Beslutningsprotokol

mandag den 7. oktober 2013 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Tim Wulff, Susanne Beier, Karina T. Rogat, Christian Panbo, Folke G. Kryger, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28633, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 7. oktober 2013.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31746, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har p.t. afsat rådighedsbeløb for 46,4 mio. kr. til Hal 3, der fordeler sig således:

  2013: 1,0 mio. kr.
  2014: 15,4 mio. kr.

  2015: 15,0 mio. kr.

  2016: 15,0 mio. kr.

  Med baggrund i tre afholdte workshops med deltagelse af brugerne og andre interesserede og KUBEN’s anbefalinger, samt den politiske drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget har, forvaltningen arbejdet med forskellige modeller for opførelse af en ny idrætshal i Aabenraa benævnt model A til 45 mio.kr., A+ til 83,814 mio.kr. og B+ til 78,143 mio.kr.

  (2013-niveau). De nævnte modeller er beskrevet i rapporten ”Aabenraa Kommunes anlægsprojekt – hal 3 ved Aabenraa Svømme- og Idræts-center”, der er vedhæftet dagsordenen.

  Samtidig har udvalget indgået en samarbejdsaftale med DGI Huse & haller med det formål at få analyseret muligheden for en anden driftsform af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, eventuelt som et DGI-Hus.

  Forudsætningen for analysen var at sikre en udvikling af idrætscentret således at en række opstillede mål efterleves.

  Analysen skal også kortlægge mulighederne for en fremtidig organisation af idræts-centret og til dette formål har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de væsentlige parter.

  Arbejdsgruppens opgave har gennem gensidig dialog været at undersøge mulighederne for en fremtidig driftsmodel. Arbejdet skulle munde ud i en politisk indstilling for den fremtidige drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter samt de omkringliggende udendørs idrætsfaciliteter (Aabenraa Stadion).

  Arbejdsgruppen har også beskrevet de forskellige muligheder i forhold til fremtidige ejerforhold for hver af modellerne, samt beskrevet hvilke forudsætninger, der eventuelt skal opfyldes i det kommende anlægsprojekt for at muliggøre de forskellige driftsmodeller.

  Arbejdsgruppen har afsluttet deres arbejde den 16. september og gruppen anbefaler (nærmere beskrevet på side 18 i analysen ”Fremtidig drift af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter” DGI-huse og haller, september 2013),

  • at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og den nuværende selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, der ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer,
  • at der nedsættes en overgangsbestyrelse for ejendomsselskabet med bred på politisk baggrund og deltagelse af den nuværende bestyrelse i den nuværende bestyrelse for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, som har til opgave at få udarbejdet de endelige vedtægter med mere for ejendomsselskabet,
  • at der arbejdes videre med model A+,
  • at der i forhold til det videre arbejde med udviklingen af idrætscentret udarbejdes en masterplan der konkretiserer planerne, og
  • at det kommende ejendomsselskab tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med et driftsselskab med inddragelse af DGI. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til en anbefaling i forhold til, om der skal arbejdes med en drift baseret på udlicitering eller ved en ene operatør. De to scenarier er belyst i analysen, og det foreslås, at der i ejendomsselskabet tages stilling til, hvordan der skal ageres i forhold til dette.

  Rapporten vedrørende  Aabenraa Kommunes Anlægsprojekt – Hal 3 ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter udleveres til mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller at udvalget tager konkret stilling til følgende:

  at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og den nuværende selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, der ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer,

  at der nedsættes et udvalg/arbejdsgruppe (5 medlemmer) for det kommende ejendomsselskab med f.eks. bred politisk baggrund (3) og deltagelse af den nuværende bestyrelse for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter (2), som har til opgave at få udarbejdet de endelige vedtægter for ejendomsselskabet, samt løse opgaver i relation hertil som Kultur- og Fritidsudvalget henlægger til udvalget/arbejdsgruppen.

  at der arbejdes videre med model A+,

  at der i forhold til det videre arbejde med udviklingen af idrætscentret udarbejdes en masterplan der primært konkretiserer planerne for idrætscentrets fremtidige indretning,

  at det kommende ejendomsselskab tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med et driftsselskab med inddragelse af DGI. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til en anbefaling i forhold til, om der skal arbejdes med en drift baseret på udlicitering eller ved en ene operatør. De to scenarier er belyst i analysen, og det foreslås, at der i ejendomsselskabet tages stilling til, hvordan der skal ageres i forhold til dette, og

  at der skal afsættes yderligere rådighedsbeløb i kommunens budget i 2017,og eventuelt 2018 for at kunne realisere et kommende anlægsprojekt der tager sit udgangspunkt i model A+

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  1. at anbefales godkendt

  2. at godkendt.  Povl Kylling Pedersen, Tim Wulff og Kurt Andresen med Christian Panbo som suppleant udpeges til arbejdsgruppen

  3. at anbefales godkendt

  4. at godkendt

  5. at godkendt

  6. at anbefales godkendt, og at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 15 mio. i 2017

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20214, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Bibliotekspolitikken rummer en politisk målsætning ”Borgernes tilgængelige bibliotek”, som bl.a. udvikles gennem muligheden for fysisk at få adgang til bibliotekerne. Kultur- og Fritidsudvalget har i juni 2013 besluttet at etablere selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev inden udgangen af 2013. Etablering af selvbetjent bibliotek i Felsted forventes gennemført i forbindelse med flytningen af biblioteket til Damms Gaard primo 2014.

  I forbindelse med etableringen af selvbetjente biblioteker skal det afklares, hvem der får adgang til disse, og der skal være et reglement for benyttelsen.

  Som udgangspunkt er der to grundmodeller for adgangen til selvbetjente biblioteker:

  Model

  Fordele

  Ulemper

  1-Alle borgere får adgang via sundhedskort eller lånerkort

  -Adgang for alle

  -Nemt at forklare

  -Nemt at administrere

  -Større risiko for uhensigtsmæssig brug af biblioteket

  2- Alle borgere, der er oprettet i bibliotekssystemet, får adgang via sundhedskort eller lånerkort

  -Brugerne er i forvejen registreret på biblioteket

  -Nemt at forklare

  -Nemt at administrere, idet rettigheder og begrænsninger sker via bibliotekssystemet.

  -Ikke mulighed for at benytte biblioteket spontant, hvis borgeren ikke er registreret på biblioteket

  Begge modeller kan kombineres med begrænsninger baseret på alder.

  Erfaringerne fra andre kommuner viser, at borgerne i høj grad har en hensigtsmæssig adfærd i de selvbetjente biblioteker, og at uro og anden uønsket adfærd hører til undtagelserne. Aldersbegrænsning er almindeligt forekommende, således at de yngste borgere ikke har mulighed for selv at frekventere de selvbetjente biblioteker. Den konkrete aldersgrænse varierer dog fra kommune til kommune.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at alle borgere via sundhedskort eller lånerkort får adgang til de selvbetjente biblioteker (model 1) dog med den begrænsning, at børn under 10 år ikke selv kan frekventere de selvbetjente biblioteker. Aldersbegrænsningen ved 10 år hænger sammen med den biblioteksorientering, som biblioteket giver skoleelever omkring dette alderstrin.

  Aabenraa Bibliotekernes generelle låneregler gælder også i de selvbetjente biblioteker. Ifølge Kulturstyrelsen kan Aabenraa Kommune dog vælge at have to reglementer, der regulerer borgernes forhold i henholdsvis betjent og selvbetjent åbningstid.

  Da der er brug for at få erfaringer med karakteren af benyttelsen af de selvbetjente biblioteker, inden der eventuelt udfærdiges et særligt reglement for benyttelsen af disse, anbefaler Kultur, Miljø & Erhverv, at de eksisterende generelle låneregler også gælder i de selvbetjente biblioteker.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller:

  at alle borgere fra og med 10 år via sundhedskort eller lånerkort får adgang til de selvbetjente biblioteker

  at de erfaringer, der høstes de første måneder efter etableringen af de selvbetjente biblioteker, lægges til grund for udformningen af et eventuelt nyt reglement, der enten gælder generelt eller alene benyttelsen af de selvbetjente biblioteker

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20214, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Bibliotekspolitikken rummer en politisk målsætning ”Borgernes tilgængelige bibliotek”, som bl.a. udvikles gennem åbningstiden. Kultur- og Fritidsudvalget har i juni 2013 besluttet at etablere selvbetjente biblioteker i Aabenraa, Bov, Rødekro og Tinglev inden udgangen af 2013. Etablering af selvbetjent bibliotek i Felsted forventes gennemført i forbindelse med flytningen af biblioteket til Damms Gaard primo 2014.

  I forbindelse med etableringen af selvbetjente biblioteker skal den betjente og selvbetjente åbningstid fastlægges. I den betjente åbningstid har borgerne adgang til bibliotekernes samlede ressourcer med mulighed for personlig betjening, råd og vejledning af faguddannet personale. I den øvrige åbningstid - den selvbetjente åbningstid - har borgerne via et adgangskontrolsystem adgang til biblioteksrummet og de fleste digitale og fysiske ressourcer, men der er ikke adgang til personlig betjening, råd og vejledning.

  Nedenfor er opstillet forslag til ændrede åbningstider. Forslaget tager hensyn til kendte behov og ønsker, ligesom der er indhentet erfaringer fra andre kommuner i forhold til, hvornår borgerne benytter det selvbetjente bibliotek. Endvidere tager forslaget højde for forventede ændringer i borgeradfærd i forhold til, hvornår biblioteksbenyttelsen finder sted.

  Forslag til generel åbningstid fra 1.11.2013

  Kl. 7-22 hele året, dog lukket den 31.12. Ved større systemopdateringer kan det blive nødvendigt at lukke biblioteket helt eller delvist. Generel åbningstid omfatter betjent åbningstid jf. nedenstående forslag, og selvbetjent åbningstid, der udgør den øvrige del af den generelle åbningstid.


  Forslag til betjent åbningstid fra 1.11.2013

  Forslag til betjent åbningstid er angivet med fed skrift - (i parentes fremgår hidtidig åbningstid)

  Bibliotek

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  Lørdag

  Aabenraa

  8-21

  (10-18)

  8-18

  (10-18)

  8-18

  (10-18)

  8-18

  (10-18)

  8-18

  (10-18)

  8-14

  (10-14)

  Bov

  13-18

  (13-18)

  13-18

  (10-18)

  9-15

  (10-18)

  13-18

  (13-18)

  9-15

  (10-15)

  10-13

  (10-13)

  Felsted

  (lukket juli)

  13-18

  (13-17)

  -

  (10-15)

  -

  (10-15)

  -

  (13-18)

  -

  (-)

  -

  (-)

  Rødekro

  13-17

  (10-18)

  9-15

  (10-17)

  9-15

  (13-17)

  13-17

  (13-17)

  9-15

  (10-15)

  10-13

  (10-12)

  Tinglev

  13-17

  (13-18)

  9-15

  (13-17)

  9-15

  (10-17)

  13-17

  (13-18)

  9-15

  (-)

  10-13

  (10-13 vinterhalvår)

  Vedr. bibliotekerne i Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev: Ingen betjening mellem jul og nytår, fredag-lørdag efter Kr. Himmelfartsdag og lørdag efter St. Bededag, men mulighed for selvbetjening.

  Vedr. juli: Aabenraa: Ingen betjening mandag kl. 18-21. Bov: Ingen betjening tirsdag og fredag. Felsted: Ingen betjening. Rødekro: Ingen betjening tirsdag og torsdag. Tinglev: Ingen betjening mandag og onsdag. På alle nævnte tidspunkter er der mulighed for selvbetjening.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at forslaget til generel åbningstid godkendes

  at forslaget til betjent åbningstid godkendes, og

  at ændringerne for Felsted Biblioteks vedkommende først træder i kraft efter flytning af biblioteket til Damms Gaard.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/29846, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I andet og tredje kvartal 2013 har der i de lokale medier udspundet sig en debat om forholdene på ALTv. Debatten drejer sig om et angiveligt demokratisk underskud, angivelige dårlige arbejdsforhold og forhold omkring formalia ved den afholdte generalforsamling.

  Kultur- og Fritidsudvalget har til og med 2014 indgået en aftale om driftsstøtte til ALTv der i 2013 udgør 0,100 mio. kr.

  Afledt af debatten har forvaltningen udbedt sig referat fra generalforsamlingen samt en redegørelse fra bestyrelsesformanden for ALTv.

  Forvaltningen er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger omkring præciseringer af formelle forhold som fremsendes til behandling af ALTvs bestyrelse.

  Indstilling

  Kultur-, Miljø- & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Udvalget tilslutter sig forvaltningens anbefalinger og anbefaler, at ALTvs bestyrelse ændrer vedtægterne i overensstemmelse med anbefalingerne.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17140, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Bov IF Fodboldafdeling har fremsendt en ansøgning om tilladelse til at anlægge en kunststofbane på Grænsestadion i Kruså.

  Boldbanerne er beliggende på et kommunalt ejet areal på Harkærvej, og er adskilt fra Grænsehallerne, som er en selvejende institution.

  Foreningen ønsker med etableringen af kunststofbanen at sikre optimale forhold for medlemmerne.

  Foreningen ønsker at placere banen på det nuværende træningsanlæg på Harkærvej. Træningsanlægget består af en sommerbane og en vinterbane. Det er hensigten at placere kunststofbanen på den eksisterende sommerbane.

  Foreningen søger Kultur- og Fritidsudvalget om tilsagn til at indgå en 30-årig lejeaftale på det areal, hvor den nuværende sommerbane ligger. Finansieringen til etableringen af kunststofbanen forventer foreningen at skaffe via fonde og sponsorater.

  Foreningen oplyser desuden, at projektet ikke vil blive igangsat inden den fulde finansiering er på plads.

  Det er hensigten, at foreningen selv står for drift og vedligeholdelse af banen, så både banens etablering og efterfølgende drift er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Kultur- og Fritidsudvalget gav i 2009 Rødekro IF Fodboldafdeling tilladelse til at overtage den daværende grusbane og anlægge en kunststofbane. Foreningen afholdt selv alle udgifter i forbindelse med etableringen, og fik alene tilsagn om en 30-årig lejeaftale på arealet.

  Lovgrundlag

  Det påhviler foreningen at indhente de nødvendige myndighedsgodkendelser.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommune skal undersøge om en kommende kunststofbane på Grænsestadion placeres mest hensigtsmæssigt på den eksisterende sommerbane eller vinterbane.

  Forskellige forhold kan gøre, at det er mest hensigtsmæssigt at anvende den eksisterende vinterbane i stedet for.

  Høring/udtalelse

  Grænsehallerne har ingen bemærkninger til etablering af en kunststofbane på de kommunale boldbaner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget godkender ansøgningen fra Bov IF Fodboldafdeling om en 30-årig lejeaftale på træningsarealerne på Grænsestadion

  at udvalget godkender anlæggelse af en kunststofbane på det for Kommunen mest velegnede areal til formålet

  at drift og vedligeholdelse af lysanlægget på det pågældende areal overgår fra kommunen til foreningen, og at det påhviler foreningen at montere en bi-måler på lysanlægget

  at alle udgifter forbundet med foreningens overtagelse af arealet er Aabenraa Kommune uvedkommende

  at drift og vedligeholdelse af kunststofbanen påhviler foreningen

  at det endelige projekt og finansiering forelægges udvalget til godkendelse før det igangsættes, og

  at dersom der ikke forelægger et konkret projekt med tilhørende finansieringsplan ultimo 2015 bortfalder tilsagnet

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43056, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i december 2011 en Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune, hvoraf det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afholde dialogmøde med de aktører, hvis interesser ikke er omfattet af Fritidsrådet.

  Da den folkeoplysende voksenundervisning ikke er omfattet af Fritidsrådet, skal de derfor inviteres til dialogmøde.

  I 2012 bemyndigede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen til at afholde dialogmødet med aktører for den folkeoplysende voksenundervisning. Der deltog aktører fra 3 aftenskoler på mødet.

  Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet med den folkeoplysende voksenundervisning for 2013 og fremadrettet afholdes med forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at forvaltningen for 2013 og fremadrettet bemyndiges til at afholde dialogmøder for den folkeoplysende voksenundervisning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Godkendt.

  Povl Kylling Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/43080, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i december 2011 en Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune, hvoraf det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afholde dialogmøde med de aktører, hvis interesser ikke er omfattet af Fritidsrådet.

  Da ungdomsklubberne under Folkeoplysningsloven ikke er omfattet af Fritidsrådet, skal de derfor inviteres til dialogmøde.

  I 2012 bemyndigede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen til at afholde dialogmødet med aktører fra ungdomsklubber under folkeoplysningsloven. Der var ingen aktører fra de 3 ungdomsklubber der tilmeldte sig mødet.

  Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet med ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven for 2013 og fremadrettet afholdes med forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at forvaltningen for 2013 og fremadrettet bemyndiges til at afholde dialogmøder for ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Godkendt.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  · Orientering om den nye forvaltning: Kultur, Miljø & Erhverv

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28635, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2013

  Intet.

  Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.