Beslutningsprotokol

mandag den 31. august 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Den 31. august 2015 kl. 16.00

  I lokale 412.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Den idrætsfacilitetsanalyse, som Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte med beslutningen på mødet den 2. februar 2015 forventes afsluttet i starten af 2016. Herefter skal analysen følges op af handling for at opnå den ønskede forandring og ressourceoptimering. Det kræver, at der findes finansiering til nye indsatser.

  Analysens resultater kan ikke foregribes, men der tegner sig på nuværende tidspunkt, halvvejs i processen, et billede af, at der er tre områder, der er værd at fokusere på. Det handler om:

  -        Kompetenceudvikling af centralt personale på idrætsfaciliteterne herunder udvikling af samarbejdet på tværs af idrætsfaciliteterne.

  -        Brugerinddragelse lokalt omkring faciliteterne så nuværende og kommende brugere i højere grad tager ejeskab for og inviteres med i udviklingen af deres facilitet.

  -        Kompetenceudvikling af foreningerne, så de oplever, at de i højere grad har ressourcer til at udvikle foreningen og lave aktiviteter og events, der fastholder nuværende og tiltrækker nye brugergrupper.

  Projektet, Kultur, Miljø & Erhverv har beskrevet, har et samlet budget på 0,500 mio. kr., hvortil der skal regnes medarbejderressourcer. Forvaltningen foreslår, at der sendes en ansøgning til KL’s pulje Fremfærd Bruger, der har fokus på tværfaglighed og brugerinddragelse.  Puljen kan bidrage med 0,120 mio. kr. specifikt til dette område. De resterende 0,380 mio. kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budget af posten afsat til analyser og konsulentbistand. Budgetposten er på i alt 0,500 mio. kr. i 2016. Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, kan finansieringen af de 0,120 mio. kr. ske fra samme budgetpost.

  Kultur, Miljø & Erhverv oplyser, at forvaltningen i forbindelse med budgetønsker til Budget 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget fremsendte forslag om udvidelse af driftsrammen til ”opfølgning på halanalysen og implementering af dens resultater”. På grund af prioritering af andre ønsker blev projektet om opfølgning på Halanalysen ikke prioriteret i udvalget.

  Forvaltningen foreslår således at anvende 0,500 mio. kr. fra budgetposten til analyser og konsulentbistand i 2016. Dette indebærer, at en påtænkt analyse af borger- og aktivitetshuse må udskydes til 2017.

  Såfremt der opnås tilsagn fra KL´s pulje på 0,120 mio. kr., vil der være mulighed for at påbegynde analyse af borger- og aktivitetshuse ultimo 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet og finansieringen heraf godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/28857, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 5. oktober 2015.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har fremsendt følgende punkter:

  • Billedkunstrådets anlægsbudget

  Kommer de 0,300 mio. kr. til kunst i det åbne rum med i anlægsbudgettet i 2016?

  • Nygade Skolegård

  Rådet ønsker en orientering om udvalgets beslutning om ikke at prioritere skolegården i anlægsinvesteringerne i forbindelse med budget 2016-2019.

  • Status på Telemuren

  Aabenraa Kunst & Musikforening skal i samarbejde med Billedkunstrådet komme med forslag til placering af Telemuren.

  • Udlån af kunst

  Retningslinjer for udlån af kommunens kunst. Det er en stor succes, så Billedkunstrådet ønsker at gøre udlån tidsbegrænset, så der kommer større cirkulation.

  • Indkøb på Grænselandsudstillingen eller andre steder

  Rådet ønsker at afsætte 0,010 mio.kr. til indkøb på eksempelvis Grænselandsudstillingen eller andre steder fra rådets pulje til aktiviteter/indkøb, som vil kunne indgå i depotet til udlån eller til udlån til borgere.

  Kultur, Miljø & Erhverv har følgende punkter:

  • Omprioritering af anlægsbevilling afsat til Nygade Skolegård

  Af hensyn til økonomistyringen skal Billedkunstrådet definere, hvilke projekter den afsatte anlægsbevilling skal placeres til.

  Derudover kommer punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 5. oktober 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/497, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Interreg 5A udvalget bevilgede den 25. juni 2015 Interregprojektet Kurs:Kultur, som Kultur og Fritidsudvalget blev orienteret om på mødet den 9. marts 2015.

  Hjørnestenen i projektet er en micro-projekt-pool på i alt 7 mio. kr. som foreninger, aktører og initiativer kan søge til mellemfolkelige kultur-, sprog-, og fritidsprojekter. Som en nyskabelse er der afsat ca. 0,500 mio. kr. årligt til en transportpool, der gør det let og ubureaukratisk for skoleklasser at få støtte i forbindelse med besøg hos klasser eller kulturinstitutioner på den anden side af grænsen.

  Ligeledes er der oprettet et kulturakademi, der forskningsmæssigt skal give evidens for, hvordan kulturudveksling tilrettelægges og udføres optimalt. Projektet bemandes med et sekretariat, der skal rådgive, vejlede, formidle og markedsføre omkring det grænseoverskridende kultursamarbejde.

  Forvaltningen arrangerer infomøder for foreninger, institutioner, skoler og andre aktører primo oktober. Første ansøgningsfrist er den 27. oktober.

  Det er det Dansk-Tyske kulturudvalg, der er styregruppe for projektet. Projektet har et samlet budget på 30 mio. kr. og strækker sig over 4 år.

  Projektet ligger i forlængelse af de tidligere projekter people-2-people, Kulturbro-Kulturbrügge og Kulturdialog. Projekterne og organisationen omkring dem, har understøttet etableringen af den Dansk-Tyske kulturaftale, og det intense samarbejde om kultur, sport og sprog henover den dansk-tyske grænse.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2015

  Orientering om nedenstående taget til efterretning:

  •      Teater i Aabenraa

  •      Biblioteksfest 21.9. 2015

  •      Nyt bibliotekssystem

  •      Multiarena Aabenraa

  •      DSI Frøslevlejren

  •      Kgl. Classic

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: hhen

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-08-2015

  Intet.