formål. Breddeidrætskommunen ses i den forbindelse som den samlende paraply for projekterne.  

  Pga. af den korte ansøgningsfrist har det ikke været muligt at få udarbejdet et detaljeret projekt. På udvalgsmødet vil budget for det samlede projekt og de enkelte delprojekter med fordeling af beløb på henholdsvis kommunal egenfinansiering og ekstern finansiering blive fremlagt. Herunder også forventede udgifter for Kultur og Fritidsudvalget i perioden 2014-2016, hvor projektet forløber.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de syv projekter indgår som grundlag for ansøgning

  at der indsendes en ansøgning med de nævnte projekter

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt.

  Sagen fremsendes til Skole- og Dagtilbudsudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på involvering og medfinansiering.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/30503, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 12. august 2013 sagen om honorering af Billedkunstråd.

  Det er en betingelse for at begrænse udgifterne til Billedkunstrådets honorering, at antallet af medlemmer nedbringes fra syv til fem. Billedkunstrådet er selv fremkommet med dette forslag.

  Jævnfør vedtægterne for Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune skal ændringer af disse godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget

  Forvaltningen fremlægger vedtægterne, hvor antallet af medlemmer er reduceret (§ 6) til godkendelse. Ved samme lejlighed justeres §7, så fremgår, at det er Kultur, Miljø & Erhverv der varetager sekretariatsbetjeningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de justerede vedtægter godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt med ikrafttræden 1. januar 2014

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  • Drøftelse af Aabenraa Lokal TV  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28635, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Intet.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8035, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 7. oktober 2013.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punkter:

  • Nye fokusområder for perioden 2014-2016

  - Opstartsstøtte til nye typer af aktiviteter (1-2 års starthjælp)

  - Nye aktiviteter og projekter målrettet særlige indsatsområder jævnfør kultur- og fritidspolitikken

  - Aktiviteter og projekter, der sætter Aabenraa Kommune på det kulturelle Danmarkskort

  - Kulturelle arrangementer, der øger samarbejdet mellem de kulturelle foreninger og breder kulturtilbuddet ud til en større del af kommunen, samt initiativer der øger det grænseoverskridende samarbejde.

  Den kursivfremhævede del af sidste sætning ønskes tilføjet af Kulturelt Samråd for den kommende periode.

  • Orientering om seneste Nyhedsbrev til medlemmerne og de samlede bevillinger via Kulturelt Samråd i 2013
  • Orientering om status/planer for fælles arrangement for de kulturelle foreninger
  • Opbakning fra Kulturelt Samråds arbejdsgruppe til fortsættelse af fritidspasordningen – motivering

  Derudover kommer punkter som udvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Drøftet.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29549, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur, Plan & Fritid har i perioden fra 1. september 2011 – 31. august 2013 uddannet en eventkoordinatorelev og på baggrund af de positive erfaringer med den type elever, ønsker afdelingen ansat en ny eventkoordinatorelev fra 1. november 2013 eller snarest derefter.

  Der kan komme en reduktion på Eventpuljen for budget 2014 og refusionsbetingelserne på eleverne er blevet ændret, således at kommunen ikke modtager så meget i tilskud som tidligere.

  Elevens arbejdskraft er et væsentligt supplement til de 7 timer der aktuelt er afsat til arbejdet med event og nødvendigt for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau.

  Kultur, Plan & Fritid har derfor været i dialog med NygadeHuset med henblik på at undersøge mulighederne for eventuelt at dele en eventkoordinatorelev. NygadeHuset er positive overfor ideen og anbefaler en fælles ansættelse. Delingen forventes at have positive potentialer i forhold til at fordele arbejdsbelastning og opnå synergier.

  NygadeHuset har i perioden fra 1. august 2012 – 31. juli 2013 uddannet en eventassistentelev.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der ansættes en eventkoordinatorelev, der skal arbejde dels i forvaltningen og dels i NygadeHuset.

  Økonomi og afledt drift

  I budgetforslag 2014 er der afsat 1,043 mio. kr. på eventpuljen.

  2014

  2015

  Budgetforslag

  1,043

  1,043

  1 % besparelse

  -0,200

  -0,200

  Forventet budget

  0,843

  0,843

  Disponeret

  -0,436

  -0,012

  Til disposition

  0,407

  0,831

  I udvalgets 1 % spareforslag til budget 2014, er der lagt op til en besparelse på 0,200 mio. kr. på eventpuljen. Såfremt denne effektueres, vil der være et rådighedsbeløb på 0,843 mio. kr. på eventpuljen, hvoraf der er disponeret 0,436 mio. kr. inkl. KC1855, og der resterer således 0,407 mio. kr.

  Udgiften til en eventkoordinatorelev er beregnet til i alt 0,320 mio. kr. fordelt på to år, som finansieres med henholdsvis 50 % af eventpuljen og 50 % af NygadeHusets budget.

  Ved ansættelse pr. 1. november 2013, vil udgiften på Eventpuljen blive 0,010 mio. kr. i 2013, 0,069 mio. kr. i 2014 og 0,082 mio. kr. i 2015

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender ansættelsen af en eventkoordinatorelev der deles mellem Kultur, Plan & Fritid og NygadeHuset, og

  at beløbet finansieres ligeligt mellem eventpuljen og NygadeHuset.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger