Beslutningsprotokol

mandag den 20. oktober 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Den 20. oktober 2014 kl. 15.30

  I lokale 412

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29001, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd besluttede den 30. oktober 2013,

  • at arbejdet med etablering af Multiarena Aabenraa skal fortsætte efter model A+, der bl.a. indeholder en multihal med tribune, omklædning og toiletter, depoter, multirum, cafe- og foyer, storkøkken, lounge/mødefaciliteter, P-pladser, storskærm m.m. Den samlede anlægsudgift er anslået til ca. 76,4 mio.kr., og
  • at der etableres et ejendomsselskab mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

  Der har efterfølgende været afholdt en del møder i arbejdsgruppen med repræsentanter fra Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og forvaltningen, hvor man bl.a. også har drøftet den fremtidige driftsmodel for dem kommende multiarena, der kommer til at omfatte en ny dobbelthal, stor foyer, der skal binde det nye sammen med dette eksisterende, samt en ombygning af den bestående institution.

  Den selvejende institution Aabenraa Svømme og Idrætscenter er ejer af idrætscenteret beliggende på Hjelmallé 3.

  Der er fra bestyrelsens side gjort opmærksom på, at Aabenraa Svømme- og Idrætscenter i sin nuværende form har svært ved at leve op til nutidens behov for udbud af kultur- og fritidsaktiviteter, og at idrætscentret i dag fremstår som lettere nedslidt. 

  Bestyrelsen har således henvist til idrætscenterets manglende vedligeholdelse og bl.a. nævnt den rapport, der er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen.

  Aabenraa Kommune har efterfølgende ligeledes fået udarbejdet en rapport af KUBEN Management A/S, der bekræfter dette vedligeholdelsesbehov.

  Bestyrelsen har ikke mulighed for at finansiere disse udgifter inden for det årlige driftsbudget, idet centret ikke kan generere et passende overskud til at kunne finansiere disse udgifter.

  Repræsentanter for bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og Aabenraa Kommune har i møderne drøftet denne udfordring og er kommet til den opfattelse, at en overdragelse af institutionens samlede aktiver/passiver er den mest hensigtsmæssige løsningsmulighed af hensyn til den fremtidige drift. Der er samtidig enighed om, at oprettelsen af et fælles ejendomsselskab ikke tjener det ønskede formål, idet de større vedligeholdelsesudgifter forventes finansieret af Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsen har på baggrund heraf forelagt spørgsmålet om overdragelse for repræsentantskabet, som den 23. april 2014 udtalte sig positivt til arbejdet om overdragelsen til Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsen har herefter fremsendt et udkast til en ”Aktivhandelsaftale”, som i sin enkelthed går ud på, at institutionen overdrager samtlige aktiver/passiver til Aabenraa Kommune.

  En overdragelse forudsætter godkendelse hos Civilstyrelsen, som er fondsmyndighed.

  Institutionen vil efter overdragelsen søge om at blive opløst.

  I forbindelse med en kommunal overtagelse af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter vil personalet være omfattet af de gældende regler på området.

  Institutionens seneste større om- og tilbygning var til svømmehallen i perioden 2005–2007, der beløb sig til ca. 22 mio. kr., som blev finansieret af Aabenraa Kommune.

  Institutionen har en samlet langfristet gæld på ca. 1,4 mio. kr., og Aabenraa Kommune betaler den årlige ydelse, der p.t. udgør ca. 0,530 mio. kr.

  Overtagelsen til kommunal drift forventes at kunne gennemføres fra den 1. januar 2015.

  En arbejdsgruppe har set på de faktuelle oplysninger i sagen i forbindelse med en kommunal overtagelse, herunder bl.a. institutionens regnskaber, budget, personalesager og øvrige bindende aftaler.

  Når det nye idrætscenter står færdig til ibrugtagning, skal der tages stilling til den fremtidige driftsform og til den tid vil der blive fremlagt en sag til politisk beslutning herom. Indtil da undersøges de forskellige muligheder for den fremtidige drift.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er en momsproblematik ved overgangen fra selveje til kommunal institution. Der er lavet et budget for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, som budgetafdelingen har kommenteret på, jf. bilag. Samlet forventes budgettet for 2015 at give et overskud på 0,523 mio. kr. Imidlertid er der forpligtigelser på i alt ca. 1,4 mio. kr., som overskuddet i de første år skal anvendes til at dække.

  Ved overtagelsen af Aabenraa Svømme og Idrætscentret skal kommunens tilgodehavende på ca. 1 mio. kr. afskrives, hvilket sker direkte på status.

  Aabenraa Svømme- og Idrætscenter vil som en kommunal institution være omfattet af reglerne om dialogbaseret aftalestyring.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- og Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune overtager Aabenraa Svømme- og Idrætscenter med virkning fra den 1. januar 2015,

  at Aabenraa Svømme- og Idrætscenter som kommunal institution omfattes af reglerne om Dialogbaseret aftalestyring,

  at kommunen opfordrer bestyrelsen til snarest mulig at forelægge sagen for Civilstyrelsen til godkendelse, og

  at kommunen er indstillet på at overtage ejendommene, når Civilstyrelsens godkendelse forelægger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2014

  Anbefales godkendt.

  Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/26274, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Lokal TV (ALTV) søger om et forhøjet årligt driftstilskud på 0,150 mio. kr. eller alternativt et fortsat tilskud på 0,100 mio. kr.

  Tv-stationen bemandes af en række frivillige og stiller sig til rådighed for at hjælpe personer ind på jobmarkedet. Indsatsen i forhold til beskæftigelsessituationen vurderes af kommunens jobcenter dog at være perifer.

  ALTV ønsker fortsat at producere indslag, der udbreder et positivt kendskab til Aabenraa Kommune. Kanalen oplyser, at de sender via flere kabel-tv-udbydere og kan ses fra Flensborg til Aarhus. Stationen kan dog ikke oplyse seertal.

  I perioden 2011 til og med 2014 har ALTV fået bevilliget et årligt tilskud på 0,200 mio. kr. i 2011, 0,150 mio. kr. i 2012 samt 0,100 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

  ALTV havde en ultimo likviditet i 2013 på 0,196 mio. kr. Stationen forventer et budgetmæssigt underskud på 0,014 mio. kr. i 2014 og et overskud på 0,001 mio. kr. i 2015 under forudsætning af et kommunalt tilskud på 0,100 mio. kr.

  Det årlige budget for ALTV er i perioden 2011–2014 faldet fra 0,774 mio. kr. til 0,149 mio. kr. Ud over den faldende kommunale medfinansiering opnår stationen fra i år ikke længere støtte fra Kulturstyrelsen.

  Årsagen er, at Radio- og tv-nævnet i deres afgørelse vedrørende fordeling af sendetilladelser og tilskud til ikkekommercielt tv har besluttet ikke at støtte Aabenraa Lokal TV. Afslaget er begrundet med, at programvirksomheden er fundet mindre alsidig end øvrige ansøgere i regionen. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at de planlagte antal årlige timer public access, er blandt det laveste antal timer, der bliver tilbudt i region Syd. Dvs. hvorvidt og i givet fald hvorledes der tilbydes øvrige borgere adgang til at procedure og udsende programmer på tv-stationen.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte følgende alternativer:

  Alternativ 1

  Ansøgningen imødekommes ikke med begrundelsen, at Aabenraa Lokal TV ikke længere lever op til kravene hos Kulturstyrelsen om at opnå sendetilladelse og programfladen er fundet mindre alsidigt.

  Alternativ 2

  Ansøgningen imødekommes med 0,100 mio. kr. for en 2-årig periode i 2015 og 2016, hvorefter ordningen evalueres.

  Alternativ 3

  Ansøgningen imødekommes med et årligt tilskud på 0,100 mio. kr. fra og med 2015.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 145  af 18. februar 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2015-2018 afsat et rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr., som kan prioriteres til lokal-tv eller andre kulturelle aktiviteter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alternativ 1 vælges.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Ændringsforslag stillet af Socialdemokraterne: Sagen udsættes med henblik på, at gå i dialog med ALTV om kriterierne for at opnå en bæredygtig drift.

  For stemte: Dorte Ballhorn Soll (A), Jette Julius Kristiansen (O) og Signe Bekker Dhiman (A)

  Imod stemte: Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Thomas Rehder Juhl (V).

  Forslaget bortfaldt pga. stemmelighed

  Herefter afstemning om forvaltningens indstilling:

  For stemte: Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Thomas Rehder Juhl (V).

  Imod stemte: Dorte Ballhorn Soll (A), Jette Julius Kristiansen (O) og Signe Bekker Dhiman (A).

  Forslaget bortfaldt pga. stemmelighed

  Christian Panbo (A)deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget fastlagde på mødet den 10. marts 2014 kriterier for vurdering af ansøgninger til Eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  På baggrund af ansøgninger modtaget inden fristen den 15. august 2014, fremlægges hermed oversigt over ansøgninger, samt forvaltningens indstillinger.

  Forvaltningen vurderer, at en række ansøgninger vedrører tilskud der har karakter af faste aftaler. Der er tale om aftalerne med centerbyerne Tinglev, Padborg og Rødekro samt samarbejdet mellem Shop i City og Musikrådet omkring torvene.  Forvaltningen foreslår derfor, at der i 2015 omplaceres 0,239 mio. kr. fra ”eventpuljen” til ”Faste aftaler” under politikområdet Kultur og at forvaltningen bemyndiges til indgå aftaler á 0,065 mio. kr. med ovennævnte ansøgere. Aftalerne revurderes i 1. kvartal 2017.

  For at kunne opnå støtte fra Statens Kunstråd er der bevilliget 0,070 mio. kr. til NygadeHusets koncertvirksomhed i 2015 fra eventpuljen. Da denne bevilling også har karakter af en fast aftale, foreslår forvaltningen, at der i perioden 2016 til 2018 omplaceres yderligere 0,070 mio. kr. fra ”eventpuljen” til ”faste aftaler”, til dækning af denne udgift.  Aftalen evalueres i 2018.

  Det samlede økonomiske oversigt for eventpuljen 2015 kan opgøres som følgende:

  (1.000 kr.)

  Budget pr. 1.1.2015

     1.163

  Forventet overført fra 2014

          60

  Forventet korrigeret budget 2015

     1.223

  Overførsel til faste aftaler

       -239

  Tidligere disponeret 19/5 2014

       -630

  Til fordeling 2015

        354

  Der er indkommet ansøgninger for netto 1.282 mio. kr. 

  Den resterende del af puljen på 0,354 mio. kr. foreslås fordelt således:

  (1.000 kr.)

  Musikskolens jubilæum                      0.050

  Kongelig Classic 1855                        0.172

  Opera på Grænsen                             0.129

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der foretages en budgetomplacering i 2015 samt en rammekorrektion i 2016-2017 indenfor udvalget på 0,239 mio. kr. fra ”eventpuljen Spotlight Aabenraa” til ”faste aftaler” og midlerne disponeres til eventsamarbejdsaftaler med Centerbyerne Tinglev, Rødekro og Padborg samt Musik på Torvet i Aabenraa.

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå eventsamarbejdsaftalerne

  at der foretages en rammekorrektion i 2016-2018 indenfor udvalget på 0,070 mio. kr. fra ”eventpuljen Spotlight Aabenraa” til ”faste aftaler” til indgåelse af aftale om NygadeHusets spillestedsvirksomhed, og

  at puljen i øvrigt disponeres som foreslået.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Indstillingen godkendt.

  Kommer der frie midler pga. manglende realisering, bemyndiges forvaltningen til at disponere disse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/25378, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. september 2014 en ansøgning fra Aabenraa Boldklub vedrørende etablering af en kunstgræsbane på Aabenraa Stadion.

  Af ansøgningen fremgår det, at Aabenraa Boldklub ønsker at indgå en lejeaftale på det eksisterende grusbaneareal og lysanlæg på Aabenraa Stadion med henblik på at etablere en kunstgræsbane.

  Udvalget besluttede på mødet, at godkende ansøgningen under forudsætning af, at der udarbejdes en driftsaftale mellem Aabenraa Boldklub og Aabenraa Kommune, som skal forelægges udvalget til endelig godkendelse.

  Endvidere besluttede udvalget, at vilkår omkring drænforholdende på den eksisterende grusbane skal konditionsmæssigt være i orden til anlæggelse af en kunstgræsbane, forinden udbetalingen af et tilskud på 0,5 mio. kr. kan effektueres.

  Af driftsaftalen fremgår det bl.a., at Aabenraa Boldklub stiller kunstgræsbanen til rådighed for Kultur- og Fritidsudvalget ved større arrangementer, vilkår for benyttelse, pleje- og vedligehold m.m.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at driftsoverenskomsten godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Driftsoverenskomsten godkendes med tilføjelse om, at omklædningsrum i stadionbygningen rengøres som hidtil, og dersom Aabenraa Boldklub ønsker rengøring derudover så er det for klubbens egen regning.

  Driftsoverenskomsten evalueres efter de første 12 måneder fra kunstgræsbanens ibrugtagning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/43002, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 10. november 2014.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har følgende punkter:

  • Fritidspasordningen markedsføres bedre, så man også bliver opmærksom på, at det gælder for f.eks. musikskolen, teater, billedskolen, børnefilmklub m.v.
  • Opstart af nye initiativer og foreninger ved at tilbyde rådgivning mv.
  • Ansøgningstidspunkter evt. kun 2 gange om året
  • Conventus og kulturelle foreninger
  • Foreningsdag(e), for øjeblikket kaldet kulturtoget,

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om det kommende følgeprojekt til KulturDialog
  • Kulturlivets rolle i områdefornyelsen, Campus (herunder ungeråd/miljø) og Fremtidens Købstad
  • Uddeling fra Eventpuljen og Kultur- og Fritidspolitikken

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 10. november 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  De nævnte punkter fra Kulturelt Samråd og forvaltningen indgår i dagsordenen til dialogmødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-10-2014

  Intet.