Beslutningsprotokol

mandag den 12. september 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Tim Wulff, Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  • Mandag den 12. september

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31176, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2016 at tage punktet ”Godkendelse af tilskudsmodel og anbefalinger for idrætsfaciliteter” af dagsordenen.

  Forvaltningen er i gang med at belyse nogle af konsekvenserne i tilskudsmodellen med henblik på en eventuel justering. 

  Sideløbende med dette arbejde ønsker Forvaltningen at arbejde videre med en af anbefalingerne fra Idrætsfacilitetsanalysen Aabenraa Kommune 2015-16. Anbefalingen er i princippet uafhængig af hvilken tilskudsmodel, der vælges til området.

  Konkret drejer det sig om at arbejde videre med anbefalingen om at etablere en fælles kommunal organisation inden for svømme- og idrætsområdet.

  Kultur, Miljø & Erhverv har siden 2015 arbejdet med at analysere og udvikle kommunens idrætsfaciliteter. Processen har tydeliggjort, at der kan være drifts- og udviklingsmæssige fordele i at organisere de kommunale svømme- og idrætsfaciliteter på en anden måde end den nuværende.

  Forvaltningen foreslår derfor at igangsætte en udviklingsproces fra september 2016 til medio 2017 med henblik på at undersøge mulighederne i anbefalingen og skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisation af området.

  Processen indeholder høj grad af involvering af ledere og medarbejdere inden for kommunens svømme- og idrætsområde.

  Målet er, at der ved udviklingsprocessens afslutning vil foreligge et beslutningsgrundlag, hvor Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en eventuel ny organisation for området.

  På mødet vil et udkast til tids- og procesplan blive fremlagt af forvaltningen.

  Fritidskonsulent Ane Tarp Hansen deltager på mødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Rådgivning og afholdelse af udviklingsprocessen vurderes at beløbe sig til ca. 0,150 mio. kr., der finansieres af politikområdet Kultur og Fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udviklingsprocessen igangsættes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31844, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På mødet den 29. juni 2016 godkendte byrådet, at den fremtidige drift af Arena Aabenraa overgår til en erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa”, som oprettes til formålet med virkning fra den 1. januar 2017.

  På samme møde besluttede byrådet, at principgodkende et forslag til aftale om driften af Arena Aabenraa.

  Ovennævnte forslag til driftsaftale skal efterfølgende indgå i en drøftelse med den kommende bestyrelse for institutionen, der først kan vælges i løbet af efteråret 2016.

  Fondens formål, er at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder drive og udvikle Arena Aabenraa og Aabenraa stadion samt udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

  Byrådet drøftede endvidere budgetforslaget 2017 for Arena Aabenraa og besluttede bl.a., at forslaget godkendes som udgangspunkt for beregningen af det kommunale tilskud i 2017.

  Driften overgår fra kommunal drift til den nye selvejende institution med virkning fra den 1. januar 2017.

  Aabenraa Kommune ser derfor på mulighederne for at optimere driften og realisere formål og visioner for centeret fra den første dag, hvor den selvejende institution træder i kraft.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at der indgås en aftale mellem kommunen på vegne af bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa” og en ekstern partner med virkning fra 1. januar 2017 og i en nærmere aftalt periode, så driften af centeret er sikret optimale rammer til at komme godt fra start.

  Konkret foreslås det, at der indgås en aftale med Vejen Idrætscenter om levering af nærmere aftalte tjenesteydelser som f.eks. bogholderi, markedsføring, udvikling af IT koncepter og intern undervisning, samt en aftale med DGI Facilitetsudvikling/Vejen Idrætscenter om levering af konsulentydelser, som skal understøtte den nye bestyrelse og centerchefen i opstarten af institutionen som f.eks. sparring med centerchefen, konceptudvikling, udarbejdelse af medie- og markedsføringsplan, kapacitetsudnyttelse, og indgåelse af indkøbsaftaler.

  Aftalerne er gældende fra 1. januar 2017 og indtil udgangen af 2019 med mulighed for at udtræde af aftalerne med en frist på 6 måneder. Aftalerne forelægges den kommende bestyrelse for den erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa”, når denne er tiltrådt.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Betalingen for tjenesteydelserne udgør maks. 0,380 mio. kr. pr. år i perioden, og konsulentydelserne  afregnes med 700 kr. pr. time i 2017 dog maks.  190.000 kr. Sidstnævnte beløb vil være faldende gennem perioden.


  Beløbet finansieres af det samlede driftsbudget for den erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa” den 1. januar 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Vejen Idrætscenter om levering af nærmere aftalte tjenesteydelser som f.eks. bogholderi, markedsføring, udvikling af IT koncepter og intern undervisning, og at aftalerne gøres tidsbegrænsede,
  at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med DGI Facilitetsudvikling/Vejen Idrætscenter om levering af konsulentydelser som f.eks. sparring med centerchefen, konceptudvikling, udarbejdelse af medie- og markedsføringsplan, kapacitetsudnyttelse, og indgåelse af indkøbsaftaler, og at aftalerne gøres tidsbegrænsede, og

  at begge aftaler overdrages til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa” med virkning fra 1. januar 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13860, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På mødet den 30. maj 2016 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at såfremt Museum Sønderjyllands bestyrelse fastholdt beslutningen om at udskille afdelingerne Oldemorstoft og Jacob Michelsens Gård, ville Aabenraa Kommune tage initiativ til etablering af en selvejende institution som medarbejderne kunne virksomhedsoverdrages til. Ambitionen er, at arbejdet på de to afdelinger kan videreføres.

  På mødet i Museum Sønderjyllands bestyrelse den 6. juni 2016 blev beslutningen fastholdt. Såfremt Aabenraa Kommune ville kompensere økonomisk, ville forhandlingen om vilkårene for udskillelsen og implementeringen af udskillelsen godt kunne vente til 2017, med effektuering af 1. januar 2018. I den mellemliggende periode vil Museum Sønderjylland drive de to afdelinger som hidtil.

  Aabenraa Kommune betaler i dag et separat årligt bidrag på 1,073 mio. kr. (2016) for driften af Oldemorstoft, hvorfor en fortsættelse med Museums Sønderjylland som driftsoperatør vil være udgiftsneutral for begge parter.

  Driftsudgiften til Michelsens Gård udgør 0,078 mio. kr. som i 2017 vil skulle tilføres til Museum Sønderjylland som betaling for opretholdelsen af driften.

  Forvaltningen lægger op til at afholde dialogmøder med ansatte, frivillige og andre interessenter i tilknytning til de to afdelinger i 3. kvartal 2016, for at afklare aktørenes ambitioner og mulighed for engagement omkring den fremtidige drift.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften på 1,073 mio. kr. for driften af Oldemorstoft er budgetteret i 2017.

  Udgiften på 0,078 mio. kr. kan finansieres inden for politikområdet Kultur og Fritid.

  Den samlede udgift udgør 1,151 mio. kr. der kan finansieres inden for politikområdet Kultur og Fritid. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune meddeler Museum Sønderjylland ønsket om at Museum Sønderjylland driver afdelingerne Oldemorstoft og Jacob Michelsens gård i 2017,

  at udgiften på i alt 1,151 mio. kr. finansieres af politikområdet Kultur og Fritid, og

  at forvaltningen indleder forhandlinger om den fremtidige organisering af de to afdelinger med de involverede parter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med områdefornyelse i den sydlige del af Aabenraa midtby, er det blevet besluttet, at Vandkunsten på Storetorv skal genplaceres et nyt sted. Det var et ønske, at en genplacering sker i samråd med kunstner Erik Warming, som står bag værket.

  Forvaltningen har optaget indledende dialog med kunstner Erik Warming samt Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune. Billedkunstrådet er kommunens rådgiver i spørgsmål vedrørende placering af kunstværker i det offentlige rum.

  En genplacering af værket er drøftet med kunstneren og Billedkunstrådet med afsæt i værkets fortælling og kunstnerens intentioner for værket.  Der er i den forbindelse peget på Nørretorv som mulig ny placering.

  Værket repræsenterer med sin placering i dag en historisk brønd i Aabenraa. Den fortælling er søgt bevaret, idet der på Nørretorv også har været en historisk brønd. Nærmere bestemt én af de syv springbrønde, som blev etableret i 1796, hvor vandet blev ledt til midtbyen fra Galgebakken.

  Ligeledes giver Nørretorv mulighed for en placering i det centrale Aabenraa. Torvet danner i dag ramme om bl.a. udeservering og musikbegivenheder. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at placere værket på en måde, så torvets funktioner kan bibeholdes.

  Kunstner Erik Warming og Billedkunstrådet bakker op om og er meget stemte for en placering på Nørretorv. Kunstneren har selv forslag til en lettere modificering af værket, så det kan tilpasses Nørretorv. F.eks. at vandrenden mellem de to bassiner kan forkortes. 

  På baggrund af de indledende drøftelser har forvaltningen påbegyndt en dialog med dem, der i dag benytter arealet til bl.a. udeservering. Der er bekymringer om, at værket vil besværliggøre udeserveringen og indretningen af torvet til dels pga. forlængede gangafstande. 

  Forvaltningen vurderer, at det med en mindre tilpasning af værket vil være muligt fortsat at have udeservering og andre arrangementer på torvet. 

  Forvaltningen vurderer endvidere, at der til arrangementer som ’By Night’ og ’Musik på torvene’ kan findes praktiske løsninger i lighed med de løsninger, der i dag benyttes i forbindelse med Julehjertebyen på Storetorv. Her bygges en af husene hen over værket. Dette vil kræve nærmere afklaring i dialog med bl.a. Shop i City.

  Den videre proces

  Forvaltningen vil i samarbejdet med kunstneren og Billedkunstrådet drøfte forskellige tilpasningsmuligheder. Samtidig vil forvaltningen udarbejde høringsmateriale til inddragelse af torvets interessenter herunder naboer og Shop i City.

  En beslutning om genplacering vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Orienteringen taget til efterretning af et flertal bestående af:

  Tim Wulff (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Thomas Rehder Juhl (V), Dorte Ballhorn Soll (A) og Signe Bekker Dhiman (A).

  Et mindretal bestående af: Christian Panbo (A) og Jette Julius Kristiansen (O)tager orienteringen til efterretning med et ønske om, at trapper bliver undgået i forbindelse med ny placering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34667, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Der er indkaldt til møde i det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 28. september 2016.

  Udvalget varetager interesserne for Sønderjysk Kulturfællesskab, herunder Sønderjyllands Symfoniorkester, Museum Sønderjylland, SønderjyskeE, institutioner foreninger og aktiviteter der helt eller delvist finansieres af Sønderjysk Kulturfællesskab samt de danske interesser i den Dansk-Tyske Kulturaftale.

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, at der er øvrige indsatser og aktiviteter der med fordel kan kvalificeres, udvikles eller løftes i fællesskab mellem de fire sønderjyske kommuner, kan emnet rejses i det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

  Referat fra mødet den 10. februar 2016 og dagsorden til mødet den 28. september 2016 fremlægges hermed til drøftelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen drøftes, og

  at emner til fremtidige møder tilgår sekretariatet for det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2054, Sagsinitialer: msni

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 3. oktober 2016.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punkter:

  · Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer og deres baggrund

  · Annoncering og synliggørelse af tilbud

  · Nye tiltag – bl.a. For 17-25 årige

  · Økonomi - fordeling af midler og antallet af fordelinger

  · Samarbejde om begivenheder i kommunen

  · Facebook/ Ny hjemmeside - Planer/initiativer om dette.

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om Kultur- og Fritidspolitikken
  • Orientering om dagsorden til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgsmøde
  • Status på udskillelsen af Oldemorstoft og Jakob Michelsens Gård fra Museum Sønderjylland

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 3. oktober 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til dialogmødet med Kulturelt Samråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32656, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at få samlet og ajourført reglerne for benyttelse af Aabenraa Bibliotekerne i ét samlet reglement. De hidtidige regler er summen af forskellige enkeltbeslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget, senest i 2013, hvor det blev besluttet at erfaringerne med de selvbetjente biblioteker kunne lægges til grund for udformningen af et eventuelt nyt reglement.

  Et reglement skal ifølge Lov om biblioteksvirksomhed omfatte bestemmelser om låneridentifikation, lånetid, opkrævning af depositum, misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer og vederlag samt udpantning. Lovens reglementsbestemmelser har afsæt i den del af bibliotekets virksomhed, der handler om forvaltning af materialesamlingen. Det moderne biblioteks opgaveportefølje er langt bredere, og benyttelsen har ændret sig markant de senere år og ikke mindst efter byrådets vedtagelse af bibliotekspolitikken i 2012.

  Af forslaget til nyt reglement fremgår blandt andet, at

  · Alle kan benytte Aabenraa Bibliotekernes tilbud og få faglig vejledning

  · Alle kan blive registreret som bruger med mulighed for at låne materialer, benytte pc’er m.v. og få adgang til bibliotekets selvbetjeningstilbud. Børn til og med 12 år skal have accept fra forældre eller værge.

  · Alle registrerede brugere fra 13 år har adgang til de selvbetjente biblioteker. Indtil nu har aldersgrænsen været 10 år, og det har ikke været et krav at være registreret bruger

  · Brugeren er ansvarlig for korrekt registrering og for de handlinger, der kan knyttes til brugerens bibliotekskort

  · Lånetiden normalt er 30 dage

  · Visse materialetyper kan være underlagt begrænsninger i udlånsadgangen

  · Dagtilbud og skoler til og med 10. skoleår med adresse i Aabenraa Kommune samt brugere tilknyttet Biblioteket-Kommer har udvidet lånetid og ikke betaler gebyrer for overskridelse af lånetiden

  Endvidere indeholder forslaget til nyt reglement bestemmelser, der giver biblioteket mulighed for at fastsætte

  · Begrænsninger for det antal lån, reserveringer, bestillinger, bookinger m.v. en bruger kan have

  · Retningslinjer for benyttelse af pc’er og andet it-udstyr

  · Retningslinjer for god adfærd på biblioteket

  · Kortere eller længere lånetid for visse materialetyper

  · Regler for fornyelse af lån

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at reglementet godkendes,

  at bibliotekets leder bemyndiges til at fastsætte:

  1. begrænsninger for det antal lån, reserveringer, bestillinger, bookinger m.v. en bruger kan have
  2. retningslinjer for benyttelse af pc’er og andet it-udstyr
  3. retningslinjer for god adfærd på biblioteket
  4. kortere eller længere lånetid for visse materialetyper
  5. regler for fornyelse af lån, og

  atbibliotekets leder bemyndiges til, når særlige forhold gør sig gældende, at dispensere dels for alderskravet, dels for kravet om at være registreret bruger, når det gælder benyttelsen af de selvbetjente biblioteker.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2016

  Intet.