Beslutningsprotokol

mandag den 25. august 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Mandag den 25. august 2014
  Kl. 15.30 i lokale 412

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17116, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ifølge indgået driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og de selvejende idrætshaller, skal disse indsende et revideret regnskab for det forgangne år.

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over de selvejende idrætshallers økonomiske situation og belægning for 2013.

  Af oversigten fremgår det, at hovedparten af de selvejende idrætshaller har en presset likviditet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Oversigten taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39161, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  D.s.i. Frøslevlejren, der varetager drift og vedligeholdelse af Frøslevlejren, står overfor en række store udfordringer i forhold til konsolidering af driften af lejren og dermed skabe en mere bæredygtig og attraktiv drift. P.t. er tre barakker tomme. Energiforbruget er en anden væsentlig udfordring, da barakkerne opvarmes med el. Brugerne har vanskeligt ved at klare større stigninger i energiudgifterne.

  Udfordringen består i professionelt at kunne formidle den historiske del af lejren i autentiske rammer samtidig med, at der skabes nye udviklingsmuligheder i den øvrige del.

  Bl.a. har Frøslevlejrens Efterskole et stort ønske om at få renoveret deres teatersal i Barak K14, så den bliver mere tidssvarende og dermed medvirke til, at efterskolen fortsat er et attraktivt tilbud for efterskoleelever.

  Byrådet gav på baggrund af en konkret ansøgning om kommunegaranti fra D.s.i. Frøslevlejren i februar 2013 et forhåndstilsagn på maksimalt 6 mio. kr. Forhåndstilsagnet blev givet med henblik på, at den selvejende institution skulle søge fondsmidler for at nedbringe anlægsomkostningerne. Lånet skal finansiere en fornyelse af teatersalen.

  D.s.i. Frøslevlejren har været i dialog med en fond. Fonden har dog tilkendegivet, at den ikke isoleret kan støtte fornyelse af en teatersal, der alene benyttes af efterskolen. Fonden opfordrer derfor til, at salen tænkes bredt i forhold til lejren som helhed, så andre også kan benytte salen. Derfor anbefaler fonden, at der udarbejdes en udviklingsplan for hele lejren, hvor også teatersalen indgår.

  Den selvejende institution har efterfølgende været i dialog med Nationalmuseet og fonden. Det blev besluttet, at der udarbejdes en udviklingsplan for Frøslevlejren, som fonden efterfølgende kunne indgå i som partner i forhold til at realisere denne. Realiseringen af udviklingsplanen vil være betinget af, at Aabenraa Kommune indgår som partner.

  D.s.i. Frøslevlejren har i juni måned afholdt møde med et eksternt konsulentfirma, som har erfaringer indenfor bevaring af bygninger af særlig interesse, der kan bistå med udarbejdelse af udviklingsplanen. Arbejdet med udviklingsplanen forventes igangsat i løbet af efteråret.

  Udviklingsplanen forventes at koste omkring 0,500 mio. kr. D.s.i. Frøslevlejren bidrager selv med 0,150 mio. kr., Den Grænseoverskridende Kulturaftale bidrager med 0,075 mio. kr. og de resterende 0,275 mio. kr. søges finansieret via fonde m.fl.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1347, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ansøger om medfinansiering af et nyt Interregprojekt, der skal kunne støtte grænseoverskridende projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Det nye Interregprojekt skal støtte op om visionen bag Kulturaftale Sønderjylland-Schlewig og hjælpe til at synliggøre kulturtilbud i grænselandet. Projektet skal have et stort fokus på børn og unge og give dem bedre muligheder for at møde kunst, kultur og nabosproget- og kulturen i børnehave og skolen samt bidrage til forskning på det grænseoverskridende kulturområde.   

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig består af repræsentanter fra parterne bag Region Sønderjylland-Schleswig: De fire sønderjyske kommuner, de to Kreise Nordfriesland og Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg samt Region Syddanmark. Desuden er regionens 3 mindretal og Land Schleswig-Holstein repræsenteret i udvalget.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har siden 1. april 2011 været politisk styregruppe for Interregprojektet KulturDialog, der sluttede 30. juni 2014.  Gennem KulturDialog er der blevet støttet 74 grænseoverskridende projekter med ca. 4,8 millioner kroner. Aabenraa Kommune bidrog i projektperioden med 0,124 mio. kr. mens aktører og aktiviteter i kommunen modtog 0,874 mio. kr.

  KulturDialog projektet har også arbejdet for en bedre grænseoverskridende markedsføring af kulturtilbud i Region Sønderjylland-Schleswig og har været med til at udvikle og pleje hjemmesiden www.kulturfokus.dk og www.kulturfokus.de samt været medudgiver af magasinet Kulturfokus.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ønsker nu et nyt fælles Interregprojekt under Interreg 5A programmet. Det forventes, at der kan indsendes en ansøgning om Interregmidler i løbet af efteråret 2014, og at den kommunale medfinansiering vil udløse et Interregtilskud på mellem 65 % og 75 %, som anvendes i projektet.

  Medlemmerne i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ønsker, at der skal være en tydelig kontinuitet mellem det nye Interregprojekt og aktiviteterne i KulturDialogprojektet og i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede på sit møde den 10. juni 2014, at Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig skal bidrage med 300.000 DKK / 40.268 Euro årligt i årene 2015-2016 som medfinansiering til et nyt Interregprojekt.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede at indstille til de kommunale partnere bag Region Sønderjylland-Schleswig, at de skal bidrage med nedenstående årlige tilskud til det ønskede Interregprojekt.

  Følgeprojekt til KulturDialog

  Pr. Partner DKK

  Pr. Partner

  Pr. Partner

  2015

  2016

  2017-2020

  Kultur

  40.000

  40.000

  76.000

  Skole

  10.000

  10.000

  10.000

  Fritid

  10.000

  10.000

  10.000

  Forlænges den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, så den fortsat kan yde støtte til Interregprojektet, reduceres udgiften i 2017-2020 til samme niveau som i 2015.

  Bidraget på 0,010 mio. kr. fra fritidssiden er i KulturDialog finansieret via Kultur- og Fritidspolitikken, hvor der også vil kunne findes tilsvarende finansiering til det nye projekt.

  Børn & Skole har givet tilsagn om deres andel af finansieringen.

  Bidaget på 0,040 mio. kr. fra kultursiden forudsætter en omprioritering inden for udvalgets politikområdet Kultur, under området Andre kulturelle opgaver.

  Oven i det økonomiske bidrag kommer en medfinansiering i timer på 65 timer/årligt fra en på fritidssiden og 95 timer/årligt på kultursiden samt eventuelt timebidrag fra skoleforvaltningen hvilket de facto tilsvarer det aktuelle niveau. Udgiften til årsværk vurderes at ligge på omkring 0,045 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilsagn om medfinansiering på 0,060 mio. kr. i 2015 og 2016 og 0,076 mio. kr. i 2017-2020,

  at udgiften på fritidssiden finansiers via Kultur- og Fritidspolitikken og

  at udgiften på kultursiden finansiers via en omprioritering af budgettet til andre kulturelle opgaver.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/19077, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i 2008 en tilskudsmodel for forsamlingshuse, som gik ud på at harmonisere forsamlingshusenes tilskud, så de blev beregnet med baggrund i antallet af aktivitetstimer. Samtlige forsamlingshuse i Aabenraa Kommune blev kontaktet med henblik på at kunne søge tilskud efter den nye tilskudsmodel.

  Ordningen er blevet godt modtaget og har vist sig at have en positiv effekt i forbindelse med at øge aktiviteterne i forsamlingshusene.

  Det er kendetegnende for forsamlingshusene, at de enten er det eneste samlingssted for aktiviteterne i lokalområdet eller har en volume i aktiviteterne, som gør, at de med rette bør karakteriseres som lokale aktivitets- og kulturhuse.

  Det er primært en række lokalforeninger, som anvender forsamlingshusene til kulturelle og fritidsmæssige formål. Husene fungerer som alternativ til idrætshal, borgerhuse og lignende samlingssteder i lokalområdet.

  I 2008 var 10 forsamlingshuse omfattet af ordningen og i 2014 er 12 huse omfattet. Derudover er der indgået en aftale med Rebbølcentret, som fungerer som et lokalt kulturhus, om et fast årligt tilskud.

  Aftalerne indgås for 2 år ad gangen og de nuværende aftaler gælder for 2013 og 2014.

  Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at forhandle nye aftaler med forsamlingshusene på baggrund af forsamlingshusenes aktivitetsopgørelser for 2013.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2014 udbetalt 0,420 mio. kr. i aktivitetsbaseret tilskud til forsamlingshuse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at en tilskudsmodel baseret på princippet om fordeling efter aktivitetstimer i forhold til rammen opretholdes,

  at nuværende retningslinjer fortsætter uændret, og

  at forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at forhandle tilskud til forsamlingshusene.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38435, Sagsinitialer: mkli

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 8. september 2014.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har følgende punkter:

  • Nygade Skolegård

  På dialogmødet i 2013 enedes man om, at Billedkunstrådet skulle bearbejde projektet i forhold til tekniske løsninger og belægninger, så projektets økonomi bliver væsentligt lavere end oprindeligt.

  • Telemuren

  Udvalget bad i 2012 Billedkunstrådet om at komme med forslag til placering af Telemuren. Rådet har udarbejdet en visualisering af forslag til ny placering.

  • Budget 2015-2018

  Billedkunstrådet ønsker en drøftelse af, hvorvidt Rådet fortsat kan disponere over en årlig anlægsbevilling fra og med 2016, således at man fortsat kan udbrede kunst i bl.a. det åbne rum rundt om i kommunen.

  • Status vedrørende nyt kunstmuseum

  Rådet ønsker at få en status på, hvor langt parterne er med hensyn til en arkitektkonkurrence vedrørende udvidelse af Kunstmuseum Brundlund Slot.

  • Orientering om mødet med Statens Kunstfond den 25. august

  Billedkunstrådet har inviteret Statens Kunstfond på besigtigelsestur til tre landsbyer med henblik på opstilling af kunst i det offentlige rum.

  • Vedligeholdelse af udendørs kunstværker

  Billedkunstrådet ønsker en status vedrørende afklaring af ansvar for og budget til kommunens udendørs kunstværker.

  Derudover kommer punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartnerne.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 8. september 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Til de foreslåede punkter tilføjes et indledende punkt: Præsentation af Billedkunstrådets arbejdsområde.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Intet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2014

  Orientering om:

  · Grænseløbet

  · Kgl. Classic

  · Avisarkiv i Ravsted Lokalarkiv

  · Nordisk Venskabsbymøde i Skagastrønd, Island 3.-6. juli 2014

  · Løjt Lands Idrætsanlæg

  · Kunststofbane AaBK

  · Energirenovering Bov Bibliotek

  Afbud: Signe Bekker Dhiman