Beslutningsprotokol

mandag den 13. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger: Afbud fra Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden,

  - møde  i Kultur- og Fritidsudvalget

  - mandag den 13. juni 2016, kl. 16.00

  - i mødelokale 412 rådhuset

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Punkt 61 udgår af dagsordenen.

  Herefter blev dagsorden og tillægsdagsorden godkendt,

  idet punkt 73 behandles umiddelbart efter punkt 67.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 30. november 2015 en idrætsfacilitetsanalyse af kommunale og selvejende haller med tilhørende grønne områder.

  Baggrunden er behovet for at foretage en yderligere harmonisering efter kommunesammenlægningen i 2007, idet området stadig er præget af forskellige tilskudsordninger og særaftaler. Derudover var ønsket at få udviklet en ny model, der belønner et højt aktivitetsniveau.

  Sideløbende har Økonomiudvalget gennemført en kortlægning af skolernes brug af- og betaling for haller og svømmehaller. På den baggrund har Økonomiudvalget stillet krav om, at området harmoniseres i forlængelse af idrætsfacilitetsanalysens konklusioner.

  Analysen mundede ud i et forslag til en ny tilskudsmodel og 10 øvrige anbefalinger. Kultur- og Fritidsudvalget sendte på mødet den 11. april 2016 tilskudsmodellen og anbefalingerne i høring frem til 11. maj 2016.

  Tilskudsmodellen er knyttet sammen med krav om en ensartet regnskabspraksis og en harmonisering af priser for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller samt indgåelsen af nye aftaler med alle haller, der har fokus på, at hallerne opfylder de mål, der indgår i deres individuelle udviklingsplaner. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at den nye regnskabspraksis og harmoniseringen af priser træder i kraft 1. januar 2017, og at tilskudsmodellen i øvrigt indfases over en 3-årig periode.

  I høringsperioden er der indkommet 26 svar fra halinspektører, halbestyrelser, skolebestyrelser, foreninger og borgere. Derudover er der udarbejdet et samlet høringsnotat fra borgermødet, der blev afviklet den 19. april 2016, hvor 60 borgere deltog.

  Alle høringssvar er blevet behandlet og er opsummeret i indstillingsnotatet. Høringssvarene har givet anledning til justeringer i form af: Ændringer i grundtilskuddet, justering af aktivitetsniveauet samt reservation af pulje til øget aktivitet, justering af udviklingspuljens fordeling, tilskudsniveauet til svømmehallerne samt flytning af en enkelt hal til en anden kategori. Disse justeringer er indarbejdet i den reviderede tilskudsmodel, som forvaltningen indstiller til godkendelse.

  For enkelte idrætsfaciliteter betyder ligestillingen umiddelbart en negativ forandret økonomi, hvis de fortsætter uforandret. Disse faciliteter vil forvaltningen i indfasningsperioden følge særligt tæt med henblik på at få udarbejdet og gennemført udviklingsplaner, der skal sikre en bæredygtig økonomi samt en moderne facilitet i udvikling.  

  Forvaltningen indstiller derudover, at der arbejdes videre med alle 10 anbefalinger.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nye tilskudsmodel vedtages endeligt med ændringsforslag, som foreslået i indstillingsnotatet, med ikrafttrædelse 1. januar 2017 og indfasning over 3 år,

  at forvaltningen udarbejder en gebyrordning for leje af skolelokaler, borgerhuse m. fl., der stiller alle ens og indføres pr. 1. januar 2017,

  at forvaltningen arbejder videre med udviklingen af svømmehalsområdet, herunder et oplæg til ny aftale omkring skolesvømning i samarbejde med Børn og Skole, der kan træde i kraft fra skoleåret 2017/18,

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i tilskudsmodellen, og

  at forvaltningen arbejder videre med de øvrige anbefalinger, herunder at etablere:

  1) en fælles kommunal organisation,

  2) en samlet kommunikations- og marketingsstrategi for alle haller, og

  3) en tværgående proces for at styrke Kultur & Fritid og Sundhed & Forebyggelses samarbejde omkring udbud af sundhedsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i dagtimerne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Punktet udgår jf. beslutning i punkt 60.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag drøfte etablering af Frivilligcenter Aabenraa, og træffe beslutning om den kommunale medfinansiering.

  På baggrund af arbejdet med at etablere et frivilligcenter i Aabenraa, inviterer Social- og Sundhedsudvalget relevante fagudvalg til et samarbejde om frivillighed og anmoder om, at der træffes beslutning om økonomisk medfinansiering af den kommunale andel af driftsøkonomien fra og med budget 2017.

  Med henvisning til mål i Ældre og Handicappolitikkerne ser Social- og Sundhedsudvalget en fælles værdi i at indlede et samarbejde omkring frivillighed med det formål at udvikle og styrke den frivillige indsats. Begrundelsen er, at der i fremtiden vil være behov for flere aktive borgere indenfor alle interesseområder og på tværs af fagudvalgenes opgaver. 

  I forbindelse med forarbejdet og den gennemførte dialogproces med de frivillige foreninger er der nedsat en udviklingsgruppe med deltagelse fra relevante forvaltninger. Udviklingsgruppen har drøftet muligheden for samarbejde om frivillighed for bedre at understøtte fremtidens fællesskaber og frivillighed ved, at det prioriteres som en fælles indsats på tværs af forvaltninger og politiske fagudvalg.  

  Et frivilligcenter er organiseret som en forening af foreninger af frivillige, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde indenfor alle aldersgrupper. Et frivilligcenter har en bestyrelse, som ansætter det personale, som arbejder med centrets opgaver. Der findes mere end 60 frivilligcentre i Danmark, der er finansieret af et fast statstilskud på 350.000 kr. om året og en tilsvarende kommunal medfinansiering. Mange frivilligcentre søger også PUF midler (Pulje til frivilligt socialt arbejde) til finansiering af aktiviteter.
   
  Formålet med etablering af et Frivilligcenter Aabenraa er at understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde, foreningslivet lokalt og udvikle fremtidens frivillighed i fællesskab med borgerne i kommunen. Det kan bl.a. ske ved at:

  • tilbyde opkvalificering af frivillige foreninger og initiativer ved at yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising,
  • hjælpe nye frivillige initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere,
  • igangsætte netværk og samarbejde på tværs af foreninger, fx gennem temadage og kurser,
  • skabe dialog mellem foreninger og relevante samarbejdspartnere, fx via dialog- og temamøder, hvor kommunen eller virksomheder og de frivillige foreninger mødes, og
  • synliggøre og formidle mulighederne i den frivillige verden, fx med foreningsvejvisere, frivilligjob-oversigter og personlige samtaler med potentielle frivillige og borgere.

  Aabenraa Kommune har søgt og fået bevilget statstilskud til udvikling og etablering af et frivilligcenter i Aabenraa. Social og Sundhedsforvaltningen har det ledelsesmæssige, juridiske og organisatoriske ansvar for bevillingen. 

  I 2016 er der bevilget 510.000 kr. mod en kommunal medfinansiering på 190.000 kr. I 2017 bevilges der ved forlængelse af ansøgningen 430.000 kr. mod en kommunal medfinansiering på 270.000 kr.

  I 2018 og frem ændres status for Frivilligcenter Aabenraa. På baggrund af en ansøgning bevilger Socialstyrelsen et fast årligt tilskud til drift af et frivilligcenter på 350.000 kr. mod en forventet tilsvarende kommunal medfinansiering.  

  I bevillingsskrivelsen er der opstillet 4 kriterier, der skal opfyldes for at få statstilskud til opstart. Det er følgende:

  • Der skal etableres et netværk mellem foreninger
  • Frivilligcentret skal synliggøre det frivillige arbejde
  • Frivilligcentret skal yde foreningsservice
  • Der skal med udgang af december 2017 være 20 medlemsforeninger.

  Et frivilligcenter i Aabenraa forventes at indfri de 4 kriterier og opnå permanet statstilskud.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder om en drøftelse i øvrige relevante fagudvalg med henblik på 1) at indlede et samarbejde omkring Frivilligcenter Aabenraa og styrkelsen af det frivillige arbejde, 2) at bidrage til den kommunale økonomiske medfinansiering i budget 2017 på 270.000 kr. Fra 2018 og frem får Frivilligcenter Aabenraa status af en forening med selvstændig bestyrelse, der skal ansøge staten om et årligt statstilskud på 350.000 kr. og kommunen om en tilsvarende kommunal medfinansiering. En model kunne være, at den kommunale medfinansiering deles ligeligt mellem de politiske fagudvalg, som træffer beslutning om at deltage.

  Begrundelsen for at rejse sagen er, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker en debat og beslutning omkring det fælles politiske ansvar for at udvikle fremtidens frivillighed som supplement til kommunens opgaveløsning. 

  Der vedlægges 2 bilag. En kort projektbeskrivelse og bevillingsskrivelsen.

  Med hensyn til en placering af Frivilligcenteret kan Aabenraa Bibliotekernes decentrale struktur tænkes ind. Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, de er nemt tilgængelige og med knap 350.000 årlige besøg (2015) har de allerede kontakt til en stor del af kommunens borgere. Aabenraa Bibliotekerne lægger i forvejen rammer til andre aktører, der varetager samfundsrelaterede opgaver, f.eks. Borgerservice, lokalarkiver, retshjælp og lejerrådgivning.

  Såfremt forespørgslen fra Social- og Sundhedsudvalget skal ses som et ønske om medfinansiering, vil det kræve, at andre aktiviteter under Kultur- og Fritidsudvalget, skal reduceres tilsvarende. Det ser Kultur, Miljø & Erhverv ikke umiddelbart som en god ide.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget om Frivilligcenter Aabenraa drøftes,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver opbakning til ideen om at styrke samarbejdet i forhold til de frivillige,

  at frivillighedskoordinatoren ifm. KIK-projekt efter nærmere dialog kan indgå i tilknytning til centret, og

  at der ikke p.t. afsættes midler til frivillighedsområdet fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  1., 2. og 4. at godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3752, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14824, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april og på mødet den 9. maj 2016, at udsætte punktet.

  Bibliotekernes betjente åbningstid blev 1. november 2013 suppleret med selvbetjent åbningstid, således at alle borgere, der er fyldt 10 år og har et sundhedskort, samt børn under 10 år i ledtog med adgangsberettigede borgere, har adgang til hovedbibliotek og filialer hver dag i tidsrummet kl. 7-22, (dog lukket den 31.12.).

  Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet få en orientering om konstaterede ændringer i biblioteksbenyttelsen og afledte effekter heraf. Orienteringen vil lægge op til en drøftelse af udvalgte problemstillinger og løsningsmuligheder.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14824, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  I juli måned er bibliotekernes betjente åbningstid reduceret både på hovedbiblioteket og i filialerne. Reduktionen er begrundet dels i den almindelige afmatning i efterspørgsel og aktivitetsniveau, dels for at sikre medarbejdernes ferieafvikling.

  Med hensyn til den selvbetjente åbningstid er vurderingen, at den også kan reduceres, da mange brugere holder ferie. Endvidere er erfaringen, at det ikke er hensigtsmæssigt med flere på hinanden følgende åbningsdage uden tilstedeværelsen af personale.

  Derfor stilles forslag om, at åbningstiden i juli måned 2016 som et forsøg ændres således:

  • Mandag – fredag kl. 7-18
  • Lørdag kl. 7-14
  • Søndag lukket

  Ændringerne omfatter alene den selvbetjente åbningstid. Der sker ingen ændringer i den betjente åbningstid.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forsøget med ændret åbningstid i juli måned 2016 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har igangsat et idrætsbyggeri ved det tidligere Svømme- og Idrætscenter i Aabenraa, der bl.a. indeholder en multihal med ca. 1800 tilskuerpladser, storskærm, lounge, cafe og meget mere. Til formålet er der afsat et rådighedsbeløb på 81,4 mio.kr.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017, og vil opfylde byrådets intentioner om, at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde.

  Aabenraa Kommune har overtaget bygningerne fra den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, således at bygningerne inklusiv det nye idrætsbyggeri ejes af Aabenraa Kommune.

  Det foreslås, at bygningerne over tid bringes i en stand, der lever op til et moderne idrætscenter og efterfølgende vedligeholdes i en ordentlig stand.

  Fremtidig drift:

  Det foreslås, at den fremtidige drift af Arena Aabenraa overlades til en erhvervsdrivende fond, som skal oprettes til formålet.

  En erhvervsdrivende fond vil i modsætning til en kommunal institution ikke være bundet af de snævre rammer lovgivningen sætter for en kommunal institution for så vidt angår kommercieller aktiviteter, større events og lignende.

  Det foreslås, at der dannes en erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa” med en indskudskapital finansieret inden for området Fritid på 0,300 mio. kr. jf. gældende lovgivning, og at Aabenraa Stadion i fremtiden tillige bliver en del af denne konstruktion.

  En erhvervsdrivende fond er en selvstændig juridisk enhed, og har følgende kendetegn

  · Den har en formue, der er uigenkaldelig udskilt fra stifterens eller indskyderens formue

  · Den har et eller flere formål, der er beskrevet i et sæt vedtægter

  · Den har en af stifteren uafhængig selvstændig ledelse (bestyrelse)

  · Den er bestemt til at virke over en ikke tidsbegrænset periode

  Driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den nye fond:

  Forholdet mellem kommunen og fonden skal reguleres i en driftsaftale. Denne driftsaftale skal nøje fastlægge parternes rettigheder og forpligtelser, herunder tage stilling til mangelsituationer og deres retlige konsekvens som f.eks. opsigelse og ophævelsesgrunde. 

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til vedtægter for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Fondens formål:

  Fondens formål er, at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder drive og udvikle Arena Aabenraa og Aabenraa Stadion samt udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsens sammensætning:

  1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd blandt medlemmerne

  2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd uden for byrådets midte

  2 medlemmer udpeget af fondens brugerkreds

  2 medlemmer udpeget af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmerne af Aabenraa Byråd).

  I tilfælde af fondens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fremme af idrætslivet eller til fritidskulturelle formål i Aabenraa Kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelser med Aabenraa Byråds og fondsmyndighedens godkendelse.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til vedtægter godkendes,

  at der stiftes en erhvervsdrivende fond med en kapital på 0,300 mio. kr., og

  at Byrådet blandt dets medlemmer udpeger ét medlem til bestyrelsen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ejer bygningerne og dermed også Arena Aabenraa, men den fremtidige drift af det nye idrætskraftcenter skal overgå til en erhvervsdrivende fond under navnet Den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Forholdet mellem kommunen og den selvejende institution, vil juridisk set skulle reguleres med en kontrakt/aftale som aftalegrundlag. En tilsidesættelse af kontrakten/aftalen kan af kommunen sanktioneres med de i aftalen anførte midler, og i yderste konsekvens kan kommunen opsige kontrakten/aftalen.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Da bestyrelsen for den kommende erhvervsdrivende fond Arena Aabenraa ikke bliver valgt før i løbet af efteråret 2016, fremlægges forslaget til aftale om driften nu til en principiel godkendelse, således at det kan indgå i en drøftelse med den kommende og valgte bestyrelse for institutionen.

  Bestyrelsen vælges i henhold til den gældende vedtægt for den erhvervsdrivende fond Den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til aftale om driften af Arena Aabenraa principgodkendes, og indgår i forhandlingerne med den kommende institutions bestyrelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25492, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Den 11. januar 2016 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at revidere den eksisterende kultur- og fritidspolitik. I processen har det vist sig hensigtsmæssigt samtidig at samle kultur- og fritidspolitikken, bibliotekspolitikken og folkeoplysningspolitikken i én fælles politik.

  I overensstemmelse med drøftelserne på de årlige dialogmøder er forvaltningen i færd med at nedsætte en tænketank med tilhørende arbejdsgrupper, der skal være med til at udstikke retningen under de tre overordnede indsatsområder ”Fede fællesskaber”, ”Stjerner at se op til” og ”Land, Vand og by”, som udvalget godkendte i januar.

  Tænketank og arbejdsgrupper kommer til at bestå af medlemmer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora (Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Fritidsrådet og Samrådet for Lokalarkiver), landbyrådene, BDN samt Campusrådet. Hvert af disse indstiller op til fem personer til at deltage i tænketanken og arbejdsgrupperne. Desuden inviteres en række centrale medarbejdere ved kommunens øvrige forvaltninger til at tage del i arbejdet, som vil komme til at foregå fra ultimo august til ultimo september.

  Som udgangspunkt for tænketankens arbejde formulerer forvaltningen til hvert indsatsområde en række potentialer og ambitioner, som medlemmerne af tænketanken sammen skal udfolde og konkretisere.

  I processen kommer forvaltningen til at kortlægge hvilke af aktørernes allerede eksisterende aktiviteter, der kunne være med til at indfri ambitionerne for de forskellige indsatsområder, hvor det skaber synergi at samarbejde, hvor der mangler aktiviteter, og hvad aktørerne har af planer og ønsker. Herved fremkommer indholdet til den overordnede Kultur- og Fritidspolitik, der hvert år suppleres af en konkret handleplan, som skrives på baggrund af et møde i tænketanken.

  Tidsplan for revidering af Kultur- og Fritidspolitikken

  Jan. – nov. 2016

  Arbejdet med den kommende politik tages op på samtlige dialogmøder i 2016.

  Apr.- juni 2016

  Nedsættelse af tænketank med tilhørende arbejdsgrupper. Deltagerne udpeges via de råd og nævn, der er knyttet til Kultur- og Fritidsudvalget (Fritidsrådet, Musikrådet, Billedkunstrådet, Kulturelt Samråd, Samrådet for Lokalarkiver og Campusrådet) samt landsbyrådet og relevante fagmedarbejdere fra forskellige forvaltninger.

  Aug.- sept. 2016

  Tænketank og arbejdsgrupper arbejder

  Sept.- okt. 2016

  Forvaltningen samler input og skriver udkast til ny politik.

  Nov. 2016

  Udkastet godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Nov. 2016

  Høringsfase

  Dec. 2016

  Redigeringsfase

  Jan. 2017

  Politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og vedtagelse i byrådet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17273, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015, at udarbejde forslag til en integreret institution for 0-6 årige i Aabenraa Syd. Institutionen skal være centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen og være en erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordlykke.

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 10. maj 2016, en sag fra Børn & Skole og besluttede, at arbejde videre med scenarie 2 som udgangspunkt for de videre administrative undersøgelser.

  På baggrund af beslutningen omkring den nye institution, har Kultur, Miljø & Erhverv igangsat arbejdet med at belyse de forskellige scenarier, der er for placeringen i området ved Kongehøjskolen. I den forbindelse undersøges de arealmæssige konsekvenser for indplacering af en ny daginstitution, adgangsforhold (herunder parkering og trafiksikkerhed), mulige synergier i forhold til forhold til fritidsområderne og skoven, funktionelle sammenhænge mellem de enkelte institutioner og faciliteter, ligesom de økonomiske konsekvenser vil blive belyst.

  Forvaltningen vil ligeledes inddrage de eventuelt berørte parter i processen.  

  Kultur, Miljø & Erhverv fremsender sagen til orientering i de fagudvalg som kan blive impliceret; Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Det endelige til beslutningsgrundlag vil blive forelagt de respektive fagudvalg, der er relevante i forhold til projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Taget til efterretning med en bemærkning om,

  at der skal tages hensyn til de afledte trafikale konsekvenser af den fremtidige placering i forbindelse med budgetlægningen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Taget til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Taget til efterretning med en bemærkning om,

  at alternative placeringer undersøges i dialog med interessenterne.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Christian Panbo deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune
  • Oldemorstoft

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Taget til efterretning, inkl. orientering om Den børnekulturelle rygsæk.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Christian Panbo deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Intet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Christian Panbo deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af tillægsdagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Godkendt, jf. beslutning i punkt 60.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til driftsbudget for den selvejende institution Arena Aabenraa for 2017 samt for perioden 2018 – 2020.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017 og vil opfylde byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde i Aabenraa.

  År 2017 bliver således ikke et helt driftsår for den samlede nye idrætsinstitution, idet sæsonen 2017/2018 først rigtig sættes i gang i august/september måned 2017.

  Det må forventes, at det som minimum vil tage 3 år, før den nye idrætsinstitution er i fuld drift med hensyn til udleje, nye aktiviteter, events, cafedrift og meget andet. Det fremlagte budgetforslag, er således udarbejdet med en tidshorisont på 3 hele driftsår frem til og med år 2020.

  Der foreslås afsat 1 mio.kr. pr. år i kommunens budget til udvikling af Arena Aabenraa i perioden 2017 – 2020. Udbetaling af beløbet eller dele deraf, vil skulle indgå i de årlige økonomiforhandlinger mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Gennem markedsføring og synliggørelse af idrætskraftcentret skal der skabes kendskab til centret og de nye muligheder det vil medføre.

  Det udarbejde forslag til budget for institutionen Arena Aabenraa udviser følgende:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Forventede indtægter

  12.744

  14.458

  15.281

  16.368

  Forventede udgifter

  12.679

  14.480

  15.087

  16.099

  Resultat

        65

  -22

  194

     270

  +=overskud/-=underskud

  Budgettet er udarbejdet som en trappemodel, hvor indtægter og udgifter er stigende over hele perioden.

  Budgettet tager udgangspunkt i en række forudsætninger og erfaringer fra tilsvarende store idrætskraftcentre i Danmark.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage højde for, hvordan idrætsforeninger, skoler, institutioner og erhvervsliv med flere vil benytte det nye idrætskraftcenter i de kommende år. Det samme gælder for brugen af cafeen og de nye tiltag, der vil blive udbudt i institutionen.

  Der arbejdes med en ny tilskudsmodel for brugen af idrætshallerne i Aabenraa Kommune. Tilskudsmodellen er bl.a. afhængig af brugen af den enkelte institution. Det gøres derfor opmærksom på, at et øget brug af det nye idrætscenter vil få økonomisk indflydelse på rammen til folkeoplysning (lokaletilskud). Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme vil i givet fald blive udfordret.

  Forudsætning for dette budget er, at den nye model for haltimer vedtages.

  Det kommunale budget påvirkes således:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udfordring til finansiering

  1.850

  1.417

  1.417

  727

  Pulje til afledt drift

  1.750

  1.750

  1.750

  1.750

  Overskud/underskud til udvikling

  -100

  333

  333

  1.023

  +=overskud/-=underskud

  Påvirkningen af det kommunale budget i 2017 udgør 1,850 mio. kr., hvorfra skal modregnes det afsatte beløb til afledt drift af anlægsprojekter på 1,750 mio. kr.

  Den forventede mindre indtægt på 0,100 mio.kr. i institutionens budget afholdes indenfor institutionens samlede økonomi i perioden 2017 – 2020.

  Der er i puljen til afledt drift af anlægsprojekter reserveret et beløb på 1,75 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til driften af den øgede bygningsmasse til det nye idrætskraftcenter i Aabenraa.

  Overføres 1,750 mio. kr. fra puljen til afledt drift til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, vil der være en udviklingspulje på 0,333 mio. kr. i 2018 og 2019 og 1,023 mio. kr. i 2020 jf. ovenstående.

  Pulje til igangsætning og udvikling:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Igangsætning/udvikling

  1.000

  667

  667

  0

  Der må påregnes forskellige udgifter til opstart og udvikling af Arena Aabenraa, så det kan sikres, at der skabes liv og aktivitet fra starten. Det foreslås, at der afsættes et yderligt puljebeløb til igangsætning og udvikling på 1,0 mio.kr. i 2017, 0,667 mio.kr. i 2018 og 0,667 mio.kr. i 2019 til den selvejende institution Arena Aabenraa. Frigivelse af beløb fra puljen kan kun ske gennem forhandling.

  Der vil jævnfør forslaget til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution Arena Aabenraa blive afholdt et årligt økonomimøde med henblik på afklaring af de gensidige forventninger til drift og økonomi, hvorfor budgetforslaget for perioden 2018-2020 kun er en foreløbig oversigt.

  Aabenraa Kommune stiller årligt et budget (inkl. betaling for kommunens benyttelse af lokaler, baner m.m.) til rådighed for den selvejende institution til varetagelsen af opgaver i henhold til driftsaftalen. Budgettets størrelse fastsættes årligt i henhold til retningslinjer, som er fastsat af Aabenraa Byråd. Derudover oppebærer institutionen alle indtægter fra udlejning, entreindtægter, kontingenter, arrangementsbetalinger, overnatningsgebyr, fortjeneste ved mad- og kiosksalg i cafeteriet, indtægter ved leje af reklamerettigheder og eventuelle forpagtningsafgifter.

  Den selvejende institution forpligter sig til at afholde samtlige udgifter til driften af institutionen inkl. cafeteria og Aabenraa Stadion.

  Budgettet for 2017 for den selvejende institution Arena Aabenraa fastsættes endeligt af institutionens bestyrelse i 4. kvartal 2016.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til driftsbudget for 2017 godkendes som udgangspunkt for beregningen af det kommunale tilskud i 2017,

  at der i budget 2017-2020 omplaceres 1,750 mio.kr årligt fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme,

  at der afsættes 1,0 mio.kr. i 2017, 0,666 mio.kr. i 2018, 0,666 mio.kr. i 2019 til igangsætning og udvikling af det nye idrætskraftcenter, og at dette indgår i de kommende budgetforhandlinger, og

  at forslaget til institutionens driftsbudget for perioden 2018 – 2020 indgår i de kommende økonomiforhandlinger med bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt med den bemærkning,

  at budgetforslaget tages op igen, såfremt den forudsatte tilskudsmodel for brug af idrætsfaciliteter ændres væsentligt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman