Beslutningsprotokol

mandag den 9. maj 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i punkterne 44 og 45.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  - mandag 9. april 2016, kl. 16.00

  - i mødelokale 412

  Bemærk venligst,

  at udvalgsmødt kan være længere end til kl. 18.00.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Godkendt.

  Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/9398, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 31. marts.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3. Der foreligger ingen omplaceringer indenfor eget udvalg samt tillægsbevillinger drift og anlæg, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2016

  Ændring

  Service-udgifter

  92.088

  92.982

  31.062

  93.099

  117

  Anlæg

  41.482

  63.211

  5.229

  63.211

  Status på aftalestyrede enheder:

  Tinglev Fritidscenter fik en afviklingsplan i 2014. I 2015 er merforbruget afviklet med 0,316 mio. kr., således der er et resterende merforbrug på 0,89 mio. kr. som forventes afviklet ultimo 2016. Der er afskediget en medarbejder, som var ansat 15 timer om ugen samt øget indtjening ved udlejning af timer i svømmehallen.

  Politikområderne ”Kultur” og ”Fritid” generelt:

  For begge områder forventes budgettet i 2016 overholdt. Der arbejdes med konkrete tiltag for at understøtte udviklingen i Aabenraa og Sund Vækst strategien. Der er iværksat langsigtede tiltag gennem analysearbejde for at sikre økonomien fremadrettet.

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  • En tillægsbevilling på 0,138 mio. kr. i 2016, samt en rammekorrektion på 0,138 mio. kr. i 2017-2020 som følge af udbud på forsikringspræmier, finansieret af Økonomiudvalget.
  • En negativ tillægsbevilling på 0,078 mio. kr. samt en negativ rammekorrektion på 0,111 i 2017-2018 og 0,112 i 2019-2020, der tilføres Økonomiudvalget, som følge af flytning af hhv. venskabsbysamarbejdet og fastholdelse af IT-vagt.
  • En tillægsbevilling på 0,057 mio. kr. i 2016 til etablering af borgerservice i Bov, finansieret af Økonomiudvalget.

  Der foreligger ingen ændringer i anlægsbevillingerne. Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på 0,117 mio. kr. i 2016, samt en rammekorrektion på 0,027 mio. kr. i 2017-2018 og en rammekorrektion på 0,026 mio. kr. i 2019-2020, finansieret af andre udvalg jf. bilag B1.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34190, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge budgetprocessen inddrages de stående udvalg, og skal leverer et bidrag til Økonomiudvalget.

  Der er for Kultur- og Fritidsudvalget allerede besluttet at sammenlægge de to politikområder ”Kultur” og ”Fritid” til et politikområde ”Kultur og Fritid” fra 2017.

  Første behandling af budget omfatter følgende områder:

  Drift – omprioriteringsbidrag

  Ifølge rammeudmelding skal Kultur- og Fritidsudvalget bidrage med 0,895 mio. kr. i 2017 stigende til 1,790 mio. kr. i 2018 og fremefter til omprioriteringskataloget. Der er i bilag 1 indmeldt emner med dertil hørende noter. Der ønskes at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke emner der skal indgå i kataloget.

  Drift – udfordringer indenfor udvalget

  For Kultur- og Fritidsudvalget er der følgende udfordringer, som ikke kan håndteres indenfor nuværende budgetramme

  Tabel 1.1 Udfordringer KFU

  Politikområde i 1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Vedligeholdelse af kunstværker

  1.050

  250

  250

  250

  Pulje til mindre opgaver

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Halpulje

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Beskrivelse af projekterne er vedlagt i bilag 1. Der foreligger endvidere en udfordring på Kunstværk mellem Varnæs og Bovrup, hvor etablering er betinget af afsat budget til vedligehold. Sagen er til behandling i udvalget den 9. maj. Der ønskes at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvorvidt der skal omprioriteres til områderne med udgangspunkt i resterende muligheder i omprioriteringskataloget.

  Anlæg – investeringsoversigt 2017-2020 samt akutte

  Investeringsoversigt over anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget er blevet kvalificeret, oversigt samt projektbeskrivelse fremgår i bilag 1. Der er tale om projekterne

  • Frigivet projekt Multiarena
  • Museum Sønderjylland
  • Udskiftning af halgulv i Felstedhallen

  Endvidere er indmeldt 2 projekter som akutte anlæg jf. definition i budgetoplæg, hvor akutte er kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.

  • Renovering af Tinglev Fritidscenters Svømmebad
  • Renovering af promenadedæk i svømmehal i Multiarena Aabenraa

  Der ønskes at kvalificeret investeringsoversigt og indmeldte akutte projekter godkendes.

  Takster

  I bilag 1 ses opdateret takskatalog, hvor eneste takstændring er på musikskolen, da minutprisen fremskrives hvert andet år. Der kan forekomme ændringer til 2. behandling. Takstkataloget ønskes godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at udvalget beslutter, hvilke emner der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at udvalget beslutter, om udfordringer skal tilgodeses med finansiering af emner fra omprioriteringskataloget,

  at kvalificeret investeringsoversigt 2017-2020 godkendes jf. bilag,

  at akutte projekter godkendes jf. bilag, og

  at takster godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  1. at udsat.

  2. at overgår til budgetforhandlingerne.

  3. at godkendt.

  4. at godkendt.

  5. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2163, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Men tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  I vedhæftede invitation fra Social- og Indenrigsministeriet er eksempler på temaer for frikommuneforsøg til inspiration samt kriterier for udvælgelse.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. juni 2016.


  Derfor er der brug for en drøftelse af eventuelle ideer for frikommuneforsøg samt forslag til eventuelle samarbejdskommuner.

  Økonomiudvalget har allerede besluttet, at følgende tværgående forslag skal indsendes som frikommuneforsøg:

  - Integrationsindsatsen, se bilag

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mulige temaer for frikommuneforsøg drøftes, herunder eventuelle samarbejdskommuner.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Ingen forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11837, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2016 at udsætte punktet.

  Foreninger, børnehaven, friskolen og lokalsamfundet i Holbøl og omegn har i en årrække arbejdet med landsbyudvikling.

  I den forbindelse ønsker den selvejende institution Grænseegnens Friskole at etablere et nyt foreningshus, som kan være med til at huse de lokale fritidsinteresser og udvikle nye tilbud i Holbøl.

  Grænseegnenes Friskole samt Holbøl Foredrags- og Idrætsforening har derfor fremsendt en fælles ansøgning, hvor der søges om følgende:

  1. lokaletilskud til foreningsaktivitet
  2. foreningers ret til benyttelse af gymnastiksalen aflyses
  3. arealet hvor fodboldbanen er beliggende overdrages til Grænseegnens Friskole
  4. udarbejdelse en ny lokalplan for området

  Kultur- og Fritidsudvalget skal alene behandle punkt 1 og 2 vedrørende ansøgning om lokaletilskud til foreningsaktivitet samt foreningers ret til benyttelse af gymnastiksalen aflyses.

  Ansøgningen vedrørende punkt 3 og 4 omkring arealoversragelse og udarbejdelse af ny lokalplan behandles i andre fagudvalg.

  Foreningshuset ønskes placeret på sportspladsen, som ligger i umiddelbar tilknytning til Grænseegnens Friskole og vil komme til at indeholde et stort aktivitetsrum på 597 m², hvor der kan udøves gymnastik, boldspil, afvikles forestillinger og herudover omklædnings- og toiletfaciliteter.

  Grænseegnens Friskole finansierer Foreningshuset ved egne midler, fonde, eget arbejde samt ved lånefinansiering og har udarbejdet et driftsbudget for Foreningshuset indeholdende bl.a. lejeindtægter fra Holbøl Foredrags- og Idrætsforening.

  Holbøl Foredrags- og Idrætsforening søger derfor om tilskudsberettigede lokaleudgifter af 0,080 mio. kr. svarende til et tilskud på 0,030 mio. kr. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i 2017. Foreningen forventer, at medlemssammensætning over 25 år vil udgøre 50 % ved benyttelse af nævnte lokale.  

  Da Grænseegnens Friskole i 2012 overtog den daværende Holbøl Skole, blev der tinglyst en servitut, hvoraf det fremgår, at Grænseegnens Friskole har råderet over sportspladsen under forudsætning af, at friskolen selv vedligeholder og forestår driften af arealet samt stiller deres lokaler og sportspladsen til rådighed for de lokale folkeoplysende foreninger.

  Af den tinglyste servitut fremgår det desuden, at Holbøl Foredrags- og Idrætsforening kan benytte skolens gymnastiksal vederlagsfrit i ca. 10 timer pr. uge i perioden 1. september til 31. marts.

  Holbøl Foredrags- og Idrætsforening benytter i dag Grænsehallerne til ældregymnastik, fodbold og badminton og i 2015 udgjorde aktiviteterne ca. 400 timer.

  Forvaltningen vurderer, at etablering af et Foreningshus i Holbøl kan påvirke behovet for benyttelse af Grænsehallerne.

  Grænseegnens Friskole har i deres projekt ønsker om at indrette eksisterende gymnastiksal på skolen til undervisningslokale og søger Kultur- og Fritidsudvalget om, at foreningers ret til benyttelse af gymnastiksalen aflyses, så foreningsaktiviteterne kan samles i Foreningshuset.

  Derudover søger Grænseegnens Friskole om at idrætsanlægget beliggende ved friskolen i Holbøl overdrages til Grænseegnens Friskole, og at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt arealet overdrages til Grænseegnenes Friskole, sker det under forudsætning af, at arealet stilles specifikt til rådighed for friskolevirksomhed.

  Såfremt foreningernes ret til benyttelse af nuværende gymnastiksal aflyses, anbefales tilsvarende mulighed tinglyst i det nye foreningshus, da Kultur- og Fritidsudvalget ellers vil kunne få yderligere merudgifter til lokaletilskud på ca. 300 timer årligt.

  Der er to scenarier:

  1

  Holbøl Foredrags- og Idrætsforening meddeles afslag på lokaletilskud, da der ikke er afsat midler til udvidelse af aktiviteter i haller, minihaller, multisale mv.

  2

  Ud fra Holbøl Foredrags- og Idrætsforenings egne oplysninger om behov for timer, gives tilsagn om lokaletilskud efter et maksimalt timeantal på 700 svarende til 0,026 mio. kr. i 2017.

  Udgiften finansieres inden for folkeoplysningens ramme, som forvaltningen er bemyndiget til at udmønte. Det vil ud fra

  en konkret vurdering ske ved at reducere de øvrige tilskud på Folkeoplysningsområdet herunder bl.a. medlemstilskud til under 25 årige og +65 årige, materialetilskud og tilskud til aftenskoleundervisning etc.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Kultur- og Fritidsudvalget har jf. Folkeoplysningsloven mulighed for enten:

  • at imødekomme ansøgningen i henhold til det ansøgte,
  • at fastfryse et tilskud på et maksimalt aktivitetstimetal, eller
  • at give afslag på ansøgningen

  Planmæssige forhold

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Endvidere skal der tages stilling til, om bygherre skal bidrage med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt udvalget vælger at imødekomme ansøgningen ud fra de angivne forudsætninger vil udgiften blive 0,030 mio. kr. (800 aktivitetstimer x 100 kr. = 80.000 kr. – 50 % for medlemmer over 25 år x 75 %).

  Alternativt, hvis udvalget vælger at yde et tilskud efter et andet maksimalt aktivitetstimetal i det nye lokale på eksempelvis:

  • 700 timer, så vil udgiften i 2017 være 26.250 kr.
  • 600 timer, så vil udgiften i 2017 være 22.500 kr.
  • 500 timer, så vil udgiften i 2017 være 18.750 kr.

  Et eventuelt tilskud kan medvirke til, at der vil blive behov for at sænke de øvrige tilskud på folkeoplysningsområdet herunder bl.a. medlemstilskud, materialetilskud og tilskud til aftenskoleundervisning etc.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt arealet overdrages til Grænseegnens Friskole, sker det under forudsætning af, at arealet stilles specifikt til rådighed for friskolevirksomhed. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at scenarie 1 vælges og der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud fra Holbøl Foredrags- og Idrætsforening, der da der ikke er afsat midler til udvidelser af aktiviteter i haller, minihaller, multisale m.v., og

  at foreningslivet uanset evt. gennemførelse af et nybyggeri, fortsat sikres vederlagsfri brugsret til idrætslokaler på Grænseegnes Friskole 10 timer om ugen gennem tinglyst servitut.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Scenarie 2 vælges, idet foreningslivet forlods sikres vederlagsfri brugsret til Foreningshuset på Grænseegnens Friskole 10 timer om ugen gennem tinglyst servitut.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/10684, Sagsinitialer: msni

  Sagsfremstilling

  Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune fik i 2014 en bevilling på 1,8 mio. kr. fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt i Varnæs-Bovrup. Derudover har Billedkunstrådet disponeret 0,6 mio. kr. til medfinansiering af projektet og der er således 2,4 mio. kr. til disposition for kunstprojektet.

  Valg af kunstner til projektet er sket i samråd med Statens Kunstfond, repræsentanter fra den lokale kunstprojektgruppe i Varnæs-Bovrup samt Billedkunstrådet.

  Skitseforslaget, ”En raRbat”, er skabt på baggrund af et dialogmøde med borgerne i lokalområdet i december 2015, som efterfølgende blev præsenteret for forslaget i marts i år. Skitseforslaget består af to delelementer;

  1. Et samlende visuelt bånd langs den åbne strækning mellem Bovrup og Varnæs, bestående af et blomsterbånd, der etableres ved en bearbejdning af jorden langs grøftekanten mellem vejen og stien, således at forholdene for den vilde flora forbedres via den løbende drift.
  2. Grupperede akryl-elementer formet som stiliserede blomster inspireret af Agersnerlen.

  Det konceptuelle greb bag skitseforslaget bygger på de få restarealer udenfor produktionslandskabet, der, som grøftekanter, giver en oplevelse af et mere naturligt landskab.

  Selve kunstprojektet opføres i rabatten mellem cykelstien og Varnæsvej. Ifølge tidsplanen forventes kunstprojektet afsluttet i oktober 2016.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til den efterfølgende vedligeholdelse af kunstværket, som kommunen i forhold til kontrakten mellem Statens Kunstfond, kunstneren og Aabenraa Kommune bliver forpligtiget til. Aabenraa Kommune har som ejer ansvaret for at vedligeholde landskabskunsten, som beskrevet i drifts- og vedligeholdelsesplanen fra kunstneren i minimum 10 år.

  Forvaltningen anbefaler, at de faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgifter til kunstværket raRbat mellem Varnæs og Bovrup prioriteres i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017-2020 og finansieres af puljen til fælles formål.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Der afholdes møde i maj mellem kunstneren og Aabenraa Kommune vedrørende tilladelse til opførelse af kunstværk i landzone, ligesom øvrige fornødne tilladelser skal indhentes i forhold til politi og vejmyndighed.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat en økonomisk ramme på 2,400 mio. kr. til opførelse af kunstværket raRbat mellem Varnæs og Bovrup. I 2015 frigav Byrådet 0,600 mio. kr. fra Billedkunstrådets anlægsramme. Statens Kunstfond har bevilliget de øvrige 1,800 mio. kr.

  Kunstneren har udarbejdet et skøn over drifts- og vedligeholdelsesudgifterne efter kunstværket er udført. Vedligeholdelsesudgifterne udgør  i budgetperioden 2017-2020 0,020 mio.kr. Fra 2022 stiger udgiften til 0,045 mio. kr. hvert andet år, som følge af genopretning og udsåning. Denne udgift er i de første år dækket i selve anlægsprojektet som en udgift på 0,075 mio. kr.

  Drifts- og vedligeholdelsesbudgettet vil blive kvalificeret i forbindelse med ansøgning om tilladelser, m.m. i dialog med Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitseforslag til kunstværk mellem Varnæs og Bovrup godkendes, og

  at de faktiske drifts- og vedligeholdelsesudgifter til kunstværket raRbat finansiers indenfor politikområdet ”Kultur og Fritid”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14824, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2016, at udsætte punktet.

  Bibliotekernes betjente åbningstid blev 1. november 2013 suppleret med selvbetjent åbningstid, således at alle borgere, der er fyldt 10 år og har et sundhedskort, samt børn under 10 år i ledtog med adgangsberettigede borgere, har adgang til hovedbibliotek og filialer hver dag i tidsrummet kl. 7-22, (dog lukket den 31.12.).

  Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet få en orientering om konstaterede ændringer i biblioteksbenyttelsen og afledte effekter heraf. Orienteringen vil lægge op til en drøftelse af udvalgte problemstillinger og løsningsmuligheder.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32727, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget i september 2015 blev det aftalt, at der udarbejdes en analyse af betalingen for skolers anvendelse af kommunale svømmehaller og idrætshaller.

  I vedlagte bilag er der udarbejdet en oversigt over hvilken timepris, der betales for skolernes benyttelse af svømmehaller og idrætshaller. Der er ligeledes listet timeprisen for kommunale skolers benyttelses af selvejende haller. Oversigten viser ligeledes, hvor budgettet til betaling af hallejen er placeret.

  Svømmehaller:

  De kommunale skoler kan, indenfor en given timeramme, som hovedregel benytte den lokale svømmehal ”gratis”, idet skolernes benyttelse heraf er indarbejdet i svømmehallernes budget. Undtaget fra denne overordnede regel er de skoler, som benytter Tinglev Svømmehal (Tinglev Skole, Bylderup Skole, Bolderslev Skole og Ravsted Børneunivers), idet disse, jf. gammel aftale, betaler for anvendelsen ud af eget budget (p.t. er satsen 210 kr. pr. time). Endvidere dækkes udgiften for Felsted Skoles benyttelse af Bov Svømmehal af budget under fællesudgifter for skoler på Børn og Uddannelsesudvalgets budget, jf. gammel aftale.

  Private skolers benyttelse af de kommunale svømmehaller sker enten efter lokal aftale mellem skolen og svømmehallen eller efter den timepris, der er fastsat i takstbilaget i budgettet.

  Kommunale skoler har således ikke en ensartet model for benyttelse af svømmehaller, ligesom der er prisforskel for benyttelse mellem kommunale og private skoler.

  Idrætshaller:

  De kommunale skoler kan, indenfor en given timeramme, som hovedregel benytte den lokale idrætshal ”gratis”, idet skolernes benyttelse heraf er indarbejdet i den respektive hals budget (gælder ved de kommunale idrætshaller).
  De kommunale skolers benyttelse af selvejende idrætshaller beror på en benyttelsesaftale, der laves  årligt i november. Timeafregningen i denne aftale er forskellig fra hal til hal. Budgettet til kommunale skolers benyttelse af selvejende haller er placeret i Kultur og Fritidsudvalget jf. beslutning i Byrådet i juni 2014.

  I byer uden idrætshal, dette omfatter Varnæs Skole, Ravsted Børneunivers, Hellevad Børneunivers og Hovslund Børneunivers,  benytter disse skoler udelukkende egen gymnastiksal. Varnæs Skole lejer sig endvidere ind hos Sundeved Efterskole 1 – 2 gange ugentligt.

  Private skolers benyttelse af de kommunale haller er fastsat i takstbilaget i budgettet.  De private skolers benyttelse af selvejende haller  aftaler prisen mellem den selvejende institution og den private skole.

  Kommunale skoler har således en ensartet model for benyttelse af idrætshaller, idet ingen skoler betaler for benyttelse ud af eget budget, men budgettet er derimod placeret enten direkte i den enkelte hals basisbudget eller afregnes fra fællesbudget med forskellig timepris til en selvejende hal. Udtagen herfor at de skoler, der ligger i byer uden idrætshal.

  Endvidere er der prisforskel for benyttelse af haller mellem kommunale og private skoler.

  Analysen sendes til orientering i Økonomiudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Børn og Uddannelsesudvalget, hvor den anbefales at  indgå i den analyse, som Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen har igangsat, via en ekstern konsulent, som skal afdække benyttelsen og tilskudsrammer for idrætsfaciliteterne i kommunen.

  Indstilling

  Staben anbefaler,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2016

  Godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker et oplæg til harmonisering af betaling for anvendelse af haller og svømmehaller.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Intet.