Beslutningsprotokol

mandag den 15. august 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  mandag 15. august 2016

  i mødelokale 425

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22174, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om status for projekterne under Sundhedsplanen 2015-2016. Afdelingschef Michael Metzsch fra Sundhed & Forebyggelse deltager i udvalgsmødet, for at præsentere sagen.

  Sundhedsplanen 2015-2016 beskriver overordnet, hvilke sundhedsindsatser kommunen arbejder med i 2015 og 2016. I sundhedsplanen er der derfor indenfor de 11 indsatsområder, synliggjort 62 indsatser/projekter, der bidrager til at forbedre sundhedstilstanden for borgerne i Aabenraa Kommune. Sundhedsplanen skal sikre at visionerne for kommunens sundhedspolitik 2012-2020 bliver opfyldt. Visionerne heri er:

  • Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet.
  • Aabenraa skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg.
  • Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen.

  Det generelle statusbillede for Sundhedsplanen 2015-2016 er, at der er fremdrift i alle projekter og indsatser. De følger tidsplanerne og en del er allerede implementeret i den daglige drift. Enkelte projekter er lukket, hvor projekterne er blevet erstattet af andre indsatser. 

  Status for enkelte udvalgte projekter, der vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget er:

  • Breddeidrætskommune: Sundhed og læring i centrum: Projektets 7 projekter går ind i sidste fase på forankring, drift eller lukning af projekter. Projektets tværgående karakter har ført centrale læringspunkter med sig de 3 medvirkende forvaltninger imellem. Senest har samarbejdet ført til fælles projekt omkring Sund Skole 2020.
  • Aktiv Campus Aabenraa: Projektet har i dag 19 medlemmer, som er unge fra uddannelserne i Aabenraa. Interessen er størst blandt de unge fra ungdomsuddannelserne, hvor det er mere vanskeligt at engagere de studerende fra videregående uddannelser. Årsagen hertil er blandede interesser hos de to grupper.
  • Conventus: Ca. 750 foreninger og organisationer har oprettet sig i Conventus. Ca. 100 foreninger bruger Conventus som foreningssystem med bl.a. medlemstilmelding og regnskab. Folkeoplysende foreninger har i 2015 aflagt regnskaber igennem systemet og i 2016 har de endvidere anvendt systemet til ansøgning om tilskud. Datagrundlaget i Conventus har medført en større analyse af anvendelsen af haller og idrætsanlæg.
  • Byomdannelse i Aabenraa Midtby: Anlægsarbejdet følger tidsplan og alle projekter vil være realiseret inden udgangen af 2017.
  • Sund og bæredygtig bydel (Langhus): Udstykningen af området er gennemført og mange af byggegrundene er solgt. Enkelte sundhedstiltag som afmærkede løbestier og fitnessområder har ikke været muligt at gennemføre under projektets afsatte midler. 
  • Strandpromenaden: Promenaden er udført inden for den afsatte økonomi. Etablering af nye sundhedsmæssige initiativer som fx crossfitanlæg vil iværksættes på et senere tidspunkt, hvor der tilvejebringes midler til etablering af disse.

  Der arbejdes lige nu med den kommende Sundhedsplan, der skal gælde fra 2017. Hensigten er, at den skal indeholde færre konkrete projekter og indsatser, som dels skal have et større sundhedsfagligt indhold, dels have fastsatte effektmål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16387, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Den 7. marts 2016 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en høringsskrivelse fra forvaltningen for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig vedrørende finansieringsniveau for den kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020.

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede finansieringsniveau 1, som betyder, at de danske kommuner tilsammen skulle bidrage med 1,200 mio. kr. i årene 2017-2020.

  På baggrund af parternes høringssvar har forvaltningen for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udarbejdet et aftaleudkast samt et budget, der tager udgangspunkt i finansieringsniveau 1, for en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020. Dog kan Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland ikke være med i fuldt omfang.

  Der skal nu tages endelig stilling til Aabenraa Kommunes bidrag til en ny dansk-tysk kulturaftale for perioden 2017-2020 og til aftaleudkastet for kulturaftalen.

  Det danske kulturministerium, Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein vil sideløbende med de kommunale partnere blive bedt om at forholde sig til indhold i og budget for en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  Tidsplan: Marts-august 2016:

  Partnerne (kommunale partnere nord og syd for grænsen, Region Syddanmark, Land Schleswig Holstein) behandler beslutningsforslag om ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i deres respektive beslutningstagende udvalg.

  September 2016:

  Tilpasning af aftaletekst og budget.

  Oktober-december 2016:

  Udkast til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig fremsendes til det danske kulturministerium.

  03. februar 2017:

  Ny kulturaftale underskrives.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Jf. ”Lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.”, kan kulturministeren indgå kulturaftaler med en kommune eller en række kommuner, der fremsætter ønske herom.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig forventes at ligge på 3,7 mio. kr. pr. år i overslagsårene 2017-2020.

  Finansieringsmodel 1 danner udgangspunkt for det foreliggende kulturaftaleforslag og for nedenstående beregning af Aabenraa Kommunes årlige tilskud i årene 2017-2020. Modellen er efter høringen justeret i de to Kreise, så to af de tyske partneres bidrag er reduceret fra 0,900 mio. kr. til i alt 0,745 mio. kr.

  Den kommunale medfinansiering på dansk side udløser et tilskud fra Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af forhandlinger med styrelsen, men kan være på max 1,500 mio. kr. og max 50 % af det kommunale bidrag.

  Alle partnere vil fortsat have mulighed for at udpege en særlig indsats (et fyrtårnsprojekt), som vil få 0,100 mio. kr. årligt, dog vil Kreis Nordfrieslands og Kreis Schleswig-Flensburgs fyrtårnsprojekter få 0,050 mio. kr. årligt på grund af kredsenes lavere medfinansiering.

  Kommune

  Folketal pr. 4.01.16

  Kr. pr. ind­bygger

  Ramme-beløb

  Ekstra beløb til adm.

  Samlet årligt beløb til Kultur-aftalen

  Aabenraa

  58.808

  5

  294.040

  15.639

  309.679

  Haderslev

  56.023

  5

  280.115

  15.639

  295.754

  Sønderborg

  74.742

  5

  373.710

  15.639

  389.349

  Tønder

  37.916

  5

  189.580

  15.639

  205.219

  I alt

  227.489

  1.137.445

  62.555

  1.200.000

  I perioden 2017-2020 afsættes 0,320 mio. kr. til kulturaftalen og 0,062 mio. kr. til egenfinansiering af Aabenraas fyrtårn. Udgiften finansieres indenfor politikområdet Kultur og Fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftaleteksten godkendes med forbehold for væsentlige ændringer fra kulturministerierne i København og Kiel,

  at den kommunale medfinansiering af en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i overslagsårene 2017-2020 godkendes,

  at Aabenraa Kommune i årene 2017-2020 afsætter 0,320 mio. kr. til dækning af tilskuddet samt 0,062 mio. kr. til egenfinansiering af fyrtårn og,

  at forvaltningen fremsætter forslag til Aabenraa Kommunes kulturelle fyrtårn under kulturaftalen  til kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i oktober 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningerne skulle arbejde frem imod at indsende en ansøgning til A. P. Møller Fonden den 28. oktober 2015.

  På udvalgsmøderne i december 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget projektprogrammet SundSkole 2020 og projektprogrammets økonomi.

  A.P. Møller Fonden har valgt at imødekomme ansøgningen med en bevilling på 5 mio. kr. Indholdet i ansøgningen er de samme 6 delprojekter; Sundheds- og bevægelsesråd, Idræts- og bevægelsescertificering, Dynamoen, Take Action, Grejbanken og Aabenraa i Bevægelse. I dialog med fonden er de økonomiske omstændigheder justeret. Justeringerne kan rummes indenfor budgettet.

  Formålet med projektprogrammet er:

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

  Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 dels være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed og bevægelse. Dels være med til at understøtte Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

  Forvaltningen er derfor i gang med at etablere projektorganisationen med henblik på at igangsætte projektet fra aug. 2016.

  Projektprogrammet skal give skolerne flere ressourcer samt øgede kompetencer og handlemuligheder i forhold til at arbejde aktivt med sundhed, bevægelse og principperne i den åbne skole. Til at sikre fremdriften og bistå arbejdet i og omkring skolerne består en del af projektprogrammet af et centralt medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne skal udvikle initiativer og samarbejder med det lokale foreningsliv.

  Projektprogrammet løber fra 2016 til 2020 og har et samlet budget på 23,710 mio. kr. Heraf har A. P. Møller fonden bevilliget 5,000 mio. kr.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Egenfinansieringen for Aabenraa Kommune er 18,710 mio. kr. over 4 år og 5 måneder. Heraf bidrager området Kultur og Fritid med 0,5 mio. kr. for hele perioden.

  Udgiftsfordeling for Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 2016-2020:

  Hele 1.000 kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Samlet

  Kultur og Fritid

  36

  116

  116

  116

  116

  500

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at Kultur- og Fritidsudvalgets andel af projektet finansieres inden for politikområdet kultur & fritid.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27371, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den 1. juli 2016 blev der afholdt fyraftensmøde i Haderslev om brune turistoplysningstavler langs motorvejene. Mødet var arrangeret af Transport- og Bygningsministeriet. Ministeren præsenterede den nye permanente ordning vedrørende de såkaldte brune motorvejsskilte samt medlemmerne af udvalget for brune motorsvejsskilte i Region Syddanmark, der skal udvælge de lokale seværdigheder og turistattraktioner, som vil få tilladelse til at opsætte turistoplysningstavler langs motorvejene.

  Udvalget i Region Syddanmark består af:

  Forhenværende folketingsmedlem Jens Viberg, formand

  Forhenværende folketingsmedlem Poul Andersen, næstformand

  Direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt, medlem af udvalget

  Direktør af transport- og logistik-virksomheden HPT, Mogens Therkildsen, medlem af udvalget

  Der er udarbejdet en bekendtgørelse, der er i høring og som forventes udstedt i løbet af august. Transport- og Bygningsministeriet oplyser, at der fra omkring 1. september i år bliver åbnet op for 1. ansøgningsrunde og ansøgningsmateriale, ansøgningsskema, etc. vil være tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside.

  Hovedpunkterne i bekendtgørelsen er:

  · Seværdigheden skal ligge indenfor en radius af 15 km fra motorvej

  · Der skal være en "ledig" frakørsel (ingen brune skilte i forvejen)

  · Der kan højst opsættes ét skilt pr. frakørsel

  · Skiltenes grafik og design skal være enkelt (dialog med den pågældende seværdighed)

  · Ansøgningsskema bliver tilgængeligt på Vejdirektoratets hjemmeside

  · Vejdirektoratet er sekretariat for de fem regionale udvalg.

  · Opsætning er en myndighedsopgave (Vejdirektoratet)

  · Det er seværdigheder og attraktioner, som kan søge om turistoplysningstavle

  Processen er, at der sker en stillingtagen til ansøgningen i det regionale udvalg. Herefter foretager Vejdirektoratet en trafiksikkerhedsmæssig vurdering. Efterfølgende træffes der beslutning om godkendelse eller afslag.

  Efter en godkendelse vil der gå op til 4-6 uger – afhængig af årstiden – før turistoplysningstavlen er opsat.

  Ordningen finansieres ved egen betaling. Dog står der i bekendtgørelsens § 324a, stk. 5, at de regionale udvalg i særlige tilfælde kan indstille, at Vejdirektoratet bør betale for opsætning af en turistoplysningstavle.

  Omkostningerne er på omkring 0,060-0,070 mio. kr. pr. skilt (0,120-0,140 mio. kr. pr. afkørsel) og skal bl.a. finansiere administration, udvikling af symbol, grafik, produktion og opsætning. Der skal også betales for vedligehold.

  På fyraftensmødet deltog repræsentanter for en række seværdigheder og attraktioner i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen er bekendt med, at D.s.i. Frøslevlejren søger om at få opsat to skilte ved motorvejsafkørsel 76 i nord- og sydgående retning på E45.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 m.fl. om anvendelse af vejafmærkning § 324a.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/73, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. november 2015 at godkende justeringen af Elite Aabenraa organisationen. Dette resulterede i en reorganisering af styregruppen til at indeholde repræsentanter fra de otte klubber, samt en tidligere elitesportsudøver. Forvaltningen afventer at Aabenraa Fritidsråd udvælger en ny repræsentant. Derudover oprettes et Advisory Board bestående af medlemmer fra Aabenraa Kommunes erhvervsliv.

  Elite Aabenraa har i 2015 og det første halve år af 2016 forsat den positive udvikling, som blev igangsat i 2014. I 2016 samarbejdes der med otte foreninger, hvoraf fem defineres som eliteidrætsklubber og tre som udviklingsklubber. Justeringen af styregruppen har resulteret i en tættere kontakt til idrætslivet og derved en mulighed for jævnligt at justere indsatserne og tilbuddene til foreningslivet.

  I talentordningen har der i 2015/2016 været optaget 23 talenter. Til sæsonen 2016/2017 forventes en forsat øgning af optagede talenter til 30-35. Forvaltningen har udarbejdet et spørgeskema, som evaluerer på konceptet. 17 ud af 23 talenter har svaret på spørgeskemaet. Hovedpointerne er:

  • Talenterne beskriver ordningen med ordene; Hjælpsom, Lærerigt, Fællesskab, Sjov, Støttende
  • 15 ud af 17 vil anbefale Elite Aabenraa til deres holdkammerater
  • 13 ud af 17 mener at Elite Aabenraa øger mulighederne for at nå deres drømme
  • Den generelle vurdering af de afholdte aktiviteter i Elite Aabenraa i 2015/2016 er 4,4 på en skala fra 1-5
  • 15 ud af 17 mener at Elite Aabenraa i høj grad eller i nogen grad bidrager til at det er bedre at bo i Aabenraa Kommune

  I efteråret 2016 bliver et stort fokuspunkt at få afviklet det første møde med det nye Advisory Board. Formålet med dette er at fremme samarbejdet imellem det lokale erhvervsliv og eliteidrætten i Aabenraa Kommune. Derudover skal Advisory Boardet rådgive og komme med inputs i forhold til udviklingen på et 5 års sigte. 

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2016 afsat 1,428 mio. kr. til Elite Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29122, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Støtteforeningen for børn og unge i Felsted og Omegn ønsker tilladelse til at opføre en bålhytte på Felsted Idrætsanlæg.

  Foreningens formål er at skabe attraktive vilkår for børn og unge i Felsted og omegn, hvilket sker ved et samarbejde på tværs af foreninger og institutioner.

  Bålhytten ønskes opført centralt placeret på Felsted Idrætsanlæg. Matriklen hvor idrætsanlægget er beliggende, er kommunalt ejet.

  Foreningen har endnu ikke endeligt valgt bålhytte, men det er besluttet, at bålhytten bliver en åben hytte på ca. 50/60 m²., som opføres i kvalitetsmateriale, indbydende og præsentabel. Af bilag i sagen ses bålhytte i stil med den som foreningen forestiller sig.

  Da økonomien til indkøb af hytten primært skal finansieres via tilskud fra fonde og lokale sponsorer, ønsker foreningen en forhåndsgodkendelse på leje af areal afklaret, velvidende at det egentlige valg af bålhytte efterfølgende skal godkendes.

  En forhåndsgodkendelse fra Aabenraa Kommune om arealleje, vil lette arbejdet med at søge fonde og sponsorer.

  Bålhytten vil blive opført ved frivillig arbejdskraft og samtlige etableringsomkostninger afholdes af foreningen.

  Inden iværksættelse påhviler det foreningen at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en lejekontrakt, hvor areal stilles vederlagsfrit til rådighed, og hvor vilkårene for leje af areal fremgår. Af lejekontrakten vil der endvidere fremgå, at vedligehold og tilsyn med bålhytten er foreningens ansvar, og at såfremt bålhytten ikke længere anvendes eller misligholdes, påhviler det foreningen at fjerne hytten og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Foreningen oplyser, at Felsted Idrætsforening, Felsted Skole, Felsted Ugens Venner og Felstedhallen alle har tilkendegivet deres støtte til projektet.

  Forvaltningen har sendt opstilling af bålhytten til udtalelse hos ovennævnte parter med høringsfrist ultimo august 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til opførelse af bålhytten på Felsted Idrætsanlæg under forudsætning af forvaltningens endelige godkendelse af bålhytten,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejekontrakt på arealet,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at dersom der ikke forelægger et konkret projekt ultimo 2018 bortfalder tilsagnet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2023, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Ved vedtagelsen af Budget 2016 besluttede byrådet med virkning fra 2017 at spare 0,195 mio. kr., svarende til omkostningerne ved at drive lydavisen. Forvaltningen blev samtidig bedt om at vurdere, hvordan der kan laves et tilbud til målgruppen svagtseende m.fl.

  Aabenraa Bibliotekerne står for udgivelsen af lydavisen. Lydbogsforlaget Infoko står for redaktion, produktion og distribution af lydavisen i Aabenraa Kommune og i flere andre kommuner.

  Der er i perioden den 11.-21. april 2016 gennemført en brugerundersøgelse i form af telefoninterviews med lydavisabonnenterne. Alle 89 abonnenter er blevet kontaktet, og 52 har deltaget i et struktureret telefoninterview. Nedenfor er gengivet de væsentligste resultater.  100 % svarer til 52 abonnenter.

  · 87 % (45) abonnerer, fordi de er blinde, svagtseende eller   ordblinde/har læsehandicap

  · 83 % (43) er over 67 år

  · 87 % (45) lytter til lydavisen hver uge

  · 81 % (42) finder lydavisen god eller meget god

  · 81 % (42) får deres nyheder fra TV

  · 73 % (38) får deres nyheder fra radio

  · 25 % (13) får deres nyheder fra lokalaviser, som bliver    læst op af pårørende m.fl.

  · 54 % (28) har en PC eller tablet med internetadgang

  · 52 % (27) er medlem af Dansk Blindesamfund

  På baggrund af de gennemførte telefoninterviews vurderes det, at abonnenterne oplever lydavisen som værdifuld, og at den ikke står alene som nyhedskanal.

  Da lydavisen i sin nuværende form sendes til abonnenterne med brevpost, kan udgivelsen blive udfordret af den nye postlov, hvor et standardbrev kan være 5 dage undervejs fra afsender til modtager. Dermed reduceres aktualitetsværdien.

  Redaktion, produktion og distribution af lydavisen er drøftet med Social & Sundhed. En mulighed er, at det fremover kan ske ved hjælp af frivillige. En anden mulighed kan være at undersøge, hvorvidt en lokal medieaktør baseret på frivillige kan stå for udgivelsen.

  Fortsætter udgivelsen af lydavisen i andet regi, kan det overvejes i lyset af konsekvenserne af den nye postlov at ændre lydavisen fra en fysisk til en netbaseret udgivelse.

  Der udgives lydaviser i de fleste danske kommuner i enten kommunalt eller andet regi.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om brugerundersøgelsen tages til efterretning, og

  at lydavisen, såfremt det ikke lykkes at finde en ny udgiver, nedlægges med udgangen af 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1982, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Punkter til dialogmødets dagsorden

  Der afholdes dialogmøde mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag d. 12. september 2016.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har fremsendt følgende punkter.

  • Økonomi

  Billedkunstrådet ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget  genindfører de 0,300 mio. kr. årligt, som frem til 2016 har stået på anlægsbudgettet.

  • Udsmykning af Multiarena

  Billedkunstrådet ønsker at få lavet et kunstværk til Multiarenaen.

  • Genplacering af to skulpturer

  Billedkunstrådet har drøftet flytning af skulpturerne Vandkunsten på Storetorv og Gærdet på Søndertorv i forbindelse med områdefornyelse i midtbyen med Kultur, Plan & Fritid.

  • Vedligehold af kommunens skulpturer

  Billedrådet ønsker, at der kommer en afgørelse på, hvem der har ansvar for vedligehold af kommunens skulpturer.

  • Orientering om Åbent Atelier

  Åbent Atelier holdes i år i sædvanlig form, dog uden det trykte katalog. Billedkunstrådet arbejder på, at der fra næste år kan afholdes Åbent Atelier sammen med kommunerne Kolding, Haderslev, Sønderborg og byen Flensborg

  • Folder om Billedkunstrådet

  Der er en ny udgave af Billedkunstrådets folder på vej.

  • Art Week

  Arrangørerne af Art Week er i drøftelser med Sønderborg Kommune om at lade begivenheden finde sted der i stedet for i Aabenraa.

  • Nordbyen

  Billedkunstrådet ønsker en positiv udvikling også for den nordlige ende af byen og foreslår til det formål, at Banegården sikres som udstillingssted.

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om status på udarbejdelse af kommunens nye kulturpolitik
  • Orientering om status på KursKultur og ny kulturaftale

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 12. september 2016 og eventuelt tilføjer andre.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til mødet med Billedkunstrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune
  • Situationen omkring loftet i Hal 2

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Orienteringen taget til efterretning,

  samt orientering om Comedy Festival og Kgl. Classic blev taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2016

  Intet.