Beslutningsprotokol

mandag den 12. januar 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  Mandag den 12. januar 2015

  Kl. 16.00 i lokale 425

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36344, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i 2012 at afsætte et rådighedsbeløb af udvalgets anlægsmidler til en halpulje. Formålet med halpuljen er at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige lokale brugere.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til formålet.

  Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge om tilskud fra halpuljen, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Forvaltningen udsender i begyndelsen af 2015 et ansøgningsskema, hvor idrætsinstitutionerne har mulighed for at fremsende ønsker til halpuljen, som den enkelte institution ikke umiddelbart kan afholde inden for eget driftsbudget.

  Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt ansøgningerne til en prioritering i første kvartal af 2015.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der prioriteres indenfor områderne nedslidt inventar, gulve, energioptimeringer og øvrige vedligeholdelsesopgaver. I de selvejende idrætshaller er der udover ovennævnte endvidere også fokus på tag og fag.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til halpuljen. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet ”Halpulje m.m.” i 2015 på investeringsoversigten 2015-2018, og

  at der forelægges et beslutningsoplæg vedrørende prioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  1.at anbefales godkendt

  2.at godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36355, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har Kultur- og Fritidsudvalget siden kommunesammenlægningen i 2007 afsat en pulje til mindre opgaver. Puljen medvirker til at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, borgerhuse samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til formålet.

  Forvaltningen udsender i begyndelsen af 2015 et ansøgningsskema, hvor institutionerne har mulighed for fremsende ønsker til puljen, som den enkelte institution ikke umiddelbart kan afholde af eget driftsbudget.

  Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt ansøgningerne til en prioritering i første kvartal af 2015.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til puljen til mindre opgaver. Bevillingen finasieres af rådighedsbeløbet ”Pulje til mindre opgaver” i 2015 på investeringsoversigten 2015-2018, og

  at der forelægges et beslutningsoplæg vedrørende prioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  1.at anbefales godkendt

  2.at godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/26582, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2011 at støtte op om Aabenraa Kommunes kostpolitik blandt andet ved at igangsætte en indsats for at påvirke madkulturen i idrætslivet i en sundere retning.

  Grænsehallerne og Aabenraa Kommune har derfor fra 2012-14 været en del af det landsdækkende projekt, Sundere Mad i Idrætslivet (SMIL), som DGI, Kræftens bekæmpelse, Fødevarestyrelsen, Københavns Madhus og Halinspektørforeningen står bag.

  Projektet indeholder både idéer og inspiration til indretning, udvalget på menukortet samt inddragelse af nye brugergrupper.

  Erfaringerne fra projektet på landsplan viser, at det kræver en stor indsats at ændre en madkultur, derfor er resultaterne bedst der, hvor alle ovennævnte elementer er implementeret. Erfaringerne viser også, at et sundere udbud gør det muligt at tiltrække nye brugergrupper og gøre hallen til et lokalt samlingssted. Økonomien er her ofte den største barriere for, at sundere alternativer prøves af, ligesom aktivitetsniveauet og dermed antallet af besøgende i hallen er afgørende.

  I Grænsehallerne har en ny indretning og ombygning af cafeteriaet gjort de sunde alternativer mere synlige. Sundere alternativer i form af groft brød, en salatbar samt fedtreducerede pommes frites er nu en permanent del af sortimentet, ligesom sliksortimentet er reduceret væsentligt.

  Den største ændring er dog sket i forhold til personalet. De er blevet inspirerede af projektet, og de melder tilbage, at projektet har været med til at gøre Grænsehallerne til en bedre arbejdsplads.

  Forvaltningen og Grænsehallerne formidler erfaringerne fra SMIL-projektet videre til de andre haller i Aabenraa Kommune, der har et cafeteria, ligesom erfaringerne anvendes, når konceptet for caféen i Multiarenaen skal beskrives.

  Kultur- og Fritidsudvalget har støttet projektet med 40.000 kr. fra Kultur- og Fritidspolitikken.

  Grænsehallernes egenfinansiering har været 25.748 kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36176, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Samrådet for Lokalhistoriske arkiver og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 2. februar 2015.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Samrådet for Lokalhistoriske arkiver har fremsendt følgende punkter:

  • Orientering om udviklingen inden for ophavsret og tilgængelighed til arkivernes fotografiske samlinger, særligt om den nye aftale, der er indgået mellem Copydan og de lokalhistoriske.

  • Skiltning til arkiverne

  Arkiverne vil gerne drøfte muligheden for opsætning af vejskilte, så gæster kan finde arkiverne. Dette gælder ikke mindst for Straagaards smedje, der også fungerer som museum og som har mange besøgende uden for lokalområdet.  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering fra arkiverne om aktiviteter og vigtigste begivenheder i 2014.

  • Orientering fra arkiverne om indsatsområder og planlagte aktiviteter i 2015.


  Derudover kommer der punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 2. februar 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  Punkterne sammensættes til den endelige dagsorden.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  Orientering om

  · Aabenraa Bibliotekerne

  · Invitationer til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, fyraftensmøde i DB Syd, Konference om den åbne folkeskole og biblioteket

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-01-2015

  Intet.