Beslutningsprotokol

mandag den 8. juni 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Den 8. juni 2015 kl. 16.00
  I lokale 425.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/228, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Elite Aabenraa er organiseret i to overordnede ordninger.

  Talentordning

  Elite Aabenraa har i løbet af 2014 og første halvdel af 2015 gennemgået en udviklingsproces, med fokus på opstart af to nye ordninger. 23 udøvere har været igennem Talentordningen i 2014/2015 og modtaget undervisning og vejledning i:

  • Kost som elitesportsudøver
  • Skadesforebyggende træning
  • Sportspsykologi
  • Individuelle samtaler

  Klubordning

  Pr. 1/1 2015 er der indgået nye samarbejdsaftaler med seks klubber i Aabenraa Kommune, som derved indtræder i den nye klubordning. Fire af klubberne indtræder som eliteidrætsklubber, da de opfylder min. 7 ud af 10 opstillede krav. Disse kan modtage op til 0,150 mio. kr. om året. De to resterende klubber er optaget som udviklingsklubber og kan modtage op til 0,030 mio. kr. om året. Alle seks klubber har udarbejdet handlingsplaner for, hvorledes støtten bliver brugt, samt hvilket tiltag de arbejder med.

  Der afholdes endvidere individuelle workshops for hver enkel klub med specifikke temaer alle omhandlende talentudvikling.
  De seks klubber er:

  Eliteidrætsklubber

  • SønderjyskE A/S – Damehåndbold.
  • Sønderjyllands Golfklub.
  • Aabenraa Idræts og Gymnastikforening – Atletik, tri og motion.
  • Rødekro If – Håndbold.

  Udviklingsklubber

  • Rødekro If – Motion, Atletik & Triathlon.
  • Opnør Svømmeklub.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2015 afsat 1,410 mio. kr. til drift samt en lønrefusion på 0,175 mio. kr. fra Kultur- & Fritidspolitikken til Elite Aabenraa.

  Der er i alt afsat 0,561 mio. kr. til økonomisk tilskud i klubordningen. Samarbejdsaftalerne for 2015 kan afholdes indenfor det afsatte budget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5942, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  Ambitionen om at styrke ungemiljøet i Aabenraa Kommune har ført til, at Kultur- og Fritidsudvalget har indmeldt nedsættelse af et CampusRåd i strategien Sund Vækst 2018. CampusRådet er under etablering. Rådet repræsenterer de unge og giver indflydelse på aktiviteter og initiativer for unge. I denne sammenhæng giver det mening at etablere en styregruppe, hvor samarbejdet mellem Aabenraa Kommune og ungdomsuddannelserne samt de videregående uddannelser, og samarbejdet på tværs, er i fokus.

  Status på processen omkring etablering af et CampusRåd

  Der gøres status på processen omkring etablering af et CampusRåd Aabenraa, hvor unge og/eller studerende i Aabenraa selv gennemfører aktiviteter for, med og af unge.

  Status på processen omkring etablering af en Styregruppe for Aktiv Campus Aabenraa

  Der gøres status på de foreløbige overvejelser omkring etablering af en styregruppe for Aktiv Campus Aabenraa. Der er i den sammenhæng tænkt på, at ledelsen på alle ungdomsuddannelserne samt de videregående uddannelser i Aabenraa gerne skal være repræsenteret i styregruppen sammen med repræsentanter fra Direktionen i Aabenraa Kommune, politikkerne i Aabenraa Kommune og Campuskoordinatoren.

  Forslag til formål med Styregruppen:

  Give Aabenraa en skarpere og mere attraktiv profil som uddannelsesby gennem et styrket ungemiljø, så Campus Aabenraa bliver det foretrukne valg for studerende i rekrutteringsområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tager punkterne omkring status for etablering af CampusRåd Aabenraa samt overvejelserne omkring etablering af en styregruppe for Aktiv Campus Aabenraa til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Indstillingen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42144, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Orientering ved forvaltningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30289, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Projektfasen vedrørende Multiarena Aabenraa er nu så langt, at hovedprojektering og udbud af projektet forventes færdig i løbet af juni måned, således at selve byggeriet med opførelsen af multiarena, foyer og sammenbinding med det eksisterende svømme- og idrætscenter forventes igangsat i løbet af september måned.

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af ovenstående, udarbejdet en ny tidsplan og en ny forventet betalingsplan.

  Projektet er opdelt i 2 faser og forventes færdigt efter foråret 2017. De to faser udføres i umiddelbart forlængelse for, at undgå genetablering af byggeplads m.v. ved fase 2.

  Anlægsbevillingen skal finansiere opførelsen af selve multiarenaen, ny foyer, nye multisale, parkeringspladser, bygherreleverancer og de nære udearealer inklusiv brandvej om til centrets sydlige del.

  Til udførelse af selve byggefasen søges den resterende anlægsbevilling på 67,8 mio. kr. frigivet.

  Når udbuddet er gennemført, vil der på baggrund af indgået kontrakter, blive lavet en revideret betalings- og handleplan. Denne vil danne baggrund for en fornyet sag, hvor rådighedsbeløb vil blive søgt tilpasset de enkelte år.

  Totalrådgiver deltager i udvalgsmødet og redegør for projektmaterialet, som skal sendes i EU-udbud i begyndelsen af juli måned. Bilag, som er under bearbejdning frem til 4. juni 2015, eftersendes.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 80 - Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, har været i høring i perioden 4. februar 2015 til 1. april 2015 og blev godkendt i Byrådet den 27. maj 2015.

  Økonomi og afledt drift

  I forhold til revideret tids- og handleplan søges en tillæg til selve opførelsen af multiarena, foyer, m.m. på 67,8 mio. kr. i perioden 2015- 2018, finansieret af rådighedsbeløb afsat på den reviderede investeringsoversigt.

  Oversigt over bevilling og rådighedsbeløb

  Mio. kr.

  Anlægsbevilling  

  Rådighedsbeløb

  I alt

  Bevilling 2013

  1,100

  Bevilling 2014

  4,550

  Bevilling 2015

  2,950

  Rådighedsbeløb overført fra 2014 til 2015

  1,100

  Investeringsoversigt 2015

  17,350

  Investeringsoversigt 2015

  34,500

  Investeringsoversigt 2015

  14,750

  Investeringsoversigt 2015

  0,100

  I alt

  8,600

  67,800

  76,400

  Projektets anlægssum samt fordeling mellem håndværkerudgifter og øvrige omkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

  Multiarena Aabenraa

  Mio. kr.

  Udgifter til entreprenører

  Håndværkerudgifter

  53,000

  Byggeplads, vinterforanstaltninger og uforudseelige udgifter

  5,000

  Bygherreleverancer

  5,500

  Håndværkerudgifter excl. moms i alt

  63,500

  Øvrige omkostninger

  Grundudgifter

  1,500

  Rådgivning

  7,500

  Øvrige omkostninger

  3,350

  Konsulent og rådgivning vedr. drift

  0,550

  Omkostninger excl. moms i alt

  12,900

  Anlægssum

  76,400

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Multiarenaen på 67,8 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på den reviderede investeringsoversigt 2015 - 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34834, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På et møde med Teater i Aabenraa i oktober 2013 gav Kultur-og Fritidsudvalget grønt lys for, at Teater i Aabenraa købte forestillinger ind til sæsonen 2014/2015. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i december 2014 en forlængelse af eksisterende aftale for sæsonen 2015/16.

  Betingelsen var, at Teater i Aabenraa skulle udarbejde en forretningsplan, som viser, at foreningen kan opnå en bæredygtig økonomi og et bredere og mere alsidigt repertoire og et sundt publikumsgrundlag, inden udgangen af teatersæsonen 2018/2019, uden et øget kommunalt tilskud.

  For at inspirere Teater i Aabenraa i arbejdet med at udfærdige en overbevisende forretningsplan, havde Kultur & Fritid i november 2014 inviteret bestyrelsen for Teater i Aabenraa til en workshop sammen med repræsentanter fra Det Lille Teater, Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning, JydskeVestkysten og restaurationsbranchen.

  Workshoppen skulle ses om et led i indsatsen for at styrke kulturen omkring dét at gå i teateret i Aabenraa Kommune samt give input til konkrete tiltag, som kunne indgå i den samarbejdsaftale, der rejses som sag i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på ny bevilling til teaterforeningen.

  Workshoppen pegede bl.a. på en række konkrete handlinger, som kan styrke foreningens aktiviteter.

  På baggrund af materialet fra workshoppen er der udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune, der kan danne baggrund for en 3-årige aftale vedrørende sæsonerne 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.

  Teater i Aabenraa havde i regnskabet for 2013/2014 et overskud på 0,046 mio. kr. og en egenkapital på 0,116 mio. kr.

  Oplægget til aftalen indebærer, at:

  • der minimum præsenteres 10 forestillinger årligt
  • der samarbejdes med alternative spillesteder
  • markedsføringen via de sociale medier øges
  • kontakten til uddannelsesinstitutionerne øges
  • interessen for teater promoveres via firmatilbud
  • oplevelsen for publikum ved at gå i teater styrkes
  • publikumstallet forøges fra 2700 i sæsonen 2015/16 til 3500 i sæsonen 2018/19

  Forvaltningen foreslår at aftalen styrkes med følgende emner:

  • antallet af gratisdage justeres fra 12 til 10
  • at der i repertoiret søges indarbejdet moderne forestillinger, som imødekommer nye publikumsgruppers ønsker og behov
  • foreningen modtager et tilskud på 0,125 mio. kr. i sæsonen 2016/2017, der udbetales i januar 2016, 0,125 mio. kr. i sæsonen 2017/2018, der udbetales i januar 2017 og 0,125 mio. kr. i sæsonen 2018/2019, der udbetales i januar 2018
  • der i perioden ikke kan søges om underskudsgaranti
  • Teater i Aabenraa en gang om året i maj måned skal orientere om repertoire
  • Aabenraa Kommune tager initiativ til at ordningen evalueres i september 2018.
  • Aabenraa Kommune råder over 15 biletter til hver forestilling til udsatte familier og unge, mv.
  • Det godkendte regnskab sendes til kommunen jf. de økonomiske retningslinjer for udbetaling af tilskud

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om scenekunst nr. 458 af 8. maj 2013 og lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Under politikområdet Kultur er der Andre Kulturelle opgaver afsat et samlet budget på 1.432 mio. kr. til Faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

  (1.000 kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Disponeret

  841

  877

  877

  638

  Pulje til nye/ændringer/ forlængelse af aftaler

  591

  555

  555

  794

  Budget i alt

  1.432

  1.432

  1.432

  1.432

  En forlængelse af kontakten med Teater i Aabenraa kan finansieres af puljen til nye/ændringer/forlængelse af aftaler under ”Faste aftaler vedrørende Kulturelle formål”.

  Foruden et direkte tilskud på 0,125 mio. kr. pr. år har der hidtil været bevilliget 12 gratisdage i Sønderjyllandshallen i Aabenraa til Teater i Aabenraa. De 12 gratisdage har en værdi af 0,164 mio. kr. netto i 2015-prisniveau.

  Forslaget vil netto udgøre 0,115 mio. kr. efter delvis momsafløftning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der indgås en ny 3-årig aftale med Teater i Aabenraa for perioden 2016/2017, 2017/18 og 2018/19 med indarbejdelse af forvaltningens forslag finansieret af Faste aftaler, og

  at aftalen evalueres i september 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10921, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Teater i Aabenraa ønsker Kultur- og Fritidsudvalgets forhåndsgodkendelse vedrørende ændring af foreningens vedtægter, som sidst blev revideret i november 2011.

  Den væsentligste ændring af vedtægterne er § 4 vedrørende betingelserne for optagelse af medlemskab, da foreningen ikke længere har abonnementsordning.

  Foreningen ønsker teksten i § 4 ændret fra:

  Enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark, kan være medlem af foreningen. Der betales et medlemskontingent.

  Dette fastsættes på den årlige generalforsamling.

  Medlemskabet omfatter mindst 3 teaterforestillinger indenfor en sæson. Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

  Til:

  Teater i Aabenraa – Folkelig Samfund er et interessefællesskab af brugere af teaterforeningens forestillinger. Enhver, der har løst billet til en forestilling i foregående eller først kommende sæson, kan deltage i fælleskabet. Deltagelse i fællesskabet er kontingentfri.

  Forvaltningen har været i dialog med Kulturstyrelsen, som oplyser, at hovedtilskudsydere, der fører tilsyn med foreningen, skal sikre, at betingelserne for medlemskab er i overensstemmelse med de krav, der i lovgivningen stilles til vedtægternes indhold.

  Den medlemsmodel, teater i Aabenraa ønsker at benytte, er kendt fra andre kommuner, men det er ikke afprøvet i Kulturstyrelsen, om den er juridisk holdbar i henhold til at få støtte fra Kulturstyrelsen.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt Kulturstyrelsen måtte stille direkte krav om, at Teater i Aabenraas vedtægter indeholder en bestemmelse om betingelse for at opnå medlemskab, der lever op til Folkeoplysningsloven intentioner, anmodes foreningen om at bringe vedtægterne i overensstemmelse med lovgivningen eksempelvis i form af direkte medlemstegning eller via en abonnementsordning.

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne, vil forslaget blive fremlagt på næste generalforsamling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og Bekendtgørelse af lov om scenekunst nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer, der følger af § 18 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 og lov nr. 445 af 23. maj 2012.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedtægterne for Teater i Aabenraa godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12052, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig nedsatte den 2. marts 2015 et ad hoc udvalg, der skal se på de fremtidige opgaver samt finansiering og struktur for Region Sønderjylland-Schleswig.

  I brev af 26. marts 2015 udtrykker ad hoc udvalget ønske om at inddrage partnernes politiske organer, der arbejder med forskellige temaområder i det grænseoverskridende samarbejde.

  I Aabenraa Kommune berører det grænseoverskridende samarbejde områder under udvalgene: Arbejdsmarked, Kultur- og Fritid samt Økonomi.

  Kultur, Miljø & Erhverv har bedt de relevante fagforvaltninger om en stillingtagen til ad hoc udvalgets fremsendte spørgsmål. På baggrund af fagforvaltningernes bidrag er der udarbejdet udkast til et fælles høringssvar.

  Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2015.

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til høringssvar godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: hpn

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 11. maj 2015 forslag til udvalgets budgetbidrag for 2016 - 2019.

  I forhold til de faldne bemærkninger på mødet, er følgende materiale justeret:

  Specielle bemærkninger

  - Budgettet er tilrettet ændringer vedrørende bevillingskontrollen 31. marts 2015 og byrådsbeslutninger         .

  Takster

  - Musikskolens takst for 20 min. undervisning er rettet til 2.952 kr. årligt i skoleår 2016/2017.

  - I svømmehaller er aldersgrænser gældende for billetpriser harmoniseret.

  - Takster for 0-2 årige er harmoniseret til 30 kr. for enkelt billet og 210 kr. for 10-turskort.

  - Bov Svømmehal er tilføjet takster vedrørende livreddertimer.

  Udvidelsesønsker

  - Etablering af decentrale afhentningssteder for biblioteksmaterialer er slettet.

  - Musik er fitness for hjernen. Der undersøges en eventuel medfinansiering.

  Udvalget kan i alt prioritere ønsker for 0,887 mio. kr. årligt.

  Beredskabskatalog

  Der er slettet forslag vedrørende:

  - Professionel scenekunst for voksne

  - Halvering af Tattoo

  - Nedlæggelse af ”kør og hør”

  Udvalget skal i alt fremsende forslag for 1 mio. kr. årligt.

  Nuværende investeringsoversigt

  - Note 3 Multiarena rettet kolonner

  Akutte investeringsforslag (påbud, klimaskærm)

  Der er slettet forslag vedrørende:

  - Udskiftning af boblebussen

  Nye investeringsforslag (vækstplan)

  Der er slettet forslag vedrørende:

  - Billedkunstrådets projekt om fornyelse Nygade skolegård

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til det budgetbidrag, som skal fremsendes til Økonomiudvalget senest den 9. juni.

  Rettelsessider til budgetmappen kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet fra onsdag den 3. juni 2015.

  Høring/udtalelse

  Budgetmaterialet har været udsendt til dialog ved de aftalestyrede enheder, Værestedet i Bolderslev, Kulturelt samråd og Aabenraa fritidsråd.

  Dialog bemærkninger er vedhæftet sagen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til takster godkendes,

  at ønsker til driftsudvidelser på max. 0,887 mio. kr. prioriteres,

  at forslag på i alt 1 mio. kr. til beredskabskatalog prioriteres,

  at akutte anlægsinvesteringer prioriteres,

  at nye anlæg (vækstplan) prioriteres, og

  at budgetmateriale tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2015

  Intet.