Beslutningsprotokol

mandag den 29. september 2014 kl. 16:00

Mødested: Museum Sønderjylland, H.P. Hanssens Gade 33
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Godkendt incl. Tillægsdagsorden.

  Pkt. 103 udsættes til næste møde.

  Afbud: Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16866, Sagsinitialer: MI

  Sagsfremstilling

  Regattaen Kongelig Classic 1855 blev afviklet den 27.-31. august 2014 mellem Flensburg, Sønderborg og Aabenraa havne. Aabenraa var sluthavn i 2014, hvilket betød, at arrangementet fandt sted både lørdag den 30. og søndag den 31.august.

  Der deltog i alt 82 historiske træskibe og klassiske lystyachter i sejladsen og ca. 6.500-7.000 mennesker gæstede havnen, hvor et omfattende kulturprogram blev afviklet.

  Kongelig Classic 1855 har i perioden 2012 – 2014 været afviklet som et Interreg-projekt, med Aabenraa Kommune som Lead Partner, og Flensborg og Sønderborg som andre partnere.

  Mulighederne for at fortsætte Kongelig Classic 1855 efter Interregprojektets udløb, er afhængig af de øvrige partneres ønske om at fortsætte eventen og behandles i forbindelse med fordelingen af midler fra Eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Udsat.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22353, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at nedlægge Friluftsscenen i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017, idet Padborg Friluftsscene de seneste år ikke er blevet brugt og området derfor er under forfald.

  Driftsbudgettet er fjernet på området som konsekvens af sparekataloget for 2014-2017.

  Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 0,050 mio. kr. til at fjerne bygninger og reetablere området for i efteråret 2014 fra anlægspuljen til mindre opgaver.

  Bov Lokalråd har på et møde i lokalrådets kulturgruppe drøftet muligheden for at genskabe Friluftsscenen og udvikle området, så der igen kan tilbydes en vifte af kulturelle, sportslige og lignende begivenheder i nærmiljøet.

  Bov Lokalråd har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at undersøge, hvorvidt foreningen via fonde og sponsorater kan løfte opgaven med at skaffe den nødvendige kapital til istandsættelsen og den efterfølgende drift. Bov Lokalråd har tilkendegivet, at de kan have en afklaring herpå senest 1. november 2014.

  Foreningen foreslår, at driften af Friluftscenen underlægges Aktivitetshuset i Padborg. Lederen af Aktivitetshuset, som selv er en del af arbejdsgruppen og Bov Lokalråd har tilkendegivet, at løsningen med at tilknytte Friluftsscenen til Aktivitetshuset er god.

  Bov Lokalråd foreslår, at budgettet som er afsat til reetableringen af området, kan anvendes til at genskabe og udvikle området i stedet.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt Bov Lokalråd beslutter, at foreningen kan løfte opgaven med at renovere og efterfølgende drifte Friluftsscenen, overgår driftsopgaven og disponeringsretten over området til Bov Lokalråd.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,050 mio. kr. til reetablering af Padborg Friluftsscene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bov Lokalråd bevilges et anlægstilskud på 0,040 mio. kr. finansieret af puljen til mindre opgaver som tilskud til genopbygningen af Friluftscenen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en samarbejdsaftale der sikrer at Bov Lokalråd helt og fuldt overtager forpligtelser omkring driften af området.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Godkendt, idet der bevilges et anlægstilskud på op til 0,050 mio. kr.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17140, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Bov Idrætsforenings fodboldafdeling og Aabenraa Boldklub planlægger at etablerer kunststofbaner på henholdsvis Grænsestadion og Aabenraa Stadion.

  På Grænsestadion har udvalget godkendt ansøgning fra Bov IF om at indgå en 30 årig lejeaftale på den ene af træningsbanerne på Harkærvej.

  Bov IF afholder forskellige opstartsevents, hvor foreningen kombinerer en fodboldturnering med en kunstevent i Torvecentret i Padborg. Efterfølgende vil foreningen udarbejde fondsansøgninger med henblik på at skaffe bidragsydere og sponsorer. Derudover planlægger foreningen at søge EU-midler til projektet.

  Bov IF håber at have finansieringen på plads, så etablering af en kunststofbanen kan ske i sidste halvår af 2015.

  Bov IF har været i dialog med Dansk Boldspil Union omkring etableringen af kunststofbanen, og DBU har oplyst, at en tilkendegivelse om at kommunen støtter projektet, vil styrke Idrætsforeningens muligheder for at opnå tilsagn om støtte fra fonde, sponsorer m.v.

  Med baggrund i at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har udpeget Grænsehallerne og Grænsestadion i syd og Aabenraa Svømme- og Idrætshal samt Aabenraa Stadion i nord som kommunens idrætslige kraftcentrere anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Kommune tilkendegiver, at kommunen bakker om etablering af en kunststofbane på Grænsestadion.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tilsagnsbrev til Bov Idrætsforening godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Godkendt.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23242, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i januar 2013 et tilskud på 0,053 mio. kr. til etablering og drift af et Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i henholdsvis 2013 og 2014.

  Studiecentrums formål er at fremme forskningen i Sønderjyllands historie og emner, som står i nær berøring hermed jfr. deres vedtægter. Tilskuddet gives primært til lokaleleje hos Landsarkivet i Aabenraa, hvor forskerne er tæt på kildemateriale samt IT-udstyr.

  Af evalueringen fremgår det, at der i perioden har været tilknyttet 11 forskere i netværket, heraf syv med ansættelse hos forskningstunge institutioner. Projekterne har beskæftiget sig med en bred vifte af sønderjysk historie fra middelalderen og til nutiden.

  Der er i perioden publiceret 36 afhandlinger og yderligere 22 er på vej. Endvidere har Studiecentrum afholdt en række foredrag om sit virke.

  Centres regnskab og budget vedrører alene udgifter til IT-udstyr og husleje, og ikke til forsknings-, foredrags- og publikationsaktiviteter. På den baggrund vurderer forvaltningen, at disse aktiviteter i vidt omfang kan opretholdes uafhængigt at et fortsat tilskud fra Aabenraa Kommune. 

  Studiecentrum oplyser, at der ikke fra foreningens side er søgt tilskud til driften fra andre kommuner, fonde eller lignende. Tilskuddet fra Aabenraa Kommune er eneste indtægtspost. Tilskuddet har hidtil kunnet dække de løbende omkostninger.

  Derimod er der søgt tilskud, f.eks. ved Historisk Samfund for Sønderjylland, hos forskellige fonde i forbindelse med udgivelse af publikationer fra medlemmer af Studiecentrum. Disse ansøgninger ligger ikke i Studiecentrums regi.

  Ifølge Studiecentrums vedtægter udpeges et medlem af repræsentantskabet af Aabenraa Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget udpegede i august 2013 Tim Wulff.

  Studiecentrum anmoder i forlængelse af deres evaluering om et fortsat driftstilskud på 0,053 mio. kr.

  Forskningsområdet er ikke en kommunal opgave, men henhører under eksempelvis Institut for Grænseforskning under Syddansk Universitet.

  Kultur, Miljø & Erhverv skitserer følgende scenarier vedrørende Studiecentrum for Sønderjyllands Historie:

  a) Der meddeles afslag på anmodningen om opretholdelse af tilskud.

  b) Der meddeles afslag på anmodningen om opretholdelse af tilskud, og Studiecentrum tilbydes alternative lokaler ved et af Aabenraa Bibliotekernes filialer i Bov eller Rødekro.

  c) Kultur- og Fritidsudvalget anviser finansiering via en omprioritering og opretholder tilskuddet.

  Da Aabenraa Byråd har valgt at stå uden for bestyrelser, repræsentantskaber, etc. indenfor bl.a. kultur- og fritidsområdet, anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Kommunes trækker sit mandat i Studiecentrums repræsentantskab og eventuelt overdrager denne til Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til den søgte aktivitet. En eventuel finansiering skal findes ved en omprioritering indenfor udvalgets driftsramme.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget meddeler afslag på anmodningen om opretholdelse af tilskud (scenarie a)

  at udvalget tilbyder Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune sin plads i repræsentantskabet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Godkendt.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Orientering om:

  · KL’s Kultur- og fritidskonference afholdes den 21.-22. maj 2015 i Helsingør

  · Selvbetjente biblioteker

  · Aabenraa Bibliotekerne på studietur den 25.11.2014

  · Lydavis

  · Bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland

  Orientering blev taget til efterretning.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Intet.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25378, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Boldklub har fremsendt en ansøgning med henblik på at indgå en lejeaftale på det eksisterende grusbaneareal med tilhørende lysanlæg på Aabenraa Stadion. Boldklubben ønsker at etablere en kunstgræsbane på arealet.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med prioriteringen af Halpuljen for 2014 at afsætte 0,5 mio. kr. som tilskud til etablering af en kunstgræsbane på Aabenraa Stadion. Den samlede investering til etablering af kunstgræsbanen forventes at udgøre 2,440 mio. kr.

  Foreningen oplyser, at den på nuværende tidspunkt har fremskaffet finansiering til at kunne etablere en 11 mands bane. Det er hensigten, at kunstgræsbanen efterfølgende udvides med en 7 mands bane, hvilket det aktuelle areal rummer mulighed for.

  Forvaltningen vil i samarbejde med Aabenraa Boldklub udarbejde en driftsaftale, som bl.a. vil indeholde drift og vedligeholdelse af selve kunstgræsbanen, benyttelse af lysanlæg, brug af omklædningsrum, samarbejde med Aabenraa Stadion, færdiggørelse af kunstgræsbanen, m.v., der forelægges udvalget i oktober måned.

  Med baggrund i at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har udpeget Grænsehallerne og Grænsestadion i syd og Aabenraa Svømme- og Idrætshal samt Aabenraa Stadion i nord som kommunens idrætslige kraftcentre, anbefaler forvaltningen at Aabenraa Kommune tilkendegiver, at kommunen bakker op om etablering af en kunstgræsbane i Aabenraa.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,5 mio. kr. som anlægstilskud til Aabenraa Boldklub til etablering af en kunstgræsbane på Aabenraa Stadion finansieret af Halpuljen 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udbetales et anlægstilskud på 0,5 mio. kr. til Aabenraa Boldklub finansieret af Halpuljen 2014, på de vilkår der fremgår af indstillingsnotatet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-09-2014

  Godkendt.

  Afbud:Christian Panbo og Signe Bekker Dhiman