Tillægsdagsorden

mandag den 13. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af tillægsdagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til driftsbudget for den selvejende institution Arena Aabenraa for 2017 samt for perioden 2018 – 2020.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017 og vil opfylde byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde i Aabenraa.

  År 2017 bliver således ikke et helt driftsår for den samlede nye idrætsinstitution, idet sæsonen 2017/2018 først rigtig sættes i gang i august/september måned 2017.

  Det må forventes, at det som minimum vil tage 3 år, før den nye idrætsinstitution er i fuld drift med hensyn til udleje, nye aktiviteter, events, cafedrift og meget andet. Det fremlagte budgetforslag, er således udarbejdet med en tidshorisont på 3 hele driftsår frem til og med år 2020.

  Der foreslås afsat 1 mio.kr. pr. år i kommunens budget til udvikling af Arena Aabenraa i perioden 2017 – 2020. Udbetaling af beløbet eller dele deraf, vil skulle indgå i de årlige økonomiforhandlinger mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Gennem markedsføring og synliggørelse af idrætskraftcentret skal der skabes kendskab til centret og de nye muligheder det vil medføre.

  Det udarbejde forslag til budget for institutionen Arena Aabenraa udviser følgende:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Forventede indtægter

  12.744

  14.458

  15.281

  16.368

  Forventede udgifter

  12.679

  14.480

  15.087

  16.099

  Resultat

        65

  -22

  194

     270

  +=overskud/-=underskud

  Budgettet er udarbejdet som en trappemodel, hvor indtægter og udgifter er stigende over hele perioden.

  Budgettet tager udgangspunkt i en række forudsætninger og erfaringer fra tilsvarende store idrætskraftcentre i Danmark.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage højde for, hvordan idrætsforeninger, skoler, institutioner og erhvervsliv med flere vil benytte det nye idrætskraftcenter i de kommende år. Det samme gælder for brugen af cafeen og de nye tiltag, der vil blive udbudt i institutionen.

  Der arbejdes med en ny tilskudsmodel for brugen af idrætshallerne i Aabenraa Kommune. Tilskudsmodellen er bl.a. afhængig af brugen af den enkelte institution. Det gøres derfor opmærksom på, at et øget brug af det nye idrætscenter vil få økonomisk indflydelse på rammen til folkeoplysning (lokaletilskud). Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme vil i givet fald blive udfordret.

  Forudsætning for dette budget er, at den nye model for haltimer vedtages.

  Det kommunale budget påvirkes således:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udfordring til finansiering

  1.850

  1.417

  1.417

  727

  Pulje til afledt drift

  1.750

  1.750

  1.750

  1.750

  Overskud/underskud til udvikling

  -100

  333

  333

  1.023

  +=overskud/-=underskud

  Påvirkningen af det kommunale budget i 2017 udgør 1,850 mio. kr., hvorfra skal modregnes det afsatte beløb til afledt drift af anlægsprojekter på 1,750 mio. kr.

  Den forventede mindre indtægt på 0,100 mio.kr. i institutionens budget afholdes indenfor institutionens samlede økonomi i perioden 2017 – 2020.

  Der er i puljen til afledt drift af anlægsprojekter reserveret et beløb på 1,75 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til driften af den øgede bygningsmasse til det nye idrætskraftcenter i Aabenraa.

  Overføres 1,750 mio. kr. fra puljen til afledt drift til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, vil der være en udviklingspulje på 0,333 mio. kr. i 2018 og 2019 og 1,023 mio. kr. i 2020 jf. ovenstående.

  Pulje til igangsætning og udvikling:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Igangsætning/udvikling

  1.000

  667

  667

  0

  Der må påregnes forskellige udgifter til opstart og udvikling af Arena Aabenraa, så det kan sikres, at der skabes liv og aktivitet fra starten. Det foreslås, at der afsættes et yderligt puljebeløb til igangsætning og udvikling på 1,0 mio.kr. i 2017, 0,667 mio.kr. i 2018 og 0,667 mio.kr. i 2019 til den selvejende institution Arena Aabenraa. Frigivelse af beløb fra puljen kan kun ske gennem forhandling.

  Der vil jævnfør forslaget til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution Arena Aabenraa blive afholdt et årligt økonomimøde med henblik på afklaring af de gensidige forventninger til drift og økonomi, hvorfor budgetforslaget for perioden 2018-2020 kun er en foreløbig oversigt.

  Aabenraa Kommune stiller årligt et budget (inkl. betaling for kommunens benyttelse af lokaler, baner m.m.) til rådighed for den selvejende institution til varetagelsen af opgaver i henhold til driftsaftalen. Budgettets størrelse fastsættes årligt i henhold til retningslinjer, som er fastsat af Aabenraa Byråd. Derudover oppebærer institutionen alle indtægter fra udlejning, entreindtægter, kontingenter, arrangementsbetalinger, overnatningsgebyr, fortjeneste ved mad- og kiosksalg i cafeteriet, indtægter ved leje af reklamerettigheder og eventuelle forpagtningsafgifter.

  Den selvejende institution forpligter sig til at afholde samtlige udgifter til driften af institutionen inkl. cafeteria og Aabenraa Stadion.

  Budgettet for 2017 for den selvejende institution Arena Aabenraa fastsættes endeligt af institutionens bestyrelse i 4. kvartal 2016.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til driftsbudget for 2017 godkendes som udgangspunkt for beregningen af det kommunale tilskud i 2017,

  at der i budget 2017-2020 omplaceres 1,750 mio.kr årligt fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme,

  at der afsættes 1,0 mio.kr. i 2017, 0,666 mio.kr. i 2018, 0,666 mio.kr. i 2019 til igangsætning og udvikling af det nye idrætskraftcenter, og at dette indgår i de kommende budgetforhandlinger, og

  at forslaget til institutionens driftsbudget for perioden 2018 – 2020 indgår i de kommende økonomiforhandlinger med bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.