Beslutningsprotokol

mandag den 11. januar 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Afbud fra Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7280, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  den 11. januar 2016

  kl. 16.00

  i lokale 425

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34667, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  De Sønderjyske Kulturfællesskaber blev i perioden 2008-2012 håndteret af styregruppen for den Sønderjyske Kulturaftale, bestående af formandsskabet i de fire Sønderjyske Kulturudvalg. Styregruppen forholdt sig til emner som overgangsordningen for de tidligere amtslige tilskud, Sønderjyllands Symfoniorkester, Eliteport, Museum Sønderjylland mv.

  Styregruppen blev betjent at personalet i Den Sønderjyske Kulturaftale og repræsentanter for de fire fagforvaltninger.

  Ved indgåelsen af den dansk-tyske Kulturaftale pr. 1. januar 2013 overgik opgaven med de rent danske fælles sønderjyske kultur- og fritidsanliggender til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, hvor sekretariatsfunktionen skulle gå på skift mellem de fire aftalekommuner.

  Da det ikke er lykkedes at koordinere et møde siden april 2014, har arbejdet ligget stille. Sekretariatsfunktionen er ikke blevet overdraget til Aabenraa Kommune, der skulle have varetaget den i 2015.

  Sønderborg Kommune indkalder nu til møde onsdag den 10. februar, og fremsender i den forbindelse indsamlede dagsordenspunkter, og beder om yderligere bidrag til dagsorden senest den 20. januar 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg står for fordelingen af midler til fælles sønderjyske anliggender (tidligere amtstilskud) som udgør 1,050 mio. kr.

  Aabenraa Kommunes bidrag til fælles sønderjyske anliggender udgør 0,272 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bemærkningerne til dagsordenspunkterne drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  De skitserede punkter til dagsorden taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33182, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Bov Lokalarkiv og Tinglev Lokalarkiv er tilknyttet Aabenraa Bibliotekerne og drives ved hjælp af frivillige. Aabenraa Bibliotekerne afholder udgifter til driften.

  Bov Lokalarkivs virkeområde er sognene Bov og Holbøl i den tidligere Bov Kommune. Tinglev Lokalarkivs virkeområde er sognene Bjolderup, Burkal, Bylderup, Tinglev og Uge i den tidligere Tinglev Kommune. Burkal sogn forventes at udgå af virkeområdet, da der er oprettet et nyt arkiv, ”Burkal Sogns Lokalarkiv”.

  Vedtægterne ændres og opdateres, da de ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold som følge af ændringer de seneste år i Aabenraa Bibliotekernes organisering, åbningstider m.m.

  Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af både Sammenslutningen af Lokalarkiver, hvilket allerede er sket, og Kultur- og Fritidsudvalget.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 

  at vedtægterne godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at godkende en evt.  kommende vedtægtsændring begrundet i ændring af virkeområdet for Tinglev Lokalarkiv, hvor Burkal sogn udgår.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll  

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32171, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25492, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Den gældende kultur- og fritidspolitik for Aabenraa Kommune udløber med udgangen af 2016, og der skal udarbejdes en ny politik. Politikken skal bidrage til at realisere kommunens overordnede vision som beskrevet i planstrategien "Sund Vækst”.

  Målet er at støtte op om, videreudvikle og profilere mulighederne for at leve det gode liv i Aabenraa Kommune. Politikken skal være et prioriteringsredskab for de kommende års indsatser, og den skal danne udgangspunkt for konkrete handleplaner.

  Der er i 2015 blevet foretaget interne såvel som eksterne evalueringer af indsatserne på kultur- og fritidsområdet. Evalueringerne har bestået i bl.a. en SWOT-analyse af kultur- og fritidsområdet, en intern evaluering heraf, Kultur- og Fritidsudvalgets temaseminar med afsæt i SWOT-analysen samt evalueringer og tilbagemeldinger fra aktører og forvaltning.

  På baggrund af disse evalueringer har forvaltningen udpeget fire overordnede tværfaglige temaer, som danner afsæt for det videre arbejde. Temaerne har arbejdstitlerne: Land, vand og by, Fede fællesskaber, Stjerner at se op til og Kultur & Fritid på tværs.

  Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan for udvikling af en inddragende kultur- og fritidspolitik, som skaber forankring og ejerskab blandt aktørerne:

  Jan 2016

  Deltagere i fokusgrupper udpeges via de råd og nævn der er knyttet til Kultur- og Fritidsudvalget (Fritidsrådet, Musikrådet, Billedkunstrådet, Kulturelt Samråd, Samrådet for Lokalarkiver og Campusrådet). Til hver fokusgruppe knyttes en faglig nøgleperson fra forvaltningen.

  Jan 2016

  Til Kultur- og Fritidsudvalgets årlige nytårstræf tematiseres den kommende kultur- og fritidspolitik og mulighederne for at give input.

  Jan – apr. 2016

  Gennem en struktureret, involverende proces udvikler fokusgrupperne input til temaerne.

  Jan – nov. 2016

  Arbejdet med den kommende politik tages op på samtlige dialogmøder i 2016.

  Apr. 2016

  Evaluering af Kultur- og Fritidspolitikken 2013-2016 i forbindelse med at Kultur- og Fritidsudvalget får en status herpå. 

  Maj – aug. 2016

  Kultur & Fritid samler input og skriver udkast til ny politik. Udkastet godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Aug. – sep. 2016

  Høringsfase

  Sep. 2016

  Redigeringsfase

  Okt. – dec. 2016

  Politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og vedtagelse i Byrådet ultimo 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til udarbejdelse af en ny kultur- og fritidspolitik er budgetteret til 0,050 mio. kr. Beløbet foreslås afholdt af midler fra Kultur- og Fritidspolitikkens ramme i 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tids- og procesplan for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik godkendes, og

  at udgiften på 0,050 mio. kr. til udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik finansieres af Kultur- og Fritidspolitikkens ramme i 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt, idet der er tale om en revision af den eksisterende Kultur- og Fritidspolitik.

  Fremover revideres Kultur- og Fritidspolitikken hvert 4. år.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16344, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har pr. 15. juli 2015 indgået et hovedsponsorat med SønderjyskE A/S Damehåndbold. Som en del af denne aftale indgår.

  • 8 VIP-kort til SønderjyskEs hjemmekampe i alle fire sportsgrene
  • 5 fribilletter til SønderjyskEs hjemmekampe i alle fire sportsgrene.

  Da anvendelsen af disse billetter skal komme borgerne i Aabenraa Kommune til gode, foreslås det, at der indgås et samarbejde med Business Aabenraa om anvendelsen af disse billetter.

  Samarbejdet betyder, at Business Aabenraa får ret til at anvende seks af de i alt otte VIP-kort. Dette gøres ved hjælp af en årsplan, som Business Aabenraa har 1. prioritet til at udfylde. De resterende to billetter er placeret på rådhuset i forvaltningssekretariatet. Disse kan anvendes af borgmesteren, medlemmer af Kultur og Fritidsudvalget samt administrationen, og skal bookes med 14 dages varsel. Er dette ikke sket, kan Business Aabenraa anmode om at anvende de resterende to billetter til deres arrangement.

  Business Aabenraa skal administrere anvendelsen af VIP-kortene ud fra forslag til retningslinjer, således at det sikres at brugen af VIP-kortene kommer Aabenraa Kommunes borgere til gode. Ud fra statsamtets vurdering af lignende sag i Viborg Kommune kan den kommunale interesse maksimalt bære forhåndsreservation af to VIP-kort.

  De 5 fribilletter pr. kamp bliver tilbudt Aabenraa Kommunes institutioner, netværk, organisationer og forskellige samarbejdspartnere. Anvendelsen af disse koordineres også ud fra årsplanen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at retningslinjerne for anvendelse af VIP-kort til SønderjyskE A/S godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  Godkendt.

  Ordningen evalueres efter et år.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35466, Sagsinitialer: MSOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 1. februar 2016.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver har fremsendt følgende punkter:

  • Samrådet orienterer om aktuelle emner, bl.a. aftalen om ophavsrettigheder, der er indgået mellem Copydan og de lokalhistoriske arkiver
  • Rens Lokalhistoriske Forenings ansøgning om optagelse af Burkal Sogns Lokalarkiv i arkivsamrådet og dermed en evt. forøgelse af det årlige driftstilskud til lokalarkiverne
  • En drøftelse af skiltning til arkiverne v/Kliplev

  Derudover kommer der punkter, som udvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøre i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 1. februar 2015.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  De nævnte punkter udgør dagsordenen,

  der suppleres med et punkt om den forestående revision af Kultur- og Fritidspolitikken.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7281, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa
  • Konkurrenceforhold mellem foreningsfitness og kommercielle centre
  • Folkehjem

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7282, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2016

  Intet.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll