Beslutningsprotokol

mandag den 31. marts 2014 kl. 15:30

Mødested: Slogs Herreds Hus, Bylderup-Bov
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Martin Ugilt Thomsen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Mandag den 31. marts 2014
  Kl. 15.30

  Slogs Herreds Hus
  Slogsherredsvej 20,
  Bylderup
  6372 Bylderup Bov.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. oktober 2013, at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsætte efter en model A+. For at realisere den del af model A+, der bl.a. indeholder en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, P-pladser, storskærm m.m. er den samlede anlægsudgift anslået til ca. 76,4 mio. kr.

  En anlægsbevilling på 76,4 mio. kr. gør det muligt at realisere et projekt, der tager højde for såvel realiseringen af multiarenaen, samt Byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde.

  Aabenraa Byråd behandler den 26. marts 2014 en ansøgning om at udvide rådighedsbeløbet vedrørende Multiarena Aabenraa med 30 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017.

  Ved et samlet rådighedsbeløb på 76,4 mio. kr. og ændring af projektperioden til 2014-2017, bliver det langt mere rationelt at udføre byggeriet, ligesom det bliver mere økonomisk fordelagtigt for kommunen at kunne udbyde et større samlet projekt i projektkonkurrencen.

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en ny tidsplan og en ny forventet betalingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2011 frigivet en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr.

  Nuværende fordeling af rådighedsbeløb 2014-2017

  I tusinder kr.

  Tidligere år

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Frigivet anlægsbevilling

  1.100

  1.100

  Rådighedsbeløb

  8.750

  21.650

  15.000

  30.000

  75.400
  Ny fordeling af rådighedsbeløb 2014-2017 ifølge ny betalingsplan

  I tusinder kr.

  Tidligere år

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Frigivet anlægsbevilling

  1.100

  1.100

  Rådighedsbeløb

  4.550

  21.500

  34.500

  14.750

  75.300

  I alt

  76.400

  Indstilling

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ny fordeling af rådighedsbeløb 2014-2017 godkendes, og

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til Multiarena Aabenraa på 75,3 mio. kr. finansieret af

  - det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 4,550 mio. kr.,

  - det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 21,500 mio. kr.,

  - det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 34,500 mio. kr., og

  - det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 14,750 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/630, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i den kommende skolereform har Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med Børn & Skole udarbejdet forslag til procedure for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller til læringsformål.

  Skolerne har fremadrettet et øget behov for tidsrum i hallerne på grund af længere skoledage.

  Skolernes timetal, som de har til rådighed i hallerne, vil fremadrettet være det samme timetal som før den nye skolereform.

  Proceduren skal samtidig sikre, at hallerne kan disponere over eventuelle ledige timer i tidsrummet 8-16, idet skolerne ikke fremadrettet har fuld råderet over hallerne i skoletiden.

  Formålet med proceduren for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller er, at Aabenraa Kommunes haller søges benyttet mest muligt.

  Høring/udtalelse

  Proceduren er blevet debatteret på et fællesmøde den 18. februar 2014 mellem skolerne og idræts- og svømmehallerne.

  Aabenraa Fritidsråd har haft proceduren til høring, men der er ikke indkommet et høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn & Skole indstiller,

  at forslag til procedure godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/14305, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 5. februar 2014 henvendelse fra Løjt Lands Idrætsanlæg vedrørende ændrede vilkår for SFO´en på Løjt Kirkeby Skoles brug af Løjt Lands Idrætsanlægs haller.

  Nedlæggelsen af fritidshjemmet og oprettelsen af SFO har bevirket en manglende indtægt i Løjt Lands Idrætsanlæg på 0,113 mio.kr. Det skyldes, at fritidshjemmet betalte for lån af hallen 6-8 timer om ugen. Børn & Skole har opsagt aftalen og SFO´en er nu en del af skolen som ikke betaler særskilt for SFO´ens brug af haltimer. Skolen vurderer, at kunne holde det samlede haltimeforbrug for skole og SFO inden for de 1040 timer årligt, som hallen får betaling for. Budgettet hertil er en del af driftsaftalen mellem Idrætscenteret og Kultur, Miljø & Erhverv.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at behandle sagen som en orienteringssag.

  Løjt Lands Idrætsanlæg henvender sig den 27. februar 2014 på ny til Børne- og Uddannelsesudvalget, idet de ikke mener, at Børne- og Uddannelsesudvalget har taget stilling til ønsket om økonomisk kompensation for de timer som Børn & Skole ikke bruger længere.

  Løjt Lands Idrætsanlæg får den 20. marts 2014 meddelelse om, at Børne- og Uddannelsesudvalget ikke ønsker at indgå aftaler om tilskud til drift af haller. Henvendelsen om at få kompensation for den manglende indtægt fra fritidshjemmets køb af timer, videresendes administrativt til Kultur, Miljø & Erhverv, som varetager opgaver vedrørende idrætshaller og –anlæg.

  Der er ikke præcedens for, at Kultur, Miljø & Erhverv kompenserer selvejende institutioner for manglende indtægter i forbindelse med individuelle opsagte aftaler.

  I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der indgået driftsaftaler med de selvejende haller for køb af timer til skolerne og foreningsområdet. Ønsker skolerne at benytte anlægget yderligere, kan det aftales og afregnes skolerne og hallerne imellem.

  Det er fortsat driftsaftalerne for 2007, som er gældende – dog med mindre justeringer enkelte steder i forhold til folkeoplysende foreningers timetal.

  Økonomi og afledt drift

  Den økonomiske ramme til selvejende haller er disponeret for 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke ydes kompensation for manglende lejeindtægt i Løjt Lands Idrætsanlæg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/125, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Årsrapporten 2013 for Elite Aabenraa synliggør en række udfordringer ved det nuværende koncept. Den blev fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 3. februar 2014. Her blev det godkendt, at forvaltningen skulle arbejde videre med en plan for udviklingen af Elite Aabenraa.

  Siden da har de nuværende deltagere i projektet bidraget til udviklingen af konceptet ved et møde d. 27. februar 2014. Efterfølgende er forslaget sendt til høring hos de nuværende deltagere samt Aabenraa Fritidsråd.

  Formålet med forslaget er at skabe et mere prestigefyldt Elite Aabenraa projekt, der løfter niveauet og arbejdet med eliteidræt i Aabenraa Kommune både på klub- og talentniveau. Ligeledes vil projektet styrke den organisatoriske opbygning af Elite Aabenraa.

  Forslaget lægger ligeledes op til, at flere klubber og talenter kan blive en del af Elite Aabenraa.

  Forslaget bygger konkret på, at Elite Aabenraa fremadrettet skal bæres af tre ben:

  En talentordning hvor talenter aktivt søger om at blive optaget i Elite Aabenraa. Herefter får de adgang til obligatoriske uddannelsesmoduler samt individuelle tilbud og fællesarrangementer.

  Under talentordningen bevares den nuværende Eliteidrætspulje. Forslaget går dog på, at talentet skal være en del af talentordningen for at kunne søge yderligere midler fra Eliteidrætspuljen.

  En klubordning hvor klubber kan søge om at blive en del af Elite Aabenraa enten som Eliteidrætsklub eller som Udviklingsklub. Klubberne vurderes ud fra ti opstillede kriterier og får derefter adgang til forskellige tilbud.

  En styregruppe der består af fem personer samt Eliteidrætskoordinatoren. Tre personer udpeges af Aabenraa Kommune, mens de resterende to vælges af Aabenraa Fritidsråd blandt foreningslivet.

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet for Elite Aabenraa er i 2014 på 1,429 mio. kr. I 2015 og 2016 er bevillingen 1,380 mio. kr.

  Forslaget til udviklingen af Elite Aabenraa konceptet bygger på, at det skal kunne gennemføres  indenfor den allerede afsatte budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til udvikling af Elite Aabenraa har været i høring hos Elite Aabenraas nuværende samarbejdspartnere samt Aabenraa Fritidsråd fra den 7. til den 18. marts 2014.

  Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 7 høringssvar.

  1. Aabenraa Fritidsråd

  2. Rødekro Tri

  3. AAIG Orientering

  4. Bov IF Svømning

  5. AAIG Atletik

  6. Aabenraa Sejlklub

  7. Rødekro Håndbold/Sønderjyske Ungdom

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at forslaget til udvikling af Elite Aabenraa vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotatet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Udsættes til videre bearbejdelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 19. maj 2014.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter til dagsordenen:

  • Budget 2015-18 (drift og anlæg)
  • Orientering om aktivitetspuljen
  • Orientering om anlægningspuljen
  • Dialog om yderligere midler til aktivitetspuljen og anlægspuljen
  • Orientering om Breddeidrætskommune
  • Orientering om Elite Aabenraa
  • Orientering om Multiarena Aabenraa

  Derudover kommer der eventuelle punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 19. maj 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Dagsorden til dialogmødet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/369, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstillingen er lavet i fællesskab af de fire sønderjyske kommuner, da høringssvarene skal kunne bruges til en fælles drøftelse af strategien mellem Det Sønderjyske Koordinationsudvalg og Museum Sønderjylland. Sagen føres derfor enslydende op i hver kommunes fagudvalg.

  I 2012 iværksatte Museum Sønderjyllands bestyrelse et arbejde med en samlet strategi- og udviklingsplan for museet. Planen opsummerer og samler bestyrelsens og ledelsens beslutninger, samt udpeger retningen for udvikling af museets virksomhed.

  Museum Sønderjyllands bestyrelse godkendte på deres møde den 17. december 2013 Museum Sønderjyllands Strategi- og Udviklingsplan for årene 2014-2018. Denne plan fremsendes nu til høring i de fire sønderjyske kommuners Kultur- og Fritidsudvalg. Høringen skal bruges som grundlag for et kommende fællesmøde mellem Det Sønderjyske Koordinationsudvalg og Museum Sønderjylland.

  Strategi- og Udviklingsplanen beskriver museets mission, vision, værdier og målsætninger, samt hvilke konkrete indsatsområder, herunder formidlingsprojekter og anlægsopgaver, museet vil fokusere på i strategiens femårige periode.

  Processen for behandlingen af Museum Sønderjyllands Strategi- og Udviklingsplan for årene 2014-2018 forløber således:

  Hvad

  Hvor

  Hvornår

  Høring af strategi i de fire sønderjyske kommuners fagudvalg

  Haderslev

  Tønder

  Aabenraa

  Sønderborg

  4. marts 2014 (1. april)

  5. marts 2014 (2. april)

  10. marts 2014 (31. marts)

  11.+12. marts 2014 (8.+9. april)

  På dagsordenen på Kommunaldirektørernes formøde til Koordinationsudvalgs-møde

  Kommunaldirektørernes formøde til Det Sønderjyske Koordinationsudvalgs-møde

  28. april 2014

  På dagsordenen på Koordinationsudvalgsmøde

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg

  19. maj 2014

  De fire byråd godkendte i 2013 en økonomiaftale med Museum Sønderjylland. Ifølge aftalen bidrager de fire sønderjyske kommuner til Museum Sønderjylland med et tilskud til drift, anlæg og moms af fondstilskud, samt eventuelt et ekstraordinært tilskud jf. økonomiaftalen. Udgifterne fordeles mellem kommunerne ud fra en befolkningstalsnøgle.

  Museum Sønderjylland havde i 2013 nettoudgifter for 85,3 millioner. Heraf bidrog staten med 32,5 mio. og de fire sønderjyske kommuner med 18,9 millioner (inkl. Oldemorstoft, Aabenraa Kommune og Skærbæk Museum, Tønder Kommune). De resterende 33,6 mio. kr. var indtægter fra arkæologiske udgravninger og fondsmidler.

  I 2014 bidrager de sønderjyske kommuner således (budgettal):

  Kommune

  Bidrag

  Aabenraa

  4,4 mio. kr.

  Haderslev

  4,2 mio. kr.

  Sønderborg

  5,7 mio. kr.

  Tønder

  2,9 mio. kr.

  I alt

  17,2 mio. kr.*

  * Dertil kommer 1,29 mio. kr. for Oldemorstoft (Aabenraa Kommune) og Skærbæk Museum (Tønder Kommune)

  Økonomiaftalen indebærer også, at Museum Sønderjylland kan rette henvendelse til de fire byråd om øget tilskud i forbindelse med driftsudvidelser, herunder anlæg.

  Jævnfør Strategi- og Udviklingsplanen har Museum Sønderjyllands bestyrelse besluttet at arbejde videre med planlægningen af en række anlæg, der medfører driftsudvidelser. Strategi- og Udviklingsplanens kapitel 13 giver et samlet overblik over byggerierne og finansieringsbehovet frem mod 2018:

  Anlægsprojekt

  Placering, kommune

  Færdig

  Anlægs-budget

  Afledte driftsudgifter

  Fælles magasin og ny konservering

  Ikke bestemt

  Så hurtigt som muligt

  60-80 mio. kr.

  Relativt begrænsede

  Første Verdenskrig – Zeppelin-museet m.m.

  Tønder, samt Sønderjylland

  2017

  28,25 mio. kr.

  1.835.000 kr.

  Udbygning af Kunstmuseet i Tønder

  Tønder

  2014

  14 mio. kr.

  300.000 kr.

  Sønderjysk industrimuseum på Cathrinemindes Teglværk

  Sønderborg

  Ukendt

  12 mio. kr.

  0,114 mio. kr.-0,614 mio. kr.

  Nybygning ved Brundlund Slot – Sønderjysk Kunst

  Aabenraa

  2017-18

  100 mio. kr.

  1,5-1,8 mio. kr.

  Såfremt alle disse projekter realiseres, vil det betyde en samlet afledt driftsudvidelse på op til 4,5 mio. kr. Til sammenligning var museets samlede kommunale tilskud, inkl. anlægstilskud på 18,9 mio. kr. i 2013. Realiseres alle projekterne, vil det derfor betyde en stigning i kommunernes årlige tilskud til driften på ca. 24 % fordelt over årene 2014-2018. Det forventes ikke, at staten vil bidrage til de øgede driftsudgifter.

  Fordelt på årstal vil stigningen i driftsudgifterne, og dermed stigningen i det samlede kommunale driftstilskud, se således ud:

  Årstal

  Stigning i driftsudgifter

  Samlede kommunale driftsudgifter (ift. 2013-tal)

  Stigning i driftsudgifter i % (ift. året før)

  2014

  300.000 kr.

  19,2 mio. kr.

  1,6 %

  2015

  0 kr.

  19,2 mio. kr.

  0 %

  2016

  0 kr.

  19,2 mio. kr.

  0 %

  2017

  1.835.000 kr.

  21,035 mio. kr.

  8,7 %

  2017-18

  1.800.000 kr.

  22,835 mio. kr.

  7,9 %

  ??

  614.000 kr.

  23,449 mio. kr.

  2,6 %

  Personalemæssige forhold

  Udrulningen af Strategi- og Udviklingsplanen vil betyde, at der i de kommende års vil blive trukket mere på den kommunale forvaltning, da strategien sætter fokus på, at der skal skabes ejerskab til hele Museum Sønderjylland hos alle sønderjyske borgere. Dette skal ske i samarbejde med bl.a. de fire sønderjyske kommuners kultur- og fritidsafdelinger samt kommunikationsafdelingerne.

  Lovgrundlag

  Museum Sønderjylland er et statsanerkendt museum efter Museumslovens § 13, og er registreret som en selvejende enhed

  Haderslev Kommune fører regnskab for institutionen.

  Økonomi og afledt drift

  Opgørelse af merudgift fordelt på de enkelte kommuner, med udgangspunkt i folketalsfordeling pr. 1. januar 2013

  Kommune

  Folketal pr. 1. januar

  2014

  2015

  2016

  2017

  2017-2018

  ??

  Haderslev Kommune

  56.051

  73.213

  73.213

  73.213

  521.031

  960.308

  1.110.150

  Sønderborg Kommune

  75.732

  98.920

  98.920

  98.920

  703.979

  1.297.498

  1.499.954

  Tønder Kommune

  38.686

  50.531

  50.531

  50.531

  359.612

  662.798

  766.218

  Aabenraa Kommune

  59.208

  77.336

  77.336

  77.336

  550.378

  1.014.396

  1.172.678

  i alt

  229.677

  300.000

  300.000

  300.000

  2.135.000

  3.935.000

  4.549.000

  Driftsudvidelsen kan ikke finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til museer eller det nuværende budget i øvrigt, og forudsætter derfor en rammekorrektion

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller:

  at udvalget drøfter sagen med udgangspunkt i forslaget til høringssvar med henblik på, at forvaltningen færdiggør svaret, og fremlægger det til godkendelse på næstkommende udvalgsmøde.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede forslag til Museum Sønderjyllands Strategi- og Udviklingsplan den 10. marts 2014 og tilkendegav, at man principielt er enig i udkast til høringssvar.

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede forslaget og besluttede, at behandle sagen på udvalgsmødet den 31. marts 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til høringssvar vedrørende Museum Sønderjyllands Strategi- og Udviklingsplan 2014-2018 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/49284, Sagsinitialer: MI

  Sagsfremstilling

  Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kultur- og fritidsteamet i Aabenraa Kommune løst opgaven med at arrangere en konference for ledere og medarbejdere indenfor kultur- og fritidsområdet på Jyllandssiden af Region Syddanmark.

  Konferencen finder sted over to dage i oktober måned og har ca. 40 deltagere, plus oplægsholdere.

  Tema og oplægsholdere vælges ud fra aktuelle udfordringer som gør sig gældende i kultur- og fritidsforvaltningerne. I 2013 var temaet sammenhængen mellem kultur- og fritidsanlæg og kommunernes profilering. I 2014 planlægges ud fra et tema om Kultur- og Fritidsforvaltningernes rolle i forbindelse med gennemførelse af Folkeskolereformen Den Åben Skole.

  Kultur- og Fritidsudvalget har efterspurgt et overblik over kommunens udbytte ved at planlægge gennemføre og deltage i Kultur- og Fritidskonferencen, som forvaltningen orienterer om på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Der blev orienteret om følgende:

  • Padborg Friluftsscene blev hårdt medtaget i stormen i efteråret 2013. Scenen nedrives og området reetableres.
  • Midlertidig lukning af enkelt afsnit på Bov Bibliotek i perioden 2.-11. april og 22. april – 2. maj.

  • Felsted Bokseklub står for arrangementet af en landskamp mod England 25.10.2014 i Kliplev Hallen.
  • Damms Gaard indvies 3. maj 2014.

  Orientering blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Intet.