Beslutningsprotokol

mandag den 13. januar 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Martin Ugilt Thomsen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28633, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. januar 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41692, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger udvalget selv sin formand.

  Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

  Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Tim Wulff valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41692, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Christian Panbo valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41692, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2014:

  • Mandag den 13. januar
  • Mandag den 3. februar
  • Mandag den 10. marts
  • Mandag den 31. marts
  • Mandag den 19. maj
  • Mandag den 02. juni
  • Mandag den 11. august
  • Mandag den 01. september
  • Mandag den 29. september
  • Mandag den 10. november
  • Mandag den 01. december

  Alle møder foreslås afholdt kl. 15.30

  Derudover indeholder mødeplanen også forslag til mødetidspunkter med udvalgets dialogmøder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødeplan 2014 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1908, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Direktøren introducerer udvalget til opgaverne og rammerne herfor.

  Indstilling

  Introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Projektet vedrørende opførelse af ny multiarena i Aabenraa er nu så fremskreden, at Aabenraa Kommune kan udbyde byggeriet i en projektkonkurrence.

  Kommunens bygherrerådgiver, Kuben Management, vil på mødet redegøre for fremdriften i projektet, herunder tidsplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 12. juni 2012 , at der etableres en ny styregruppe bestående af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Projektet er nu så fremskredent, at der er behov for at justere projektorganisationen i forhold til organisering af programmeringsfasen, projekteringsfasen samt udførelsesfasen.

  Med henblik på at realisere tids- og procesplanen foreslår forvaltningen, at den nuværende politiske styregruppe nedlægges og erstattes med en ny projektorganisation for modernisering og tilbygning til Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

  Projektorganisationen er bygget op med en politisk følgegruppe, der består af hele Kultur- og Fritidsudvalget, som løbende orienteres om projektets fremdrift. For at smidiggøre processen etableres under styregruppen en formandsgruppe med formand og næstformand fra udvalget.

  Under formandsgruppen etableres en administrativ styregruppe med bl.a. forvaltningsdirektøren og afdelingschefen, som godkender de beslutninger, som ikke umiddelbart kan træffes af projektgruppen.

  Projektgruppen består af forvaltningen med repræsentanter for Kultur, Plan & Fritid, Kommunale Ejendomme samt kommunens bygherrerådgiver. Projektgruppens opgave er at sikre fremdrift i projektet, at økonomi og tidsplan overholdes samt inddrage bruger- og følgegruppen.

  Opgaver og ansvar varierer i forhold til faserne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til projektorganisation for modernisering og tilbygning til Aabenraa Svømme- og Idrætscenter godkendes, og

  at den nye politiske styregruppe bemyndiges til at godkende organiseringen, varetage økonomistyringen samt bliver ansvarlig for tids- og procesplan.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Godkendt med den ændring, at den nye administrative styregruppe bemyndiges til at godkende organiseringen varetage økonomistyringen samt bliver ansvarlig for tids- og procesplan,
  og Beslutninger og beslutningskompetence jfr. bilag af 3.januar 2014 godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd godkendte den 30. oktober 2013, at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

  Samtidig besluttede Byrådet at nedsætte et udvalg/arbejdsgruppe, som har til opgave at få udarbejdet de endelige vedtægter for ejendomsselskabet.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege 3 medlemmer til udvalget/arbejdsgruppen gældende frem til etableringen af ejendomsselskabet.

  Det kommende ejendomsselskab skal ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf Aabenraa Kommune udpeger 3.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at udvalget udpeger 3 repræsentanter til udvalg/arbejdsgruppe.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Tim Wulff, Christian Panbo og Martin Ugilt Thomsen udpeget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42657, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Aabenraa Musikskole har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Vedtægterne er bl.a. ændret med henvisning til, at Byrådet fra 2007 har ønsket at reducere sin repræsentation i de kommunale og selvejende institutioners bestyrelser samt at det heller ikke længere er et krav fra Kulturstyrelsen, at der skal vælges en politisk repræsentant til bestyrelsen.

  Bestyrelsen har samtidig besluttet at revidere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 11 til fremover 9.

  Udover den ændrede repræsentation fra Byrådet er forældregruppen reduceret fra 5 til 3 mens Aabenraa Skoleorkester nu har mulighed for at udpege en repræsentant til bestyrelsen, da orkesteret nu er en del af musikskolen.

  Endvidere er der konsekvensrettelser i forhold til lovændring og etablering af bekendtgørelse for musikskoler pr. 1. januar 2014. Fremover skal vedtægterne alene fremsendes til Statens Kunstfond til orientering.

  Forvaltningen foreslår, at § 10 ændres, således at det fremover ikke er Byrådet, der godkender vedtægterne, men at dette delegeres til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til vedtægtsændringer godkendes, og

  at ændringer fremover godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32061, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Børneteaterudvalget har den 4. november 2013 behandlet indkomne ansøgninger om tilskud til børneteater for 2014.

  Det samlede ansøgte beløb for 2014 er højere end det beløb, der er afsat i budgettet.

  Udvalget besluttede at imødekomme alle ansøgere, men enkelte beløb blev nedsat ud fra en fælles vurdering af udvalget.

  Børneteaterudvalget valgte i 2011 at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis ville have fokus på. Begrundelsen for denne opdeling er, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

  I 2014 lægges særlig vægt på distrikt 2.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2014 afsat 0,446 mio. kr. til børneteater og de bevilgede tilskud kan afholdes inden for budgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/754, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd godkendte i september 2011, at Aabenraa Kommune indgår i et samarbejde med Museum Sønderjylland om at udvide de nuværende udstillingsforhold på Brundlund Slot i forhold til publikums forventninger og præsentationen af kunstmuseets samling. Desuden har det længe været et ønske at skabe bedre forhold for magasin og andre museumsrelaterede faciliteter.

  I forbindelse med at Kunstmuseet Brundlund Slot har fået deponeret maleren Franciska Clausens samling i Aabenraa er behovet for en udbygning af Brundlund Slot yderligere forstærket.

  En udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot vil således give plads til at huse Franciska Clausens samling. Desuden vil der skabes rum for bedre publikumsfaciliteter, et magasin, nye administrationsfunktioner, værksted samt rum til modtagelse af kunst, arbejdspladser, arkiv m.m.

  I marts 2012 godkendte såvel Museum Sønderjyllands bestyrelse som Kultur- og Fritidsudvalget etablering af en politisk styregruppe bestående af:

  • Bestyrelsesformand for Museum Sønderjylland
  • Direktør for Museum Sønderjylland
  • Overinspektør ved Kunstmuseum Brundlund Slot
  • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
  • Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
  • Direktør for Kultur, Miljø & Erhverv

  Til styregruppen er der tilknyttet en administrativ projektgruppe ligeledes med repræsentation fra museet og kommunen.

  Der skal for perioden 2014-2017 udpeges nye repræsentanter for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges til styregruppen vedrørende udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/369, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune indgår i et museumsfællesskab med Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner samt Region Syddanmark om at drive de sønderjyske museer i den selvejende institution Museum Sønderjylland.

  Fra Aabenraa Kommune indgår Kulturhistorie Aabenraa (søfartsmuseet), Kunstmuseet Brundlund Slot, Michelsens Gård i Aabenraa samt Oldermorstoft i Bov i museumsfællesskabet.

  I forbindelse med det overståede kommunevalg skal der i henhold til Museum Sønderjyllands vedtægter udpeges 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter fra hver af de fire sønderjyske kommuner samt Region Syddanmark.

  Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Perioden løber fra den 1. april i året efter afholdelsen af kommunale valg.

  Lovgrundlag

  Bestyrelse, sammensætning og valgmåde

  § 5. Museets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges således:

  • 2 medlemmer udpeget af Region Syddanmark blandt rådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Haderslev Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Sønderborg Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Tønder Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 1 medlem udpeget af museets medarbejdere, jf. stk. 4.

  Stk. 2. De udpegningsberettigede udpeger endvidere personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

  Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Perioden løber fra den 1. april i året efter afholdelsen af kommunale valg. Genudpegning kan finde sted. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2002 – 2005 gælder frem til 1. januar 2007.

  Stk. 4. Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt de medarbejdere, der er ansat ved museet.

  Stk. 5. Museets direktør er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Museets direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer samt to personlige suppleanter til Museum Sønderjyllands bestyrelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Indstiller til godkendelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/7523, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/60, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  Der blev orienteret om:

  · Årsmøde i DSTA (Tall ship race) 25. januar

  · Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 27.-28. marts i Vejle

  · DB Syd – biblioteks- og kulturforenings generalforsamling den 30. januar i Sønderborg

  · Danmark Læser

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28635, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2014

  · Uddelingsarrangement vedr. erkendtligheder til børn og voksne

  · Henvendelse fra Outdoor festival og Ringriderforeningen

  · Stævne i Felsted Bokseklub 1. februar 2014

  · Invitation vedr. Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ved grænseovergangen Harrislee/padborg 27. januar 2014