Beslutningsprotokol

mandag den 10. marts 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Martin Ugilt Thomsen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Mandag den 10. marts 2014
  Kl. 15.30
  Lokale 425
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Dagsorden og tillægsdagsorden til mødet blev godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1519, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har det været praksis, at byrådet og fagudvalgene delegerer beslutningskompetence til forvaltningen. Denne praksis har også været anvendt i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor udvalget har bemyndiget forvaltningen eller samarbejdspartnere til at træffe afgørelser og disponeret over budgetmidler.

  Der er dog grænser for delegationen, idet en række beslutninger ikke kan delegeres. Det gælder f.eks. årsbudgettet, årsregnskabet, tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, låneoptagelse, garantiforpligtelser eller større leje- og leasingaftaler.

  En delegation af beslutningskompetencen kan til enhver tid tages tilbage af udvalget eller byrådet.

  Formålet med delegeringen er, at det er med til at skabe ejerskab til beslutningerne og dermed give højere grad af motivation og øget ansvarlighed i opgaveløsningen. I det lys vil det ikke være hensigtsmæssigt at skemalægge kompetenceplanen ned i mindste detalje. Et andet hensyn er selvfølgelig, at man derved forkorter sagsbehandlingstiden.

  Delegation af kompetencen på kultur- og fritidsområdet fremgår af bemyndigelsesplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til bemyndigelsesplanen for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1519, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har det været praksis, at byrådet og fagudvalgene delegerer beslutningskompetence. Denne praksis har også været anvendt af Kultur- og Fritidsudvalget, hvor udvalget har bemyndiget forvaltningen, institutioner eller samarbejdspartnere til at administrere over budgetmidler i henhold til gældende retningslinjer.

  Formålet med delegeringen af beslutningskompetencen er, at man forkorter sagsbehandlingstiden og smidiggør sagsbehandlingen. Et andet hensyn er, at det er med til at skabe ejerskab til beslutningerne og dermed give højere grad af motivation og øget ansvarlighed i opgaveløsningen.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de kultur- og fritidsområder, hvor udvalget har bemyndiget forvaltningen og eksterne samarbejdspartnere til at administrerer efter gældende retningslinjer og samarbejdsaftaler.

  En delegation af beslutningskompetencen kan til enhver tid tages tilbage af udvalget eller Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1252 af 18. december 2012, § 1 i lov nr. 1253 af 18. december 2012, § 2 i lov nr. 381 af 17. april 2013, § 2 i lov nr. 647 af 12. juni 2013 og § 31 i lov nr. 639 af 12. juni 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om den økonomiske kompetencefordeling for kultur- og fritidsområdet godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til løbende at justere oversigten i henhold til udvalgets beslutninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5901, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Som et led i behandlingen af ansøgningen fra RingRiderRock besluttede Økonomiudvalget på mødet den 21. januar 2014 at Kultur, Miljø & Erhverv skulle udarbejde forslag til kriterier for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje og for Økonomiudvalgets Eventpulje.

  Kultur, Miljø & Erhverv har analyseret og typeinddelt aktiviteter der har været i spil i forhold til fra Kultur- og Fritidsudvalget Eventpulje og eventorganisationen Spotlight Aabenraa de seneste år i forhold til puljens intention og den værdi aktiviteterne har kastet af sig for Aabenraa Kommune.

  På baggrund af analysen, erfaringerne, og intentionerne med tredoblingen af midlerne til Events i Økonomiudvalgtes regi, fremlægger Kultur, Miljø & Erhverv forslag til kriterier Kultur- og Fritidsudvalgets pulje.

  Kriterierne åbner for at, følgende typer af eventinitiativer fortsat kan imødekommes inden for den del af udvalgets ramme der ikke er disponeret til lønninger, i følgende vejledende omfang

  Små med særlig profil 5%

  Mellemstore med særlig profil 15%

  Store professionelle med ekstern finansiering 55%

  Understøttende/indirekte eventstøtte  25%

  Vækst og Udviklingssekretariatet udarbejder kriterier for anvendelse af Eventmidlerne under økonomiudvalget, hvor der er afsat 1,454 mio. kr. i 2014-2016. 

  Imødekommelse af ansøgninger vedrørende handelsstandsforeningerne er afhængig af en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets pulje.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på budget 2014 afsat 0,843 mio. kr. til event, hvoraf 0,150 mio. kr. er disponeret til lønninger. Der resterer 0,183 i ikke disponerede midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kriterier og tildelingsprincipper godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendes med følgende ændringer:

  Ny type tilføjes: Små med hurtig profil: 5%

  Store professionelle med ekstern finansiering ændres til 50%

  Forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse vedr. Små med hurtig profil efter konsultation med formand og næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/369, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstillingen er lavet i fællesskab af de fire sønderjyske kommuner, da høringssvarene skal kunne bruges til en fælles drøftelse af strategien mellem Det Sønderjyske Koordinationsudvalg og Museum Sønderjylland. Sagen føres derfor enslydende op i hver kommunes fagudvalg.

  I 2012 iværksatte Museum Sønderjyllands bestyrelse et arbejde med en samlet strategi- og udviklingsplan for museet. Planen opsummerer og samler bestyrelsens og ledelsens beslutninger, samt udpeger retningen for udvikling af museets virksomhed.

  Museum Sønderjyllands bestyrelse godkendte på deres møde den 17. december 2013 Museum Sønderjyllands Strategi- og Udviklingsplan for årene 2014-2018. Denne plan fremsendes nu til høring i de fire sønderjyske kommuners Kultur- og Fritidsudvalg. Høringen skal bruges som grundlag for et kommende fællesmøde mellem Det Sønderjyske Koordinationsudvalg og Museum Sønderjylland.

  Strategi- og Udviklingsplanen beskriver museets mission, vision, værdier og målsætninger, samt hvilke konkrete indsatsområder, herunder formidlingsprojekter og anlægsopgaver, museet vil fokusere på i strategiens femårige periode.

  Processen for behandlingen af Museum Sønderjyllands Strategi- og Udviklingsplan for årene 2014-2018 forløber således:

  Hvad

  Hvor

  Hvornår

  Høring af strategi i de fire sønderjyske kommuners fagudvalg

  Haderslev

  Tønder

  Aabenraa

  Sønderborg

  4. marts 2014 (1. april)

  5. marts 2014 (2. april)

  10. marts 2014 (31. marts)

  11.+12. marts 2014 (8.+9. april)

  På dagsordenen på Kommunaldirektørernes formøde til Koordinationsudvalgs-møde

  Kommunaldirektørernes formøde til Det Sønderjyske Koordinationsudvalgs-møde

  28. april 2014

  På dagsordenen på Koordinationsudvalgsmøde

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg

  19. maj 2014

  De fire byråd godkendte i 2013 en økonomiaftale med Museum Sønderjylland. Ifølge aftalen bidrager de fire sønderjyske kommuner til Museum Sønderjylland med et tilskud til drift, anlæg og moms af fondstilskud, samt eventuelt et ekstraordinært tilskud jf. økonomiaftalen. Udgifterne fordeles mellem kommunerne ud fra en befolkningstalsnøgle.

  Museum Sønderjylland havde i 2013 nettoudgifter for 85,3 millioner. Heraf bidrog staten med 32,5 mio. og de fire sønderjyske kommuner med 18,9 millioner (inkl. Oldemorstoft, Aabenraa Kommune og Skærbæk Museum, Tønder Kommune). De resterende 33,6 mio. kr. var indtægter fra arkæologiske udgravninger og fondsmidler.

  I 2014 bidrager de sønderjyske kommuner således (budgettal):

  Kommune

  Bidrag

  Aabenraa

  4,4 mio. kr.

  Haderslev

  4,2 mio. kr.

  Sønderborg

  5,7 mio. kr.

  Tønder

  2,9 mio. kr.

  I alt

  17,2 mio. kr.*

  * Dertil kommer 1,29 mio. kr. for Oldemorstoft (Aabenraa Kommune) og Skærbæk Museum (Tønder Kommune)

  Økonomiaftalen indebærer også, at Museum Sønderjylland kan rette henvendelse til de fire byråd om øget tilskud i forbindelse med driftsudvidelser, herunder anlæg.

  Jævnfør Strategi- og Udviklingsplanen har Museum Sønderjyllands bestyrelse besluttet at arbejde videre med planlægningen af en række anlæg, der medfører driftsudvidelser. Strategi- og Udviklingsplanens kapitel 13 giver et samlet overblik over byggerierne og finansieringsbehovet frem mod 2018:

  Anlægsprojekt

  Placering, kommune

  Færdig

  Anlægs-budget

  Afledte driftsudgifter

  Fælles magasin og ny konservering

  Ikke bestemt

  Så hurtigt som muligt

  60-80 mio. kr.

  Relativt begrænsede

  Første Verdenskrig – Zeppelin-museet m.m.

  Tønder, samt Sønderjylland

  2017

  28,25 mio. kr.

  1.835.000 kr.

  Udbygning af Kunstmuseet i Tønder

  Tønder

  2014

  14 mio. kr.

  300.000 kr.

  Sønderjysk industrimuseum på Cathrinemindes Teglværk

  Sønderborg

  Ukendt

  12 mio. kr.

  0,114 mio. kr.-0,614 mio. kr.

  Nybygning ved Brundlund Slot – Sønderjysk Kunst

  Aabenraa

  2017-18

  100 mio. kr.

  1,5-1,8 mio. kr.

  Såfremt alle disse projekter realiseres, vil det betyde en samlet afledt driftsudvidelse på op til 4,5 mio. kr. Til sammenligning var museets samlede kommunale tilskud, inkl. anlægstilskud på 18,9 mio. kr. i 2013. Realiseres alle projekterne, vil det derfor betyde en stigning i kommunernes årlige tilskud til driften på ca. 24 % fordelt over årene 2014-2018. Det forventes ikke, at staten vil bidrage til de øgede driftsudgifter.

  Fordelt på årstal vil stigningen i driftsudgifterne, og dermed stigningen i det samlede kommunale driftstilskud, se således ud:

  Årstal

  Stigning i driftsudgifter

  Samlede kommunale driftsudgifter (ift. 2013-tal)

  Stigning i driftsudgifter i % (ift. året før)

  2014

  300.000 kr.

  19,2 mio. kr.

  1,6 %

  2015

  0 kr.

  19,2 mio. kr.

  0 %

  2016

  0 kr.

  19,2 mio. kr.

  0 %

  2017

  1.835.000 kr.

  21,035 mio. kr.

  8,7 %

  2017-18

  1.800.000 kr.

  22,835 mio. kr.

  7,9 %

  ??

  614.000 kr.

  23,449 mio. kr.

  2,6 %

  Personalemæssige forhold

  Udrulningen af Strategi- og Udviklingsplanen vil betyde, at der i de kommende års vil blive trukket mere på den kommunale forvaltning, da strategien sætter fokus på, at der skal skabes ejerskab til hele Museum Sønderjylland hos alle sønderjyske borgere. Dette skal ske i samarbejde med bl.a. de fire sønderjyske kommuners kultur- og fritidsafdelinger samt kommunikationsafdelingerne.

  Lovgrundlag

  Museum Sønderjylland er et statsanerkendt museum efter Museumslovens § 13, og er registreret som en selvejende enhed

  Haderslev Kommune fører regnskab for institutionen.

  Økonomi og afledt drift

  Opgørelse af merudgift fordelt på de enkelte kommuner, med udgangspunkt i folketalsfordeling pr. 1. januar 2013

  Kommune

  Folketal pr. 1. januar

  2014

  2015

  2016

  2017

  2017-2018

  ??

  Haderslev Kommune

  56.051

  73.213

  73.213

  73.213

  521.031

  960.308

  1.110.150

  Sønderborg Kommune

  75.732

  98.920

  98.920

  98.920

  703.979

  1.297.498

  1.499.954

  Tønder Kommune

  38.686

  50.531

  50.531

  50.531

  359.612

  662.798

  766.218

  Aabenraa Kommune

  59.208

  77.336

  77.336

  77.336

  550.378

  1.014.396

  1.172.678

  i alt

  229.677

  300.000

  300.000

  300.000

  2.135.000

  3.935.000

  4.549.000

  Driftsudvidelsen kan ikke finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til museer eller det nuværende budget i øvrigt, og forudsætter derfor en rammekorrektion

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller:

  at udvalget drøfter sagen med udgangspunkt i forslaget til høringssvar med henblik på, at forvaltningen færdiggør svaret, og fremlægger det til godkendelse på næstkommende udvalgsmøde.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2303, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2013 for Kultur- og fritidsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2013 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2013 til 2014, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2013 til 2014 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskab for afsluttede anlæg over 2. mio. kr. blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2014 i særskilt sag.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2013

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,629 mio. kr.

  Der er overført 0,699 mio. kr. i garantioverførsler vedr. institutioner for Kultur- Fritidsudvalget ud af et samlet mindreforbrug på 0,810 mio. kr.

  Der er for pulje og projekter overført et merforbrug på 0,241 mio. kr., hvilket primært skyldes merforbrug på grænsetrekanten, hvor medfinansiering udbetales når projektregnskabet er godkendt.

  For øvrige overførsler er der et mindreforbrug på 0,060 mio. kr. som tilgår kassen.

  Anlægsregnskab 2013

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 0,222 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,196 mio. kr. som søges overført til 2014

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,026 mio. kr., som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regnskab 2013 for Kultur- og Fritidsvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Regnskabet taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3027, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  På dialogmødet mellem Musikrådet og Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2014, blev bl.a. Musikrådets pris drøftet med henblik på om prisen skal fortsætte.

  Musikrådets pris er på 0,010 mio. kr. og er uddelt i henholdsvis 2012 og 2013 efter følgende kriterier:

  Prisen gives til en person, som har sat Aabenraa Kommune på det musikalske danmarkskort. Enten gennem sit virke lokalt i kommunen, eller ved at have gjort dansk eller international karriere efter at være udsprunget af Aabenraa kommunes musikliv.

  Prisen har indtil nu været finansieret ved hjælp af midler fra det nedlagte amtsmusikråd og en privat sponsor, men nu er finansieringen opbrugt. Samtidig uddeler Kultur- og Fritidsudvalget sin egen pris i forbindelse med Nytårstræffet.

  Musikrådet lagde derfor op til en drøftelse af prisens finansiering og fremtid.

  Udvalget bad om at få en sag på et kommende udvalgsmøde.

  Økonomi og afledt drift

  Der kan ikke findes finansiering inden for udvalgets budget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Musikrådets pris forsætter under forudsætning af, at Musikrådet selv finder finansiering via et sponsorat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) stemmer imod indstillingen. Han ønsker, at kommunen finansierer Musikprisen, idet den kan være med til at brande kommunen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/43002, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 31. marts 2014.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har følgende punkter:

  • Historien om Foreningernes Dag
   Formålet med Foreningernes Dag var oprindeligt tiltænkt således, at de kulturelle foreninger havde mulighed for at synliggøre deres arbejde. Efter en dialog med medlemsforeningerne blev konklusionen, at arrangementet var for omfattende og man ville satse på 2-3 områder i stedet. 2 området er faldet fra undervejs og man har nu et arrangement i og omkring Brundlund Slot, hvor 3 foreninger går sammen omkring forskellige aktiviteter.
  • Administration af ansøgninger til Kulturelt Samråd som konsekvens af, at Jørn Gam ikke ønsker genvalg.
   Jørn Gam har administreret den primære behandling af ansøgninger og svar til foreningerne. Jørn Gam ønsker ikke genvalg til bestyrelsen på repræsentant- skabsmødet d. 10. april, og der er ikke nogen i den nuværende bestyrelse, der kan varetage opgaven. Vi øjner et problem, der må løses senest ved termin 15. september.
  • Orientering om uddelingen pr. 15. januar 2014

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Inddragelse i udrulning af Kultur- og Fritidspolitikken

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 31. marts 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Udvalget har ikke yderligere punkter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38070, Sagsinitialer: MI

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. januar 2014, at ansøgningen om støtte til Hellevad Frivillige Brandværn skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Hellevad Frivillige Brandværn fejrer den 14. juni 2014 50 års jubilæum for deres samarbejde med Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen fra Aabenraas venskabsby Kaltenkirchen.

  Foreningen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til at fejre dette jubilæum. Budgettet for jubilæet er på 0,065 mio. kr. og dækker omkostningerne i forbindelse med en middag for de to frivillige brandværn, transport, kaffebord, underholdning samt leje af stole og borde.

  Det offentlige arrangement med underholdning ved tre sønderjyske brandværnsorkestre er budgetsat til 0,015 mio. kr. og har en karakter, så der kan søges midler via eventpuljen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er budgetsat 0,017 mio. kr. til venskabsbyer, og der er disponeret 0,006 mio. kr. til Foreningen Norden og dermed resterer 0,011 mio. kr. til eventuel deltagelse i venskabsbybesøget.

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 afsat 0,843 mio. kr. til events. Heraf resterer 0,183 mio. kr. i ikke disponerede midler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at
  Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilskud på 0,010 mio. kr. fra eventpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.
  Tilskuddet bevilliges til underholdningen ved det offentlige arrangement.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2151, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Idrætsforeningen ”Godt Gået” har fremsendt en ansøgning fra Dansk Handicap Idrætsforbund, som efterlyser værtsby og værtsklub til afholdelse af den traditionsrige Special Olympics Idrætsfestival i 2016.

  Festivalen skal afvikles over en weekend i maj eller primo juni 2016.

  Special Olympics Idrætsfestival er et idrætsstævne rettet mod mennesker med udviklingshandicap og en idrætsfestival der tror på, at idræt er et godt værktøj til at styrke sundhed og selvværd. Under sloganet ”Sport med et smil” vil Dansk Handicap Idrætsforening give deltagerne sjove og spændende oplevelser.

  Målet for Special Olympics Idrætsfestival 2016 er

  - at der skal deltage 1.000 aktive, trænere, hjælpere og ledere

  - at der skal udbydes minimum 10 idrætsgrene, og

  - at opgaverne med indkvartering og bespisning klares af lokale frivillige.

  Valget af idrætsgrene tages blandet andet ud fra de idrætsfaciliteter, som værtsbyen kan byde på.  I 2014 er idrætsgrenene atletik, badminton, boccia, bowling, floorball, fodbold, golf, gymnastik, håndbold, judo, ridning og svømning.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at Aabenraa Kommune med nogle kompenserende tiltag vil være i stand til at leve op til kravene til stævnecentrum. Multiarena Aabenraa vil være oplagt til at bruge som stævnecentrum, men Multiarenaen vil dog først stå færdig i løbet af sommeren 2016.

  Værtskommunen for Special Olympics Idrætsfestival 2014 oplyser, at de mener det er et arrangement i ”superligaen”, og en festival der bliver kigget til ude i verdenen. Den genererede presseomtale ved festivalens afholdelse i 2012 er dog beskeden.

  Kultur, Miljø & Erhverv udarbejder i foråret 2014 kriterier for henholdsvis Økonomiudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets midler til Event, som vi være de finansieringskilder der kan bringes i spil.   

  Ansøgningsfristen er 1. april 2014. 

  Økonomi og afledt drift

  I ansøgningen nævner Dansk Handicap Idrætsforbund ikke hvad kommunens økonomiske bidrag til stævnet er.

  Værtskommunen for Special Olympics Idrætsfestival 2014, oplyser at de har afsat 0,350 mio. kr. til arrangementet. (0,300 kr. som er udbetalt til Dansk Handicapidrætsforbund og 0,050 mio. kr. til øvrige udgifter f.eks. til honorar til pedeller på skolerne). Derudover stiller værtskommunen skolerne og kommunens handicapbusser gratis til rådighed. Et samlet budget anslås at udgøre 0,500 mio. kr.

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2016 afsat 0,843 mio. kr. til events, mens der på Økonomiudvalgets budget er afsat 1,454 mio. kr.

  Der pågår aktuelt et arbejde med at udforme kriterier for tildelingen af eventmidler for de to puljer.

  Et eventuelt overskud vil bliver fordelt blandt de frivillige foreninger, som hjælper til under arrangementet, og et eventuelt underskud vil blive dækket af Dansk Handicap Idrætsforbund.

  Høring/udtalelse

  Værtskommunen i 2014 fremhæver behovet for samarbejde mellem skole, sundheds- og Kultur- og fritidsafdeling.

  Idrætsforeningen ”Godt Gået” vil gerne være værtsklub, men de foretrækker, at ”almindelige” foreninger står for at finde frivillige til arrangementet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke lægger billet ind på værtskabet i
  2016, og
  at Aabenraa Kommune tager stilling til eventuelt at tilbyde værtskab i 2018, når kriterierne for tildeling af eventmidler er fastlagt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38435, Sagsinitialer: hhe

  Sagsfremstilling

  Da næste dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget først afholdes i september, ønsker Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune at fremlægge sin årsberetning for 2013 og handleplan for 2014 til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

  Rådet fremhæver i årsberetningen for 2013, at særligt arbejde med den nye Kulturaftale Sønderjylland – Schleswig åbner op for et tættere samarbejde i grænseområdet og at et samarbejde mellem Grænselandsudstillingen og Brundlund Slot med udsigt til en udbygning specielt med henblik på en mulig permanent udstilling af Franciska Clausens samling, som slottet nu råder over, er et positivt tiltag for kommunens kunstneriske profil. Billedkunsten fastholdes som fokusområde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Visionen for Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad, er klar efter måneders arbejde. Et frugtbart samarbejde med fonden Realdania blev påbegyndt sommeren 2012 og i februar/marts 2013 fandt de første offentlige arrangementer sted - og Aabenraa som Fremtidens Købstad kom til debat og i fokus.

  Som et skridt mod en vision for Aabenraa blev i maj 2013 udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på at få løsningsmodeller til Aabenraa som Fremtidens Købstad.

  Processen har fra den for alvor gik i gang fulgt en stram tidsplan på 12 måneder fra start til nu. Tidsplanen er overholdt og resultatet af en grundig og intens proces præsenteres nu i form af denne udviklingsplan.

  Udviklingsplanen tager afsæt i de anbefalinger som byrådet vedtog 18. december 2013, samt de viderebearbejdede delopgaver som de tre teams fra konkurrencen har udført.

  Visioner for fremtiden

  Fremtidens Købstad, herunder Aabenraa, skal være:

  • Fremtidssikret
  • Fremtidsfokuseret
  • Fremtidsparat

  Fremtidens Aabenraa skal, med afsæt i de stedsbundne kvaliteter og potentialer, være:

  · En by med styrket hjerte

  · Et Sundhedscentrum i Sønderjylland

  · En moderne og levende købstad

  Læs mere om visionerne, baggrunden herfor og hvordan visionerne gennem fysisk omdannelse af midtbyen kan blive til virkelighed.

  Udviklingsplan i flere etaper

  Til udviklingsplanen skal følge et projektkatalog med beskrivelser af konkrete projekter, som ved deres realisering skal være med til at realisere visionerne for fremtidens Aabenraa.  Projektkataloget medsendes i første omgang ikke til politisk behandling på nuværende tidspunkt.

  Planerne for fremtiden, henholdsvis den langsigtede og strategiske udviklingsplan og det konkrete og dynamiske projektkatalog, skal vedtages af to omgange.

  Når udviklingsplanen er vedtaget udarbejdes udkast til projektkatalog, som kan danne grundlag for økonomisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et endeligt projektkatalog vil blive udfærdiget på baggrund af det endeligt vedtagende budget. 

  Projektkataloget vil omhandle og beskrive fysiske projekter i Aabenraa midtby, og kataloget er at betragte som en udvidet del af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Udviklingsplanen er opsummering og afslutninger på en visionsfase. Den er fremadskuende og sætter visioner og mål for fremtiden. Den giver en retning for handling mod virkeliggørelse.

  Projektkataloget er et visuelt dialogværktøj både indadtil og til omverdenen, som beskæftiger sig med konkrete projekter, samtidig med at det langsigtede perspektiv holdes for øje. Det skal vise de prioriterede indsatser i en kommende budgetperiode og opdateres årligt efter nye budgetforhandlinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

  at orientering omudviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad", som den fremtidige strategi for udviklingen af Aabenraa tages til efterretning, og

  at orientering om at udviklingsplanen anvendes som grundlag for Kommuneplan 2014-2025 tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at udviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad", vedtages som den fremtidige strategi for udviklingen af Aabenraa,

  at udviklingsplanen anvendes som grundlag for Kommuneplan 2014-2025,

  at der udarbejdes et udkast til et projektkatalog forud for drøftelse af økonomisk prioritering af indsatser der skal bidrage til realisering af planen.

  at forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer frem til planen trykkes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at tilføje ændringer i udviklingsplanen frem til byrådets vedtagelse af planen, eventuelle ændringer fremsendes som rettelsesblade forud for byrådsmødet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  1., 2., 3. og 4. at anbefales godkendt.

  5. at godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2413, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilke mindre anlægsopgaver, der skal udføres i 2014. Byrådet har givet en anlægsrammebevilling til Pulje til mindre opgaver i 2014 på 1,0 mio. kr., den 26. februar 2014.

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker gode faciliteter til sportslige og kulturelle aktiviteter. Derfor har Kultur, Miljø & Erhverv udsendt et ansøgningsskema til institutionerne, der gav mulighed for at beskrive ønsker til forbedringer, som institutionen vurdere ikke at kunne udfører indenfor eget budget.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til hvilke vedligeholdelsesopgaver og nyinvesteringer der skal udføres i 2014. Ved prioriteringen er der lagt vægt på forbedring af bygninger, grønne områder og handicapadgang.

  Der er i forslaget afsat en akutpulje. Akutpuljen anvendes til opgaver, hvor forvaltningen vurderer, at anlægsopgaven skal iværksættes med det samme.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til prioritering af ansøgningerne fra institutionerne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioritering af pulje til mindre opgaver 2014 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver indenfor akutpuljens budget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6750, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilke anlægsopgaver der skal udføres i svømme- og idrætshaller og på udendørs idrætsanlæg i 2014. Byrådet har givet en anlægsrammebevilling til halpulje 2014 på 2,0 mio. kr., den 26. februar 2014.

  Formålet med halpuljen er at forbedre kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udsendt et ansøgningsskema til institutionerne, der gav mulighed for at beskrive ønsker til forbedringer som institutionen vurderer ikke at kunne udfører indenfor eget budget.

  Den enkelte institution skal overholde udbudsreglerne, for det konkrete projekt der modtages tilskud til.

  Forvaltningen registrerer tilskuddet i henhold til vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier, når selvejende institutioner modtager tilskud til anlægsopgaver.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag hvilke anlægsopgaver der skal udføres i 2014. Ved prioriteringen er der lagt vægt på forbedring af bygninger, påbud og handicapadgang.

  Der er i forslaget afsat en akutpulje. Akutpuljen anvendes til opgaver, hvor forvaltningen vurderer, at anlægsopgaven skal iværksættes med det samme.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioritering af halpulje 2014 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver indenfor akutpuljens budget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer. Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug midlertidigt og evalueres efter to år.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social & Sundhedsforvaltningen.

  Udvalget foreslås at bestå af i alt seks medlemmer. Fem medlemmer af byrådet med viden og indsigt indenfor følgende udvalgsområder:

  · Arbejdsmarked

  · Børn og unge

  · Kultur og fritid

   Endvidere deltager en ekstern ressourceperson med særlig ekspertise indenfor udvalgets opgaver.

  Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten Socialdemokratiet.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for udvalget; herunder med opgaver indenfor følgende indsatsområder:

  · Rusmiddelindsatsen med særlig fokus på familiebehandling,

  · Forebyggelse af overvægt med særlig fokus på unge,

  · Forebyggelse med særlig fokus på at understøtte en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere med dobbeltdiagnoser.

  Forvaltningen har endvidere udarbejdet udkast til forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Endelig foreslås en månedlig mødefrekvens i de uger, hvor der er møder for Byrådet. Forslag til mødekalender vil blive forelagt på første møde for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Forslaget til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug foreslås sendt i høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 17, stk. 4.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug med reference til Social- og Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes, og

  at forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  1. og 4. at: Godkendt.
  2. og 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at det anbefales at sammensætning, kommissoriet samt forretningsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Der blev orienteret om følgende:

  • Aabenraa udpeget som modelkommune for Danmark Læser.

  Orientering blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har afsat 46,4 mio.kr. til etablering af Multiarena Aabenraa. Rådighedsbeløbet fordeler sig over årene 2014–2016.

  Byrådet besluttede den 30. oktober 2013, at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsættes efter en model A+, der samlet beløber sig til 83,814 mio. kr.

  Model A+ projektet indeholder bl.a. en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, kontorfaciliteter, velfærdsfaciliteter, fitnesscenter/holdtræning, fysioterapiklinik, hæve-/sænkevæg, P-pladser, storskærm m.m. Endvidere skal der udarbejdes en masterplan for kommende faciliteter i området.

  A+ modellen indeholder som nævnt kontorfaciliteter til DGI, Sønderjylland, og lokaler til en fysioterapiklinik. Interessenterne har i møder tilkendegivet ønsker om at få flere m2 til rådighed end hvad der er indregnet i projektforslaget til de nævnte 83,814 mio.kr. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet og fortsættes i den kommende tid.

  Da der p.t. ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal indarbejdes faciliteter til DGI, Sønderjylland og en fysioterapiklinik, foreslås, at disse faciliteter ikke indarbejdes i projektet på nuværende tidspunkt med henvisning til, at der ikke er indgået bindende aftaler med disse aktører.

  For at kunne kvalificere projektets konkurrenceprogram foreslår forvaltningen, at udgifter til disse faciliteter trækkes ud af det samlede projekt eller indarbejdes i en etape 3. De forventede udgifter til disse faciliteter er skønnet til ca. 8,000 mio. kr.

  Anlægsudgiften uden kontorfaciliteter og fysioterapiklinik anslås derefter til ca. 76,400 mio. kr.

  Projektet med at realisere Multiarena Aabenraa er nu nået til projektkonkurrencen. I den forbindelse har Aabenraa Kommune modtaget 23 anmodninger om at blive udvalgt til konkurrencen. Disse repræsenterer 94 firmaer bestående af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter, hvoraf der også er lokale firmaer. Der vil ud fra en række kriterier blive udpeget 5-6 rådgivningsteam.

  Projektkonkurrencen løber fra ultimo marts og tre måneder frem. Offentliggørelse af vinderen er fastlagt til den 28. august 2014.

  Multiarena Aabenraa er et vigtigt element i kommunens vækststrategi ”Sund Vækst”, idet projektet indeholder Byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde. Det er samtidig også et projekt, som det vurderes at være muligt at inddrage private sponsorer i. Derfor er det væsentligt, at kommunen nu klart kan kommunikere præcist, hvilket omfang Multiarenaen vil få.

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 108 mio. kr. i 2017 under Økonomiudvalget, som endnu ikke er udmøntet. I henhold til den vedtagne tidsplan udmøntes denne i efteråret 2014. Imidlertid er der behov for at sende et tydeligt signal af hensyn til troværdigheden overfor kommende deltagere i projektkonkurrencen, dialogen med mulige sponsorer og lejere samt andre beslutningstagere. Det foreslås derfor, at multiarenaprojektet allerede nu tildeles midler fra anlægspuljen.

  Med henblik på at få udarbejdet et projekt, der tager højde for såvel realiseringen af multiarenaen, men også indeholder Byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde vurderer forvaltningen, at der mangler et yderligere rådighedsbeløb på omkring 30 mio. kr. til at finansiere den kommunale del af projektet.

  Projektet er tænkt etapeopdelt således, at multiarenaen opføres i perioden 2015–2016, og de øvrige faciliteter forventes opført i 2017 med mindre Byrådet ønsker en anden prioritering af projektets enkelte etaper og indhold.

  Forvaltningen vurderer, at det vil fordyre byggeriet, såfremt byggeperioden løber over for mange år og anbefaler derfor, at model A+ realiseres i perioden 2014-17 i et samlet forløb.

  For at realisere Model A+ og nedsætte byggeomkostningerne til byggeriet anbefaler forvaltningen derfor, at der afsættes yderligere 30,000 mio. kr. til det samlede projekt således, at det samlede rådighedsbeløb udgør 76,400 mio.kr. Af det samlede beløb indgår de 46,400 mio. kr. i budgettet for 2014–2016, og de resterende 30,000 mio.kr. søges indarbejdet i budget 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indarbejdes et rådighedsbeløb på 30,000 mio. kr. i investeringsoversigten for budgetoverslagsår 2017, og

  at projektfasen forlænges fra 2014-2016 til 2014-2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Anbefales godkendt.