Beslutningsprotokol

mandag den 3. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/208, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har siden 2012 givet udsatte børn og familier muligheden for at søge om et fritidspas. Et fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i Aabenraa Kommune på op til 0,001 mio. kr. pr. barn om året. Fritidspasordningen består af et samarbejde på tværs af forvaltningerne.

  I perioden 2015-2016 har Aabenraa Kommune været en del af Socialstyrelsens projekt om udvikling af Fritidspasordningen. Dette medførte en udvidelse af målgruppen til nu at indebære hele folkeskolen. Udover Socialstyrelsens projekt er der påbegyndt et samarbejde med Red Barnets landsdækkende projekt ”Plads til Alle”, hvilket betyder, at der i Høje Kolstrup tilbydes frivillige fritidsguider, som er rekrutteret af Red Barnet. Tilkoblingen af en frivillig støtteperson har vidst sig at være af stor betydning i forhold til at fastholde børn i en fritidsaktivitet.

  Der er i Kultur- og Fritidspolitikken afsat 0,100 mio. kr. til fritidspasordningen, og fra Socialstyrelsen modtages 0,075 mio. kr. i 2015 og 2016. Budgettet udgør i perioden 0,175 mio. kr. Heraf udgør selve kontingentstøtten 0,127 mio. kr., mens de øvrige midler bruges på projektledelse, visitation, markedsføring og netværksmøder.

  Forvaltningen oplever et stort pres på puljen, der er disponeret for 2016. Erfaringsmæssigt indløses alle pas ikke. Derfor udstedes fritidspas til en værdi af 120 % af det samlede budget. På grund af det øgede pres vurderes rammen dog ikke at slå til i år, og situationen forbedres ikke i 2017, hvor midlerne fra Socialstyrelsen hører op.

  Mulighederne er:

  • At nedsætte støtterammen til max. 500 kr.
  • At forhøje puljen

  Forvaltningen anbefaler, at budgettet i år øges med 0,030 mio. kr., således at kontingentstøtten hæves til 0,157 mio. kr. finansieret af området Fritid.

  Kultur, Miljø & Erhverv har optaget dialog med Børn & Skole i forhold til visitering og finansiering af ordningen i 2017.  

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kontingentstøtten hæves til 0,157 mio. kr. finasieret af området fritid, og

  at forvaltningen optager dialog med Børn & Skole med henblik på at samarbejde om finansiering og visitering fra 2017 og fremadrettet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23170, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ifølge indgået driftsaftale med Aabenraa Kommune og de selvejende idrætshaller, skal disse indsende et revideret regnskab for det forgangne år.

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over de selvejende idrætshallers økonomiske situation og belægning for 2015.

  Af oversigten fremgår det, at hovedparten af de selvejende idrætshaller har en presset likviditet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31176, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 12. september 2016 at udskyde dette punkt for at for at give udvalget tid til at drøfte sagen i deres bagland.

  Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at arbejde videre med en af anbefalingerne fra Idrætsfacilitetsanalysen, der er udarbejdet for Aabenraa Kommune i 2015-16. Anbefalingen er i princippet uafhængig af hvilken tilskudsmodel, der vælges til området.

  Konkret drejer det sig om at arbejde videre med anbefalingen om at etablere en fælles kommunal organisation inden for svømme- og idrætsområdet.

  Kultur, Miljø & Erhverv har siden 2015 arbejdet med at analysere og udvikle kommunens idrætsfaciliteter. Processen har tydeliggjort, at der kan være drifts- og udviklingsmæssige fordele i at organisere de kommunale svømme- og idrætsfaciliteter på en anden måde end den nuværende.

  Forvaltningen foreslår derfor at igangsætte en udviklingsproces fra oktober 2016 til medio 2017 med henblik på at undersøge mulighederne i anbefalingen og skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisation af området.

  Processen indeholder høj grad af involvering af ledere og medarbejdere inden for kommunens svømme- og idrætsområde.

  Målet er, at der ved udviklingsprocessens afslutning vil foreligge et beslutningsgrundlag, hvor Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en eventuel ny organisation for området.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Rådgivning og afholdelse af udviklingsprocessen vurderes at beløbe sig til ca. 0,150 mio. kr., der finansieres af politikområdet Kultur og Fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udviklingsprocessen igangsættes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  Godkendt,

  Fritidsrådet indkaldes til fælles drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget, når mulige scenarier foreligger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 5. december 2016.

  Udvalget har besluttet, at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter:

  • Budget 2017-20 (drift og anlæg) herunder Kultur- og Fritidsudvalgets kommentarer til høringssvar og forslag. Aftale om Fritidsrådets rolle som høringspart
  • Orientering om aktivitetspuljen
  • Orientering om anlægspuljen
  • Status på idrætsfacilitetsanalysen. Hvor står vi nu og hvad er udvalgets perspektiver, forventninger og strategi i forhold til ønsket outcome ?
  • Status på Breddeidrætskommune
  • Orientering om Kultur- og Fritidspolitikken. Fritidsrådet er høringspart og hvordan forventer udvalget rådet involveret i implementeringen ?

  Derudover kan der komme yderligere punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til Dialogmødet den 7. november 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til dialogmødet den 5. december 2016.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  Orientering taget til efterretning om:

  · Multiarena

  · Møde i Sønderjysk Kulturfællesskab

  · Lydavis

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2016

  Intet.