Beslutningsprotokol

mandag den 11. maj 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i punkterne 40 og 41.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Den 11. maj 2015 kl. 16.00
  I lokale 425.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

  Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5396, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  Status på processen omkring etablering af CampusRåd Aabenraa, involvering af de unge og samarbejdet omkring processen med Netværket af UngdomsRåd (NAU).

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6915, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljeret bevillingskontrol i 2015 pr. 31. marts.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillingers- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012, opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg.

  På nuværende tidspunkt er der ikke behov for at omplacere mellem de 2 Politikområder Kultur og Fritid indenfor udvalgets område.

  Indenfor Kulturområdet er der behov for at få afsat et budget til indkøb på Grænselandsudstillingen  på 0,030 mio. kr. og finansieringen kan ske ved budgetomplacering fra Faste kulturelle aftaler.

  Afviklingsplanen for merforbrug på Tinglev Fritidscenter forventes på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Der er igangsat ændringer, med henblik på bedre udnyttelse af personale ressourcer samt udskydning af indvendig vedligehold.

  Musikskolens lærerlønninger og takster er tilpasset jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 10. november 2014. I 2015 kan besparelsen kun udmøntes med 5/12 svarende til –0,123 mio. kr. idet taksterne først forhøjes fra august 2015. Den restende del af besparelsen i 2015 forudsættes finansieret indenfor Musikskolens ramme.

  Der søges ikke tillægsbevillinger til anlæg, Noter til anlæg fremgår af bilag A2.

  I vedhæftede bilag i4 fremgår det forventede regnskab for udvalget.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at omplacering indenfor politikområdet Kultur, jf. bilag i2, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6915, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg:

  Ønsker/finansierende udvalg   (1.000 kr.)

  TB 2015

  RK 2016-2019

  Note B2

  Ønsker

  Løn – Nedjustering af PL

  -225

  0

  1

  Udbud

  -20

  -22

  2

  Inspektørbolig ved Stubbæk skole

  20

  20

  3

  Bibliotek - merudgift rengøring

  115

  115

  4

  Ønsker Kulturudvalget i alt

  -110

  113

  Finansierende udvalg:

  Økonomiudvalget

  130

  -93

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  -20

  -20

  Finansierende udvalg i alt

  110

  -113

  Balance

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag (se notenummer i tabellen).

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 samt rammekorrektioner 2016-2019, finansieret af andre udvalg (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Drift

  Økonomiudvalget har på sit møde den 17. marts 2015 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område betyder rammeudmeldingen:

  (1.000 kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Driftsramme i alt

  88.732

  87.996

  87.959

  87.959

  Rammeudmeldingen indeholder i forhold til det vedtagne budget 2015-2018 følgende:

  (1.000 kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Vedtaget budget 2015

  88.120

  87.381

  87.345

  87.345

  Pris og Løn fremskrivning

  1.059

  1.062

  1.061

  1.061

  Byrådsbeslutninger m.m.

  -477

  -447

  -447

  -447

  Tekniske korrektioner

  0

  0

  0

  0

  Ramme i alt

  88.702

  87.996

  87.959

  87.959

  Budgetbidrag

  Kultur- og Fritidsudvalget skal den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til udvidelsesønsker.

  Forvaltningen har gennemregnet basisbudgettet og udarbejdet forslag til budgetbemærkninger, takster, forslag til driftsudvidelsesønsker og forslag der kan indgå i beredskabskataloget.

  Takster

  Oversigten indeholder oplistning af forslag til brugerbetaling indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område. Udvalget drøfter takster, herunder hvorvidt der skal ske en harmonisering af taksterne i svømmehallerne.

  Udvidelsesønsker

  Udvalget kan udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen til servicedrift, som primært bør være begrundet i vækstplanen.  Oversigt og noter beskriver de 6 forslag, i alt for mellem 1,3 – 2,6 mio. kr. der rejses som udvidelsesønsker. Udvalget kan prioritere ønsker for i alt 0,887 mio. kr.

  Beredskabskatalog

  Der skal samlet for Aabenraa Kommune udarbejdes et beredskabskatalog på 41 mio. kr. Der er rejst 10 forslag til et samlet beløb på 1,135 mio. kr. Udvalget skal i alt komme med forslag for 1 mio. kr.

  Den endelige prioritering af forslagene til beredskabskataloget samt driftsudvidelsesforslagene vil ske efter budgetseminaret i september 2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2016-2019 til Byrådet.

  Anlæg

  Investeringsoversigt – nuværende anlæg

  Oversigt og noter beskriver de anlægsprojekter, der er afsat i det nuværende budget.

  Kvalificering

  Forvaltningen har kvalificeret udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan. På Multiarenaen indarbejdes der en fremrykning af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til 2016 fra 2017. Ændringerne indgår i det budgetbidrag, der fremsendes til Økonomiudvalget.

  Akutte investeringsforslag

  Oversigt og noter beskriver 5 forslag til projektbeskrivelser, der vurderes at være akutte som f.eks. påbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.

  Udvalget udarbejder en prioriteret liste over de forslag der fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

  Nye anlæg (vækstplan)

  Oversigt og noter beskriver 13 forslag til projektbeskrivelser på nye anlæg, der primært har til formål at opfylde de målsætninger, der indgår i vækstplanen samt forslag, der har effektiviseringspotentiale. Udvalget udarbejder prioriteret forslag til nye projekter. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

  Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgetbidragsmaterialet er den 8. juni 2015.

  Bilag til budgetmaterialet, er optrykt i en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet fra onsdag den 6. maj 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget driftsramme udgør følgende:

  Politikområde

  (1.000 kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Kultur

  46.881

  46.824

  46.794

  46.794

  Fritid

  41.851

  41.172

  41.165

  41.165

  I alt

  88.732

  87.996

  87.959

  87.959

  Nedenstående viser hvilke anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets områder der p.t. er indarbejdet i investeringsoversigten. 

  (1.000 kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Pulje til mindre opgaver

  1.000

  Halpulje m.m.

  1.000

  Multiarena

  34.500

  14.750

  100

  Kunstbygning Brundlund slot

  500

  I alt

  37.000

  14.750

  100

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv, indstiller

  at takster drøftes,

  at ønsker til driftsudvidelser på max. 0,887 mio. kr. prioriteres,

  at Beredskabskatalog drøftes og der prioriteres forslag på i alt 1 mio. kr.,

  at anlægs kvalificering af udgiftsfordeling mellem årene godkendes,

  at akutte anlægsinvesteringer prioriteres,

  at nye anlæg (vækstplan) prioriteres, og

  at budgetmateriale tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Udsat til næste møde med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4575, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11365, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Frøslevlejren har henvendt sig til Aabenraa Kommune vedrørende hjælp til vedligeholdelse af barakker, som er udlejet til efterskole. D.s.i.’s opgave er udlejning samt drift og vedligeholdelse af barakkerne og arealerne i lejren.

  Frøslevlejrens Efterskole driver undervisning i en række barakker, hvoraf nogle fungerer som elevbarakker med værelser. Efterskolen er den største lejer i lejren.

  Vedligeholdelse af efterskolens barakker trænger sig på og bør af hensyn til skolens fortsatte rekruttering af elever iværksættes snarest.

  På foranledning af bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren har Frøslevlejrens Efterskole indhentet tilbud på renovering af deres værelsesbarakker. Det drejer sig primært om renovering af selve værelserne inklusiv badeværelserne og udsugning samt gangene.

  Værelserne er nedslidte og lever ikke op til nutidens standard. I dag ser elever og forældre ikke kun på efterskolens faglige indhold, når der vælges skole, men også på de øvrige faciliteter, herunder de mere velfærdsmæssige parametre.

  Det er den selvejende institution, som har vedligeholdelsesforpligtigelsen. Institutionen har ikke selv økonomi til at renovere værelsesbarakkerne. Efterskolen oplyser, at der i øjeblikket er hård konkurrence om efterskoleelever. D.s.i. Frøslevlejren vurderer derfor, det bliver meget vanskeligt at hæve huslejen som en del af finansieringen.

  Overslaget på renoveringen lyder på 2,204 mio. kr. inklusiv moms. Efterskolen oplyser, at det er et groft overslag. Derudover kommer der udgifter til rådgiver, byggeansøgning, uforudsete udgifter, etc.

  På grund af projektets omfang anbefaler forvaltningen, at der tilknyttes ekstern rådgiver på projektet, og at arbejdet sendes i udbud.

  D.s.i. Frøslevlejren har i en årrække haft udfordringer med at udleje ledige barakker. Derfor er bestyrelsen sammen med Nationalmuseet og Aabenraa Kommune ved at få udarbejdet en udviklingsplan, som forventes færdig i begyndelsen af juni. Udviklingsplanen skal komme med forslag til, hvordan man kan styrke aktiviteterne i Frøslevlejren og dermed skabe interesse for at leje ledige barakker i lejren samtidig med, at man fastholder lejren som et nationalt mindesmærke. Realiseringen af udviklingsplanen skal bl.a. ske via fondsmidler.

  Frøslevlejren er kommunens største turistattraktion med over 50.000 årligt besøgende. D.s.i. Frøslevlejren anmoder derfor Aabenraa Kommune om opbakning og økonomisk støtte til finansiering af vedligeholdelse af elevbarakkerne i Frøslevlejren.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 5/106 Frøslevlejren og nærmeste omgivelser er gældende.

  Økonomi og afledt drift

  Den selvejende institution skønner, at årsregnskabet for 2014 resulterer i en positiv egenkapital på 1,311 mio. kr.

  Der budgetteres med et underskud på 0,081 mio. kr. i 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune er positiv overfor en økonomisk opbakning omkring renovering af elevbarakkerne i Frøslevlejren, og

  at Aabenraa Kommune går i dialog med D.s.i. Frøslevlejren omkring renoveringsopgaven.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11036, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Musikrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 8. juni 2015.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Musikrådet har fremsendt følgende punkter:

  - Fysiske rammer

  For den klassiske og den rytmiske amatørmusik

  - Musikprisen

  Orientering

  - Musikrådets arrangementer

  Orientering

  Forvaltningen har følgende punkter:

  - Orientering fra udvalget om Musikkens Hus i forhold til budgetlægning

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 8. juni 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Taget til efterretning.

  De nævnte punkter udgør dagsordenen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Temadag for udvalget.

  Besøg på Gazzværket .

  Frøslevlejren.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2015

  Intet.