Beslutningsprotokol

mandag den 2. juni 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Martin Ugilt Thomsen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15341, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en særskilt status på følgende puljer:

  • Event
  • Kultur- og Fritidspolitikken
  • Halpuljen (anlæg)
  • Puljen til mindre opgaver (anlæg)

  Forvaltningen har udarbejdet en kort status over forbruget og hvordan de igangsatte aktiviteter indfries.

  Der vil blive foretaget yderligere en opfølgning i 4. kvartal.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15509, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Projektsponsorat Sønderjysk Elitesport A/S

  Aabenraa Kommune og Sønderjysk Elitesport A/S har i dag et samarbejde som bl.a. indeholder følgende elementer:

  · Samarbejdet omkring Elite Aabenraa

  · Et samarbejde på tværs med Erhvervslivet, Aabenraa Kommune og Sønderjysk Elitesport A/S

  · Projektsponsoratet med et økonomisk indhold på 0,375 mio. kr. med udløb 31. december 2015.

  Sønderjysk Elitesport A/S arbejder på at forbedre likviditeten gennem flere tiltag, herunder nye sponsorater og muligheder for lavere omkostninger. Disse tiltag har et længere sigtet perspektiv.

  SønderjyskE Elitesport har derfor anmodet om at fremrykke udbetalingen af projektsponsoratet fra Aabenraa Kommune til 1. juli 2014 i stedet for 1. januar 2015.

  Der er mulighed for at afholde udgiften indenfor Kultur- og Fritidspolitikken i 2014.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udgiften til projektsponsorat på 0,375 mio. kr. for 2015 fremrykkes til 1. juli 2014 midlertidigt finansieret af Kultur- og Fritidspolitikken.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5201, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune gennemfører nu projektkonkurrencen vedrørende etablering af Multiarena Aabenraa og nyt idrætscenter. Der er prækvalificeret fem teams og konkurrencen forventes afgjort september 2014.

  Til bedømmelse af de indkomne konkurrenceforslag foreslår projektgruppen, at der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af

  • 7 medlemmer af Byrådet (5 fra Kultur- og Fritidsudvalget og 2 øvrige udpeget af Byrådet)
  • 2 repræsentanter for brugerne af idrætscentret udpeget af Aabenraa Fritidsråd
  • 1 repræsentant for bestyrelsen i Aabenraa Svømme- og Idrætscenter
  • 1 repræsentant for Kongehøjskolen (bruger)
  • 1 repræsentant for IBC (bruger)
  • 2 arkitektfagdommere
  • 2 ingeniørfagdommere
  • Afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid

  I alt 17 medlemmer.

  Bedømmelseskomitéen må ifølge Udbudsdirektivet udelukkende bestå af fysiske personer, som er uafhængige af deltagerne i projektkonkurrencen. Hvis der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i en konkurrence, skal mindst en tredjedel af bedømmelseskomitéens medlemmer have samme eller tilsvarende kvalifikationer.

  Kommunens bygherrerådgiver er sekretær for bedømmelseskomitéen.

  Rådgivere for bedømmelsesudvalget:

  · Kommunens bygherrerådgiver

  · Direktøren for Kultur, Miljø og Erhverv

  · Projektgruppen

  · Idrætsfaglig konsulent (bygherrerådgiver)

  · Teamleder fra Ejendomsforvaltningen

  · Andre, herunder eventuelt Lokale- og Anlægsfonden

  Forslag til datoer for bedømmelsesmøderne vil blive fastlagt i løbet af juni måned.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  EU’s Udbudsdirektiv (2004/18/EF).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til bedømmelsesudvalg godkendes,

  at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger 5 medlemmer, og

  at Byrådet udpeger to medlemmer til bedømmelsesudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  1.at anbefales godkendt

  2.at anbefales godkendt og følgende foreslås udpeget: Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo og Martin Ugilt Thomsen

  3.at anbefales godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14375, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Løjt Lands Idrætsanlæg søger Aabenraa Kommune om en garanti for et lån på 0,181 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger i idrætshallerne.

  Idrætscentret ønsker at etablere LED-belysning i hal 1 og 2. Udgiften til investeringen beløber sig til 0,181 mio. kr. Energiberegningerne viser, at idrætscentret vil få deres el-udgifter reduceret fra 0,124 mio. kr. til 0,036 mio. kr. svarende til en nettobesparelse på 0,088 mio. kr. årligt.

  Idrætscentret har indhentet to tilbud på lån. Det mest fordelagtige lån vil kunne tilbagebetales over 4 år.

  For at kunne udnytte det mest favorable lån, kræves der en garanti fra Aabenraa Kommune.

  En garanti for et lån til energibesparende foranstaltninger i form af belysning belaster ikke kommunens låneramme.

  I 2013 søgte Ensted Idrætsforening om økonomisk støtte til tilsvarende energibesparende foranstaltning. Dengang gav Kultur- og Fritidsudvalget afslag.

  Kommunale Ejendomme har undersøgt forskellen mellem LED-belysning og moderne armatur. Med baggrund i en konkret lysteknisk undersøgelse, vurderes den moderne armatur stadig at være den mest fordelagtige driftsøkonomiske løsning. Ligeledes vurderes armatur i forhold til blænding og lysgengivelsestal også at være bedre set i forhold til brugerne.

  For at ligestille de selvejende idrætshaller i forhold til finansiering af energibesparende foranstaltninger og fordi Kommunale Ejendomme endnu ikke kan anbefale en udskiftning til LED-belysning i idrætshaller, anbefaler forvaltningen afslag på ansøgningen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der med baggrund i tidligere beslutning i lignende sag og i en konkret lysteknisk vurdering meddeles afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48364, Sagsinitialer: MI

  Sagsfremstilling

  Den grænseoverskridende maritime event Kongelig Classic 1855 bliver afholdt for 3. gang mellem 28. – 31. august 2014. Styregruppen er i gang med at planlægge årets event, og arbejdet skrider planmæssigt frem.

  Formålet med projektet har været, at udvikle en maritim event med udgangspunkt i den historiske regatta, der i 1855 blev afholdt til ære for Kong Frederik den VII. Eventen er med til at understrege den maritim-historiske betydning for grænseregionen og i de involverede byer, der bindes sammen af en fælles historie præget af skibsfart og skibsbygning. Ud over selve sejlregattaen, med deltagelse af over 100 fartøjer, gennemføres der i alle byer et omfattende kulturprogram med koncerter, oplevelser og mindre events, der alle har et maritimt tema. Eventen ledes af en styregruppe med deltagelse af, Kulturhistorie Aabenraa, Historischer Hafen Flensburg, Schifffartsmuseum Flensburg, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, VisitAabenraa, Flensburg Turismus, Aabenraa Kommune, Aabenraa Havn, Sønderborg Havn og dertil en række frivillige med interesse for områdets maritim historiske betydning.   

  Eventen, der er et 3 årigt samarbejde mellem kommunerne Aabenraa, Sønderborg og Flensborg har hidtil været finansieret af kommunerne samt med støtte fra EU Interreg4a – programmet. Blandt aktørerne, publikum og hos styregruppen er der stor interesse for at fortsætte projektet fra 2015.

  Den fælles dansk-tyske styregruppe bag eventen, har fået udarbejdet en ekstern evaluering. Eventens fortsatte eksistens er afhængig af støtte fra alle tre kommuner. Styregruppen vurderer, at det vil være mest relevant, hvis de tre borgmestre, i samarbejdet i Grænsetrekanten, i fællesskab beslutter, hvorvidt de fortsat vil yde støtte til eventen og i hvilket omfang.

  Sagens afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Eventen har et samlet årligt budget på 0,750 mio. kr. inkl. personaleudgifter. Den dansk-tyske styregrupper arbejder med at få en økonomisk model for fremtidige events klar til mødet i Grænsetrekanten den 23. juni. Styregruppen tilkendegiver, at deres fortsatte engagement er afhængig af, at der vil være et kommunalt tilskud fra Aabenraa, Sønderborg og fra Stadt Flensburg. Dertil kommer sponsorater fra private virksomheder. Som Leadpartner undersøger Aabenraa Kommune muligheden for om eventen kan overgå til kommerciel drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Evalueringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40052, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Sund Vækst er navnet på den vækststrategi, som skal gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018 og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune bliver et mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Visionen i vækststrategien er, at Aabenraa Kommune skal være:

  · En aktiv og sund kommune i bevægelse

  · Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse

  · Førende inden for transport og logistik

  · Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn

  · Kendt for en smuk og levende Aabenraa by

  Vækststrategien er konkretiseret i Vækstplan 2018, der blev vedtaget af et enigt byråd 19. december 2012. Den første version af Vækstplan 2018 indeholdt 32 projekter.

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. april 2014 besluttet, at Vækstplan 2018 skal revideres til en version 2.0 for i endnu højere grad at styrke Aabenraa kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring. Konkret er vækstpotentialet i Aabenraa Kommune knyttet sammen med etableringen af akutsygehus og psykiatrisk sygehus i Aabenraa samt udvidelsen af UC Syd i Aabenraa, hvorved antallet af arbejdspladser stiger fra 850 til 2555 på sygehusene og antallet af studerende stiger fra 650 til 1000 på de videregående uddannelser i Aabenraa. 

  For at skabe en mere fokuseret Vækstplan 2018 anbefaler Vækstsekretariatet:

  · At projekter, der i mindre grad har indflydelse på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring, udgår af Vækstplan 2018.

  · At projekter, der er gennemført og i drift udgår af version 2.0 af Vækstplan 2018.

  · At der tilføjes projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner.

  En mere fokuseret version 2.0 af Vækstplan 2018 vil indeholde færre og større projekter, der alle vurderes at bidrage til at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring og dermed opfylde visionen i vækststrategien. Projekter, der udgår af Vækstplan 2018, kan forsat være vigtige for kommunen og relevante for udvalget at gennemføre og finansiere, hvis de understøtter udviklingen indenfor udvalgets fagområde. De vil blot ikke længere indgå i Vækstplan 2018.

  Udvælgelse af projekter til Vækstplan 2018

  Hvert fagudvalg skal vurdere, hvilke projekter der skal indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018. Fælles for projekterne i Vækstplan 2018 er, at de er:

  · Forpligtende for de stående udvalg at gennemføre

  · Finansieret af de stående udvalg

  · Nye projekter eller fortsættelse af projekter fra den første version af Vækstplan 2018.

  Udvalgets prioritering af projekter til version 2.0 af Vækstplan 2018 skal tage afsæt i det enkelte projekts vækstpotentiale i forhold til:

  · Bosætning

  · Erhvervsklima

  · Sundhed

  · Læring

  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer følgende projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  · Aktiv Campus Aabenraa

  · CampusRåd

  En række af projekterne gennemføres og finansieres i samarbejde med øvrige udvalg. Projekterne er beskrevet i bilaget.

  Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutningen omkring prioritering af de to delprojekter Aktiv Campus Aabenraa og Campus Rådet tages i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer følgende projekter til at indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  o Aktiv Campus Aabenraa

  o CampusRåd

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19-05-2014

  Aktiv Campus Aabenraa prioriteres til at indgå i version 2.0.

  CampusRåd udsat med henblik på nærmere afklaring af indhold.

  Afbud:
  Signe Bekker Dhiman

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 19. maj 2014 beslutningen om indmeldelse af projektet CampusRåd til vækstplan 2018, med henblik på nærmere belysning.

  Kultur- og Fritidsudvalget havde på mødet den 3. februar 2014 besluttet, at forvaltningen skulle afdække behovet for et Ungeråd og udarbejde forslag til proces.

  Parallelt hermed, men uafhængigt heraf, var der i forbindelse med Forskningens Døgn blevet inviteret 150 unge fra ungdomsuddannelserne til at give deres bud på, hvad der skal til for at styrke ungdomsmiljøet i kommunen. De unge formulerede selv et behov for et ungeråd, som de gav titlen CampusRåd.

  Forvaltningen har fastholdt de unges egen titel i det videre arbejde med forslaget til Vækstplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget i tillæg til Aktivt Campus prioriterer følgende projekt til at indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  o CampusRåd

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  CampusRåd prioriteres til at indgå i version 2.0.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3469, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Folketinget har i 2013 vedtaget en ny folkeskolereform. Formålet med reformen er øget fokus på læring med bl.a. flere timer til idræt, bevægelse og understøttende undervisning.

  Det betyder, at folkeskolen skal åbne sig mere op mod det omkringliggende samfund. ”Den åbne skole” giver skolerne i større grad mulighed for at samarbejde om den faglige undervisning med folk udenfor det traditionelle undervisningsmiljø.

  I Aabenraa Kommune findes et rigt foreningsliv, spændende kultur- og fritidsinstitutioner samt ildsjæle, der på en eller anden måde kan bidrage til elevernes læring.

  For at støtte op om den understøttende undervisning og med henblik på at vække disse aktørers interesse for at blive en samarbejdspartner lokalt, har Kultur & Fritid og Børn & Skole afholdt en workshop den 1. april på Tinglev Skole.

  Her var over 50 aktører, repræsenterende skoleledere, medarbejderrepræsentanter, forældrebestyrelser, foreninger, institutioner samt ildsjæle, mødt frem og bidrog til at skabe forståelse for og udvikle samarbejdsformer vedrørende den understøttende undervisning.

  Børn & Skole samt Kultur & Fritid vil fortsat samarbejde om at skabe kontakt og samarbejde mellem skolen og de lokale aktører.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  • Venskabsbysamarbejde

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2014

  Intet.