Beslutningsprotokol

mandag den 1. december 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Mandag den 1. december 2014
  Kl. 15.30,

  lokale 425,

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2015

  • Mandag den 12. januar
  • Mandag den 2. februar
  • Mandag den 9. marts
  • Mandag den 13. april
  • Mandag den 11. maj
  • Mandag den 8. juni
  • Mandag den 10. august
  • Mandag den 31. august
  • Mandag den 5. oktober
  • Mandag den 9. november
  • Mandag den 30. november

  Alle møder foreslås afholdt kl. 16.00.

  Derudover indeholder mødeplanen også forslag til mødetidspunkter med udvalgets dialogmøder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødeplan 2015 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9524, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget drøftede i maj måned et forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende opsigelse af venskabsbysamarbejder og besluttede at tilbagesende sagen med henblik på revurdering af de fremtidige venskabsbysamarbejder og udvikling heraf.

  I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 besluttede Byrådet at opretholde daværende Aabenraa Kommunes fire nordiske venskabsbyer, Hønefoss (Norge), Lojo (Finland), Skagaströnd (Island) og Växjö (Sverige) samt daværende Rødekro Kommunes venskabsbysamarbejde med Kaltenkirchen i Tyskland.

  Det nordiske venskabsbytræf finder sted hvert andet år. Samarbejdet er forankret i Foreningen Norden. Borgmesteren og/eller repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget og øverste embedsmænd har deltaget i venskabsbytræffene. Endvidere deltager en repræsentant fra Foreningen Norden.

  For at bringe et mere konkret og udviklingsorienteret indhold ind i det nordiske venskabsbysamarbejde, tog Aabenraa Kommune initiativ til at de fem nordiske venskabsbyer i 2010 nedsatte en administrativ arbejdsgruppe, som skulle komme med konkrete forslag til, hvordan venskabsbysamarbejdet kunne styrkes ud over den mere ceremonielle del. Der deltog alene repræsentanter fra Växjö, Hønefoss og Aabenraa. Efterfølgende er der ikke taget initiativ til at realisere de forslåede emner. Initiativet fra Aabenraa Turistbureau til at mødes omkring turisme mødte ikke tilstrækkelig opbakning.

  Forvaltningen har kontaktet Foreningen Norden og bedt om i punktform at oplyse, hvilke initiativer og aktiviteter der har været afviklet mellem de fem nordiske venskabsbyer i de sidste 6-8 år og hvad har resultaterne af disse været for Aabenraa Kommune.

  Foreningen Norden oplyser

  • at kommunens gode samarbejde med regionen Sønderjylland-Schleswig bliver styrket ved at inddrage den nordiske dimension,
  • at Aabenraa Skoleorkester igennem mange år regelmæssigt har besøgt Växjö og Hønefoss og har haft genbesøg her i Aabenraa
  • at venskabsbysamarbejdet udnyttes af kommunens virksomheder, som eksempelvis Abenas engagement i Växjö

  Med hensyn til fremtiden nævner Foreningen Norden, at
  Venskabsbysamarbejdet kan udvikles af kommunen ved at tage specielle temaer på dagsordenen ved de kommunale venskabsbytræf, eksempelvis grønne områder og miljø, ældreområdet, børn og unge/skoleområdet, integrationsområdet, det sociale område mv.

  Som en konsekvens af at potentialet i venskabsbysamarbejdet ikke er blevet forløst, ud over den del der er af ceremoniel karakter, blev budgettet til samarbejdet ved budgetlægningen for 2014-2016 reduceret fra 0,097 mio. kr. til 0,017 mio. kr. i 2014 og 2015, mens det blev forøget til 0,176 i 2016 til afholdelse af værtsbyarrangement. I 2017 og fremover er der budgetteret med 0,097 mio. kr.

  Der er bevilliget et årligt tilskud på 0,006 mio. kr. i tilskud til Foreningen Norden.

  Forvaltningen vurderer ikke, at venskabsbysamarbejdet bidrager til kommunens vision og indsatsområder og anbefaler derfor, at Aabenraa Kommune afvikler såvel det nordiske venskabsbysamarbejde som venskabsbysamarbejdet med Kaltenkirchen fra januar 2015.

  Det vil dog være muligt at opretholde et erhvervsstrategisk samarbejde med Kaltenkirchen. Såfremt Aabenraa Kommune vil satse på et erhvervsstrategisk samarbejde med Kaltenkirchen kan budgettet eventuelt overflyttes til Grænsetrekantssamarbejdet.

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte følgende:

  Scenarie 1

  Venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau fra 1. januar 2015 og budget 2015-2018 omplaceres til tilskud til Foreningen Norden under Andre faste tilskud, Kultur- og Fritidspolitikken samt Eventpuljen.

  Senarie 1

  Aktivitet

  2015

  2016

  2017

  2018

  Budget 2015-2018

  17

  176

  97

  97

  Foreningen Norden

  -6

  -6

  -6

  -6

  Rest

  11

  170

  91

  91

  Kultur- og Fritidspolitikken

  -11

  -91

  -91

  -91

  Rest

  0

  79

  0

  0

  Eventpuljen

  0

  -79

  0

  0

  Rest

  0

  0

  0

  0

  Scenarie 2

  Venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau fra 1. januar 2015 og Aabenraa Kommune satser på et erhvervsstrategisk samarbejde med Kaltenkirchen. Udover et fortsat tilskud på 0,006 mio. kr. til Foreningen Norden under Kultur- og Fritidsudvalget søges budget 2015-2018 overført til Grænsetrekantssamarbejdet under Økonomiudvalget ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2015.

  Senarie 2

  Aktivitet

  2015

  2016

  2017

  2018

  Budget 2015-2018

  17

  176

  97

  97

  Foreningen Norden (KFU)

  -6

  -6

  -6

  -6

  Grænsetrekantsamarbejdet (ØK)

  -11

  -170

  -91

  -91

  Rest

  0

  0

  0

  0

  Scenarie 3

  Aabenraa Kommune fastholder venskabsbysamarbejdet med de nordiske venskabsbyer og Kaltenkirchen. Udvalget skal tage stilling til den manglende restfinansiering på 0,150-0,200 mio. kr. til afvikling af det nordiske venskabsbytræf i 2016, hvor Aabenraa Kommune er vært.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2015 afsat 0,017 mio. kr., i budget 2016 0,176 mio. kr., og 0,097 mio. kr. i henholdsvis budget 2017 og 2018.

  Aabenraa Kommune skal være vært for det nordiske venskabsbytræf i 2016, som ud fra erfaringerne fra 2006 forventes at koste minimum 0,300 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarie 1 vælges og venskabsbysamarbejdet opsiges på kommunalt niveau fra 1. januar 2015, og

  at budget 2015-2018 omplaceres som foreslået.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Christian Panbo foreslår, at venskabsbysamarbejdet består i et samarbejde med en tysk by, som indeholder f.eks. teater, cafeer med træstole og ikke plasticstole, vinbønder, slotte, musikliv og erhverv.

  Christian Panbo (A) stemmer for forslaget.

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V), Dorte Ballhorn Soll (A) og Jette Julius Kristiansen (O) stemmer imod forslaget.

  Tim Wulff foreslår, at venskabsbysamarbejdet med Lojo, Växjö, Hønefoss og Skagaströnd opsiges, og at venskabsbysamarbejdet med Kaltenkirchen optimeres ved at Aabenraa indkalder til et møde med politikere og embedsfolk fra Kaltenkirchen for at finde og definere fælles indsatser vedr. undervisning, sport og kultursamarbejder samt erhvervssnitflader for fælles interesse. Dette bør ske i første kvartal 2015.

  Økonomi:

  2015

  2016

  2017

  2018

  Foreningen Norden

  0,006

  0,006

  0,006

  0,006

  Venskabsbysamarbejde Kaltenkirchen

  0,011

  0,050

  0,050

  0,050

  Kultur- og

  Fritidspolitikken                                 

  0,060

  0,041

  0,041

  Eventpuljen

  0,060

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V), Dorte Ballhorn Soll (A) og Jette Julius Kristiansen (O) stemmer for forslaget.

  Christian Panbo (A) stemmer imod forslaget.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30267, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aftalen mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune  udløber med udgangen af sæson 2014/2015  pr. 30. juni 2015.

  Der har været afholdt et møde den 23. oktober 2013 mellem repræsentanter fra Teater i Aabenraa og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. På mødet evaluerede man den nuværende aftale og drøftede de udfordringer, som Teater i Aabenraa står overfor i forhold til et vigende publikum og færre gennemførte forestillinger.

  Parterne blev enige om fortsat at støtte Teater i Aabenraa under forudsætning af, at der udarbejdes en forretningsplan, der viser, at Teater i Aabenraa kan opnå en bæredygtig drift med det nuværende støtteniveau.

  Efterfølgende har Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune i november 2014 afholdt en workshop med bestyrelsen og inviterede gæster med det formål at ideudvikle og komme med input til en forretningsplan.

  Teater i Aabenraa skal efterfølgende bearbejde inputtet fra workshoppen og fremsende deres forretningsplan til Aabenraa Kommune senest den 1. februar 2015.  Forretningsplanen indgår i beslutningsgrundlaget for en ansøgning om tilskud for en ny treårig periode gældende for teatersæsonerne 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.

  For at give Teater i Aabenraa mulighed for at tilbyde publikum teaterforestillinger i sæsonen 2015/2016, anbefaler forvaltningen,

  • at der bevilliges et etårigt tilskud for sæsonen 2015/2016
  • at der i perioden ikke kan søges om underskudsgaranti
  • at Teater i Aabenraa skal indsende regnskab og orientere om repertoire
  • at Kultur- og Fritidsudvalget behandler en fornyet ansøgning fra Teater i Aabenraa i april 2015 efter modtagelse af forretningsplanen

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,125 mio. kr. i budget 2015-2016 til Teater i Aabenraa under Andre Kulturelle Opgaver, Faste aftaler vedrørende kulturelle formål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen indgår en ny etårig aftale mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune gældende for sæsonerne 2015/2016, og

  at udgiften finansieres af Andre Kulturelle formål under puljen til faste tilskud.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29702, Sagsinitialer: mapet
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32809, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i 2012 en ansøgning fra AAIG Petanque om etablering af en ekstra adgangsvej til Aabenraa Stadion.

  Baggrunden for ansøgningen var at ca. 80% af klubbens medlemmer var over 65 år, og at afstanden fra parkeringspladserne og ind til petanquebanerne var en udfordring.

  I den løsningsmodel som blev drøftet i 2012, gik adgangsvejen ind over Rugkobbelskolens  matrikel. Da skolen på daværende tidspunkt  ikke kendte udfaldet og omfanget af ombygningen i forbindelse med skolesammenlægningen, gav skolen afslag på at skolens matrikel kunne anvendes til formålet.

  Det var forvaltningens anbefaling ikke at etablere flere adgangsveje til Aabenraa Stadion, da det ville give for mange gener i forhold til den daglige drift. For at forbedre forholdende besluttede udvalget at renovere fliser og asfaltbelægning på indfaldsstier og veje til stadion.

  Efter anlægsarbejdet omkring Kongehøjskolen er tilendebragt, har forvaltningen genovervejet sagen, og for at fastholde de ældres mulighed for fortsat at være aktive, kan det være hensigtsmæssigt, at etablere en adgangsvej som bliver forbeholdt de gangbesværede medlemmer af AAIG Petanque.

  Endvidere er det forvaltningens vurdering, at løsningen med at placere adgangsvejen på volden bag tennisbanerne 3 og 4, er en bedre løsning i forhold til den løsning, som blev drøftet i 2012.

  Aabenraa Stadion har indhentet tilbud på i alt 0,035 mio. kr. på etablering af en adgangsvej og flytning af en eksisterende port.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til etablering af adgangsvej og flytning af eksisterende port udgør 0,035 mio. kr.

  Udgiften kan finansieres af puljen til mindre opgaver for 2014.

  Høring/udtalelse

  Stadioninspektøren på Aabenraa Stadion og Aabenraa Tennisklub har ingen bemærkning til etablering af en adgangsvej forbeholdt de gangbesværede medlemmer af  AAIG Petanque.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der etableres en ekstra adgangsvej til Aabenraa Stadion som bliver forbeholdt de gangbesværede medlemmer af AAIG Petanque. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30435, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Foreninger, der afholder stævner med overnatning på skoler, påføres i nogle tilfælde en ekstra udgift til særligt brandslukningsudstyr. Det blev forvaltningen opmærksom på efter en henvendelse fra Felsted Bokseklub den 11. september 2014.

  Denne udgift gør det sværere for foreninger at få økonomien til at hænge sammen. Det motiverer dermed ikke foreningerne til at tage det ekstra initiativ, som et stævne med overnatning er.

  I tilfældet med Felsted Bokseklub var der tale om en udgift på 4.000 kr., som i dialog med udvalgsformanden blev bevilliget fra Kultur- og Fritidspolitikken, da tidsfristen var meget kort. Dog må beslutningen ikke umiddelbart danne præcedens. Udvalget ønsker sagen drøftet på et principielt niveau for at finde en permanent løsning, hvor foreningslivet tilgodeses, så de fremadrettet motiveres til at tage initiativ til stævner.

  Forvaltningen har den 19. november 2014 afholdt møde med Brand & Redning og Børn & Skole. Brand & Redning giver årligt mellem 130 og 150 tilladelser til midlertidig overnatning på skoler og dagtilbud. 95 % af ansøgningerne kommer fra Børn & Skoles egne institutioner, og 5 % kommer fra foreningslivet. I omkring 0-5 tilfælde om året er tilladelsen betinget af, at der er håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere. På mødet blev det aftalt, at Børn & Skole indkøber det nødvendige brandslukningsudstyr.

  I forbindelse med tilladelser fra Brand & Redning til midlertidig overnatning, vil det som hidtil fremgå om udstyret er nødvendigt.

  Skolerne vil fra 1. januar 2015 kunne låne udstyret vederlagsfrit gennem Børn & Skoles Pædagogiske Udviklingscenter.

  Børn & Skole formidler denne mulighed til serviceledere og skolesekretærer. Kultur, Miljø & Erhverv sørger for at formidle muligheden ud til foreningslivet gennem Kulturelt Samråd samt Fritidsrådet. Heri vil tidsfristerne for søgning af tilladelser hos Brand & Redning samt booking af udstyr fremgå. Foreningslivet henvises i øvrigt til muligheder og takster fra Band & Redning.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Børn & Skoleforvaltningen afholder alle udgifter til indkøb og vedligehold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13212, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På dialogmødet den 8. september 2014 mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget drøftede man forslag til anden placering af Telemuren, som har stået i depot siden 2007. Beslutningen var, at udvalget på et kommende møde skulle drøfte den foreslåede placering.

  Billedkunstrådet havde udarbejdet et forslag til placering ved trekanten ud for Rådhuset, som vil koste omkring 400.000 kr. inkl. opstilling, rydning, rådgivning, etc. Billedkunstrådet finder placeringen i god sammenhæng med etablering af den kommende Strandpromenade.

  Billedkunstrådet foreslår, at den nuværende jernskulptur fra 1995 på det samme græsareal længere inde mod byen genplaceres i Hellevad. Rådet har været i dialog med borgerforeningen om opstilling af kunst i rundkørslen. En eventuel flytning af jernskulpturen er ikke estimeret.

  Udvalgsformanden nævnte, at Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet mulige placeringer af Telemuren og har selv overvejet, at den kunne indgå i den kommende helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Der er ikke afsat midler i investeringsoversigten 2015-2018.

  Når der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten, indgår Kultur- og Fritidsudvalget i en fornyet dialog med Billedkunstrådet om en konkret placering.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at flytningen af Telemuren indgår i prioriteringen af anlægsbudgettet for 2016-2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Tilbagesendes til forvaltningen.

  Deltog ikke i sagens behandling: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10958, Sagsinitialer: mapet

  Sagsfremstilling

  Børneteaterudvalget har den 3. november 2014 behandlet indkomne ansøgninger om tilskud til børneteater for 2015.

  Det samlede ansøgte beløb for 2015 er lavere end det beløb, der er afsat i budgettet.

  Der et mindreforbrug på 0,012 mio. kr. som indgår til medfinansering af aktiviteter mellem Kulturinstitutionerne og Børn & Skole.

  Udvalget besluttede at imødekomme alle ansøgere, og tildele dem det søgte beløb.

  Børneteaterudvalget valgte i 2011 at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis ville have fokus på. Begrundelsen for denne opdeling er, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

  I 2015 lægges særlig vægt på distrikt 3.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2015 afsat 0,457 mio. kr. til børneteater og de bevilgede tilskud kan afholdes inden for budgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  • Orientering om Aabenraa Bibliotek.
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2014

  • Kulturministeren kommer til Aabenraa den 2. marts 2015 i forbindelse med Danmark Læser projektet.