Beslutningsprotokol

mandag den 7. marts 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Der var afbud fra: Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Mandag 7. marts 2016

  Kl. 16.00

  i mødelokale  425 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32641, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2015 er opdelt på sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2015-2016, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2015-2016 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskab for afsluttede anlæg over 2. mio. kr. blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2016. 

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2015:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,875 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Garantiområder

  Der er overført 0,943 mio. kr. i garantioverførsler vedr. institutioner for Kultur- Fritidsudvalget ud af et samlet mindreforbrug på garantiområdet på 0,996 mio. kr.

  Tinglev Fritidscenter har i 2015 afviklet merforbrug i henhold til handleplan som følge af stram økonomisk styring af udgifter.

  For Borgersalen Tinglev foreligger et merforbrug i 3 på hinanden følgende år. Merforbruget på 0,023 mio. kr. forventes afviklet i 2016 ved optimering af kantinedriften samt nedsættelse af vedligehold til minimum.

  Pulje og projekter

  Der er for pulje og projekter ansøgt overført et merforbrug på -0,522 mio. kr. De to projekter som primært påvirker den samlede pulje og projektoverførsel er

  • EU kongelig Classic med merforbrug på -1,157 mio. kr. som afventer endelig godkendt regnskab, så tilskud kan udbetales
  • Breddeidrætsprojektet med mindreforbrug på 1,028 mio. kr., hvor der er ansøgt udskydelse af aktive spots, således der er samspil med anlæggelsen af Aabenraa Multiarena

  Øvrige overførsler

  Der er for Øvrige overførsler et mindreforbrug på 0,400 mio. kr., hvor der er søgt om overførsel af 0,154 mio. kr.  Kulturelt samråd søger overført 0,054 mio. kr. og der søges overført 0,100 mio. kr. til halanalyse. Overførslerne skyldes betalingsforskydninger. 

  Anlægsregnskab 2015

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 21,035 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 21,029 mio. kr. som søges overført til 2016, hvor Multiarena udgør 18,418 mio. kr.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,006 mio. kr., som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orientering om regnskab 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34060, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 skærpet kravene vedrørende vandkvalitet og omsætningstider for svømmebade på 25 meter og derover.

  De nye krav skal svømmebade opfylde senest den 1. juli 2017.

  Kultur- og Fritidsudvalget administrerer svømmebadene i Multiarena Aabenraa, Bov Svømmebad og Tinglev Svømmebad.

  Svømmebadet i Multiarena Aabenraa og Bov Svømmebad har begge gennemgået omfattende renoveringer, og opfylder de nye krav. For at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, er der behov for, at svømmebadet gennemgår en større renovering.

  Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomme fået udarbejdet en rapport af et eksternt rådgiverfirma, hvor det fremgår, at for at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, forudsætter det, at vandbehandlingsanlægget fornys og at dele af bassinet ombygges samt at der etableres en ny teknikkælder.

  Renoveringen af Tinglev Svømmebad skønnes at udgøre ca. 7,0 mio. kr.

  For at opnå det optimale grundlag for renovering af svømmebadet suppleres den udarbejdede rapport af en egentlig tilstandsvurdering, som er grundlag for at udarbejde et konkret udbudsmateriale for projektet.

  Renovering af Tinglev Svømmebad varetages i samarbejde med ekstern rådgiver og Ejendomme.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012

  ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet”.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat 0,500 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser af Tinglev Svømmebad. Der er ikke afsat yderligere rådighedsbeløb i budget 2016-2019 til renovering af Tinglev Svømmebad således skærpede krav kan imødekommes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til forundersøgelser af Tinglev Svømmebad. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2016.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/130, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. august 2012 en mere fast model vedrørende anlægstilskuddet for Museums Sønderjylland. Modellen kompenserer behovet for finansiering af fondsmoms.

  Kommunerne indbetaler efter aftale det årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

  Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

  Aftalen betyder, at anlægstilskuddet for Aabenraa Kommune er beregnet til 0,982 mio. kr.

  Betalingen forelægger, når faktisk opgørelse af anlægstilskuddet er til rådighed.

  Sagen afgøres i byrådet   

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2016 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,982 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,982 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3979, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 18. marts 2013 bevilliget et pristalsreguleret driftstilskud på 0,050 mio. kr. til foreningen Det Maritime Kalvø 2014-2016. I forbindelse med bevillingen blev der ønsket en evaluering i 1. kvartal 2016 med henblik på fortsættelse af driftstilskuddet.

  Forvaltningen har modtaget evalueringen som bl.a. nævner, at tidligere driftstilskud har givet foreningen mulighed for at fokusere på deres hovedområder. I perioden har driftsbevillingen endvidere været med til at sikre en løbende udskiftning og fornyelse af Det Maritime Kalvøs udstillinger. Foreningen beretter endvidere, at dele af driftstilskuddet går til løbende renovation af foreningens lokaler.  Derfor søger Det Maritime Kalvø om fortsættelsen af driftstilskuddet for årene 2017-2019 på 0,050 mio. kr.

  Foreningen Det Maritime Kalvø har haft en løbende og god dialog med forvaltningen, bl.a. i forbindelse med den årlige værftsdag på Kalvø og andre arrangementer. Foreningen har ligeledes været godt repræsenteret i Aabenraa Kommunes kultur- og turismetiltag, ligesom foreningen bridrog aktivt i forbindelse med det royale besøg i Aabenraa Kommune september 2015.

  På den baggrund vurderer forvaltningen, at foreningen Det Maritime Kalvø fortsat bør tildeles det søgte driftstilskud.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen, på baggrund af samarbejdspotentialer og evalueringens resultater, bemyndiges til at indgå en aftale om etprisreguleret tilskud på 0,050 mio. kr. i 2017-2019 finansieret af politikområdet Kultur, og

  at sagen tages op til evaluering i 1. kvartal 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16387, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Sagen handler om finansieringsniveau for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i perioden 2017-2020

  På mødet den 9. marts 2015 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs arbejde med såvel Interregprojektet Kurs: Kultur som fortsættelsen af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  Med afsæt i historien, herunder folkeafstemningen og grænsedragningen i 1920, er de definerede indsatsområder for kulturaftalen 2017-2020: 

  • Talentudvikling med fokus på børn og unge
  • Kultur græseløs med fokus på kulturel mangfoldighed og trans kulturelle netværk.

  Der er planlagt en proces der inddrager politikere, aktører og forvaltninger, som kommer til at definere større projekter med bred regional involvering til kulturaftalen.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede på sit møde den 4. februar 2016 at sende forslag til finansiering af en ny kulturaftaleperiode i høring hos partnerne af den nuværende kulturaftale. På baggrund af svarene udarbejdes et egentligt beslutningsforslag, som efterfølgende sendes til beslutning hos partnerne.

  Af de tre fremlagte modeller anbefaler Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, at partnerne tilvejebringer en finansiering på niveau 1. Her bidrager de fire kommunale danske partnere med tilsammen 1,200 mio. kr. pr. år i 4 år, hvilket er 0,356 mio. kr. under det nuværende niveau. Der lægges op til, at den nuværende fordelingsnøgle opretholdes, så de danske partnere betaler efter befolkningstal, hvorimod hver tysk partner betaler en tredjedel af det samlede tyske bidrag.

  Partnerne bedes med udgangspunkt i følgende spørgsmål tage stilling til niveau for medfinansiering af en kommende 4-årig kulturaftaleperiode 2017-2020:

  ”Er en kommunal medfinansiering svarende til samlet 1,200 mio. kr. årligt for de fire danske kommunale partnere fordelt efter befolkningstal og en medfinansiering svarende til samlet 0,900 mio. kr. årligt for de tre tyske kommunale partnere passende?”

  Høringssvaret bedes præsenteret mundtligt på mødet i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 10. marts 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Beregning af de sønderjyske kommuners andel til kulturaftalen 2017-2020 ved niveau 1 under forudsætning af, at befolkningstallet er som pr. 4. januar 2016.

  Aabenraa Kommune er markeret med gul.

  Kommune

  Folketal pr. 04.01.2016

  Pr. ind-

  bygger

  Beløb til Kulturaftalen

  Haderslev

  56.023

  5 kr.

  0,295 mio. kr.

  Sønderborg

  74.742

  5 kr.

  0,394 mio. kr.

  Aabenraa

  58.808

  5 kr.

  0,310 mio. kr.

  Tønder

  37.916

  5 kr.

  0,200 mio. kr.

  I alt

  227.489

  1.200 mio. kr.

  Beløbet kan finansieres inden for rammen til Kulturaftaler, hvorfra i 2016 udbetales 0,382 mio. kr. til formålet.

  Den kommunale medfinansiering på dansk side udløser et tilskud fra Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af forhandlinger med styrelsen, men kan være på max 1,500 mio. kr. og max 50 % af det kommunale bidrag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget følger anbefalingen fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig og afgiver høringssvar, der bakker op om medfinansiering på niveau 1 for en kommende 4-årig kulturaftaleperiode 2017-2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Niveau 1 anbefales.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5201, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Som led i Økonomiaftalen for 2014 mellem Staten og KL skulle kommunerne pr. 1. december 2014 tilbyde borgere og foreninger en digital selvbetjeningsløsning til booking af kommunale lokaler.

  Kultur- og Fritidsudvalget valgte i juni 2014 Conventus som kommunens fremtidige bookingsystem. Løsningen blev valgt, fordi det både er et bookings og foreningssystem, som kan hjælpe foreningerne med at holde styr på bl.a. medlemmer og regnskab.

  Et effektivt foreningssystem er med til at indfri Kultur- og Fritidspolitikkens målsætning om at understøtte den frivillige sektor og fremme sundheden i Aabenraa Kommune, og styrker dermed rammerne for det folkeoplysende arbejde.

  Forvaltningen stiller krav til foreningerne om, at de skal bruge systemet til at ajourføre deres kontaktoplysninger, foretage ansøgninger og afregninger indenfor folkeoplysningsområdet samt foretage bookinger.

  I forhold til kravene fra forvaltningen vil disse altid kunne løses med den free (gratis) udgave af foreningsversionen af Conventus.

   
  Udvalget vedtog, at tilbyde pro-udgaven af foreningsdelen gratis til alle kommunens foreninger til og med 2016. Udgifterne blev dækket via Kultur- og Fritidspolitikken og rammen til folkeoplysning. Pro-udgaven gav mulighed for at alle foreningerne kan bruge alle funktioner i Conventus gratis.

  Forvaltningen kan konstatere, at interessen blandt foreninger og aktører for at bruge Conventus til mere end booking, ansøgninger og afregninger er stødt stigende.

  I dag bruger Kultur & Fritid også Conventus som informationskanal til foreningerne - her oplyses bl.a. hvornår der er deadline for ansøgning om diverse tilskud - og Folkeoplysende foreninger søger tilskud via Conventus.

  Såfremt aftalen om gratis pro udgave til foreningerne ikke forlænges, vurderer forvaltningen at en del foreninger vil droppe Conventus’ øvrige muligheder. De vil dermed ikke have samme incitament til at holde sig orienterede og opdatere kontaktoplysningerne via systemet, hvilket vil være et ressourcekrævende tilbageslag.

  En udbredelse af finansdelen i Conventus’ Pro udgaven vil være til lettelse både for kasserer og forvaltningen i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

  Forvaltningen forudser at flere foreninger vil begynde at bruge Conventus som foreningssystem såfremt pro-udgaven fortsætter med at være gratis for foreningerne.

  Der er potentialer for fremadrettet at kunne anvende Conventus som platform for Aktiv Ferie, og integreret med andre IT-platforme.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget har valgmulighed mellem 3 modeller.

  Forskellen i modellerne kan ses i bilaget ”Økonomi til Conventus”.

  Mindsteprisen for Conventus er 0,069 mio. kr. og dyreste forslag er på 0,206 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at model to - Pro-udgaven til alle - vælges,
  at aftalen med Conventus forlænges i tre år, og
  at bevillingen finansieres af politikområdet Fritid.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1982, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Billedkunstrådet har fremsendt årsberetning for rådets aktiviteter i 2015 samt handleplan for 2016 til orientering.

  Handleplanen for 2015 har fokuseret på fundraising til forskønnelsesprojekt for Nygade Skolegård, Åbent Atelier, Kunst i det åbne rum samt Aabenraa Artweek.

  Billedkunstrådet beklager, at der ikke var politisk opbakning til realiseringen af Nygade, men er i øvrigt tilfreds med indsatsen i forhold til opfyldelsen af Handleplan 2015.

  Billedkunstrådet er i dialog med Statens Kunstfond omkring et stort landskabskunstprojektet i Varnæs-Bovrup. Projektet realiseres via 1,8 mio. kr. fra Statens Kunstfond og 0,600 mio. kr. fra Billedkunstrådet.

  Billedkunstrådet er bekymret over, at den årlige anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. er blevet sparet bort i 2016.

  Billedkunstrådets ønske om en fortsat god dialog og udvidet sparring med såvel de politiske udvalg som aktører på billedkunstområdet i 2016 skal ses i lyset af de forhold, som Billedkunstrådet har lagt op til en drøftelse af på det ekstraordinære dialogmøde, som afholdes den 8. marts 2016.

  Rådet glæder sig over det nye Interregprojekt Kurs Kultur, som åbner op for et tættere samarbejde i grænseområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Rådet modtager årligt 0,050 mio. kr. fra Aabenraa Kommune til aktiviteter, som forudsætning for at opnå et tilsvarende beløb fra Statens Kunstfonds midler til kommunale billedkunstråd.

  Indstilling

  Kultur-, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2078, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i 2012 at afsætte et rådighedsbeløb til en halpulje. Formålet med halpuljen er at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige brugere.

  Puljen har indtil 2015 været afsat som anlægspulje, men er i indeværende år budgetteret på driften. Dermed er det forvaltningen, der prioriterer puljen.  

  Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge tilskud fra halpuljen, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Institutionerne har haft mulighed for at indsende ansøgninger til halpuljen med opgaver, som den enkelte institution ikke kan afholde indenfor eget driftsbudget.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under politikområdet Fritid afsat 1,0 mio. kr. til halpulje 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioriteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2069, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har Kultur- og Fritidsudvalget siden kommunesammenlægningen i 2007 afsat en pulje til mindre opgaver. Puljen medvirker til at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, borgerhuse samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Puljen har indtil 2015 været afsat som en anlægspulje, men er i indeværende år budgetteret på driften. Dermed er det forvaltningen, der prioriterer puljen.

  Institutionerne har haft mulighed for at indsende ansøgninger til puljen, som den enkelte institution ikke kan afholde indenfor eget driftsbudget.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under politikområdet Fritid afsat 1,0 mio. kr. til pulje til mindre opgaver 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioriteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1535, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren har i samarbejde med Aabenraa Kommune og Nationalmuseet udarbejdet en udviklingsplan for Frøslevlejren.

  Udviklingsplanens formål er at sætte en strategisk retning for udviklingen og sandsynliggøre en økonomisk bæredygtig drift, der kan sikre det nationale mindesmærke mange år frem.

  Planen er udarbejdet i samarbejde med en styregruppe og med inddragelse af lejrens brugere og en række interessenter i lokalområdet.

  Forvaltningen vil orientere om planen for udarbejdelse af et skitseprojekt, som skal anvendes i forhold til at søge medfinansiering hos fonde i forhold til at realisere udviklingsplanen.

  Vækst- og Udviklingsudvalget vil blive forelagt en lignende orientering på mødet den 10. marts 2016.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 11. april 2016.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har følgende punkter:

  • Budget 2017-2020 (drift og anlæg)
  • Orientering om aktivitetspuljen
  • Orientering om anlægspuljen
  • Orientering om Breddeidrætskommune og det videre arbejde

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om status på udarbejdelse af kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik
  • Orientering om analyse af idrætsfaciliteter

  Derudover kan der komme yderligere punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med Aabenraa Fritidsråd.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 11. april 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til mødet med Aabenraa Fritidsråd.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune
  • Frøslevlejren
  • Invitation fra Kaltenkirchen
  • Status på Museum Sønderjylland
  • Kulturkoordinationsudvalget
  • Rytmerollinger

  Indstilling

  Kultur Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Intet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman