Beslutningsprotokol

mandag den 30. november 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Der er afbud fra Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  den 30. november 2015

  kl. 16.00

  i lokale 425  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 17. februar 2015 Kultur- og Fritidsudvalgets tidsplan for gennemførelse af idrætsfacilitetsanalysen, så nye mål og aftaler med både de kommunale og selvejende idrætsfaciliteter kan træde i kraft fra 1. januar 2017.

  Processen inddrager brugere, medarbejdere, bestyrelser, det politiske udvalg og forvaltningen i en række workshops, en kvantitativ kapacitetsanalyse og en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse samt en fælles studietur. De eksterne konsulenter har desuden besøgt og interviewet medarbejdere og repræsentanter på hver idrætsfacilitet.

  Analysen har også omfattet

  • Befolkningens fremtidige idrætsmønstre og ønsker til fremtidens faciliteter
  • Lokale udviklingstiltag og udfordringer ved hver hal
  • Gældende tilskudsregler og administrationsgrundlag
  • Tilskudsregler for og pasning af grønne områder

  På et fællesmøde med halinspektører, repræsentanter for de selvejende haller og forvaltningen den 11. november 2015 blev analysens foreløbige konklusioner drøftet. Konsulenterne præsenterede deres forslag og anbefalinger til principper og fremtidige rammebetingelser for idrætsfacilitetsområdet.

  Der var generelt lydhørhed for at indgå i udviklingen mod en tilskudsordning som i højere grad er baseret på omfanget af aktiviteter end selve driften af bygningen.

  Konsulenterne fremlægger analysens anbefalinger på udvalgsmødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at arbejdet med at udformenye mål og aftaler med de kommunale og selvejende idrætsinstitutioner tager udgangspunkt i analysens anbefalinger til tilskudsprincipper og rammebetingelser.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32066, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune varetager de lokalhistoriske arkivers interesser og fordeler hvert år bevillingen til området mellem medlemmerne. Samrådet har fremsendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor Samrådet søger om en forøgelse af deres driftstilskud på 0,048 mio. kr. 

  Ansøgningen er begrundet i, at Samrådet har modtaget en henvendelse fra Rens & Omegns Lokalhistoriske Forening om optagelse under navnet ”Burkal Sogns Lokalarkiv”.

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver kan godkende optagelsen at Burkal Sogns Lokalarkiv som medlem, idet de opfylder kravene ifølge vedtægterne. Optagelse af et nyt arkiv i Samrådet kan alene ske på Samrådets generalforsamling. Derfor afhænger optagelsen ifølge Samrådet i høj grad af, om Samrådet får udvidet det samlede tilskud fra kommunen.

  Bevillingen skal dække udgifter til husleje, driftstilskud m.m., så arkivet er ligestillet med de øvrige arkiver i Samrådet.

  Der er i budgettet for 2016 afsat 0,218 mio. kr. til Lokalarkiverne, hvoraf de 0,014 mio. kr. er reserveret til driftsudgifter på bygningen i Stubbæk (Ensted Sogns Lokalhistoriske Arkiv).

  Forvaltningen foreslår følgende:

  Alternativ 1

  Budgetrammen fastholdes, og samrådet må ved optagelse af et nyt medlem omprioritere rammen.

  Alternativ 2

  Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer besparelser ud fra vedlagte prioriteringsbilag og finansierer et øget tilskud til Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver ved en omprioritering.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2016 afsat 0,218 mio. kr. til Lokalarkiverne, hvoraf 0,014 mio. kr. er reserveret til driftsudgifter på bygningen i Stubbæk (Ensted Sogns Lokalhistoriske Arkiv).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen drøftes med Samrådet på dialogmødet i februar.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i oktober 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningerne skulle arbejde frem imod at indsende en ansøgning til A. P. Møller Fonden den 28. oktober 2015.

  Hermed præsenteres udvalgene for indholdet og økonomien i det endelige projektprogram SundSkole 2020 til godkendelse.

  Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed og bevægelse. Derudover skal projektprogrammet være med til at indfri Vækstplan 2018, samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

  Formålet med projektprogrammet er:

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

  Projektprogrammet skal give skolerne flere ressourcer samt øgede kompetencer og handlemuligheder i forhold til at arbejde aktivt med sundhed, bevægelse og principperne i den åbne skole. Derfor indeholder projektprogrammet også etableringen af et centralt medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne skal udvikle initiativer og samarbejder med det lokale foreningsliv.

  Forvaltningerne forventer svar fra fonden i januar 2016. Imødekommes ansøgningen ikke, udarbejder forvaltningerne et tilpasset projektprogram og budget, som bliver sendt til godkendelse i udvalgene.

  Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget, Social og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Projektprogrammet løber fra 2016 til 2020 og har et samlet budget på 24,509 mio. kr.

  Heraf søges fonden om 12,905 mio. kr.

  Egenfinansieringen for Aabenraa Kommuner er 11,604 mio. kr., og de fordeler sig mellem udvalgene på følgende måde:

  Børne- og Uddannelsesudvalget: 10,024 mio. kr.

  Social- og Sundhedsudvalget: 1,080 mio. kr.

  Kultur- og Fritidsudvalget: 0,500 mio. kr.

  Indstilling

  Børn & Skole, Social & Sundhed og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektprogrammet SundSkole 2020 godkendes, og

  at projektprogrammets økonomi godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27662, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen fremlægger hermed status for Kultur- og Fritidsudvalgets ressortplan, som indeholder opgaver, der forventes afsluttet i 2015 eller videreføret i 2016.

  Ligeledes fremgår det, hvilke indsatsområder det har været nødvendigt at revidere tidshorisonten for og hvilke indsatsområder der håndteres anderledes end oprindeligt planlagt.

  Væsentlige ændringer i forhold til indhold og økonomi vedrørende de enkelte ressortområder vil blive forlagt Kultur- og Fritidsudvalget særskilt til godkendelse.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at status for ressortplanen 2015 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33182, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Bibliotekspolitikken er vedtaget af byrådet i 2013.

  Af missionen fremgår, at Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling. Visionen er todelt og udpeger bibliotekerne til:

  · at være alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling

  · at være kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune

  Bibliotekspolitikken har tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek som er udtryk for, atbibliotekstilbuddet er public service og består af en bred vifte af tilbud, services og muligheder, funderet på kvalitet, alsidighed og aktualitet.

  · Borgernes bevægende bibliotek som er udtryk for, at bibliotekstilbuddet støtter borgernes dannelse og styrker borgernes digitale kompetencer og aktive deltagelse i den demokratiske proces. Bibliotekstilbuddet støtter dermed borgernes faglige og personlige udvikling, nysgerrighed og skabertrang, og søgen efter identitet.

  · Borgernes inviterende bibliotek som er udtryk for, at Aabenraa Bibliotekerne indgår i sektorinterne og –eksterne partnerskaber og tværgående indsatser, der styrker sammenhængskraften og fremmer udvikling, bosætning og virkelyst i Aabenraa Kommune.

  Af bibliotekspolitikken fremgår, at konkrete handlinger årligt vil fremgå af Aabenraa Bibliotekernes virksomhedsaftale, og at Kultur- og Fritidsudvalget løbende ønsker at følge udviklingen på biblioteksområdet via handlingsplaner og statusorienteringer.

  Bibliotekspolitikkens handlingsplan 2016 har udviklingskarakter og giver først og fremmest overblik over hvilke aktiviteter, der skal ny- eller videreudvikles. Handlingsplanen omfatter derfor langt fra alle de aktiviteter og tiltag, der tilsammen udgør kommunens bibliotekstilbud, men illustrerer alligevel bibliotekstilbuddets bredde og alsidighed. Handlingsplanen realiseres inden for Aabenraa Bibliotekernes driftsbudget.

  Opfølgning på handlingsplanen vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget primo 2017. Ved samme lejlighed redegøres for aktiviteter og biblioteksstatistik for 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bibliotekspolitikkens handlingsplan 2016 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32878, Sagsinitialer: jkjae

  Sagsfremstilling

  Ifølge en række indgåede samarbejdsaftaler afholder Kultur- og Fritidsudvalget hvert år et antal møder med de forskellige dialogfora.

  Møderne for 2016 er fordelt således:

  Dato for udvalgsmøder

  Dialogpartner

  Mandag den 11. januar 2016

  Landsbyrådet

  Mandag 1. februar 2016

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

  Mandag 7. marts 2016

  Kulturelt Samråd

  Mandag 11. april 2016

  Aabenraa Fritidsråd

  Mandag 9. maj 2016 (bevillingskontrol)

  Mandag 13. juni 2016

  Musikrådet

  Mandag 15. august 2016

  Mandag 12. september 2016

  Billedkunstrådet

  Mandag 3. oktober 2016

  Kulturelt Samråd

  Mandag 7. november 2016 (bevillingskontrol)

  Aabenraa Fritidsråd

  Mandag 5. december 2016

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Orienteringen taget til efterretning. Alle dialogmøder afholdes kl. 15-16.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2015

  Intet

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll