Beslutningsprotokol

mandag den 5. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: old_hhen

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Den 5. oktober 2015 kl. 16.00

  I lokale 425.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24019, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandler hvert år fordelingen af eventpuljen Spotlight Aabenraa på mødet i oktober.

  Puljen er i 2016 på 0,932 mio. kr., hvor af 0,148 mio. kr. er disponeret.

  Der resterer således 0,784 mio. kr. i puljen og der er indkommet ansøgninger for 1,196 mio. kr.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne ud fra de kriterier Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2014, og fremlægger hermed forslag til fordeling af puljen.

  FolkBALTICA

                 *

  Smil, Smag & Gummistøvler

  -

  Gourmet Festival 

  0,011 mio. kr.

  Kongelig Classic 1855

  0,169 mio. kr.

  MTB  8 timers løb

  0,045 mio. kr.

  Opera på Grænsen

                 **

  Værftsdag på Kalvø

  0,019 mio. kr.

  Danmarksmesterskab i Jetski

  0,010 mio. kr.

  Aabenraa live koncerter

  0,160 mio. kr.  

  Æblefesten Kollund

  0,025 mio. kr.

  Stand up Aabenraa

  0,130 mio. kr.

  DGI Stranddag

  0,041 mio. kr.  

  ArtWeek

  0,135 mio. kr.

  I alt 2016

  0,745 mio.kr.

  * Samarbejdsaftale foreslås indgået for disponible midler i 2015

  ** Restmidler fra aftalen vedrørende 2015 foreslås disponeret til Sommerkoncert i Byskoven.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,932 mio. kr. til eventpuljen spotlight Aabenraa i 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til fordeling af puljen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Godkendt som det fremgår af nedenstående, idet restbeløbet reserveres til kulturaktiviteter.

  FolkBALTICA

  *

  Smil, Smag & Gummistøvler

  -

  Gourmet Festival

  0,040 mio. kr.

  Kongelig Classic 1855

  0,169 mio. kr.

  MTB 8 timers løb

  0,045 mio. kr.

  Opera på Grænsen

  0,064 mio. kr.

  Værftsdag på Kalvø

  0,018 mio. kr.

  Danmarksmesterskab i Jetski

  0,010 mio. kr.

  Aabenraa live koncerter

  0,160 mio. kr.

  Æblefesten Kollund

  0,025 mio. kr.

  Stand up Aabenraa

  0,130 mio. kr.

  DGI Stranddag

  0,041 mio. kr.

  ArtWeek

  0,000 mio. kr.

  Restbeløb til kulturaktiviteter

  0,043 mio. kr.

  I alt 2016

  0,745 mio.kr.

  * Samarbejdsaftale indgås for de disponible midler i 2015

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed ønsker efter fælles dialogmøde den 21. august 2015 at videreføre Breddeidrætsprojektet. Forvaltningerne arbejder derfor på at udarbejde et nyt projektprogram samt en fondsansøgning, der skal finansiere og bygge videre på de gode erfaringer breddeidrætsprojekterne har givet. Breddeidrætsprojektet udløber i sin nuværende form ved udgangen af 2016.

  Omdrejningspunktet for et nyt projektprogram, der påtænkes at skulle løbe fra 2016-20, er Folkeskolen og dermed de 19 skoler i Aabenraa Kommune. Her ses muligheder for, at alle tre udvalg kan være med til at løfte det fælles formål at øge børnenes læring, sundhed og trivsel. Et fokus på dette område vil ligeledes understøtte og være med til at indfri visionen i Vækstplan 2018 om, at vi skaber sundhed og læring i Aabenraa Kommune.

  Skolerne har i de første to år efter reformen været udfordret af de strukturelle og indholdsmæssige ændringer, og de har derfor kun i et vist omfang formået at indfri alle reformens krav. De tre forvaltninger ser et stort potentiale i, at skolerne udvikler deres idræts- og sundhedsprofil yderligere og på den måde realiserer reformens krav om mere bevægelse i løbet af skoledagen samt elementerne, der ligger i Den åbne skole.

  Kultur & Fritid, hvor breddeidrætsprojektet er forankret, har det fagpersonale, der kan løfte opgaverne, hvorfor det nye projektprogram også ønskes forankret her.

  Projektprogrammet påtænkes at indeholde følgende delprojekter:

  • Sundheds- og bevægelsesråd
  • Idræts- og bevægelsesskolecertificering
  • Dynamoen
  • Aabenraa i Bevægelse
  • Grejbanken
  • Take Action

  Deadline for fondsansøgningen er den 28. oktober 2015, hvorfor en ansøgning vil blive sendt til fonden med forbehold for udvalgenes godkendelse på efterfølgende udvalgsmøder.

  Sagen godkendes i Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Et foreløbigt overslag på projektprogrammets samlede budget er: 14,440 mio. kr.

  Heraf påtænker forvaltningerne at søge ca. 7,320 mio. kr.

  Egenfinansieringen ligger primært hos Børn & Skole.

  Det forventes dog, at Kultur, Miljø & Erhverv bidrager med medarbejdertimer samt økonomi, der findes i Kultur- og Fritidspolitikken, ligesom det forventes, at Social & Sundhed bidrager med medarbejdertimer og økonomi fra deres Sundhedsfremmemidler.

  Samlet budgetoverslag for 2016-20

  Aktivitet

  Ansøgt beløb

  Egenfinansiering Aabenraa Kommune

  1

  1 programleder

  2 projektmedarbejdere

  3,750 mio. kr.

  3,750 mio. kr.

  2

  Sundheds- og bevægelsesråd

  0,230 mio. kr.

  0,230 mio. kr.[1]

  3

  Idræts- og bevægelses-skolecertificering

  1,170 mio. kr.

  1,170 mio. kr.[2]

  4

  Dynamoen, aktivitetsmidler

  1,000 mio. kr.

  1,000 mio. kr.

  5

  Aabenraa i Bevægelse

  0,900 mio. kr.

  0,900 mio. kr.

  6

  Grejbanken

  0,400 mio. kr.

  0,200 mio. kr.

  7

  Take Action

  0,050 mio. kr.

  0,050 mio. kr.[3]

  I alt

  7,500 mio. kr.

  7,300 mio. kr.

  Overslag over udgift

  Udgiften for Aabenraa kommune er 7,300 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Social & Sundhed er 1,080 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Kultur & Fritid er 1,150 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Børn & Skole er 5,070 mio. kr.


  [1] Beløbet dækker kursusudgifter, materialer. Udgifter til vikardækning og lønudgift til pædagoger og lærere er ikke medregnet. Lønudgift til sundhedsplejersker er medregnet. Beregnet ud fra en timeløn på 275 kr.

  [2] Udgifter til vikardækning, lønudgift til pædagogisk personale er ikke medregnet.

  [3] Udgifter til vikardækning og lønudgift til lærere er ikke medregnet.

  Indstilling

  Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at arbejdet med udviklingen af projektprogrammet og fondsansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39161, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I 2014 igangsatte bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren i samarbejde med Aabenraa Kommune og Nationalmuseet en proces, der skulle munde ud i en udviklingsplan for Frøslevlejren. Med Dansk Bygningsarv som tovholder er der nu udarbejdet en udviklingsplan.

  Udviklingsplanens formål er at sætte en strategisk retning for udviklingen og at sandsynliggøre en økonomisk bæredygtig drift, der kan sikre det nationale mindesmærke mange år frem.

  Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med en styregruppe og med inddragelse af lejrens brugere og en række interessenter i lokalområdet.

  Den 28. august 2015 mødtes projektgruppen bestående af Dansk Bygningsarv, Nationalmuseet og Aabenraa Kommune (Kultur, Plan & Fritid) med henblik på at drøfte, hvordan udviklingsplanen bliver bearbejdet og konkretiseret med henblik på en prioritering af indsatserne.

  Projektgruppen har udarbejdet et forslag til handleplan for det videre arbejde med at realisere udviklingsplanen, som bestyrelsen for den selvejende institution D.s.i. Frøslevlejren godkendte den 7. september 2015.

  Handleplanen forventes færdig ultimo marts måned 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Udsættes.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36489, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har siden 2012 haft en fritidspasordning, som giver udsatte børn og unge mulighed for at få støtte til kontingent til en fritidsaktivitet. Ordningen dækker op til 0,001 mio. kr. pr. barn pr. år. og var indtil 31. marts 2015 gældende for børn i alderen 2.-7. klasse, samt børn og unge, som har tilknytning til SSP. Ordningen indebærer et samarbejde imellem Kultur & Fritid og Ungdomsskolen.

  Kultur & Fritidsudvalget har i 2015 og 2016 afsat 0,100 mio. kr. til kontingentstøtte igennem Kultur & Fritidspolitikken.

  1. april 2015 modtog Aabenraa Kommune støtte på 0,150 mio. kr. fra ”Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration & Sociale Forhold” til oprettelse af projekt Fritidspas - Foreningsliv for alle, som er en udvikling af den eksisterende fritidspasordning. Projektet forløber over 2015 og 2016.

  Projektet indeholder nedenstående indsatser.

  - Udvidelse af målgruppen til 0. – 9. klasse.

  - Etablering af en vejlederordning i samarbejde med Red Barnet.

  - Inspirationsmøder for foreninger og frontpersonale.

  Red Barnet rekrutterer frivillige ”Ekstra Trænere”, som er voksne mentorer, der skal have en digital kontakt til familien. Derudover har Red Barnet rekrutteret en Teamleder, som skal stå for kontakten imellem vores visitator fra Ungdomsskolen og ekstra trænerne. Samarbejdet bidrager til en tættere kontakt til familierne, og derved et forsøg på at sikre at flere børn og unge forbliver i fritidsaktiviteten.

  Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  2015

  2016

  Kultur & Fritidspolitikken

  0,100 mio. kr.

  0,100 mio. kr.

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration & Sociale Forhold

  0,075 mio. kr.

  0,075 mio. kr.

  Kultur & Fritidspolitikken bidrager udelukkende til kontingentstøtte.

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration & Sociale Forholds støtte går til udviklingen af projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/28857, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har i 2014 fået en bevilling på 1,800 mio. kr. fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt i Varnæs-Bovrup. Billedkunstrådet har disponeret 0,600 mio. kr. til medfinansiering af projektet. Der er således 2,400 mio. kr. til disposition for kunstprojektet.

  Valg af kunstner til projektet er sket i samråd med Statens Kunstfond og repræsentanter fra den lokale kunstprojektgruppe.

  Dialogen med Statens Kunstråd har omfattet en række potentielle projekter i mindre byer, og strakt sig over en årrække. I processen med at samle den fornødne egenfinansiering har billedkunstrådet reserveret midler i tidligere afsatte anlægsbevillinger til kunst i det åbne rum. Egenfinansieringen af kunstprojektet i Varnæs-Bovrup kan finansieres af nedenstående anlæg: 

  Område

  Korrigeret anlægsbevilling

  Forbrug/

  disponeret

  Rest bevilling

  Musik- og kunst m.m. 2008

  0,529

  0,392

  0,137

  Pulje til Billed- kunstrådet 2011

  0,300

  0

  0,300

  Billedkunstrådet 2012

  0,200

  0,037

  0,163

  I alt

  0,600

  I realiseringen af kunstprojektet i Varnæs-Bovrup ønskes midlerne samlet til en anlægsbevilling.

  Kunstprojektet forventes indviet i efteråret 2016.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til kunstprojektet i Varnæs-Bovrup finansieret af negative tillægsbevillinger til ovennævnte anlæg jævnfør skema.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1754, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 9. november 2015.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har følgende punkter:

  • Orientering om Rådets uddelinger i 2015, bilag udleveres på mødet
  • Rådet ønsker en tilbagemelding omkring mulighederne for at arbejde med integration via kultur, som Kultur- og Fritidsudvalget stillede i udsigt på det seneste dialogmøde
  • Orientering om deltagelse i møde om interreg-midler
  • Rådets betydning for opretholdelse af foreningsstrukturen i kommunens landområder.

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Proces omkring den kommende Kultur- og Fritidspolitik – herunder ønsker til indsatsområder på ansøgningsblankettens bagside.
  • Erfaringer med Aktivigdag i Varnæs og Foreningsdag i Padborg – muligheder for at udbrede disse koncepter
  • Dialog om ønsker til udvikling af nytårstræf, prisuddelinger mv.
  • Status på KursKultur og ny kulturaftale.

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 9. november 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Ovenstående punkter udgør dagsordenen til mødet med Kulturelt Samråd.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5396, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet få en status på, hvordan det går med at rekruttere, engagere og fastholde unge og studerende til aktiviteter i CampusRåd Aabenraa. Derudover vil der blive gjort status på, hvordan processen omkring organisering af CampusRådet forløber.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: old_hhen

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa 
  • Museum Sønderjylland
  • Event Aabenraa 
  • Bibliotekssystem
  • Bibliotek og Borgerservice i Bov

  Orientering taget til efterretning.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: old_hhen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2015

  Intet.

  Carina Underbjerg Hansen og Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.