Beslutningsprotokol

mandag den 11. april 2016 kl. 16:00

Mødested: NygadeHuset, Skammekrogen
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punkterne 34 og 35.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Mandag 11. april 2016, kl. 16.00

  Sted:  Nygade Huset,Skammekrogen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Godkendt,

  idet punkt 38 rykkes frem og behandles efter punkt 35.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34190, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Budgetproces og budgetgrundlag

  Budgetproces og øvrige økonomiske procedurer i 2016 er godkendt i Økonomiudvalget den 8. februar 2016.

  I budgetprocessen inddrages de stående udvalg, og der gives derfor en orientering om budgetprocessen for Kultur- og Fritidsudvalget med udgangspunkt i vedlagte tidsplan.

  Omplaceringer indenfor udvalget

  Der er vedlagt et budgetgrundlag for budget 2017-2020 i 2017 prisniveau på de enkelte politikområder Der henvises til nuværende budgetbemærkninger for uddybning af mål, indsatsområder og budgetforudsætninger for de enkelte områder. Endvidere er vedlagt nuværende investeringsoversigt 2016-2019.

  Med udgangspunkt i basisbudget bedes udvalget drøfte eventuelle fokusområder for budget 2017-2020, samt eventuelle omprioriteringer.

  Der forslås to alternativer til omplaceringer i Kultur & Fritid

  Alternativ 1

  Politikområderne ”Kultur” og ”Fritid” lægges sammen til et politikområde ”Kultur og Fritid”. Allerede i dag er der aktiviteter og initiativer der går på tværs. Kultur- og Fritidsudvalget understøtter vækststrategien i samarbejde med en række foreninger, institutioner og øvrige aktører. Tilbud og aktiviteter i kultur og fritidslivet er vigtige for at gøre Aabenraa Kommune en attraktiv og sund kommune og bidrager derfor både til bosætning, erhvervsudvikling, jobskabelse og sundhed. Den økonomiske styring skal understøtte samspillet og det strategiske spor som Udvalget arbejder for, og ved at smelte politikområderne sammen, vil det styrke helhedstanken og øge samarbejdet mellem kultur- og fritidsaktører.

  Alternativ 2

  Der omplaceres følgende indenfor udvalget

  Tabel 1.1

  Politikområde (1000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Kultur, event

  200

  200

  200

  200

  Kultur, analyse og udvikling

  250

  500

  Fritid, event

  -200

  -200

  -200

  -200

  Fritid, Analyse og udvikling

  -250

  -250

  -250

  -250

  Budget til event går ofte på tværs af politikområderne, og ved at flytte 0,200 mio. kr. fra politikområdet ”Fritid” til ”Kultur” justeres budget i forhold til faktiske udgifter på områderne, men snitfladerne opretholdes.

  Budget på 0,250 mio. kr.  vedrørende analyse og udvikling flyttes fra ”Fritid” til ”Kultur”, idet der fra 2017 forventes igangsat en analyse til udvikling af kultur- og borgerhuse.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tidsplan tages til efterretning, og

  at politikområderne ”kultur” og ”Fritid” sammenlægges til et politikområde ”Kultur og Fritid” fra budgetåret 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. og 2. at Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11837, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Foreninger, børnehaven, friskolen og lokalsamfundet i Holbøl og omegn har i en årrække arbejdet med landsbyudvikling.

  I den forbindelse ønsker den selvejende institution Grænseegnens Friskole at etablere et nyt foreningshus, som kan være med til at huse de lokale fritidsinteresser og udvikle nye tilbud i Holbøl.

  Grænseegnenes Friskole samt Holbøl Foredrags- og Idrætsforening har derfor fremsendt en fælles ansøgning, hvor der søges om følgende:

  1. lokaletilskud til foreningsaktivitet
  2. foreningers ret til benyttelse af gymnastiksalen aflyses
  3. arealet hvor fodboldbanen er beliggende overdrages til Grænseegnens Friskole
  4. udarbejdelse en ny lokalplan for området

  Kultur- og Fritidsudvalget skal alene behandle punkt 1 og 2 vedrørende ansøgning om lokaletilskud til foreningsaktivitet samt foreningers ret til benyttelse af gymnastiksalen aflyses.

  Ansøgningen vedrørende punkt 3 og 4 omkring arealoversragelse og udarbejdelse af ny lokalplan behandles i andre fagudvalg.

  Foreningshuset ønskes placeret på sportspladsen, som ligger i umiddelbar tilknytning til Grænseegnens Friskole og vil komme til at indeholde et stort aktivitetsrum på 597 m², hvor der kan udøves gymnastik, boldspil, afvikles forestillinger og herudover omklædnings- og toiletfaciliteter.

  Grænseegnens Friskole finansierer Foreningshuset ved egne midler, fonde, eget arbejde samt ved lånefinansiering og har udarbejdet et driftsbudget for Foreningshuset indeholdende bl.a. lejeindtægter fra Holbøl Foredrags- og Idrætsforening.

  Holbøl Foredrags- og Idrætsforening søger derfor om tilskudsberettigede lokaleudgifter af 0,080 mio. kr. svarende til et tilskud på 0,030 mio. kr. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i 2017. Foreningen forventer, at medlemssammensætning over 25 år vil udgøre 50 % ved benyttelse af nævnte lokale.  

  Da Grænseegnens Friskole i 2012 overtog den daværende Holbøl Skole, blev der tinglyst en servitut, hvoraf det fremgår, at Grænseegnens Friskole har råderet over sportspladsen under forudsætning af, at friskolen selv vedligeholder og forestår driften af arealet samt stiller deres lokaler og sportspladsen til rådighed for de lokale folkeoplysende foreninger.

  Af den tinglyste servitut fremgår det desuden, at Holbøl Foredrags- og Idrætsforening kan benytte skolens gymnastiksal vederlagsfrit i ca. 10 timer pr. uge i perioden 1. september til 31. marts.

  Holbøl Foredrags- og Idrætsforening benytter i dag Grænsehallerne til ældregymnastik, fodbold og badminton og i 2015 udgjorde aktiviteterne ca. 400 timer.

  Forvaltningen vurderer, at etablering af et Foreningshus i Holbøl kan påvirke behovet for benyttelse af Grænsehallerne.

  Grænseegnens Friskole har i deres projekt ønsker om at indrette eksisterende gymnastiksal på skolen til undervisningslokale og søger Kultur- og Fritidsudvalget om, at foreningers ret til benyttelse af gymnastiksalen aflyses, så foreningsaktiviteterne kan samles i Foreningshuset.

  Derudover søger Grænseegnens Friskole om at idrætsanlægget beliggende ved friskolen i Holbøl overdrages til Grænseegnens Friskole, og at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt arealet overdrages til Grænseegnenes Friskole, sker det under forudsætning af, at arealet stilles specifikt til rådighed for friskolevirksomhed.

  Såfremt foreningernes ret til benyttelse af nuværende gymnastiksal aflyses, anbefales tilsvarende mulighed tinglyst i det nye foreningshus, da Kultur- og Fritidsudvalget ellers vil kunne få yderligere merudgifter til lokaletilskud på ca. 300 timer årligt.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Kultur- og Fritidsudvalget har jf. Folkeoplysningsloven mulighed for enten:

  • at imødekomme ansøgningen i henhold til det ansøgte,
  • at fastfryse et tilskud på et maksimalt aktivitetstimetal, eller
  • at give afslag på ansøgningen

  Planmæssige forhold

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Endvidere skal der tages stilling til, om bygherre skal bidrage med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt udvalget vælger at imødekomme ansøgningen ud fra de angivne forudsætninger vil udgiften blive 0,030 mio. kr. (800 aktivitetstimer x 100 kr. = 80.000 kr. – 50 % for medlemmer over 25 år x 75 %).

  Alternativt, hvis udvalget vælger at yde et tilskud efter et andet maksimalt aktivitetstimetal i det nye lokale på eksempelvis:

  • 700 timer, så vil udgiften i 2017 være 26.250 kr.
  • 600 timer, så vil udgiften i 2017 være 22.500 kr.
  • 500 timer, så vil udgiften i 2017 være 18.750 kr.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt arealet overdrages til Grænseegnens Friskole, sker det under forudsætning af, at arealet stilles specifikt til rådighed for friskolevirksomhed.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at med baggrund i, at der ikke er afsat midler til udvidelser af aktiviteter i haller, minihaller, multisale m.v. meddeles afslag på ansøgningen fra Holbøl Foredrags- og Idrætsforening om tilskud,

  at tinglyst servitut vedrørende foreningernes ret til benyttelse af nuværende gymnastiksal på skolen aflyses, og

  at under forudsætning for at Grænseegnens Friskole får overdraget arealerne med boldbanerne og opfører et foreningshus tinglyses en ny servitut, hvor foreningerne har ret til at benyttes det nye Foreningshus i maksimalt 10 timer ugentligt vederlagsfrit.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27162, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. oktober 2015 0,188 mio. kr. til eventen Kongelig Classic 1855 (KC 1855) under forudsætning af, at eventen i 2016 blev overdraget til lokalt forankrede aktører. I tilknytning til paraplyprojektet Vild med Vand, har Kultur & Fritid den 16. marts 2016 afholdt et møde med en række nøglepersoner omkring KC 1855 i Aabenraa.

  På mødet blev det besluttet, at danne en forening af aktører med relation til vandet og havnen, såsom vandsportsklubber og erhvervsdrivende i havnen, der i fremtiden kan stå bag arrangementet KC 1855.

  Alle aktører der bakker op om og passer ind i eventens formål, kan tage del i eventen. Det kan udover søsportsklubber således også være f.eks. turisme- eller fødevareinteressenter. De deltagende foreninger/aktører udpeger medlemmer til en fælles KC 1855-styregruppe, der står for at arrangere eventen.

  På mødet blev der nedsat en foreløbig styregruppe, der på et nyt møde den 29. marts 2016 besluttede at:

  Styregruppen vil gerne stå for at definere, stifte og konsolidere foreningen samt gennemføre. For at sikre eventens afholdelse indtil aktørerne har fundet en organisatorisk, økonomisk og programmæssig bæredygtig model, er der fra aktørernes side krav om at eventen støttes økonomisk også i 2017og at der stilles en underskudsgaranti.

  Der er i drøftelserne i forbindelse med overdragelsen aftalt at styregruppen for KC 1855 arbejder for at levere en oplevelse på havnen, der trækker sejlere og borgere til byen, fremmer vandsporten og styrker aktiviteterne i havnen, medvirker til at skabe liv i byen og styrker byens maritime identitet og samarbejdet over grænsen.

  En forudsætning for at pengene bevilges er en aftale om, at foreningen:

  • skaber en havneevent, der er attraktiv for borgere, turister og besøgende, og som styrker byens maritime identitet
  • indretter eventplads med telte, borde, bænke, toiletter og bad
  • sørger for de nødvendige tilladelser
  • sørger for mulighed for forplejning
  • sammensætter et kulturprogram
  • øger samarbejdet mellem klubberne/aktørerne
  • udvikler programmet for publikum på land og til vands
  • involverer de deltagende klubber i at lave aktiviteter for publikum til KC 1855
  • samarbejder med partnerbyerne Sønderborg og Flensborg bl.a. pm PR og markedsføring
  • udbreder den gode historie om det grænseoverskridende, maritime samarbejde
  • viderefører brand og design, og herved at udbrede kendskabet til KC 1855 yderligere
  • anvender et evt. overskud på foreningslivet i tilknytning til eventen.

  Forvaltningen anbefaler, at der bevilliges 0,050 mio. kr. i underskudsgaranti i 2016 og 2017, og et tilskud på 0,188 mio. kr. i 2017.

  Sagen afgøres i Kultur-og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  For at sikre eventens videreførelse er det vigtigt, at aktørerne har vished for, at de i minimum to år har midler til deres rådighed, så der er tid til at udvikle og implementere en bæredygtig arrangements- og forretningsmodel, og at der stilles en underskudsgaranti til rådighed.

  Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 0,188 mio. kr. til afholdelse af eventen i 2016.

  En sponsor, der ønsker at være anonym, har bevilget 0,020 mio. kr. 2016, og der kan søges om samme beløb i årene fremover.

  Forvaltningen anbefaler, at der ud over det bevilligede tilskud på 0,188 mio. kr., bevilliges 0,050 mio. kr. i underskudsgaranti i 2016 og tilsvarende beløb i 2017. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler med en forening der stiftes med de beskrevne formål,

  at Kultur- og Fritidsudvalget stiller en underskudsgaranti på op til 0,050 mio. kr. til rådighed til KC 1855 i 2016,

  at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter 0,238 mio. kr., heraf 0,050 mio. kr. i underskudsgaranti til afholdelse af KC 1855 i Aabenraa i 2017, og

  at udgiften finansieres fra området Kultur.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. 2. 3. og 4. at Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. juni 2014, at fastsætte nye mål og indgå nye aftaler med de kommunale- og selvejende idrætsfaciliteter.

  Baggrunden er, at driftsvilkårene for Aabenraa Kommunes kommunale og selvejende haller siden kommunalreformen i 2007 har været præget af forskellige tilskudsordninger.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. november 2015, at iværksætte en idrætsfacilitetsanalyse. Analysen skulle rumme forslag til en ny tilskudsmodel, der bygger på principper om transparens og harmonisering og giver incitament til aktivitet. Formålet er at fremtidssikre idrætsfaciliteterne i hele kommunen og få mere idræt for pengene.

  Analysen og tilskudsmodellerne sendes i høring fra 11. april til 11. maj 2016 sammen med anbefalinger om:

  - at den nye tilskudsmodel indfases over en 3-årig periode

  - at en harmonisering af priserne for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller træder i kraft 1. januar 2017

  - indførelse af ensartet regnskabspraksis med ikrafttrædelse 1. januar 2017

  Analysen kategoriserer idrætsfaciliteterne ud fra deres størrelse, rolle og forudsætninger i lokalområdet. Den synliggør, at nogle idrætsfaciliteter hidtil har haft mere gunstige driftsforudsætninger end andre, og at de derfor kan blive udfordret på deres økonomi af de nye ensartede tilskudsprincipper, hvis de ikke udvikler sig.

  Den 3-årige overgangsperiode gør det muligt at tilpasse anlæggenes drift til de nye driftsvilkår. Det kan ske ved at arbejde videre med de udviklingsperspektiver, der er skitseret i samarbejde med de enkelte faciliteter i forbindelse med analysen. Det kan dreje sig om udbud af nye aktiviteter, aktiviteter i samarbejde med andre haller, samarbejde omkring drift, sundhedsfremmede tiltag etc.

  I det fremadrette arbejde med at udvikle faciliteterne skal der også tages højde for, hvordan afskrivning og investeringer kan indarbejdes i den enkelte facilitets budget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har opbakning fra Social & Sundhed samt Børn & Skole til at agere proaktivt for at kunne støtte op om analysens anbefalinger, og forvaltningerne foreslår derfor, at der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger, der skal komme med oplæg til:

  - hvordan man etablerer en driftsorganisation, som institutioner, der primært er finansieret af Kultur & Fritid, får mulighed for at blive en del af

  - hvordan Kultur & Fritid og Sundhed & Forebyggelse kan styrke deres samarbejde fx omkring udbud af sundhedsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i dagtimerne. Det gælder blandt andet aktiviteterne i Sundhedscenteret i Rødekro og de aktiviteter, der foregår i regi af Servicelovens § 79

  - hvordan gebyr for leje af lokaler skoler, borgerhuse m.fl. kan indføres for at stille alle ens

  - hvordan driften af svømmehallerne kan udvikles, så aktivitetsniveauet højnes og svømmehallernes økonomi forbedres blandt andet via en ny model for skolesvømning.

  Konsulent fra firmaet Frejo&Steen deltog i Kultur- og Fritidsudvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget sendes i høring, og

  at sagen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. at Godkendt, analysen og forslag til tilskudsmodel sendes i offentlig hørring.

  2. at Analysen og forslag til tilskudsmodel sendes til orientering i samtlige stående udvalg. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1364, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet få en status på, hvilke medlemmer der sidder i CampusRådet på nuværende tidspunkt, hvordan CampusRådet har organiseret sig og hvilke aktiviteter CampusRådet foreløbigt har planlagt i 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14824, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Bibliotekernes betjente åbningstid blev 1. november 2013 suppleret med selvbetjent åbningstid, således at alle borgere, der er fyldt 10 år og har et sundhedskort, samt børn under 10 år i ledtog med adgangsberettigede borgere, har adgang til hovedbibliotek og filialer hver dag i tidsrummet kl. 7-22, (dog lukket den 31.12.).

  Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet få en orientering om konstaterede ændringer i biblioteksbenyttelsen og afledte effekter heraf. Orienteringen vil lægge op til en drøftelse af udvalgte problemstillinger og løsningsmuligheder.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune
  • National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet
  • ”Småt brændbart – Biblioteket på kanten”
  • Nationale indsatser på musikområdet for folkebiblioteker

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Intet.