Beslutningsprotokol

mandag den 19. maj 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Martin Ugilt Thomsen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Mandag den 19. maj 2014
  Kl. 15.30 i lokale 412

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Godkendt.

  Afbud:

  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/630, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Der er et ønske fra Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv om at få harmoniseret området for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller, samt undgå årlige overførsler imellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen.

  Der er på direktørniveau enighed om ovennævnte harmonisering.

  Hvordan er det i dag:

  Skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller

  Siden kommunesammenlægningen har skolernes betaling for benyttelse af hallerne for tre af skolerne budgetmæssig været en del af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  De resterende skolers betaling for benyttelse af hallerne har budgetmæssig været en del af Børne- og Uddannelsesudvalget. Kultur, Miljø & Erhverv har administrativt disponeret over budgetbeløbet i forbindelse med indgåelse af aftaler med de enkelte haller svarende til 4,137 mio. kr.

  Med de selvejende idræts- og svømmehaller har der været indgået årlige økonomiske aftaler mellem Kultur- og Fritidsudvalget og den enkelte hal for samlet køb af timer i aftaleåret. Derved er timetallet ikke påvirket af opgang eller nedgang i løbet af året.

  Overførsler imellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen

  Høje Kolstrup Skoles SFO benytter Agoraens lokaliteter og serviceydelse og afregner herfor husleje, rengøring og forbrug af Agoraen svarende til 0,634 mio. kr. i 2014-niveau.

  Agoraen står for vedligeholdelse af udendørsareal Aktiv Torv. Vedligeholdelsesudgiften på 0,164 mio.kr. skal finansieres af Agoraen og Høje Kolstrup Skole med 50 % til hver. Høje Kolstrup Skole skal derfor afregne 0,082 mio. kr. til Agoraen i 2014-niveau.

  Jævnfør gammel aftale afregner Agoraen andel af tidligere besparelse på en pedel til Høje Kolstrup Skole svarende til 0,105 mio. kr. i 2014-niveau.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Forslag til harmonisering

  Der er 4 forslag til harmonisering:

  • Alle skolernes betaling for benyttelse af hallerne samles under Kultur- og Fritidsudvalgets område for at budgetbeløb og dispositionsretten er under samme udvalg.
  • Høje Kolstrup Skole SFO´s budget for benyttelse af Agoraen overføres til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen), idet betalingen for denne service er en del af Agoraens samlede eksistens og konstellation for, hvordan man har valgt at drive Agoraen som sted for flere brugere i kommunen.
  • For at undgå Høje Kolstrup Skoles årlige afregning af andel af vedligeholdelsesudgift Aktiv Torv overføres budgettet herfor til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen).
  • For at undgå Agoraens årlige afregning af besparelse på pedel overføres budgettet herfor til Børne- og Uddannelsesudvalget (Høje Kolstrup Skole).

  Økonomi og afledt drift

  Samlet oversigt over overførsler

  Centralt budget

  2014

  2015 -

  Budgetmidler på skolernes område under funktion 03.22.02

  4.136.568

   4.235.846

  Decentralt budget

  Høje Kolstrup Skole SFO

  633.911

        649.923

  Vedligeholdelse Aktiv Torv på skolernes område

  82.000

          83.640

  Agoraen - Aftale om pedel

  -105.000

       -107.100

  I alt decentralt budget

  610.911

      626.463

  Totalbeløb der ønskes flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget

  4.747.479

   4.862.309

  Beløbet for 2015 og fremover er prisfremskrevet med de gældende fremskrivningsprocenter.

  Høring/udtalelse

  Der er den 7. april 2014 afholdt et administrativt fællesmøde mellem Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv omkring overførsel af midler mellem de to udvalg. Der er enighed omkring overførslerne i opgørelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der foretages en omplacering mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i budget 2014 på 4,747 mio.kr. og

  at der foretages en omplacering i budget 2015 og fremover på 4,862 mio. kr. jf. foregående opgørelse.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/125, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Den 31. marts 2014 blev forslaget til udvikling af Elite Aabenraa konceptet fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet. Siden da har Kultur, Miljø & Erhverv indarbejdet høringssvarene samt kommentarerne, der fremkom på udvalgsmødet og efterfølgende udarbejdet et revideret forslag.

  Formålet med forslaget er fortsat at skabe et mere prestigefyldt Elite Aabenraa projekt, der løfter niveauet og arbejdet med eliteidræt i Aabenraa Kommune både på klub- og talentniveau. Ligeledes vil projektet styrke den organisatoriske opbygning af Elite Aabenraa.

  Forslaget bygger stadig på etableretingen af en talentordning, en klubordning og en styregruppe.

  Væsentlige ændringer i det reviderede forslag er:

  • Målgruppen for talentordningen ændres, så målgruppen for gruppe 1 talenter er 15-18-årige, og målgruppen for gruppe 2 talenter er 18-25-årige.
  • Forslaget ændres, så talenter kan søge om optagelse i Elite Aabenraa, hvis de er medlem af en klub med adresse i Aabenraa Kommune. Talentet behøver derfor ikke selv at have adresse i Aabenraa Kommune.
  • Der tilføjes i forslaget, at der udarbejdes et kommissorium for styregruppen, der definerer dens sammensætning, beslutningskompetence og opgaver. Der ændres således også i forslaget, så det ikke definerer, hvor mange talenter, der kan optages, hvor stort et fravær talenterne må have, tøjpakkens størrelse osv. Dette afgøres af styregruppen.
  • Forslaget ændres så alle talenter fortsat kan søge om midler fra Eliteidrætspuljen - også talenter, der ikke er optaget i talentordningen.
  • Det er tilføjet i forslaget, at det er muligt for både Eliteidrætsklubber og Udviklingsklubber efter aftale med Elite Aabenraa at arbejde med talentudvikling for en bredere målgruppe end de 15-25-årige, der er målgruppen for Talentordningen.
  • Der er tilføjet definitioner på talent og eliteidræt, så det er klart, hvad Elite Aabenraa arbejder ud fra.
  • På udvalgsmødet d. 31. marts var der en drøftelse af, om der skal være mulighed for at give økonomisk støtte til børn under 15 år, der dyrker sport på højt niveau. Dette ligger uden for Elite Aabenraa konceptet, idet Eliteidrætspuljen bevares som en særskilt pulje. Som det er i dag, skal man dog være mellem 15 og 25 år for at kunne komme i betragtning til at få midler fra Eliteidrætspuljen. Hvis støtte skal kunne gives til børn under 15 år, kræver det derfor en ændring af kriterierne og retningslinjerne for Eliteidrætspuljen. Forvaltningen arbejder på en sag, hvor kriterierne for Eliteidrætspuljen kan behandles.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet for Elite Aabenraa er i 2014 på 1,429 mio. kr. I 2015 og 2016 er bevillingen 1,380 mio. kr.

  Forslaget til udviklingen af Elite Aabenraa konceptet bygger på, at det skal kunne gennemføres  indenfor den afsatte budgetramme.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til udvikling af Elite Aabenraa har været i høring hos Elite Aabenraas nuværende samarbejdspartnere samt Aabenraa Fritidsråd fra den 7. til den 18. marts 2014.

  Ved høringsperiodens afslutning havde Kultur, Miljø & Erhverv modtaget 7 høringssvar.

  1. Aabenraa Fritidsråd

  2. Rødekro Tri

  3. AAIG Orientering

  4. Bov IF Svømning

  5. AAIG Atletik

  6. Aabenraa Sejlklub

  7. Rødekro Håndbold/Sønderjyske Ungdom

  Relevante forslag fra høringssvarene er indarbejdet i det reviderede forslag til udvikling af Elite Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det reviderede forslag til udvikling af Elite Aabenraa vedtages.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Godkendt.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6294, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40052, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Sund Vækst er navnet på den vækststrategi, som skal gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018 og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune bliver et mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Visionen i vækststrategien er, at Aabenraa Kommune skal være:

  · En aktiv og sund kommune i bevægelse

  · Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse

  · Førende inden for transport og logistik

  · Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn

  · Kendt for en smuk og levende Aabenraa by

  Vækststrategien er konkretiseret i Vækstplan 2018, der blev vedtaget af et enigt byråd 19. december 2012. Den første version af Vækstplan 2018 indeholdt 32 projekter.

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. april 2014 besluttet, at Vækstplan 2018 skal revideres til en version 2.0 for i endnu højere grad at styrke Aabenraa kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring. Konkret er vækstpotentialet i Aabenraa Kommune knyttet sammen med etableringen af akutsygehus og psykiatrisk sygehus i Aabenraa samt udvidelsen af UC Syd i Aabenraa, hvorved antallet af arbejdspladser stiger fra 850 til 2555 på sygehusene og antallet af studerende stiger fra 650 til 1000 på de videregående uddannelser i Aabenraa. 

  For at skabe en mere fokuseret Vækstplan 2018 anbefaler Vækstsekretariatet:

  · At projekter, der i mindre grad har indflydelse på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring, udgår af Vækstplan 2018.

  · At projekter, der er gennemført og i drift udgår af version 2.0 af Vækstplan 2018.

  · At der tilføjes projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner.

  En mere fokuseret version 2.0 af Vækstplan 2018 vil indeholde færre og større projekter, der alle vurderes at bidrage til at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring og dermed opfylde visionen i vækststrategien. Projekter, der udgår af Vækstplan 2018, kan forsat være vigtige for kommunen og relevante for udvalget at gennemføre og finansiere, hvis de understøtter udviklingen indenfor udvalgets fagområde. De vil blot ikke længere indgå i Vækstplan 2018.

  Udvælgelse af projekter til Vækstplan 2018

  Hvert fagudvalg skal vurdere, hvilke projekter der skal indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018. Fælles for projekterne i Vækstplan 2018 er, at de er:

  · Forpligtende for de stående udvalg at gennemføre

  · Finansieret af de stående udvalg

  · Nye projekter eller fortsættelse af projekter fra den første version af Vækstplan 2018.

  Udvalgets prioritering af projekter til version 2.0 af Vækstplan 2018 skal tage afsæt i det enkelte projekts vækstpotentiale i forhold til:

  · Bosætning

  · Erhvervsklima

  · Sundhed

  · Læring

  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer følgende projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  · Aktiv Campus Aabenraa

  · CampusRåd

  En række af projekterne gennemføres og finansieres i samarbejde med øvrige udvalg. Projekterne er beskrevet i bilaget.

  Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutningen omkring prioritering af de to delprojekter Aktiv Campus Aabenraa og Campus Rådet tages i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer følgende projekter til at indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  o Aktiv Campus Aabenraa

  o CampusRåd

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Aktiv Campus Aabenraa prioriteres til at indgå i version 2.0.

  CampusRåd udsat med henblik på nærmere afklaring af indhold.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 10. marts 2014 kriterier for anvendelse af Eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. april 2014 at overføre 0,300 mio. kr. fra Økonomiudvalgets Eventpulje til Kultur- og fritidsudvalgets Eventpulje.

  På den baggrund fremlægger Kultur, Miljø & Erhverv forslag til puljens disponering vedrørende den resterende del af 2014.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Overførelsen af midler fra Økonomiudvalgets pulje finder sted ved budgetkontrollen i september.

  Der er således 0,476 mio. kr. til disposition.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller i overensstemmelse med Kriterierne for eventpuljen at der disponeres 0,390 mio. kr. Så der resterer 0,085 mio. kr. til mindre ansøgninger til events med kort planlægningshorisont.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at eventmidlerne vedrørende Spotlight Aabenraa disponeres som foreslået.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Godkendt.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/26274, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Lokal TV søger Aabenraa Kommune om yderligere tilskud i 2014 på 0,100 mio. kr.

  Foreningen begrunder ansøgningen med, at Radio- og TV nævnets nye udvælgelseskriterier har resulteret i, at der er skåret kraftigt ned i antallet af tilskudsberettigede TV-lokalstationer i Danmark.

  Nedgangen i ekstern tilskud betyder, at tv-stationen har vanskeligt ved at klare sine driftsudgifter.

  Som modydelse tilbyder Aabenraa Lokal TV at lave indslag om kommunens virke, eksempelvis profilfilm for institutioner, m.fl.

  Aabenraa Lokal TV modtager ifølge indgået aftale 0,100  mio. kr. i årligt tilskud til og med 2014, hvorefter aftalen skal genforhandles.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat yderligere midler i budgettet til støtte af foreningsdrevne medievirksomheder i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles Aabenraa Lokal TV afslag med begrundelse, at det ikke er muligt at støtte med yderligere økonomiske midler i 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Godkendt.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Intet.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Der blev orienteret om:

  • Kulturmøde på Mors afholdes den 21.-24. august.

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman