Beslutningsprotokol

torsdag den 12. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Afbud fra Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  den 12. november 2015

  kl. 16.00

  i lokale 425 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24458, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 30. september 2015.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3. Der foreligger ingen omplaceringer indenfor eget udvalg samt tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg. Endvidere ses forventet regnskab for aftalestyrede enheder under bilag I6.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2015

  Ændring

  Serviceudgifter

  88.306

  91.102

  66.655

  91.014

  -88

  Anlæg

  23.568

  30.716

  7.146

  30.016

  -700

  Status på aftalestyrede enheder:

  Indenfor politikområdet Kultur udgør de aftalestyrede enheder ca. 77 % af det samlede forbrug på kulturområdet. Det forventes at deres aftaler overholdes og målsætninger opfyldes. Biblioteket i Aabenraa forventer, at ny indretningen af biblioteksområdet afsluttes ultimo 2015. Musikskolen markerer med en række arrangementer sit 50 års jubilæum. Desuden er Dansk-tysk Musikskoledag afviklet med succes.

  Indenfor politikområdet Fritid udgør de aftalestyrede enheder 35 % af det samlede forbrug på fritidsområdet. Aftalerne forventes overholdt og målsætningerne opfyldt.

  Tinglev Fritidscenter fik en afviklingsplan i 2014. I følge afviklingsplanen, der er udarbejdet skal der afvikles 0,150 mio. kr. i 2015. Der er afholdt dialogmøder med institutionen, der har fokus på indsatsområderne og afviklingsplanen forventes overholdt.

  Fritid generelt

  Breddeidrætskommune projektet startede i 2014 og afsluttes i 2016. der er forskydning i tidsplanerne, hvilket medfører at projektet overfører midler til 2016.

  Regnskab 2014 for Kongelig Classic 1855 er endnu ikke godkendt, refusionen forventes derfor først at blive udbetalt til Aabenraa Kommune i 2016. Projektet overfører et underskud til 2016.

  Idrætsfacilitets analysen forløber planmæssigt og forventes afsluttet i foråret 2016.

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  En negativ tillægsbevilling på 0,88 mio. kr. i 2015, tillægsbevilling på 0,171 mio. kr. i 2016 samt en rammekorrektion på 0,171 mio. kr. i 2017-2019 finansieret af andre udvalg.

  Ændring af anlæg vedrører:

  Der ansøges om overførsel af rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. på anlægget Kvalitetsfondsprojekter Pulje ”Halbyggeri” til 2016. Rådighedsbeløbet indgår ikke i den samlede anlægssum på 76,4 mio. kr. til Multiarenaen.

  Bevillingskontrollen forventer at 8 projekter afsluttes i 2015 og 6 projekter afsluttes senere.

  Et samlet økonomisk overblik over anlæg fremgår af bilag A1 og status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,88 mio. kr. i 2015, tillægsbevilling på 0,171 mio. kr. i 2016 samt en rammekorrektion på 0,171 mio. kr. i 2017-2019 finansieret af andre udvalg jf. bilag B2, og

  at der meddeles bevillingsændringer til anlægsprojekterne jf. bilag A1

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Sigen Bekker Dhiman 

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4295, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forligspartierne bag vedtagelsen af budget 2016-2019 er enige om at justere budgetforliget på baggrund af indkomne høringssvar. Forligspartierne har justeret indholdet af forliget under den præmis, at den samlede påvirkning af overskuddet af ordinær drift er uforandret, hvilket skal ses i lyset af de betydelige økonomiske udfordringer, som overslagsårene tegner til at medføre.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget er der følgende justeringer:

  Lydavisen:

  Høringssvaret fra Seniorråd og Handicapråd betyder, at lydavisen fortsætter i 2016. Det skal i det næste års tid vurderes, hvordan der laves et tilbud til målgruppen af svagtseende m.fl. I 2016 konverteres besparelsen til en rammebesparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) område, som de fx kan udmønte ved en reduktion på Folkeoplysningsrammen. Det forventes, at KFU har udmøntet besparelsen på 0,195 mio. kr. inden udgangen af 2015.

  Nedlæggelse af værested i Bolderslev:

  På baggrund af en dialogrunde hos de tre væresteder anbefaler forvaltningen, at der ikke tale om en nedlæggelse af værestedet i Bolderslev - men om en justering af serviceniveauet på alle tre væresteder i Bolderslev, Bylderup Bov og Varnæs-Bovrup for i alt 0,035 mio. kr.

  Forvaltningen har gennemgået udvalgets budget med henblik på at finde alternative besparelser som erstatning for lydavisen i 2016. Forslaget fremgår af bilaget vedrørende budgetforligsjustering.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer hvilke forslag til rammereduktion på 0,195 mio. kr., der skal udmøntes i budget 2016, og

  at reduktionen på 0,035 mio. kr. vedrørende værestedet i Bolderslev fordeles ligeligt mellem alle tre væresteder.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  1. at: Omprioriteringsforslag med note 1,2 9, 13, 14 og 21 godkendt, og

  2. at: Godkendt.   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30145, Sagsinitialer: lthee

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2016, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Kultur- og Fritidsudvalgets møder holdes mandage kl. 16.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Mødekalender 2016:

  Mandag den 11. januar 2016

  Mandag 1. februar 2016

  Mandag 7. marts 2016

  Mandag 11. april 2016

  Mandag 9. maj 2016 (bevillingskontrol)

  Mandag 13. juni 2016

  Mandag 15. august 2016

  Mandag 12. september 2016

  Mandag 3. oktober 2016

  Mandag 7. november 2016 (bevillingskontrol)

  Mandag 5. december 2016

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31284, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  DSI Folkehjem udlejer til Aabenraa Kommune de lokaler beliggende på Haderslevvej 3, der benyttes af Aabenraa Bibliotek og de til biblioteket knyttede aktiviteter.

  DSI Folkehjem har den 14. oktober 2015 sendt skriftligt varsel om huslejeforhøjelse for leje af lokalerne til ikrafttræden den 1. februar 2016. Den varslede huslejeforhøjelse udgør 0,138 mio. kr. årligt. Den nuværende husleje udgør 1,068 mio. kr. årligt og vil efter forhøjelsen udgøre 1,206 mio. kr. årligt. Der er tale om en huslejestigning på 13 %. Huslejen blev senest forhøjet i 1995.

  Forhøjelsen er begrundet i en vurdering af markedslejen for lejemålet.

  Af lejekontrakten mellem DSI Folkehjem og Aabenraa Kommune fremgår, at den bortset fra misligholdelsestilfælde er uopsigelig fra såvel lejers som udlejers side. Indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder de tekniske installationer påhviler lejeren, der endvidere afholder samtlige udgifter til varme, vand og el samt skatter og afgifter, der vedrører de lejede lokaler m.v.

  Kan Aabenraa Kommune ikke godkende den varslede huslejeforhøjelse, kan DSI Folkehjem indbringe spørgsmålet for boligretten.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den varslede huslejeforhøjelse ikke godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Indstillingen godkendt,

  idet den varslede huslejeforhøjelse ikke kan accepteres.

  Aftalens vilkår om uopsigelighed kan ikke accepteres.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15951, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Den 17. december 2014 besluttede Byrådet, at venskabsbysamarbejdet med Lojo, Växjö, Hønefoss og Skagaströnd skulle opsiges, og at Aabenraa i 2015 skulle indkalde til et møde med politikere og embedsfolk fra Kaltenkirchen vedrørende undervisning, sport og kultursamarbejder samt erhvervssnitflader af fælles interesse. Dette møde fandt sted 1. juni 2015.

  I forlængelse af dette møde har forvaltningen på møde den 1. juli 2015 drøftet potentialerne i et eventuelt samarbejde mellem de to parter. På møde den 23. september 2015 med direktørerne for de involverede forvaltninger Børn & Skole samt Kultur, Miljø & Erhverv, var konklusionen, at der ikke var relevante samarbejder.


  Aabenraa Kommune har i kraft af sin vision og internationale strategi allerede et stærkt fokus på det internationale samarbejde. På erhvervssiden samarbejdes der med Flensburg via Grænsetrekanten, og på kultur- og fritidssiden er der fokus på samarbejdet med partnerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Såvel den dansk-tyske kulturaftale som det nye Interregprojekt KursKultur arbejder med at fremme det grænseoverskri­dende samarbejde inden for områderne kultur, sprog, børn, unge sport og fritid og rummer stærke elementer inden for bl.a. undervisning og talentudvikling.

  Set i lyset af at Aabenraa Kommune allerede har indgået disse grænseoverskridende samarbejder, vurderer de involverede forvaltninger ikke, at det er fagligt relevant at opretholde et samarbejde med en egentlig tysk venskabsby.


  Forvaltningen samt Børn & Skole vurderer desuden, at Aabenraa Kommune og Kaltenkirchen strukturelt set ikke matcher hinanden, idet Kaltenkirchen er en "Gemeinde" og dermed geografisk og forvaltningsmæssigt betydelig mindre enhed end Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det meddeles Kaltenkirchen, at Aabenraa Kommune fremover gerne vil samarbejde, hvor det måtte være relevant, men at Aabenraa Kommune ikke ønsker at prioritere et venskabsbysamarbejde.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Det anbefales godkendt, at det meddeles Kaltenkirchen,

  at Aabenraa Kommune fremover gerne vil samarbejde, hvor det måtte være relevant, men at Aabenraa Kommune ikke ønsker et formelt venskabsbysamarbejde for nuværende.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/228, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Elite Aabenraa gennemgik i 2014 en udvikling, som resulterede i en ny organisering i form af en talentordning, en klubordning og etablering af en styregruppe.

  Efter et år med den nye organisering har især talentordningen modtaget stor ros og anerkendelse. Der er stor opbakning til ordningen med nu 24 optagede talenter, som nyder godt af de forskellige tilbud. Klubordningen har resulteret i seks optagede klubber og det forventes at optage to mere i efteråret 2015.

  Styregruppen afholdt i 2014 og 2015 fire møder. På baggrund af de høstede erfaringer, fremkom styregruppen på det sidste møde med et forslag til justering af organiseringen, med det formål at:

  • Sikre sammenhæng mellem styregruppemedlemmernes kompetencer i forhold til henholdsvis det idrætslige fokus og det strategiske fokus
  • Styrke kontakten mellem styregruppen og de klubber der er optaget i klubordningen

  Beslutningskompetencerne og styregruppens rådgivende funktion bibeholdes, men styregruppen foreslår følgende justering:

  1: Tilføjelse til sammensætningen af styregruppen

  Nuværende sammensætning som bibeholdes:

   • 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Fritidsråd
   • 1-2 medlemmer udpeget af Aabenraa Kommune
   • Eliteidrætskoordinatoren

  Tilføjelse:

   • 1 repræsentant fra hver af de optagede klubber i klubordningen

  Styregruppen skal arbejde på et kortere sigt og fokusere på indholdet i henholdsvis Talentordningen og Klubordningen. Derved sikres en tættere kontakt imellem klubberne i ordningen.

  2: Oprettelse af et Advisory Board med fokus på udarbejdelse af en langsigtet strategi

  Advisory Boardets sammensætning beskrives af den nuværende styregruppe i forbindelse med udarbejdelse af en forretningsorden. Som medlemmer udpeges repræsentanter fra erhvervslivet i Aabenraa Kommune og uddannelsesinstitutionerne.

  Advisory Boardet formål bliver at arbejde imod et bedre samarbejde med erhvervslivet, samt videreudvikling af en langsigtet strategi for Elite Aabenraa.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at justeringen af styregruppen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 30. november 2015.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har følgende punkter:

  • Budget 2016-19 (drift og anlæg)
  • Høringsproces i forhold til budgettet
  • Orientering om aktivitetspuljen
  • Orientering om anlægspuljen
  • Orientering om Spejdernes Lejr 2017

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Proces omkring den kommende Kultur- og Fritidspolitik
  • Orientering om halanalyse
  • Orientering om status på Multiarena Aabenraa
  • Orientering om afholdelse af Nytårstræf og uddeling af erkendtligheder

  Derudover kan der komme yderligere punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 30. november 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Kultur- og Fritidsudvalget har ikke yderligere punkter. Ovenstående punkter udgør dagsordenen til dialogmødet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa.
  • Orientering om kunst i det åbne rum.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Orienteringen taget til efterretning.   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2015

  Intet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman