Beslutningsprotokol

mandag den 12. maj 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Martin Ugilt Thomsen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Mandag den 12. maj 2014
  Kl. 15.30 i lokale 425

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10417, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2014 pr. 31. marts.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrollen opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Som bilag er vedhæftet oversigt, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager, samt økonomisk oversigt pr. 31.03.2014.

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Der er p.t. ingen forslag til omplaceringer indenfor eget udvalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10417, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører den del af Bevillingskontrollen som vedrører Tillægsbevillinger drift, som finansieres af andre udvalg (netto 0)

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Der er for Kultur- og Fritidsudvalget foretaget omplaceringer mellem udvalg på 4 områder:

  • Der er indgået nye indkøbsaftaler gældende fra 1. januar 2014, som fordeles efter gevinstrealiseringsmodellen 75/25, hvor 25% forbliver i udvalget. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2014 og en rammekorrektion i 2015-2018 til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,008 mio. kr. som er modsvaret Økonomiudvalget.
  • For de Energibesparende foranstaltninger (5 mio. kr. puljen) reduceres institutionernes driftsbudget, når der er udført energibesparende tiltag med et beløb svarende til den beregnede energibesparelse. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2014 og en rammekorrektion til Kultur- og Fritidsudvalget i 2014 på 0,008 mio. kr. modsvaret Teknik- og Miljøudvalget.
  • Byrådet godkendte den 29. januar 2014 en tillægsbevilling til Damms Gård på 0,310 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af puljen til afledt drift. Herunder var der afsat 0,025 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse som i henhold til ”Retningslinjer for aftalestyring” varetages af Teknik- og Miljøudvalget. Der gives en negativ tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,025 mio. kr. i 2014 og en rammekorrektion i 2015-2018 på 0,026 mio. kr. modsvaret Teknik- og Miljøudvalget.
  • Sundhedsudvalget godkendte den 8. oktober 2013 medfinansiering af ”Ta chancen fra sværvægt til letvægt”. Der gives en tillægsbevilling i 2014 til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,025 mio. kr. modsvaret Social- og Sundhedsudvalget. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling finansieret af andre udvalg (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt, idet det præciseres, at tillægsbevillingen i 2014 til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ”Ta chancen fra sværvægt til letvægt” udgør 0,100 mio. kr. jf. bilag.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10417, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører den del af bevillingskontrollen som vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Der er et samlet korrigeret budget på anlæg i Kultur- og Fritidsudvalget på 17.825 mio. kr. med et nuværende bogført forbrug på 0,393 mio. kr.

  Som bilag er vedhæftet noter med status på de enkelte anlæg. Af større projekter kan fremhæves:

  • For Multiareana Aabenraa er projektet igangsat og kommunen er ved at udvælge 5 team, der skal prækvalificeres til en projektkonkurrence, hvorefter dommerkomiteen forventer at afgøre projektkonkurrencen. Projektet forventes påbegyndt i 2015. Der er en sag på vej vedrørende ansøgning om anlægsbevilling til projektfasen. Der forventes et forbrug i 2014 på 5.064 mio. kr.
  • Renovering af musikskolens lokaler forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo august 2014.
  • For billedkunstrådets kunstpuljer er der 1,2 mio. kr. til rådighed i 2014, hvoraf Rådet p.t. har opsparet 0,6 mio. kor. Til fornyelse af skolegården ved Nygadebygningerne. Derudover er der afsat midler til et kunstprojekt i landsbyområderne. Kommunen afventer et evt. besøg fra Statens Kunstfond, der muligvis vil indgå i et af projekterne. 

  Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på anlæg. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anlægssagen tages til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. oktober 2013, at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsætte efter en model A+, der bl.a. indeholder en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, P-pladser, storskærm m.m.

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en ny tidsplan og en ny forventet betalingsplan.

  Til udførsel af projekteringsfasen er der behov for et tillæg på 7,500 mio. kr. til den oprindelige anlægsbevilling.

  Projekteringsfasen i perioden april 2014 til maj 2015 er igangsat og der er nu prækvalificeret fem teams, som skal deltage i projektkonkurrencen. Konkurrencen forventes afgjort ultimo august af en dommerkomite.

  Herefter følger udarbejdelse af lokalplan, projektering af udbudsprojekt, diverse forundersøgelser, byggeansøgning med videre.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2011 frigivet en anlægsbevilling på 1,100 mio. kr.

  I forhold til revideret tids- og handleplan søges et tillæg til anlægsbevillingen til projekteringsfasen 2014-2015 med frigivelse af et rådighedsbeløb på 4,550 mio. kr. i 2014 og 2,950 mio. kr. i 2015.

  Der resterer således et restrådighedsbeløb i 2014 på 4,200 mio. kr.

  Der vil blive fremlagt en særskilt sag om fremrykning af strandpromenaden 2. etape, hvor der søges flyttet et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i 2014 og 3 mio. kr. fra Vækst- og Udviklingsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i 2015.

  Tabel 1.1

  I tusinder kr.

  Projektet - Multiarena

  Tidligere år

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Frigivet anlægsbevilling

  1.100

  1.100

  Nuværende rådighedsbeløb

  8.750

  21.650

  15.000

  30.000

  75.400

  Bevilling søges til projekteringsfasen

  -4.550

  -2.950

  7.500

  Rest rådighedsbeløb

    4.200

  18.700

  15.000

  30.000

  67.900

  Evt. fremrykning af strandpromenade (VUU) Jf. særskilt sag

   -3.000

   3.000

  0

  Der vil i forbindelse med budget 2015-2018 blive behandlet en konkret betalingsplan for projektet multiarena

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Multiarena Aabenraa på 7,500 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen 2014-2017, fordelt med 4,550 mio. kr. i 2014 og 2,950 mio. kr. i 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47413, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision”. Som en videreførelse heraf vedtog Byrådet den 29. maj 2013, at igangsætte skitseprojekt for Strandpromenadens 1. etape samt meddele en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af etapen.

  Udførelsen af Strandpromenadens 1. etape blev opstartet i efteråret 2013 og forventes afsluttet 1. juni 2014.

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået udarbejdet et skitseforslag til strandpromenadens 2. etape. Strandpromenadens 2. etape strækker sig fra afslutningen på 1. etape i syd mod nord til starten af Mølleåen. 2. etapes design har samme formsprog som 1. etape. Se placering på vedlagte kort bilag. Sagen er yderligere behandlet i vedlagte notat.

  I henhold til Investeringsplanen skal projektet ”Strandpromenaden 2. etape” udføres i 2015.

  Det foreslås, at 2. etape fremrykkes til udførelse i 2014. Begrundelsen for en fremrykning er, at der opnås både økonomiske samt kvalitets- og udtryksmæssige fordele.

  Økonomi

  Entreprenøren på 1. etape har indvilliget i at fortsætte med udførelsen af 2. etape til samme enhedspriser. Dermed sparer kommunen udgifter til en udbudsrunde på 2. etape.

  Kvalitet

  Der sikres en ”rød tråd” i den håndværksmæssige udførelse ved, at samme entreprenør udfører hele projektet. Her tænkes specielt på granitbelægningen eksempelvis tilskæringer af granitten.

  Udtryk

  Ved at fortsætte projektet, bliver promenaden på en gang helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb. Dette giver en naturlig afgrænsning af projektet og det vil fremstå som en samlet helhed.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan M90 for Sønderstrand.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område, fritids- og ferieformål, lystbådehavne og tilhørende faciliteter og strandpark.

  Økonomi og afledt drift

  For at imødekomme ønske om fremrykning af projektet, Strandpromenade 2. etape, foreslår forvaltningen at der foretages en omflytning af rådighedsbeløb mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget i 2014 og 2015, i det der i 2014 resterer et uforbrugt rådighedsbeløb på projektet til Mulitarena, der først forventes frigivet når projekteringsfasen er afsluttet jf. tabel 1.1

  Tabel 1.1 Flytning af rådighedsbeløb

  2014

  2015

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  Strandpromenade 2. etape Rådighedsbeløb

  3000

  -3.000

  Kultur- og Fritidsudvalg

  Restrådighedsbeløb på Multiarena på 4,2 mio. kr. jf. sag på KFU 12. maj om frigivelse af anlægsbevilling til projektering.

  -3000

  3.000

  Påvirkning af den samlede investeringsramme i de enkelte år

  0

  0

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet for Strandpromenaden 2. etape godkendes og igangsættes,

  at der omflyttes et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i jf. tabel 1.1.

  at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2014 til etablering og finansiering af Strandpromenaden 2. etape, finansieret af ovenstående overførte rådighedsbeløb i 2014, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,045 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedrørende afledt drift under Økonomiudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

  at der omflyttes et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i jf. tabel 1.1.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  1. at  godkendt, idet kommunens udbudspolitik følges.

  2. – 4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9524, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget invitation til venskabsbybesøg i Skagaströnd på Island, der finder sted fra den 3. til 6. juli 2014.

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 besluttede Byrådet at opretholde daværende Aabenraa Kommunes fire nordiske venskabsbyer, Hønefoss (Norge), Lojo (Finland), Skagaströnd (Island og Växjö (Sverige) samt daværende Rødekro Kommunes venskabsbysamarbejde med Kaltenkirchen i Tyskland.

  Det nordiske venskabsbytræf finder sted hvert andet år. Samarbejdet er forankret i Foreningen Norden. Borgmesteren og/eller repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget og øverste embedsmænd har deltaget i venskabsbytræffene. Endvidere deltager en repræsentant fra Foreningen Norden

  Som en konsekvens af at potentialet i venskabsbysamarbejdet ikke er blevet forløst, ud over den del der er af ceremoniel karakter, blev budgettet til samarbejdet ved budgetlægningen for 2014 reduceret fra 0,097 mio. kr. til 0,017 mio. kr.

  Ud af de 0,017 mio. kr. er der bevilliget et årligt tilskud på 0,006 mio. kr. i tilskud til Foreningen Norden.

  Der kan derfor ikke anvises den fornødne finansiering, hvis invitationen til Skagaströnd skal imødekommes.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at Aabenraa Kommune afvikler såvel det nordiske venskabsbysamarbejde som venskabsbysamarbejdet med Kaltenkirchen.

  Økonomi og afledt drift

  Der kan i budgettet for 2014 ikke afsat yderligere midler til venskabsbysamarbejde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meldes afbud til det nordiske venskabsbytræf i 2014, og

  at venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  1. at godkendt
  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Intet.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2014

  Intet.

  Afbud: Christian Panbo