Beslutningsprotokol

mandag den 13. april 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej 2
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Den 13. april 2015 kl. 16.00
  I lokale 425.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29001, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd godkendte i oktober 2014, at den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter (AASI) overgik til Aabenraa Kommune pr. 1. januar 2015. I sagen indgik et foreløbig bud på et samlet driftsbudget for 2015.

  Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at integrere institutionen i den kommunale organisation med hensyn til personale, IT, juridiske forhold, etc. samt indgåelse af en dialogbaseret aftalestyring.

  I forbindelse med overtagelsen skal der betales tinglysningsafgift og indfries en momsreguleringsforpligtigelse.

  Idet AASI overgår til Aabenraa Kommune vederlagsfrit, skal tinglysningsafgiften beregnes ud fra den offentlige ejendomsværdi. Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2013 på AASI udgør  51 mio. kr. Afgiften beregnes som 0,6% af den offentlige ejendomsværdi + en fast afgift på 1.660 kr. og udgør herefter 0,308 mio. kr.

  Momsreguleringsforpligtigelsen på 1,158 mio. kr. i 2015 skal AASI betale (jf bilag 1), idet svømmehallen tidligere har været frivillig momsregistreret.

  I forbindelse med afviklingen af den selvejende institution overtager Aabenraa Kommune alle aktiver og passiver herunder forpligtigelser. Når institutionsregnskab 2014 er afsluttet, kan der opgøres, hvorvidt der er en resterende likviditet, som eventuelt kan anvendes til finansiering af momsreguleringsforpligtigelsen.

  Institutionen søger om at afvikle beløbene vedrørende momsreguleringsforpligtigelsen og tinglysningsafgift over en 3-årig periode, således at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 og en negativ rammekorrektion på 0,500 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 (netto 0).

  Aabenraa Kommune overtager gældsforpligtigelse fra Aabenraa Svømme- og Idrætscenter i form af lån optaget i Kommunekredit på 1,563 mio. kr. pr. 1. januar 2015.

  Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere betalt et driftstilskud til Svømme- og Idrætscenter, der gik til dækning af deres ydelser til renter og afdrag.

  Gælden optages i Aabenraa Kommunes status og fremadrettet skal ydelserne finansieres af Økonomiudvalget, hvorfor budget til renter og afdrag, jf. vedlagte bilag 2, søges overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udarbejdet et budget baseret på tidligere betalinger for skole og foreningers brug af AASI samt en merindtægt vedrørende den eksisterende gebyrordning på folkeoplysningsområdet. Budgettet udgør 4,100 mio. kr. jf. bilag 3.

  Der er udarbejdet to forslag til driftsform.

  Afhængig af driftsform er der beregnet et forventet forbrug i 2015, for at kunne synliggøre grundlaget for finansiering af momsreguleringsforpligtigelse og tinglysningsafgift. Jf. bilag 3.

  Driftsform 1

  Svømme- og idrætshal omfattet af den kommunale momsudligningsordning, mens cafeteria og reklameindtægter er registreret moms.

  I henhold til momsloven er tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter momsfritaget, hvis de ikke drives med gevinst for øje.

  Forudsætning er, at priserne på entrebilletter fastholdes, selvom der ikke afregnes moms af indtægten. Ved udlejning til erhverv afregnes der 7,5 % af lejen til den kommunale momsudligningsordning.

  Reklameindtægter i svømmehallen vil fortsat være frivillig momsregistreret.

  Den momspligtige omsætning udgør 9 % af den samlede omsætning i hele AASI og det er denne momsfradragsprocent, der er anvendt ved beregning af refusion af energiafgift og momsreguleringsforpligtigelse.

  Driftsform 2

  Svømmehal er omfattet af den kommunale momsudligningsordning, mens idrætshallerne, cafeteria samt reklameindtægter er registreret moms.

  Forudsætningen for indtægterne i hallen er, at de tillægges 25 % moms. Det er forudsat, at der tillægges 25 % over for alle lejere og dermed kan der være en risiko for fald i udlejningen. Derudover er det forudsat, at idrætshallen også bruges til vederlagsfri udlejning til foreninger, jf. folkeoplysningsloven og skoler jf. aftale med skolerne.

  I forbindelse med at idrætshallen bliver momspligtiget stiger den momspligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning i hele AASI, hvilket betyder, at den delvise momsfradragsprocent stiger til 26 %.

  I henhold til folkeoplysningsloven skal kommuner stille haller mv. vederlagsfrit til rådighed for foreninger omfattet af folkeoplysningsloven. Der er en stor risiko for, at SKAT ved en sådan vederlagsfri tilrådighedsstillelse samt egen brug (skoler) vil begrænse momsfradragsretten på baggrund af et skøn og nægte fuld momsfradrag på idrætshallen. Der er ligeledes en stor risiko for, at SKAT vil nedsætte den beregnede delvise momsfradragsprocent på baggrund af et skøn. Ved opgørelse af momsfradragsprocenten er der medtaget interne faktureringer for på den måde at tage lidt hensyn til den interne anvendelse.

  Endvidere henledes opmærksomheden på, at en frivillig momsregistrering er obligatorisk i 2 år. Det vil sige, at Aabenraa Kommune ikke kan afmelde den frivillige momsregistrering de første 2 år.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at driftsform 1 godkendes,

  at det udarbejdede budget 2015-2018 på 4,1 mio. kr. godkendes,

  at der foretages budgetomplaceringer indenfor politikområdet Fritid jf. bilag 3,

  at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af likvide midler i 2015 og en negativ rammekorrektion på 0,500 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 (i alt netto 0), og

  at der gives en tillægsbevilling i 2015 samt rammekorrektion 2016-2019 til renter og afdrag, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget jf. bilag 2.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3075, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Med henblik på at give Kultur- og Fritidsudvalget en midtvejsstatus over Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 fremlægger forvaltningen en oversigt over de hovedaktiviteter, som Aabenraa Kommune har støttet i relation til politikkens overordnede målsætninger:

  • Vi skaber rum for samarbejde
  • Vi udnytter det særlige i Aabenraa Kommune
  • Vi sikrer en god fødekæde
  • Vi understøtter vækst

  Der er i oversigten en række aktiviteter, som Kultur- og Fritidspolitikken har gennemført i samarbejde med andre interessenter og samarbejdspartnere, som helt eller delvis har finansieret aktiviteten.

  Forvaltningen vil i 4. kvartal fremlægge en plan for, hvordan Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 evalueres og hvordan Kultur- og Fritidsudvalget kan udarbejde den næste kultur- og fritidspolitik for perioden 2017-2020.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5062, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Betingelserne for udbetaling af tilskud til aktører inden for politikområdet kultur, kan med fordel ensrettes for at lette sagsbehandlingen samt sikre opfølgning.

  Det drejer sig om tilskud til væresteder, museer, lokalarkiver, modtagere af faste og tidsbegrænsede tilskud. Der er uensartethed i, hvordan aktørerne rekvirerer tilskud, foretager regnskabsaflæggelse mv.

  I dag udbetales tilskud løbende efter anmodning fra de forskellige tilskudsmodtagere.

  For at sidestille alle aktører og lette sagsbehandlingen, ønsker forvaltningen, at tilskud fremover så vidt muligt udbetales 1. maj, såfremt regnskabet er indsendt senest 1. april eller 1. november, såfremt regnskabet er indsendt senest 1. oktober.

  Forvaltningen foreslår, at retningslinjer for udbetaling af kulturelle tilskud træder i kraft fra 1. januar 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til retningslinjer for udbetaling af kulturelle tilskud godkendes med virkning fra 2016, og

  at aftaler fremadrettet tilpasses de fælles retningslinjer.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/28857, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Da det årlige dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget først afholdes i oktober, ønsker Billedkunstrådet at fremlægge sin årsberetning for 2014 og handleplan for 2015 til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

  Rådet fremhæver i årsberetningen for 2014, at man særligt glæder sig over den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som åbner op for et tættere samarbejde i grænseområdet.

  Derudover nævner rådsmedlemmerne, at de føler sig godt orienteret om aktiviteterne på billedkunstområdet, såvel lokalt som regionalt og nationalt.

  I handleplanen for 2015 har rådet bl.a. valgt at støtte et grænseoverskridende formidlingsprojekt i forbindelse med Aabenraa Artweek.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Orientering om

  • Museum Sønderjylland
  • Aabenraa Musikpris
  • Danske mesterskaber i boksning
  • Helhedsplan Frøslevlejren
  • Forårskoncert Aabenraa Brass Band

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2015

  Intet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.