Beslutningsprotokol

mandag den 10. november 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Mandag den 10. november 2014

  Kl. 15.30 i lokale 425

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26321, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Kultur:

  De aftalestyrede enheder udgør ca. 88% af det samlede forbrug på kulturområdet. Det forventes at deres budgetter overholdes og målsætninger opfyldes. Biblioteket har påbegyndt indvendig renovering af blandt andet toiletter og ny indretning af biblioteksområdet.  Til Musikskolens fripladsordning er der ca. dobbelt så mange ansøgere som tidligere. Bestyrelsen har drøftet revidering af ordningen til næste skoleår.

  Fritid:

  Aabenraa Kommune er udvalgt til breddeidrætskommune, hvilket båndlægger hovedparten af midlerne til Fritidspolitikken og begrænser nye tiltag. 1. rate fra kulturministeriet forventes udbetalt i oktober 2014 og midlerne overføres til 2015.

  Deloitte forventes at godkende regnskab 2013 for Kongelig Classic 1855 i 4 kvt. 2014, hvorefter de fremsendes til Interreg IV. Refusionerne på ca. 0,650 mio. kr. forventes derfor først udbetalt til Aabenraa Kommune i 2015 og regnskab 2014 forventes udbetalt i 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Der er p.t. ingen forslag til budgetomplaceringer mellem Kultur og Fritidsudvalgets politikområder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nærværende sag godkendes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26321, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Følgende tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0:

  (1.000 kr.)

  Anbefalinger/ finansierende udvalg

  2014 Budget-omplacering

  2015

  Budget-omplacering

  2016

  Ramme

  Korr.

  2017

  Ramme

  Korr.

  2018

  Ramme

  Korr.

  KFU

  Grænsetrekanten

  706

  -411

  -411

  -411

  -411

  Flexjobtilskud

  211

  Barselspulje

  104

  Udbud besparelse

  -11

  -8

  -21

  -21

  -21

  I ALT

  1010

  -419

  -432

  -432

  -432

  Finansierende udvalg:

  ØU:

  Grænsetrekanten

  -706

  411

  411

  411

  411

  ØU: Flexjobtilskud

  -211

  ØU: Barselspulje

  -104

  KFU: Udbud besparelse

  11

  8

  21

  21

  21

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  Grænsetrekantens budget flyttes til Økonomiudvalget idet samarbejdet primært er fokuseret på erhverv og infrastruktur. Grænsetrekanten er oprettet som en ”kategori 2”- puljeprojekt med fuld overførselsadgang. Grænsetrekantsamarbejdet er blevet støttet af INTERREG IV-midler, hvor der forventes udbetaling af refusion på ca. 1,2 mio. kr. fra INTEREG Iva for perioden 1/7 2012-31/1 2015 i 2015.

  Der omplaceres hvert år fra Flexjobpuljen under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (Museum Sønderjylland).  For 2014 omplaceres 0,211 mio. kr.

  Der forventes en mindre udgift på 7 mio. kr. på barselspuljen i 2014. Heraf søges 5 mio. kr. tilbageført til de lønområder der i sin tid har betalt til ordningen. For Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende betyder det en tilbageførsel på 0,104 mio. kr.

  Der er indgået nye indkøbsaftaler på Trykkeriydelser, køkkenudstyr og alarmsystemer, hvor 75% af besparelsen indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budget og modsvares puljen for udbud under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling i 2014 og 2015 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2016-2018 (netto 0) finansieret af andre udvalg jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26321, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg.

  Samlet søges der om en overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på 5,752 mio.

  Som bilag er vedhæftet:

  Oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt dertil hørende noter.

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker til 2014 og 2015 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

   2014 *)

  2015

  Igangsatte anlæg:

  3 projekter der forventes afsluttet i 2014

  0

  8 projekter der forventes afsluttet senere

  -5.752

   5.752

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  - 5.752

  5.752

  -= negativ TB ansøgning

  Se yderligere beskrivelse i notebilag A1 og A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på i alt 5.752 mio. kr. fra 2014-2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2014 på i alt 5,752 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes og,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger til anlægsprojekter på 5,752 mio. kr. i 2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5181, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Musikskole har udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen på 0,270 mio. kr., som blev vedtaget i forbindelse med budget 2015-2018.

  Musikskolen bemærker, at for 2015 vil det blive vanskeligt at realisere hele besparelsen på 0,270 mio. kr., idet elevbetaling og ansættelsesforhold er fastlagt for sæson 2014-15. Der vil derfor reelt kun kunne ændres i de økonomiske forudsætninger fra august 2015 svarende til 5/12 af skoleåret.

  For at kunne opnå provenuet på 0,270 mio. kr. vil Musikskolen effektuere besparelsen som en kombination af øget deltagerbetaling og reduktion i personalet. Musikskolen gør opmærksom på, at en øget deltagerbetaling vil kunne medføre, at forældre fravælger musikskoletilbuddet for deres børn.

  Musikskolen foreslår, at minutprisen sættes op fra de nuværende 3,61 kr. til 4,10 kr. pr. minut svarende til en gennemsnitlig stigning på 13 %, således at taksterne fra august 2015 bliver:

  Holdundervisning

  årligt

  2214 kr.

  Stigning

  266 kr.

  20 min. ugentlig undervisning

  årligt

  2952 kr.

  Stigning

  352 kr.

  25 min. ugentlig undervisning

  årligt

  3690 kr.

  Stigning

  442 kr.

  Talentundervisning

  årligt

  5904 kr.

  Stigning

  704 kr.

  Aabenraa Skoleorkester

  årligt

  600 kr.

  Stigning

  0 kr.

  Takststigningen giver på årsbasis et provenu på 0,170 mio. kr.

  Skoleorkesteret foreslås friholdt, da dette tilbud er et andet end musikskolens normale undervisningstilbud.

  Det resterende provenu på 0,100 mio. kr. foreslår Musikskolen findes via personalereduktioner.

  Musikskolen bemærker, at der ved besparelser på lønkonti mistes statstilskud og til dels deltagerbetaling. Det betyder, at for at få et provenu på 0,100 mio. kr. netto skal budgettet reduceres med ca. 0,140 mio. kr. hvilket svarer til 30 % af et årsværk.

  Da musikskolens lærere er månedslønnede og har opsigelsesvarsel på op til 6. måneder samt har igangværende undervisning, vil der først kunne reduceres i lønninger fra næste skoleår.

  Personalereduktion sker som en kombination af følgende måder:

  Reduktion af personale

  30 % af et årsværk svarer til 7,5 lektion ugentlig, hvilket giver et fald på ca. 15-18 elever, hvis besparelsen udelukkende findes via reduktion af undervisere.

  Reduktion af undervisningssteder

  P. t. undervises på 14 lokaliteter (plus enkeltprojekter på institutioner). Der udbetales både kørselsgodtgørelse og løn, hvis læreren flytter sig mellem to undervisningssteder på samme dag. En reduktion af undervisningssteder vil derfor give en besparelse i kørsel og i løn. Der vil først og fremmest blive reduceret på steder, hvor elevgrundlaget er svagt og hvor der derfor investeres forholdsvis meget i forhold til et begrænset elevtal. Eksempelvis er der små skoler, hvor der køres efter 3-5 elever.

  Omlægning af aktiviteter

  Musikskolens aktiviteter er i forvejen, hvor det er muligt, lagt an på holdundervisning og rationalitet. Der vil fremover yderligere kunne tilbydes holdundervisning på en række fag. F.eks. som ”duo-undervisning” hvor to elever undervises på 30 min. i stedet for soloundervisning på 20 eller 25 min. Dette vil især være muligt for begyndere, og hvor der er elever nok til holddannelse med jævnaldrene og elever på samme niveau. Forslaget vil ikke give en direkte besparelse men vil mindske elevreduktionen og øge indtægterne marginalt. Dette er dog et forslag, som især favoriserer Aabenraa by, hvor elevmassen er størst.

  Musikskolen anbefaler ikke at reducere på skolens udadvendte aktiviteter (koncerter og orkestre), da dette er musikskolens ansigt udadtil både for borgerne og udenfor kommunen. Det vil især i jubilæumsåret 2015 (50 års jubilæum) være problematisk at skære ned på udadvendte aktiviteter.

  Musikskolen fik for nogle år tilbage en ekstrabevilling til at reducere en dengang ret stor venteliste. Det er lykkedes via tiltag for denne merbevilling at holde ventelisterne nede på et acceptabelt niveau, sådan at ingen børn nu venter mere end maksimalt et skoleår på at kunne starte i musikskolen. Pr. 20. oktober 2014 står der 56 børn på venteliste til musikskolen.

  Ventelisten vil ved elevreduktion forventes at stige med det antal elever, der reduceres med.

  Forslag til takster afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager orienteringen om udmøntning af besparelsen vedrørende Musikskolen til efterretning, og

  at minuttaksten for Aabenraa Musikskole hæves til 4,10 kr. pr. minut fra og med skoleåret 2015/2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  1. at: Orienteringen taget til efterretning

  2. at: Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V) og Jette Julius Kristiansen (O) anbefaler takststigningen og opfordrer Musikskolen til at satse mere på holdundervisning med henblik på, at der ikke reduceres i lærerlønninger og for at undgå at ventelisten bliver længere.

  Christian Panbo (A) kan ikke anbefale en takststigning, men henholder sig til Musikskolens bestyrelses oprindelige indstilling på kr. 3,95 pr minut.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/26274, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 20. oktober 2014 en ansøgning fra Aabenraa Lokal TV (ALTV) om et forhøjet årligt driftstilskud på 0,150 mio. kr., alternativt et fortsat tilskud på 0,100 mio. kr.

  Udvalget besluttede at invitere bestyrelsen for Aabenraa Lokal Tv til et møde. Mødet blev afholdt den 30. oktober, hvor udvalget bl.a. stillede en række spørgsmål vedrørende den fremtidige drift af lokal-tv stationen.

  Kultur- og Fritidsudvalget bad efterfølgende Aabenraa lokal Tv om i videst muligt omfang at besvare spørgsmålene skriftligt med henblik på en fornyet sagsbehandling den 10. november 2014.

  De stillede spørgsmål og Aabenraa Lokal Tv’s svar fremgår at bilaget.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte følgende alternativer:

  Alternativ 1

  Ansøgningen imødekommes ikke med begrundelsen, at Aabenraa Lokal TV ikke længere lever op til kravene hos Kulturstyrelsen om at opnå sendetilladelse og programfladen er fundet mindre alsidigt.

  Alternativ 2

  Ansøgningen imødekommes med 0,100 mio. kr. for en 2-årig periode i 2015 og 2016 og ordningen evalueres 4. kvartal 2016.

  Alternativ 3

  Ansøgningen imødekommes med et årligt tilskud på 0,100 mio. kr. fra og med 2015.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 145  af 18. februar 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Under Faste aftaler i budget 2015-2018 er der et ikke-disponeret beløb på 0,111 mio. kr. i 2015, 0,108 mio. kr. i 2016 og 0,072 mio. kr. i 2017 og fremefter, der kan anvendes til nye aftaler, ændring af eksisterende aftaler eller til fremskrivning af aftaler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alternativ 1 vælges.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V) stemmer for indstillingen.

  Jette Julius Kristiansen (O) stemmer imod.

  Jette Julius Kristiansen (O) begærede herefter sagen i byrådet.

  Christian Panbo (A) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling.

  Der var afstemning om inhabilitetsspørgsmålet. Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V) og Jette Julius Kristiansen (O) stemte for, at Christian Panbo (A) erklæres inhabil.

  Christian Panbo (A) stemte imod, at han erklæres inhabil.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20214, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Bibliotekspolitikken er vedtaget af byrådet i 2013. Af missionen fremgår, at Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling. Visionen er to-delt og udpeger bibliotekerne til:

  · at være alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egenudvikling

  · at være kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune

  Bibliotekspolitikken har tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek som er udtryk for, atbibliotekstilbuddet er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet

  · Borgernes bevægende bibliotek som er udtryk for, at bibliotekstilbuddet støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet

  · Borgernes inviterende bibliotek som er udtryk for, at Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune

  Af bibliotekspolitikken fremgår, at konkrete handlinger årligt vil fremgå af Aabenraa Bibliotekernes virksomhedsaftale, og at Kultur- og Fritidsudvalget løbende ønsker at følge udviklingen på biblioteksområdet via handlingsplaner og statusorienteringer.

  Bibliotekspolitikkens handlingsplan 2015 er først og fremmest en udviklingsplan, der giver overblik over hvilke aktiviteter, der skal ny- eller videreudvikles, mens igangværende driftsopgaver ikke indgår i planen.

  Handlingsplanen omfatter derfor langt fra alle de aktiviteter og tiltag, der tilsammen udgør kommunens bibliotekstilbud, men illustrerer alligevel bibliotekstilbuddets bredde og alsidighed. Handlingsplanen realiseres inden for Aabenraa Bibliotekernes driftsbudget.

  Opfølgning på handlingsplanen vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget primo 2016. Ved samme lejlighed redegøres for aktiviteter og biblioteksstatistik for 2015.


  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bibliotekspolitikkens handlingsplan 2015 godkendes

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Handlingsplan 2015 godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29702, Sagsinitialer: mapet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Pris.

  Formålet med retningslinjerne er at sikre at prisen,

  · uddeles efter samme kriterier hvert år, og

  · uddeles til en enkelt person, grupper eller forening

  indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der ikke afsat et fast beløb til Kultur- og Fritidsudvalgets Pris.

  Beløbet finansieres af Kultur- og Fritidspolitikken.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til retningslinjer godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Retningslinjerne godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1474, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På mødet den 13. januar 2014 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget ressortplanen for 2014.

  Forvaltningen fremlægger hermed en status over hvilke opgaver der er afsluttede, og hvilke der fortsat arbejdes med i 3. og 4. kvartal af 2014.

  Ligeledes fremgår det, hvilke indsatsområder hvor det har været nødvendigt at revidere tidshorisonten for og hvilke der håndteres anderledes end oprindeligt planlagt.

  Forvaltningen bemærker, at der i forhold til udviklingsprojekterne vedrørende omdannelse af Nygade skolegård, udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot og lokaler på Brundlund Slot til Musikkens Hus ikke er taget stilling til prioritering af anlægsinvesteringerne i investeringsoversigten for 2015-2018.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at status for ressortplanen 3. og 4. kvartal 2014 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Status for ressortplanen godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 1. december 2014.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har følgende punkter:

  • Orientering om aktivitetspuljen
  • Orientering om anlægspuljen
  • Orientering om Breddeidrætskommune og det videre arbejde
  • Orientering om Elite Aabenraa og det videre arbejde
  • Orientering om status på Conventus
  • Orientering om status på Multiarena Aabenraa

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Budget 2015 inkl. anlæg

  Derudover kommer der eventuelle punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 1. december 2014.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Ovennævnte punkter udgør dagsordenen til dialogmødet med Fritidsrådet.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Der blev orienteret om:

  • Den sønderjyske samling på Aabenraa Bibliotekerne

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-11-2014

  Intet.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman