Beslutningsprotokol

mandag den 9. marts 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2079, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Den 9. marts 2015 kl. 16.00
  I lokale 425.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/497, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa Kommuner har siden 2008 haft en kulturaftale med kulturministeriet, hvor ministeriet matcher den kommunale medfinansiering 1:1.

  Kommunerne lægger hver 5. kr. pr. indbygger + 0,150 mio. kr. til et kulturfyrtårn årligt: i alt 0,450 mio. kr. Aabenraa Kommunes fyrtårn er Billedkunstens Berøringsflader omkring Brundlund Slot (BiBoB).

  Intentionen har været, at arbejde frem i mod en grænseoverskridende kulturaftale, hvilket lykkedes i 2013, hvor de hidtidige partnere indgik en ny og anerledes aftale med partnerne Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.

  Kulturaftalens indsatsområder er at

  • Fremme interkulturelle kompetencer hos børn unge og voksne
  • Styrke og forankre region Sønderjylland-Schleswig som et fælles kulturrum
  • Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

  Aftalens styregruppe er Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Udvalget betjenes af Regionskontoret og en dansk-tysk kulturfaggruppe. Aftalen har ydet støtte til en række aktiviteter, bl.a. dansk-tysk musikskoledag, børneteaterfestival, børnekunstprojekter, historieformidling, messingblæser-akademi med videre. 

  For perioden 2013-2016 er der i alt 17,845 mio. kr. i aftalen, der også støttes af Region Syddanmark og Ministeriet for Justits, Kultur og Europa i Schleswig-Holsten.

  Medarbejdere fra Kulturaftalen og Regionskontoret giver på udvalgsmødet en orientering om det grænseoverskridende kulturarbejde, såvel i forhold til aftalen som i forhold til de hidtidige Interregprojekter og det netop ansøgte KursKultur, der også sorterer under Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5396, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har meldt projektet Campusråd ind til Aabenraa Kommunes Vækststrategi Sund Vækst.

  Forvaltningen giver en orientering om status på processen omkring etableringen af rådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2014 er opdelt på sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2014-2015, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2014-2015 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskab for afsluttede anlæg over 2. mio. kr. blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2014.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2014:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 1,691 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Der er overført 0,431 mio. kr. i garantioverførsler vedr. institutioner for Kultur- Fritidsudvalget ud af et samlet mindreforbrug på 0,491 mio. kr.

  Tidligere behandlet afviklingsplan for Tinglevområdet blev anbefalet godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar og godkendt på Økonomiudvalget den 17. februar 2015.

  Der er for pulje og projekter ansøgt overført et mindreforbrug på 1,193 mio. kr.

  Der er for Øvrige overførsler et mindreforbrug på 0,007 mio. kr. som tilføres kassen.

  Anlægsregnskab 2014

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 1,453 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 1,396 mio. kr. som søges overført til 2015.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,057 mio. kr., som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at regnskab 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Regnskabet taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den Økonomiske procedure i 2015 for regnskab, bevillingskontroller og budgetproces er godkendt i Økonomiudvalget den 20. januar 2015.

  I budgetprocessen inddrages de stående udvalg og der gives derfor en orientering om budgetprocessen for Vækst- og Udviklingsudvalget, tidsplan og basisbudgettet for budgetlægningen 2016 - 2019.

  Desuden ønskes en drøftelse af fokusområder og eventuelle omprioriteringer.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at tidsplan, procedurer og retning drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Tidsplan og procedurer taget til efterretning og retning drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Forvaltningen bemyndiges til i samarbejde med formandskabet at færdiggøre projektforslag.

  Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4293, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har Kultur- og Fritidsudvalget siden kommunesammenlægningen i 2007 afsat en pulje til mindre opgaver.

  Puljen medvirker til at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, borgerhuse samt øvrige arealer, der benyttes til idrætslige og kulturelle aktiviteter.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat 1,0 mio. kr. til formålet i 2015 og 2016. Byrådet har den 28. januar 2015 frigivet anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr.

  Forvaltningen udsendte primo januar et ansøgningsskema, hvor institutionerne har haft mulighed for fremsende ønsker til puljen, som den enkelte institution ikke kan afholde af eget driftsbudget.

  Ved fordeling af puljen er der lagt vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioritering af pulje til mindre opgaver 2015 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver indenfor akutpuljens budget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

  Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4318, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i 2012 at afsætte et rådighedsbeløb af udvalgets anlægsmidler til en halpulje. Formålet med halpuljen er at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige lokale brugere.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat 1,0 mio. kr. til formålet i henholdsvis 2015 og 2016. Byrådet har den 28. januar 2015 frigivet anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr.

  Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge om tilskud fra halpuljen, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Forvaltningen udsendte primo januar 2015 et ansøgningsskema, hvor idrætsinstitutionerne har haft mulighed for at fremsende ønsker til halpuljen, som den enkelte institution ikke kan afholde inden for eget driftsbudget.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der prioriteres indenfor områderne nedslidt inventar, gulve, energioptimeringer og øvrige vedligeholdelsesopgaver. I de selvejende idrætshaller er der udover ovennævnte endvidere også fokus på tag og fag.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioritering af halpulje 2015 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte opgaver indenfor akutpuljens budget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Tim Wulff fremsatte ændringsforslag: Indstillingen godkendes med den ændring, at udskiftning af døre og vinduer i omklædningsrum, Kliplevhallen udgår og overgår til eventuel senere prioritering af akutpuljen. Der tildeles 140.000 kr. til udskiftning af lydanlæg i hal 1, 2 og 3, Grænsehallerne. Akutpuljen ændres til 332.000 kr.

  Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen og Thomas Rehder Juhl stemte for.

  Jette Julius Kristiansen stemte imod.

  Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4027, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Musikskolens økonomi har de seneste to år været belastet af et overforbrug på fripladsdelen. Dette har resulteret i et betydeligt underskud i regnskabsår 2014 og vil ligeledes belaste regnskabsår 2015, idet fripladserne er bevilget for et skoleår ad gangen. Det bemærkes, at musikskolen under henvisning til øvrige besparelser fra og med 2015 vil have vanskeligt ved at skaffe dækning for det opståede underskud i indeværende driftsår.

  På positivsiden kan nævnes, at musikskolen er lykkedes med sin målsætning i strategiplan 2011-2013 om at være musikskole for alle. Musikskolen søges nu mærkbart af flere dele af befolkningen. Hvor det tidligere var fortrinsvis familier, hvor økonomien ikke spillede nogen rolle eller familier, som bevidst tog et valg om at prioritere deres børns musikalske udvikling, søges musikskolen nu også i større grad af borgere med anden etnisk baggrund og økonomisk udfordrede familier. Befolkningsgrupper, som vi tidligere har haft svært ved at nå.

  Fripladsordningen har indtil nu fulgt dagpladsanvisningens indtægtsgrænser og regler, dog kun inddelt i to trin. Hel friplads til borgere med samlet husstandsindkomst før skat på under 0,413 mio. kr. Halv friplads til borgere med en husstandsindkomst på mellem 0,413 mio. kr. og 0,502 mio. kr.

  Elever på friplads skal selv skaffe instrument enten ved køb eller leje på musikskolen, og betaler selv for nodemateriale. Der vil derfor altid være udgifter forbundet med at gå i musikskole.

  Ordningen er indført ved kommunesammenlægningen med henvisning til best practise. Fripladsordningen er en del af musikskolens interne budget. Der er internt budgetteret med et forbrug på mellem 0,070 mio. kr. og 0,100 mio. kr., hvilket har været tilstrækkeligt i perioden 2007-2012.

  Musikskolens bestyrelse har fra november 2014 besluttet fremadrettet at ændre fripladsordningen, dog således at skoleåret 2014/2015 afvikles efter de hidtidige retningslinjer.

  Fra 1. januar 2015 indføres ny ordning vedrørende friplads i musikskolen.

  De allerede tildelte fripladser i skoleåret 2014/2015 gælder uændret indtil juni 2015.

  Der tildeles fremover hele, halve og kvarte fripladser.

  Udregningen af den skattepligtige husstandsindkomst sker efter samme regler som i dagtilbuddet.

  Indtægtsgrænserne sættes ved 0,300 mio. kr. (herunder gives hel friplads), 0,400 mio. kr. (herunder gives halv friplads), og 0,500 mio. kr. (herunder gives kvart friplads).

  Samtidig sættes der et loft på den samlede pulje til uddeling af fripladser på 0,130 mio. kr. Herefter sker der ikke nye uddelinger i resten af skoleåret.

  Der tildeles ikke nye fripladser i foråret 2015 under henvisning til det vedtagne loft over fripladser.

  Denne ordning vil give musikskolen mulighed for at styre forbruget af fripladser fremadrettet.

  Udviklingen i tildeling af fripladser 2011-2014

  Økonomi                       Antal pladser bevilget

  År      Forbrug i kr.        Skoleår                Hele  Halve

  2011  108.313                2011/12               52      4

  2012  103.835                2012/13               52      8

  2013 157.631                2013/14               63      6

  2014  182.500                2014/15               71*    5

  *der har været flere nye ansøgere i januar 2015, som ikke er bevilget.

  I sæson 2014/2015 benytter yderlig syv elever sig af Fritidspas og to er finansieret eksternt.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 13. april 2015.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har følgende punkter:

  • Budget 2016-19
  • Orientering om aktivitetsspuljen
  • Orientering om anlægspuljen 

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om analyse af idrætsfaciliteter

  Kultur- og Fritidsudvalget har følgende punkter:

  • Mødefrekvens og deltagerkreds i forbindelse med afholdelse af de 2 årlige dialogmøder

  Derudover kan der komme yderligere punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 13. april 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

  Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2080, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Intet.

  Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2082, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Intet.

  Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35331, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 20. oktober 2014 0,172 mio. kr. fra Eventpuljen Spotlight Aabenraa til Kongelig Classic 2015. Forudsætningen var, at de to andre partnere i det hidtidige Interregprojekt, Stadt Flensburg og Sønderborg Kommune, kom med en medfinansiering i samme størrelsesorden.

  På mødet i Grænsetrekanten den 4. marts 2015, blev borgmestrene orienterede om de forretningsmodeller, de havde bedt om. Grænsetrekantsborgmestrene havde på det forudgående møde taget stilling til, at de ikke så Kongelig Classic som en erhvervsstrategisk samarbejdsplatform.

  De aktører der håndterer eventen i henholdsvis Sønderborg og Flensborg har disponeret 0,038 mio. kr. til eventen i 2015. Dette beløb dækker udgifterne i forbindelse med selve regattaen (sejlkonkurrencen for de historiske yachter), men ikke til publikumsarrangementerne på havnen.

  Partnerne er indforståede med, at regattaen starter i Flensborg torsdag den 27. august og slutter i Aabenraa lørdag og søndag den 29. og 30. august. 

  Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til, om de ønsker at opretholde bevillingen til Kongelig Classic 2015, og afsøge mulighederne for at gennemføre eventen ud fra den aktuelle økonomiske situation, og med en alternativ operatør end Turistbureauet, der vil være afviklet på gennemførelsestidspunktet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at afsøge mulighederne og gennemføre eventen inden for rammerne af den eksisterende bevilling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2015

  Godkendt.

  Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.